SK
VK
.....

Alsózellő

Község

címer zászló
79 24% magyar 1910
5 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malé Zlievce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Szécsényi járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Brána, Dobrová, (Kis-erdő), Nikov, Pataki-hegy (Potocká hora), (Pástpuszta), Starý vrch, (Szőlő-hegy), Tehelňa, Urdová, Várhegy (Hradný vrch)
Koordináták:
48.18034363, 19.44734192
Terület:
9,05 km2
Rang:
község
Népesség:
287
Tszf. magasság:
187 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99122
Település kód:
516198
Szervezeti azonosító:
647870
Adóazonosító:
2021314152

Alsózellő a Nógrádszentpéteri-dombság déli részén, a Sztracini-patak völgyében, 183 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Nagykürtöstől 10 km-re délkeletre, Losonctól 29 km-re délnyugatra, Szécsénytől 16 km-re északnyugatra. Határa 170-295 méter magasságban húzódó dombvidék, legmagasabb pontja Alsózellő, Felsőzellő és Bussa hármashatáránál, a Kőrös-hegyen található. Délkeleten, Bussa határánál a Várhegy (Hradný vrch) 277 méterig magasodik. 2010-ben területének 54,8 %-át (496 ha) szántóföld, 19,3 %-át (175 ha) rét- és legelő, és 18,3 %-át pedig erdő (168 ha) foglalta el. Egykor jelentős szőlőtermesztése mára szinte teljesen megszűnt (1874-ben 38 hektárt, 2011-ben már csak 1 hektárt foglaltak el a szőlők). Belterülete 29 hektárt foglal el, külterületi lakott helye nincs, a falutól délre fekvő egykori Pástpuszta 1950 után elpusztult. Elsősorban tölgyesekből álló erdei délkeleten és nyugati határa mentén összpontosulnak, területük az 1870-es évek óta (ekkor még 310 hektárra terjedtek ki) a felére csökkent. Délről Galábocs, délnyugatról Óvár, nyugatról Kishalom és Nagyhalom, északkeletről Felsőzellő, délkeletről pedig Bussa és Csalár községekkel határos. Áthalad rajta a Bussát (4 km) Nagyhalmon (4,5 km) keresztül Kiskürtössel (8 km) összekötő 2602-es országút és a Losoncot Nagykürtössel összekötő, 1992 óta csak teherszállításra használt vasútvonal. A 2611-es út Galáboccsal (4,5 km), a 2614-es út pedig Óvárral (5 km) teremt összeköttetést.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Szécsényi járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kékkői, 1960-1968 között a Losonci, 1968 után pedig a Nagykürtösi járáshoz tartozott. 1939-44 között a Szlovák Államhoz csatolták (Garammenti megye, Kékkői járás). Területe (9,05 km²) az elmúlt évszázad során csak minimális mértékben változott (1910/21: 9,07 km²).

Népesség

Alsózellő a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, szlovák lakosságú község. 2011-ben 291 lakosa volt, melynek 84,9 %-a volt szlovák és 3,4 %-a (10 fő) magyar nemzetiségű. 2013-ban a lakosság 15,8 %-a tartozott a roma etnikumhoz. Az elmúlt száz év során népességingadozásaival együtt is aprófalu maradt, 1890-1921 között 389 főről 301-re csökkent, majd 1961-ig újra 385 főre nőtt népessége. 1961-1991 között folyamatos csökkenéssel népességének 37,4 %-kát elveszítette, az 1991-2011 közötti időszakban ez a folyamat megfordult és mintegy egyötödével nőtt a lakosság száma (241 főről 291-re). 2017-ben 289 lakosa volt. A 20. század első feléig jelentősebb számú magyar lakosság is élt a községben, 1880-ban lakosságának 28,8 %-a, 1910-ben 24,2 %-a volt magyar anyanyelvű, 1921-ben 12,0 %-a, 1930-ban már csak 4,5 %-a vallotta magyarnak magát. A község évszázadokon át evangélikus többségű volt, 1921-ben lakosságának négyötöde (80,4 %) volt evangélikus és 18,6 %-a római katolikus vallású. 2011-re már a római katolikusok alkottak többséget (52,9 %), az evangélikusok aránya 25,8 %-ra csökkent. Népsűrűsége (2011-ben 32,5 fő/km²) még az alacsony járási átlagtól is elmarad.

Történelem

Zellő település nevét a magyar szőlő szóból származtatják, feltehetőleg a 13. században keletkezett, első írásos említését 1245-ben „Zeleu” alakban találjuk. Alsózellő különálló településként („Olsouzele”) 1307-ben tűnik fel először, a következő évben „Inferior Zele” alakban említik. Első birtokosa a Kacsics nemzetség volt, majd a Balassák ősének, Bettér comesnek a birtokába került. Eredetileg Szent Simonnak és Júdának szentelt temploma a 14. század közepén épült. A 20. század elejéig használt Kiszellő név 1480-ból adatolható először („Kyszelew” alakban). A középkorban Alsószellő határában állt az elsőként 1265-ben „Verebuna” néven említett Verbenye falu is. A 15-16. században a falu a szécsényi uradalom része volt. 1554-1593 között a török hódoltsági területhez tartozott, a monda szerint ekkor jelölték ki a törökök a határt Kis- és Nagyzellő között. Az 1554-es összeírásban 18 háztartással szerepelt. Lakossága a 17. század első harmadában evangélikus hitre tért. 1667-ben ismét a töröknek adózott a falu. 1688-ban még 90 lakosa volt, az 1710-es pestisjárványban azonban csaknem teljes lakossága kipusztult. A 18. század elejére elnéptelenedett falut részben szlovákokkal telepítették újra. 1715-ben hat magyar, 1720-ben három szlovák és két magyar háztartást írtak itt össze. A 18. század közepén a nándori Bene és a Radványi családok, 1770-ben a Prónay és a Csemiczky családok voltak a falu fő birtokosai, ekkor evangélikus iskola is működött itt, 20 diákkal. 1784-87-ben az első magyarországi népszámláláskor, a falunak 67 háza és 465 lakosa volt. A 19. század elején a falu a Nógrád megyei evangélikusok fontos központja volt, ekkor 22 település tartozott egyházi igazgatása alá (köztük Szécsény is). 1826-ban Prónay Pál és Ivánka Imre voltak a földesurai, mindkét család kúriát építtetett a faluban. 1828-ban 39 háza és 508 lakosa volt, lakói földműveléssel és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1840 körül kezdődött meg határában a barnakőszén kitermelése, kezdetben aknából, majd 1877-től táróból. A termelés soha nem volt jelentős és a 20. század elejére meg is szűnt. 1851-ben 499 lakosának kilenctizede evangélikus vallású volt. A 19. század második felében jött létre a község határában Pástpuszta (1905-ben a Póstitelep nevet kapta). 1873-ban kétosztályos magyar tanítási nyelvű iskola létesült a községben. 1880-ban 344 lakosának kétharmada szlovák, több mint egynegyede pedig magyar anyanyelvű volt. Ekkor 55 ház állt a községben. 1886-ban a filoxérajárvány csaknem teljesen kipusztította Alsózellő szőlőit. A 20. század elején az Ivánka család és Tóth Imre voltak itt a legnagyobb birtokosok. 1905-ben kapta a korábbi Kiszellő helyett az Alsózellő nevet, de előbbiből származó szlovák neve („Malé Zlievce”) fennmaradt és 1920-ban ez vált a község hivatalos nevévé. 1920-ig Nógrád vármegye Szécsényi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1919. májusában kis időre visszafoglalta a községet a magyar Vörös Hadsereg, de hamarosan megszilárdult a csehszlovák uralom. 1921-ben 301, 1930-ban 331 lakosa volt. 1923-ban a község agrársztrájk színhelye volt. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új magyar-csehszlovák határt Alsózellő és Bussa között határozta meg, 1939. márciusában a határvonal véglegesítésekor a szomszédos Felsőzellő is Magyarországhoz került. Alsózellő 1939. márciusától 1944. decemberéig a fasiszta szlovák bábállam határközsége volt, Kis- és Nagyhalom kivételével valamennyi szomszédja Magyarországhoz tartozott ebben az időszakban. 1942-ben 80 háza és 337 lakosa volt. A község 1944. december végén szabadult fel. 1948-ban mezőgazdasági gépállomást létesítettek a községben. 1951-ben megépült a Losoncot a kishalomi szénbányákkal összekötő vasútvonal, melyen 1956-tól a személyforgalom is megindult, 1978-ban pedig Nagykürtösig hosszabbították meg. 1961-ben érte el népességének maximumát (385 fő) 1890 óta. Az 1960-as években felszámolták a község határában levő cigánytelepet. 1952-ben alakult mezőgazdasági szövetkezetét 1971-ben Felsőzellőével és Bussáéval egyesítették. Lakóinak nagy része az 1990-es évekig a nagykürtösi szénbányákban és a közeli nagyzellői kompresszorállomáson dolgozott.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Evangélikus temploma eredetileg a 14. század közepén épült gótikus stílusban, 1633-ban reneszánsz, 1798-ban pedig barokk-klasszicista stílusban építették át. Tornyát is a 18. század végén emelték hozzá, kora barokk oltára 1663-ból, harangja 1754-ből való. A Prónay-kastély barokk kastélya 1709-ben épült, ma romos állapotban van. A községben még két 18. századi barokk-klasszicista kúria található. A Pataki-hegyen található Kálvária nagykeresztjét 2004-ben szentelték fel. A Várhegyen késő középkori föld-fa vár maradványait tárták fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis, és Nagy Zellő. Két tót faluk Nógrád Várm. földes Uraik az Esztergomi Érsekség, és Báró Prónay Uraság, lakosaik katolikusok, és evangelikusok, Kis Zellő a’ Nagynak filiája; határbéli földgyeik középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Zellő, Nógrád m. tót-magyar f. 46 katholik., 449 evang. lak. Ékesitik ezen helységet az evang. tornyos templom, és a számos igen szép urasági épületek. Földje, legelője igen jó, de fő gazdagsága szőlőhegyében áll.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsózellő. (Előbb Kis-Zellő.) Az Ipoly és a Kürtös patak között fekvő kisközség, 65 házzal és 339 magyar és tót, evangélikus és róm. kath. lakossal. Postája Bussa, távírója és vasúti állomása Nógrádszakal. E helység már a tatárjárás utáni időben fennállott és eredetileg a Kacsics nemzetség birtoka volt. 1299-ben, midőn a váczi káptalan e helységet megbecsülteti, Bettér comesnek és fiainak, a Balassa család őseinek a birtokában találjuk. Bettér zólyomi főispán fiai ekkor nagybátyjuknak, Detre fia Mikónak engedték át, a ki viszont 1300-ban Dénes fiainak, Edőcsnek és Berkesnek adta cserébe. 1335-1482-ben Zellő néven említik az oklevelek. A török hódoltság alatt nem pusztult el; az 1598. évi adóösszeírásban Zekellő néven találjuk feljegyezve. 1667-ben Muharin és Murtazan szécsényi török főtisztek voltak a helység földesurai. 1715-ben hat, 1720-ban csak öt háztartást írtak itt össze és sajátságos, hogy míg 1715-ben az összeírt háztartások mind magyarok voltak, addig 1720-ban csupán kettő volt magyar, a többi pedig tót. A XVIII. század közepén a nándori Bene és a Radványi családok voltak a helység földesurai. Az 1754-55. évi összeírás szerint Sárközy Mátyás, György és Ádám laktak e helységben. Az 1770. évi úrbéri összeírás alkalmával Prónay Pál és a Csemiczky család volt a helység földesura, 1826-ban pedig Prónay Pál és Ivánka Imre. A Prónay család kastélyát Prónay Pál, Ivánkáét Ivánka Imre a XIX. század elején építette. Jelenleg Tóth Béla dr. és Ivánka György a helység legnagyobb birtokosai és az előbbi a Prónay-féle emeletes kastély tulajdonosa. Az ág. ev. templom az újabb időben épült. E helységhez tartozik Pásti-telep.

Helységnévtár

Zellő (Kis-) (Male Zlievce), rk. 65 Nagy-Zellő, ÁG. 272 Bánya, izr. 7 - .

Névelőfordulások
1307
Olsouzule
1308
Inferiori Zele
1773
Kis-Zellő, Male Zelencze,
1786
Kisch-Zellő, Malé Zelencze,
1808
Kis-Zellő, Klein-Zellowitz, Malé Zljewce, Malé Zléwce,
1863
Kiszellő,
1907
Alsózellő,
1920
Malé Zlievce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Malé Zlievce)
Telefon: 0474892182

Honlap: malezlievce.szm.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Filkus Jozef (Független)

Képviselő-testület:
Veselka Zdenko (Független)
Gazdík Igor (Független)
Kériová Katarína (Független)
Filkus Miroslav (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Filkusová Radoslava (SMER-SD)
Független 60% Független 3 képviselö OBYČAJNÍ... 20% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 1 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Alsózellői Községi Hivatal

Malé Zlievce

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 99 29%
szlovákok 234 68%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 10 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 344
magyarok 79 24%
szlovákok 246 75%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 326
magyarok 36 12%
szlovákok 256 85%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 301
magyarok 13 5%
szlovákok 221 92%
romák 0 0%
csehek 4 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 241
magyarok 6 2%
szlovákok 241 93%
romák 2 1%
csehek 5 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 2%
összlétszám 258
magyarok 10 3%
szlovákok 247 85%
romák 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 31 11%
összlétszám 291
magyarok 5 2%
szlovákok 279 95%
romák 0 0%
csehek 6 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 294
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 243
Választási részvétel: 60.49 %
Kiadott boríték: 147
Bedobott boríték: 147

Polgármester

Érvényes szavazólap: 106
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Filkus Jozef 106 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Veselka Zdenko 75 Független
Gazdík Igor 73 Független
Kériová Katarína 68 Független
Filkus Miroslav 66 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Filkusová Radoslava 64 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 20.00% Független 1 képviselö NOVA 40.00% NOVA 2 képviselö SIEŤ 20.00% SIEŤ 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 60.00% Független 3 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 20.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 224
Választási részvétel: 30.36 %
Kiadott boríték: 68
Bedobott boríték: 68
Választásra jogosult: 224
Választási részvétel: 30.36 %
Kiadott boríték: 68
Bedobott boríték: 68
Választásra jogosult: 241
Választási részvétel: 52,28 %
Kiadott boríték: 126
Bedobott boríték: 126

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 63
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 124
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 35 55.56 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 14 22.22 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 11 17.46 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 3 4.76 % SNS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Marian Kotleba 30 44.78% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 54 43.55 % Független
Marian Kotleba 53 42.74 % ĽSNS
Igor Kašper 11 8.87 % Független
Stanislav Mičev 3 2.42 % Független
Martin Klus 2 1.61 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Miroslav Gálik 1 0.81 % NAS
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 67
Érvényes szavazólap: 124
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 41 61.19% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 21 31.34% SMER - SD, KDH
Jaroslav Zauška 18 26.87% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 16 23.88% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Bohuslav Beňo 14 20.90% OKS
Darina Antolíková 13 19.40% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Dušan Backo 7 10.45% SNS
Anna Hlivárová 5 7.46% ASV
Peter Šiška 5 7.46% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Pavol Goda 4 5.97% SĽS
Mária Lőrincz 3 4.48% Független
Miroslav Bartoš 1 1.49% SRK
Attila Baki 1 1.49% MOST - HÍD
Richárd Hamerlik 1 1.49% SMS
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
László Jámbor 0 0.00% SMK-MKP
Václav Hájevský 0 0.00% Független
Michal Györgyík 62 50.00% ĽS Naše Slovensko
Mirko Trojčák 42 33.87% SMER-SD
Ondrej Kollár 25 20.16% SMER-SD
Tomáš Krahulec 23 18.55% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Miloš Krchňavý 22 17.74% Független
Peter Šalko 22 17.74% Független
Jaroslav Dudáš 21 16.94% ĽS Naše Slovensko
Nicolas Dobrocký 19 15.32% ĽS Naše Slovensko
Igor Boreš 12 9.68% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Ľuboslav Dobrocký 10 8.06% ŠANCA
Dana Havrilová 10 8.06% Független
Darina Antolíková 8 6.45% ŠANCA
Jaroslav Filip 8 6.45% SMER-SD
Ladislav Balík 7 5.65% SMK-MKP
Ladislav Nozdrovický 5 4.03% Független
Michaela Činčurová 4 3.23% SNS
Erika Kušická 2 1.61% MOST - HÍD
Viktor Lestyánszky 2 1.61% MOST - HÍD
László Jámbor 2 1.61% SMK-MKP
Mária Košíková 1 0.81% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marcel Fagyas 1 0.81% MKDA-MKDSZ
Rózsa Skabela 1 0.81% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 0 0.00% SMK-MKP
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 8.62 %
Ipolynyék 120 7.55 %
Nagycsalomja 65 4.09 %
Ipolykeszi 57 3.59 %
Lukanénye 53 3.34 %
Csáb 43 2.71 %
Nagykürtös 40 2.52 %
Inám 38 2.39 %
Kóvár 34 2.14 %
Ipolyvarbó 28 1.76 %
Ipolynagyfalu 28 1.76 %
Ipolyszécsényke 26 1.64 %
Kelenye 22 1.38 %
Kőkeszi 21 1.32 %
Apátújfalu 20 1.26 %
Bussa 19 1.20 %
Terbegec 19 1.20 %
Ipolyhídvég 18 1.13 %
Zsély 17 1.07 %
Óvár 15 0.94 %
Leszenye 9 0.57 %
Dacsókeszi 6 0.38 %
Szelény 5 0.31 %
Csalár 5 0.31 %
Magasmajtény 5 0.31 %
Galábocs 4 0.25 %
Felsőzellő 4 0.25 %
Kiscsalomja 4 0.25 %
Tótgyarmat 3 0.19 %
Kékkő 3 0.19 %
Ipolyharaszti 3 0.19 %
Kislibercse 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Kiskürtös 2 0.13 %
Ebeck 2 0.13 %
Gyürki 2 0.13 %
Paróca 1 0.06 %
Nógrádszenna 1 0.06 %
Ipolykér 1 0.06 %
Felsőpalojta 1 0.06 %
Sirak 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Bátorfalu 1 0.06 %
Szécsénykovácsi 1 0.06 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 75.04 %
Mikszáthfalva 149 25.30 %
Ebeck 70 11.88 %
Kürtösújfalu 69 11.71 %
Kékkő 63 10.70 %
Zsély 51 8.66 %
Alsópalojta 39 6.62 %
Kiskürtös 30 5.09 %
Középpalojta 20 3.40 %
Nógrádszentpéter 18 3.06 %
Magasmajtény 15 2.55 %
Érújfalu 15 2.55 %
Erdőszelestény 15 2.55 %
Bereklak 15 2.55 %
Bussa 13 2.21 %
Alsózellő 10 1.70 %
Dacsólam 10 1.70 %
Csalár 9 1.53 %
Lukanénye 9 1.53 %
Nagyhalom 9 1.53 %
Leszenye 8 1.36 %
Kishalom 8 1.36 %
Dacsókeszi 8 1.36 %
Felsőpalojta 8 1.36 %
Alsósztregova 7 1.19 %
Bátorfalu 7 1.19 %
Csáb 7 1.19 %
Nógrádszenna 6 1.02 %
Felsőesztergály 6 1.02 %
Ipolynyék 6 1.02 %
Ipolykér 6 1.02 %
Alsóesztergály 6 1.02 %
Száraznyírjes 6 1.02 %
Tótgyarmat 5 0.85 %
Paróca 5 0.85 %
Felsősztregova 5 0.85 %
Apátújfalu 4 0.68 %
Szécsénykovácsi 4 0.68 %
Apafalva 3 0.51 %
Kóvár 3 0.51 %
Kőkeszi 3 0.51 %
Szelény 3 0.51 %
Kiscsalomja 3 0.51 %
Sirak 3 0.51 %
Kelenye 3 0.51 %
Gyürki 2 0.34 %
Szuhány 2 0.34 %
Felsőzellő 2 0.34 %
Óvár 2 0.34 %
Kislibercse 2 0.34 %
Zobor 2 0.34 %
Galábocs 2 0.34 %
Nagycsalomja 2 0.34 %
Nagylám 1 0.17 %
Veres 1 0.17 %
Ipolyharaszti 1 0.17 %
Süllye 1 0.17 %
Hartyán 1 0.17 %
Ipolyszécsényke 1 0.17 %
Csall 1 0.17 %
Tótkisfalu 1 0.17 %
Ipolykeszi 1 0.17 %
Ipolyvarbó 1 0.17 %
Ipolyhídvég 1 0.17 %
Ipolybalog 1 0.17 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 23.72 %
Nagykürtös 169 17.35 %
Magasmajtény 85 8.73 %
Apátújfalu 79 8.11 %
Ipolynyék 78 8.01 %
Csáb 69 7.08 %
Leszenye 64 6.57 %
Zsély 43 4.41 %
Bátorfalu 37 3.80 %
Óvár 27 2.77 %
Tótgyarmat 27 2.77 %
Kékkő 26 2.67 %
Bussa 24 2.46 %
Nagycsalomja 24 2.46 %
Ipolybalog 24 2.46 %
Szécsénykovácsi 23 2.36 %
Dacsókeszi 22 2.26 %
Kőkeszi 22 2.26 %
Inám 21 2.16 %
Ipolyharaszti 21 2.16 %
Bereklak 20 2.05 %
Középpalojta 18 1.85 %
Ipolyvarbó 18 1.85 %
Erdőszelestény 18 1.85 %
Csall 17 1.75 %
Nógrádszentpéter 16 1.64 %
Alsósztregova 16 1.64 %
Szelény 15 1.54 %
Ipolykeszi 14 1.44 %
Felsőzellő 13 1.33 %
Terbegec 13 1.33 %
Kiscsalomja 13 1.33 %
Kóvár 13 1.33 %
Sirak 12 1.23 %
Borosznok 12 1.23 %
Kiskürtös 11 1.13 %
Tótkisfalu 11 1.13 %
Ebeck 11 1.13 %
Szuhány 11 1.13 %
Ipolynagyfalu 10 1.03 %
Ipolykér 10 1.03 %
Kishalom 9 0.92 %
Kürtösújfalu 8 0.82 %
Gyürki 8 0.82 %
Alsózellő 8 0.82 %
Alsópalojta 7 0.72 %
Csalár 6 0.62 %
Nógrádszenna 6 0.62 %
Dacsólam 6 0.62 %
Érújfalu 5 0.51 %
Süllye 5 0.51 %
Nagyhalom 5 0.51 %
Felsősztregova 5 0.51 %
Apafalva 5 0.51 %
Felsőesztergály 5 0.51 %
Ipolyhídvég 4 0.41 %
Tótkelecsény 4 0.41 %
Galábocs 4 0.41 %
Mikszáthfalva 4 0.41 %
Kislibercse 4 0.41 %
Rárósmulyad 4 0.41 %
Kelenye 3 0.31 %
Hartyán 3 0.31 %
Alsóesztergály 2 0.21 %
Ipolyszécsényke 2 0.21 %
Nagylám 2 0.21 %
Felsőpalojta 2 0.21 %
Száraznyírjes 1 0.10 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 13.10 %
Nagykürtös 228 9.39 %
Magasmajtény 105 4.32 %
Óvár 76 3.13 %
Lukanénye 71 2.92 %
Ipolybalog 70 2.88 %
Ipolykér 69 2.84 %
Kékkő 50 2.06 %
Inám 43 1.77 %
Csalár 42 1.73 %
Ipolyhídvég 39 1.61 %
Bussa 34 1.40 %
Ipolykeszi 30 1.24 %
Kőkeszi 26 1.07 %
Csall 25 1.03 %
Csáb 23 0.95 %
Szécsénykovácsi 21 0.86 %
Nagycsalomja 20 0.82 %
Alsópalojta 20 0.82 %
Nógrádszentpéter 18 0.74 %
Ipolynagyfalu 17 0.70 %
Leszenye 16 0.66 %
Zsély 14 0.58 %
Erdőszelestény 14 0.58 %
Dacsókeszi 13 0.54 %
Ipolyharaszti 13 0.54 %
Bátorfalu 11 0.45 %
Gyürki 11 0.45 %
Ebeck 11 0.45 %
Kishalom 10 0.41 %
Bereklak 10 0.41 %
Alsósztregova 10 0.41 %
Szelény 9 0.37 %
Ipolyvarbó 9 0.37 %
Tótkisfalu 9 0.37 %
Apátújfalu 8 0.33 %
Kóvár 7 0.29 %
Felsőzellő 7 0.29 %
Kelenye 7 0.29 %
Terbegec 7 0.29 %
Mikszáthfalva 6 0.25 %
Felsőesztergály 6 0.25 %
Galábocs 5 0.21 %
Sirak 5 0.21 %
Tótgyarmat 5 0.21 %
Középpalojta 5 0.21 %
Apafalva 5 0.21 %
Kiskürtös 4 0.16 %
Kürtösújfalu 4 0.16 %
Rárósmulyad 4 0.16 %
Szuhány 4 0.16 %
Nagyhalom 3 0.12 %
Zobor 3 0.12 %
Ipolyszécsényke 3 0.12 %
Felsősztregova 3 0.12 %
Nógrádszenna 3 0.12 %
Felsőpalojta 3 0.12 %
Alsóesztergály 2 0.08 %
Alsózellő 2 0.08 %
Veres 2 0.08 %
Hartyán 2 0.08 %
Dacsólam 2 0.08 %
Kislibercse 2 0.08 %
Nagylám 2 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.04 %
Kiscsalomja 1 0.04 %
Tótkelecsény 1 0.04 %
Érújfalu 1 0.04 %
Borosznok 1 0.04 %
Süllye 1 0.04 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 37.62 %
Kékkő 70 5.36 %
Magasmajtény 34 2.61 %
Zsély 31 2.38 %
Kiskürtös 31 2.38 %
Nógrádszentpéter 30 2.30 %
Bussa 19 1.46 %
Mikszáthfalva 18 1.38 %
Felsőzellő 14 1.07 %
Ipolynyék 14 1.07 %
Lukanénye 13 1.00 %
Leszenye 13 1.00 %
Alsózellő 12 0.92 %
Alsópalojta 12 0.92 %
Alsósztregova 11 0.84 %
Bereklak 11 0.84 %
Érújfalu 11 0.84 %
Alsóesztergály 11 0.84 %
Felsőesztergály 11 0.84 %
Szécsénykovácsi 10 0.77 %
Dacsólam 8 0.61 %
Nagyhalom 8 0.61 %
Csalár 8 0.61 %
Ipolyvarbó 7 0.54 %
Csáb 7 0.54 %
Kishalom 7 0.54 %
Tótkisfalu 7 0.54 %
Kürtösújfalu 7 0.54 %
Ebeck 7 0.54 %
Kiscsalomja 7 0.54 %
Szelény 6 0.46 %
Hartyán 6 0.46 %
Középpalojta 6 0.46 %
Tótkelecsény 5 0.38 %
Nagycsalomja 5 0.38 %
Kőkeszi 5 0.38 %
Szuhány 5 0.38 %
Terbegec 4 0.31 %
Csall 4 0.31 %
Apátújfalu 4 0.31 %
Ipolykér 4 0.31 %
Kislibercse 4 0.31 %
Erdőszelestény 4 0.31 %
Ipolybalog 4 0.31 %
Száraznyírjes 4 0.31 %
Dacsókeszi 4 0.31 %
Sirak 3 0.23 %
Óvár 3 0.23 %
Galábocs 3 0.23 %
Ipolyszécsényke 3 0.23 %
Bátorfalu 3 0.23 %
Zobor 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Kóvár 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 46.73 %
Kékkő 56 5.46 %
Zsély 50 4.88 %
Lukanénye 43 4.20 %
Alsópalojta 41 4.00 %
Mikszáthfalva 36 3.51 %
Erdőszelestény 31 3.02 %
Érújfalu 30 2.93 %
Kiskürtös 30 2.93 %
Nógrádszentpéter 28 2.73 %
Alsósztregova 28 2.73 %
Középpalojta 23 2.24 %
Dacsókeszi 23 2.24 %
Ebeck 22 2.15 %
Bereklak 22 2.15 %
Bussa 21 2.05 %
Alsózellő 21 2.05 %
Kőkeszi 21 2.05 %
Csáb 20 1.95 %
Apátújfalu 19 1.85 %
Kürtösújfalu 17 1.66 %
Tótgyarmat 16 1.56 %
Nógrádszenna 15 1.46 %
Ipolynyék 14 1.37 %
Felsőzellő 14 1.37 %
Leszenye 14 1.37 %
Csalár 13 1.27 %
Kiscsalomja 13 1.27 %
Nagycsalomja 12 1.17 %
Alsóesztergály 11 1.07 %
Kislibercse 11 1.07 %
Felsőesztergály 11 1.07 %
Hartyán 10 0.98 %
Inám 10 0.98 %
Tótkisfalu 10 0.98 %
Szelény 10 0.98 %
Magasmajtény 10 0.98 %
Nagylám 9 0.88 %
Szécsénykovácsi 9 0.88 %
Szuhány 8 0.78 %
Felsőpalojta 7 0.68 %
Dacsólam 7 0.68 %
Apafalva 7 0.68 %
Bátorfalu 6 0.59 %
Sirak 6 0.59 %
Ipolynagyfalu 6 0.59 %
Nagyhalom 6 0.59 %
Ipolyhídvég 5 0.49 %
Tótkelecsény 5 0.49 %
Gyürki 5 0.49 %
Csall 5 0.49 %
Óvár 5 0.49 %
Ipolykér 5 0.49 %
Terbegec 5 0.49 %
Kishalom 5 0.49 %
Kelenye 5 0.49 %
Galábocs 4 0.39 %
Paróca 4 0.39 %
Ipolyharaszti 4 0.39 %
Süllye 3 0.29 %
Száraznyírjes 3 0.29 %
Rárósmulyad 3 0.29 %
Kóvár 3 0.29 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolykeszi 2 0.20 %
Ipolybalog 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Veres 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Ipolyszécsényke 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Nagykürtös 246 17.69 %
Erdőszelestény 168 12.08 %
Zsély 73 5.25 %
Kékkő 32 2.30 %
Leszenye 27 1.94 %
Csáb 25 1.80 %
Magasmajtény 24 1.73 %
Mikszáthfalva 22 1.58 %
Kiscsalomja 21 1.51 %
Lukanénye 21 1.51 %
Dacsólam 21 1.51 %
Bussa 21 1.51 %
Apátújfalu 19 1.37 %
Nógrádszentpéter 18 1.29 %
Középpalojta 15 1.08 %
Bereklak 15 1.08 %
Kiskürtös 14 1.01 %
Alsópalojta 14 1.01 %
Érújfalu 14 1.01 %
Kürtösújfalu 14 1.01 %
Csall 13 0.93 %
Ipolyvarbó 13 0.93 %
Ipolybalog 13 0.93 %
Terbegec 13 0.93 %
Ipolynyék 12 0.86 %
Nagycsalomja 12 0.86 %
Alsósztregova 12 0.86 %
Nagyhalom 12 0.86 %
Szécsénykovácsi 12 0.86 %
Ebeck 11 0.79 %
Alsózellő 8 0.58 %
Felsőzellő 8 0.58 %
Bátorfalu 7 0.50 %
Ipolyharaszti 7 0.50 %
Tótgyarmat 6 0.43 %
Csalár 6 0.43 %
Kishalom 6 0.43 %
Felsőesztergály 6 0.43 %
Felsőpalojta 6 0.43 %
Gyürki 6 0.43 %
Szelény 6 0.43 %
Dacsókeszi 5 0.36 %
Ipolynagyfalu 5 0.36 %
Kőkeszi 5 0.36 %
Kóvár 5 0.36 %
Tótkisfalu 5 0.36 %
Nógrádszenna 5 0.36 %
Kislibercse 4 0.29 %
Borosznok 4 0.29 %
Hartyán 4 0.29 %
Sirak 4 0.29 %
Zobor 4 0.29 %
Ipolykeszi 3 0.22 %
Felsősztregova 3 0.22 %
Ipolykér 3 0.22 %
Szuhány 3 0.22 %
Ipolyhídvég 3 0.22 %
Nagylám 3 0.22 %
Alsóesztergály 3 0.22 %
Inám 2 0.14 %
Süllye 2 0.14 %
Száraznyírjes 2 0.14 %
Galábocs 2 0.14 %
Óvár 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 13.27 %
Nagykürtös 217 13.21 %
Ipolybalog 189 11.50 %
Lukanénye 124 7.55 %
Csáb 91 5.54 %
Nagycsalomja 80 4.87 %
Inám 72 4.38 %
Ipolyhídvég 64 3.90 %
Zsély 59 3.59 %
Bussa 51 3.10 %
Ipolykeszi 48 2.92 %
Kóvár 45 2.74 %
Ipolyvarbó 43 2.62 %
Apátújfalu 43 2.62 %
Óvár 42 2.56 %
Ipolynagyfalu 38 2.31 %
Ipolyszécsényke 36 2.19 %
Kőkeszi 36 2.19 %
Kelenye 27 1.64 %
Kékkő 22 1.34 %
Terbegec 21 1.28 %
Dacsókeszi 20 1.22 %
Leszenye 19 1.16 %
Szécsénykovácsi 18 1.10 %
Felsőzellő 15 0.91 %
Alsósztregova 15 0.91 %
Szelény 15 0.91 %
Bátorfalu 14 0.85 %
Csalár 13 0.79 %
Nógrádszentpéter 11 0.67 %
Kiscsalomja 10 0.61 %
Galábocs 10 0.61 %
Magasmajtény 10 0.61 %
Alsópalojta 9 0.55 %
Erdőszelestény 9 0.55 %
Szuhány 8 0.49 %
Mikszáthfalva 8 0.49 %
Sirak 8 0.49 %
Tótkisfalu 7 0.43 %
Érújfalu 7 0.43 %
Alsózellő 7 0.43 %
Kiskürtös 7 0.43 %
Rárósmulyad 7 0.43 %
Hartyán 6 0.37 %
Tótgyarmat 6 0.37 %
Kürtösújfalu 6 0.37 %
Gyürki 6 0.37 %
Dacsólam 5 0.30 %
Tótkelecsény 5 0.30 %
Felsőesztergály 5 0.30 %
Kishalom 5 0.30 %
Ipolykér 5 0.30 %
Ipolyharaszti 5 0.30 %
Ebeck 4 0.24 %
Nagyhalom 4 0.24 %
Nagylám 4 0.24 %
Bereklak 4 0.24 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Középpalojta 3 0.18 %
Zobor 3 0.18 %
Csall 3 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Paróca 2 0.12 %
Apafalva 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 54.72 %
Középpalojta 113 24.25 %
Alsópalojta 91 19.53 %
Lukanénye 90 19.31 %
Felsőpalojta 79 16.95 %
Bereklak 61 13.09 %
Kékkő 32 6.87 %
Ebeck 32 6.87 %
Tótgyarmat 24 5.15 %
Csáb 22 4.72 %
Mikszáthfalva 21 4.51 %
Magasmajtény 20 4.29 %
Kőkeszi 17 3.65 %
Leszenye 16 3.43 %
Erdőszelestény 15 3.22 %
Ipolynyék 15 3.22 %
Dacsólam 15 3.22 %
Kiskürtös 14 3.00 %
Szuhány 14 3.00 %
Zsély 12 2.58 %
Dacsókeszi 11 2.36 %
Bussa 8 1.72 %
Kürtösújfalu 8 1.72 %
Alsóesztergály 7 1.50 %
Érújfalu 7 1.50 %
Apátújfalu 6 1.29 %
Nagycsalomja 6 1.29 %
Óvár 6 1.29 %
Nógrádszentpéter 6 1.29 %
Csalár 6 1.29 %
Terbegec 5 1.07 %
Csall 5 1.07 %
Alsózellő 5 1.07 %
Alsósztregova 5 1.07 %
Tótkisfalu 5 1.07 %
Hartyán 5 1.07 %
Ipolykeszi 5 1.07 %
Felsőzellő 4 0.86 %
Bátorfalu 4 0.86 %
Szelény 4 0.86 %
Kiscsalomja 4 0.86 %
Felsőesztergály 4 0.86 %
Sirak 3 0.64 %
Ipolynagyfalu 3 0.64 %
Nagylám 3 0.64 %
Apafalva 3 0.64 %
Gyürki 3 0.64 %
Ipolyhídvég 2 0.43 %
Ipolyharaszti 2 0.43 %
Száraznyírjes 2 0.43 %
Nógrádszenna 2 0.43 %
Ipolybalog 2 0.43 %
Kislibercse 2 0.43 %
Felsősztregova 1 0.21 %
Kishalom 1 0.21 %
Rárósmulyad 1 0.21 %
Kelenye 1 0.21 %
Szécsénykovácsi 1 0.21 %
Kóvár 1 0.21 %
Inám 1 0.21 %
Veres 1 0.21 %
Nagyhalom 1 0.21 %
Tótkelecsény 1 0.21 %
Zobor 1 0.21 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 18.17 %
Ipolybalog 179 13.96 %
Lukanénye 173 13.49 %
Csáb 132 10.30 %
Nagykürtös 125 9.75 %
Apátújfalu 119 9.28 %
Nagycsalomja 96 7.49 %
Zsély 80 6.24 %
Leszenye 69 5.38 %
Inám 61 4.76 %
Ipolykeszi 61 4.76 %
Bussa 59 4.60 %
Ipolyhídvég 59 4.60 %
Kőkeszi 58 4.52 %
Ipolyszécsényke 50 3.90 %
Tótgyarmat 48 3.74 %
Ipolyvarbó 48 3.74 %
Óvár 46 3.59 %
Kelenye 46 3.59 %
Kóvár 42 3.28 %
Terbegec 41 3.20 %
Bátorfalu 36 2.81 %
Ipolynagyfalu 34 2.65 %
Dacsókeszi 30 2.34 %
Szécsénykovácsi 26 2.03 %
Ipolyharaszti 18 1.40 %
Szelény 17 1.33 %
Sirak 15 1.17 %
Erdőszelestény 15 1.17 %
Csalár 14 1.09 %
Kékkő 13 1.01 %
Magasmajtény 12 0.94 %
Ipolykér 12 0.94 %
Ebeck 11 0.86 %
Mikszáthfalva 10 0.78 %
Felsőzellő 9 0.70 %
Csall 9 0.70 %
Gyürki 8 0.62 %
Galábocs 8 0.62 %
Bereklak 6 0.47 %
Rárósmulyad 6 0.47 %
Középpalojta 4 0.31 %
Alsóesztergály 4 0.31 %
Felsőpalojta 3 0.23 %
Kiscsalomja 3 0.23 %
Alsósztregova 3 0.23 %
Kiskürtös 2 0.16 %
Nagyhalom 2 0.16 %
Alsópalojta 2 0.16 %
Nógrádszenna 2 0.16 %
Szuhány 2 0.16 %
Nógrádszentpéter 2 0.16 %
Alsózellő 2 0.16 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Kürtösújfalu 1 0.08 %
Kislibercse 1 0.08 %
Tótkisfalu 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Érújfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 2.96 %
Ipolykér 25 2.00 %
Bussa 21 1.68 %
Lukanénye 21 1.68 %
Szécsénykovácsi 21 1.68 %
Nagykürtös 19 1.52 %
Ipolynyék 17 1.36 %
Óvár 12 0.96 %
Zsély 12 0.96 %
Terbegec 11 0.88 %
Apátújfalu 11 0.88 %
Ipolybalog 11 0.88 %
Csáb 10 0.80 %
Felsőzellő 10 0.80 %
Nagycsalomja 8 0.64 %
Ipolyhídvég 7 0.56 %
Kőkeszi 7 0.56 %
Inám 7 0.56 %
Leszenye 7 0.56 %
Galábocs 5 0.40 %
Csalár 4 0.32 %
Ipolynagyfalu 4 0.32 %
Érújfalu 3 0.24 %
Hartyán 3 0.24 %
Dacsókeszi 3 0.24 %
Gyürki 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Paróca 3 0.24 %
Ipolyszécsényke 3 0.24 %
Szelény 3 0.24 %
Erdőszelestény 3 0.24 %
Tótgyarmat 2 0.16 %
Felsőesztergály 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Alsósztregova 2 0.16 %
Sirak 2 0.16 %
Mikszáthfalva 2 0.16 %
Alsózellő 1 0.08 %
Kelenye 1 0.08 %
Alsópalojta 1 0.08 %
Ebeck 1 0.08 %
Alsóesztergály 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Magasmajtény 1 0.08 %
Nógrádszentpéter 1 0.08 %
Dacsólam 1 0.08 %
Bereklak 1 0.08 %
Nagylám 1 0.08 %
Kiscsalomja 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Kékkő 1 0.08 %
Kiskürtös 1 0.08 %
Rárósmulyad 1 0.08 %
Szuhány 1 0.08 %
Középpalojta 1 0.08 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 9.62 %
Nagykürtös 96 8.40 %
Nógrádszentpéter 34 2.97 %
Érújfalu 17 1.49 %
Kékkő 16 1.40 %
Kislibercse 15 1.31 %
Tótkisfalu 15 1.31 %
Bussa 15 1.31 %
Magasmajtény 14 1.22 %
Borosznok 13 1.14 %
Süllye 11 0.96 %
Felsőesztergály 11 0.96 %
Lukanénye 9 0.79 %
Alsópalojta 9 0.79 %
Zsély 9 0.79 %
Csáb 9 0.79 %
Ipolyharaszti 9 0.79 %
Bereklak 8 0.70 %
Felsősztregova 8 0.70 %
Dacsólam 7 0.61 %
Tótkelecsény 7 0.61 %
Nagylám 7 0.61 %
Nógrádszenna 6 0.52 %
Felsőzellő 6 0.52 %
Csall 6 0.52 %
Szelény 5 0.44 %
Hartyán 5 0.44 %
Ipolynyék 5 0.44 %
Kiscsalomja 5 0.44 %
Bátorfalu 4 0.35 %
Nagycsalomja 4 0.35 %
Kiskürtös 4 0.35 %
Alsózellő 4 0.35 %
Szuhány 4 0.35 %
Paróca 4 0.35 %
Kürtösújfalu 3 0.26 %
Kelenye 3 0.26 %
Nagyhalom 3 0.26 %
Kőkeszi 2 0.17 %
Rárósmulyad 2 0.17 %
Ipolybalog 2 0.17 %
Dacsókeszi 2 0.17 %
Leszenye 2 0.17 %
Középpalojta 2 0.17 %
Száraznyírjes 2 0.17 %
Kishalom 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Ebeck 1 0.09 %
Gyürki 1 0.09 %
Erdőszelestény 1 0.09 %
Mikszáthfalva 1 0.09 %
Tótgyarmat 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 28.23 %
Zsély 73 4.05 %
Kékkő 64 3.55 %
Alsózellő 62 3.44 %
Lukanénye 49 2.72 %
Csáb 37 2.05 %
Alsósztregova 37 2.05 %
Középpalojta 36 2.00 %
Apátújfalu 35 1.94 %
Dacsókeszi 33 1.83 %
Nógrádszentpéter 29 1.61 %
Bereklak 28 1.55 %
Mikszáthfalva 28 1.55 %
Erdőszelestény 26 1.44 %
Kiskürtös 25 1.39 %
Érújfalu 25 1.39 %
Felsőzellő 23 1.28 %
Ipolynyék 23 1.28 %
Alsópalojta 21 1.16 %
Nagycsalomja 20 1.11 %
Ebeck 20 1.11 %
Leszenye 20 1.11 %
Kőkeszi 18 1.00 %
Felsőesztergály 18 1.00 %
Bussa 18 1.00 %
Szécsénykovácsi 18 1.00 %
Alsóesztergály 18 1.00 %
Csalár 17 0.94 %
Kiscsalomja 17 0.94 %
Tótgyarmat 16 0.89 %
Nógrádszenna 15 0.83 %
Terbegec 14 0.78 %
Ipolykér 14 0.78 %
Bátorfalu 11 0.61 %
Ipolybalog 11 0.61 %
Óvár 11 0.61 %
Tótkelecsény 11 0.61 %
Kelenye 11 0.61 %
Tótkisfalu 9 0.50 %
Szuhány 9 0.50 %
Kürtösújfalu 9 0.50 %
Sirak 9 0.50 %
Ipolyhídvég 9 0.50 %
Száraznyírjes 8 0.44 %
Inám 8 0.44 %
Ipolyvarbó 8 0.44 %
Felsőpalojta 7 0.39 %
Szelény 7 0.39 %
Apafalva 7 0.39 %
Süllye 6 0.33 %
Ipolyszécsényke 6 0.33 %
Galábocs 6 0.33 %
Ipolynagyfalu 6 0.33 %
Nagyhalom 6 0.33 %
Kóvár 6 0.33 %
Csall 6 0.33 %
Kislibercse 6 0.33 %
Magasmajtény 4 0.22 %
Ipolyharaszti 4 0.22 %
Ipolykeszi 3 0.17 %
Paróca 3 0.17 %
Nagylám 3 0.17 %
Gyürki 3 0.17 %
Felsősztregova 3 0.17 %
Kishalom 3 0.17 %
Dacsólam 3 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.17 %
Veres 2 0.11 %
Borosznok 2 0.11 %
Zobor 2 0.11 %
Hartyán 1 0.06 %
Nagykürtös 717 74.30 %
Kékkő 93 9.64 %
Mikszáthfalva 76 7.88 %
Alsópalojta 67 6.94 %
Magasmajtény 59 6.11 %
Kiskürtös 39 4.04 %
Alsósztregova 36 3.73 %
Középpalojta 32 3.32 %
Zsély 31 3.21 %
Nógrádszentpéter 27 2.80 %
Erdőszelestény 25 2.59 %
Ebeck 22 2.28 %
Bereklak 22 2.28 %
Alsózellő 22 2.28 %
Ipolynyék 21 2.18 %
Bussa 18 1.87 %
Nagyhalom 14 1.45 %
Kürtösújfalu 13 1.35 %
Dacsókeszi 11 1.14 %
Csalár 9 0.93 %
Alsóesztergály 8 0.83 %
Dacsólam 8 0.83 %
Kislibercse 7 0.73 %
Csáb 7 0.73 %
Leszenye 6 0.62 %
Csall 6 0.62 %
Lukanénye 5 0.52 %
Tótkisfalu 5 0.52 %
Érújfalu 5 0.52 %
Szuhány 5 0.52 %
Kishalom 5 0.52 %
Felsőpalojta 4 0.41 %
Szécsénykovácsi 4 0.41 %
Sirak 4 0.41 %
Ipolyhídvég 4 0.41 %
Kőkeszi 4 0.41 %
Óvár 4 0.41 %
Szelény 4 0.41 %
Felsőzellő 4 0.41 %
Száraznyírjes 4 0.41 %
Nagylám 3 0.31 %
Ipolyharaszti 3 0.31 %
Bátorfalu 3 0.31 %
Ipolykér 3 0.31 %
Hartyán 3 0.31 %
Galábocs 3 0.31 %
Nagycsalomja 3 0.31 %
Terbegec 3 0.31 %
Ipolybalog 3 0.31 %
Apátújfalu 2 0.21 %
Ipolykeszi 2 0.21 %
Felsősztregova 2 0.21 %
Tótgyarmat 2 0.21 %
Zobor 2 0.21 %
Kóvár 2 0.21 %
Felsőesztergály 2 0.21 %
Nógrádszenna 2 0.21 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Süllye 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 62.65 %
Kékkő 203 8.95 %
Magasmajtény 163 7.19 %
Erdőszelestény 118 5.20 %
Nógrádszentpéter 116 5.11 %
Bereklak 105 4.63 %
Lukanénye 105 4.63 %
Bussa 104 4.59 %
Csáb 102 4.50 %
Alsópalojta 102 4.50 %
Alsósztregova 87 3.84 %
Zsély 86 3.79 %
Mikszáthfalva 80 3.53 %
Középpalojta 78 3.44 %
Kürtösújfalu 76 3.35 %
Dacsókeszi 69 3.04 %
Kőkeszi 63 2.78 %
Érújfalu 61 2.69 %
Kiskürtös 55 2.43 %
Szuhány 55 2.43 %
Leszenye 55 2.43 %
Ebeck 51 2.25 %
Dacsólam 51 2.25 %
Apátújfalu 51 2.25 %
Ipolynyék 45 1.98 %
Alsózellő 42 1.85 %
Felsőpalojta 41 1.81 %
Nógrádszenna 40 1.76 %
Kiscsalomja 36 1.59 %
Felsőesztergály 35 1.54 %
Bátorfalu 35 1.54 %
Csall 34 1.50 %
Tótgyarmat 32 1.41 %
Tótkisfalu 32 1.41 %
Csalár 31 1.37 %
Felsőzellő 31 1.37 %
Nagylám 30 1.32 %
Szelény 29 1.28 %
Nagycsalomja 28 1.23 %
Szécsénykovácsi 27 1.19 %
Alsóesztergály 26 1.15 %
Ipolybalog 25 1.10 %
Tótkelecsény 24 1.06 %
Sirak 24 1.06 %
Hartyán 24 1.06 %
Felsősztregova 24 1.06 %
Nagyhalom 22 0.97 %
Ipolykér 22 0.97 %
Óvár 21 0.93 %
Terbegec 21 0.93 %
Ipolyharaszti 20 0.88 %
Ipolykeszi 20 0.88 %
Kislibercse 17 0.75 %
Ipolyvarbó 16 0.71 %
Borosznok 15 0.66 %
Gyürki 15 0.66 %
Paróca 14 0.62 %
Kishalom 13 0.57 %
Apafalva 12 0.53 %
Ipolynagyfalu 12 0.53 %
Galábocs 12 0.53 %
Zobor 11 0.49 %
Inám 10 0.44 %
Ipolyhídvég 10 0.44 %
Száraznyírjes 8 0.35 %
Kóvár 8 0.35 %
Süllye 6 0.26 %
Ipolyszécsényke 6 0.26 %
Veres 5 0.22 %
Rárósmulyad 5 0.22 %
Kelenye 1 0.04 %
Nagykürtös 284 8.35 %
Kékkő 35 1.03 %
Magasmajtény 20 0.59 %
Nógrádszentpéter 19 0.56 %
Kiskürtös 17 0.50 %
Zsély 16 0.47 %
Bussa 14 0.41 %
Erdőszelestény 12 0.35 %
Csall 9 0.26 %
Száraznyírjes 9 0.26 %
Ebeck 9 0.26 %
Csáb 8 0.24 %
Alsópalojta 8 0.24 %
Mikszáthfalva 8 0.24 %
Bereklak 8 0.24 %
Galábocs 8 0.24 %
Dacsólam 8 0.24 %
Lukanénye 8 0.24 %
Leszenye 8 0.24 %
Érújfalu 8 0.24 %
Dacsókeszi 7 0.21 %
Kőkeszi 6 0.18 %
Ipolyvarbó 6 0.18 %
Ipolynyék 6 0.18 %
Apátújfalu 5 0.15 %
Középpalojta 5 0.15 %
Kiscsalomja 4 0.12 %
Szuhány 4 0.12 %
Borosznok 4 0.12 %
Csalár 4 0.12 %
Tótkisfalu 4 0.12 %
Óvár 4 0.12 %
Kóvár 3 0.09 %
Bátorfalu 3 0.09 %
Felsőesztergály 3 0.09 %
Alsóesztergály 3 0.09 %
Hartyán 3 0.09 %
Szelény 2 0.06 %
Gyürki 2 0.06 %
Kürtösújfalu 2 0.06 %
Tótkelecsény 2 0.06 %
Felsősztregova 2 0.06 %
Ipolybalog 2 0.06 %
Alsósztregova 2 0.06 %
Süllye 2 0.06 %
Tótgyarmat 2 0.06 %
Felsőpalojta 1 0.03 %
Zobor 1 0.03 %
Rárósmulyad 1 0.03 %
Nógrádszenna 1 0.03 %
Sirak 1 0.03 %
Ipolyharaszti 1 0.03 %
Ipolyhídvég 1 0.03 %
Inám 1 0.03 %
Ipolykér 1 0.03 %
Kelenye 1 0.03 %
Apafalva 1 0.03 %
Kishalom 1 0.03 %
Paróca 1 0.03 %
Nagycsalomja 1 0.03 %
Ipolynagyfalu 1 0.03 %
Felsőzellő 1 0.03 %
Alsózellő 1 0.03 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 22.04 %
Kékkő 61 4.60 %
Lukanénye 39 2.94 %
Zsély 38 2.87 %
Alsósztregova 28 2.11 %
Nógrádszentpéter 26 1.96 %
Bereklak 20 1.51 %
Alsózellő 19 1.43 %
Ebeck 18 1.36 %
Erdőszelestény 18 1.36 %
Csáb 16 1.21 %
Mikszáthfalva 16 1.21 %
Érújfalu 16 1.21 %
Felsőzellő 16 1.21 %
Nógrádszenna 15 1.13 %
Ipolynyék 14 1.06 %
Kürtösújfalu 13 0.98 %
Magasmajtény 13 0.98 %
Bussa 13 0.98 %
Alsópalojta 12 0.91 %
Kőkeszi 12 0.91 %
Középpalojta 12 0.91 %
Leszenye 12 0.91 %
Dacsókeszi 12 0.91 %
Kiskürtös 11 0.83 %
Tótgyarmat 10 0.75 %
Tótkisfalu 9 0.68 %
Inám 9 0.68 %
Dacsólam 9 0.68 %
Ipolykér 8 0.60 %
Csalár 8 0.60 %
Alsóesztergály 8 0.60 %
Apátújfalu 8 0.60 %
Kislibercse 7 0.53 %
Kelenye 7 0.53 %
Nagycsalomja 7 0.53 %
Csall 6 0.45 %
Apafalva 6 0.45 %
Kiscsalomja 6 0.45 %
Szelény 6 0.45 %
Nagylám 6 0.45 %
Óvár 6 0.45 %
Ipolyhídvég 5 0.38 %
Felsőesztergály 5 0.38 %
Szuhány 5 0.38 %
Felsőpalojta 4 0.30 %
Süllye 4 0.30 %
Ipolybalog 4 0.30 %
Nagyhalom 4 0.30 %
Tótkelecsény 4 0.30 %
Paróca 3 0.23 %
Kóvár 3 0.23 %
Sirak 3 0.23 %
Terbegec 3 0.23 %
Szécsénykovácsi 3 0.23 %
Ipolynagyfalu 3 0.23 %
Kishalom 3 0.23 %
Száraznyírjes 3 0.23 %
Veres 2 0.15 %
Bátorfalu 2 0.15 %
Ipolyszécsényke 2 0.15 %
Rárósmulyad 2 0.15 %
Borosznok 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Hartyán 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagykürtös 758 41.47 %
Kékkő 105 5.74 %
Erdőszelestény 71 3.88 %
Magasmajtény 63 3.45 %
Bussa 62 3.39 %
Nógrádszentpéter 59 3.23 %
Bereklak 55 3.01 %
Csáb 51 2.79 %
Középpalojta 50 2.74 %
Alsópalojta 49 2.68 %
Zsély 48 2.63 %
Lukanénye 46 2.52 %
Ipolyhídvég 45 2.46 %
Kürtösújfalu 44 2.41 %
Alsósztregova 43 2.35 %
Felsőzellő 39 2.13 %
Mikszáthfalva 38 2.08 %
Dacsókeszi 38 2.08 %
Szuhány 35 1.91 %
Felsőesztergály 31 1.70 %
Apátújfalu 28 1.53 %
Kiskürtös 28 1.53 %
Csalár 27 1.48 %
Leszenye 27 1.48 %
Kőkeszi 26 1.42 %
Alsózellő 25 1.37 %
Dacsólam 25 1.37 %
Kiscsalomja 24 1.31 %
Ipolynyék 23 1.26 %
Érújfalu 23 1.26 %
Csall 21 1.15 %
Szécsénykovácsi 21 1.15 %
Felsősztregova 21 1.15 %
Felsőpalojta 20 1.09 %
Szelény 20 1.09 %
Alsóesztergály 20 1.09 %
Hartyán 19 1.04 %
Nagylám 18 0.98 %
Ipolynagyfalu 18 0.98 %
Ipolykér 17 0.93 %
Ipolyvarbó 17 0.93 %
Óvár 17 0.93 %
Ebeck 16 0.88 %
Tótgyarmat 16 0.88 %
Tótkisfalu 15 0.82 %
Kislibercse 15 0.82 %
Tótkelecsény 15 0.82 %
Nógrádszenna 15 0.82 %
Paróca 13 0.71 %
Ipolykeszi 13 0.71 %
Ipolybalog 12 0.66 %
Ipolyharaszti 12 0.66 %
Apafalva 11 0.60 %
Zobor 11 0.60 %
Terbegec 11 0.60 %
Galábocs 11 0.60 %
Borosznok 10 0.55 %
Kóvár 9 0.49 %
Kishalom 9 0.49 %
Száraznyírjes 8 0.44 %
Kelenye 7 0.38 %
Bátorfalu 7 0.38 %
Sirak 6 0.33 %
Gyürki 6 0.33 %
Ipolyszécsényke 6 0.33 %
Inám 6 0.33 %
Süllye 5 0.27 %
Nagycsalomja 5 0.27 %
Nagyhalom 4 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.16 %
Veres 3 0.16 %
Nagykürtös 629 68.22 %
Kékkő 110 11.93 %
Zsély 56 6.07 %
Mikszáthfalva 54 5.86 %
Alsópalojta 51 5.53 %
Bereklak 42 4.56 %
Nógrádszentpéter 38 4.12 %
Bussa 35 3.80 %
Erdőszelestény 35 3.80 %
Kiskürtös 32 3.47 %
Csáb 28 3.04 %
Felsőesztergály 26 2.82 %
Kürtösújfalu 23 2.49 %
Alsózellő 22 2.39 %
Alsósztregova 22 2.39 %
Lukanénye 19 2.06 %
Ebeck 17 1.84 %
Magasmajtény 17 1.84 %
Nagyhalom 13 1.41 %
Dacsókeszi 13 1.41 %
Leszenye 13 1.41 %
Ipolykér 13 1.41 %
Érújfalu 13 1.41 %
Középpalojta 12 1.30 %
Felsőzellő 12 1.30 %
Szécsénykovácsi 11 1.19 %
Szuhány 10 1.08 %
Csalár 10 1.08 %
Száraznyírjes 10 1.08 %
Kőkeszi 9 0.98 %
Kiscsalomja 9 0.98 %
Dacsólam 9 0.98 %
Nógrádszenna 8 0.87 %
Galábocs 8 0.87 %
Tótgyarmat 8 0.87 %
Óvár 7 0.76 %
Felsőpalojta 7 0.76 %
Bátorfalu 6 0.65 %
Kislibercse 5 0.54 %
Ipolyharaszti 4 0.43 %
Ipolynagyfalu 4 0.43 %
Ipolynyék 4 0.43 %
Apátújfalu 4 0.43 %
Csall 4 0.43 %
Tótkelecsény 4 0.43 %
Zobor 4 0.43 %
Ipolyhídvég 3 0.33 %
Ipolybalog 3 0.33 %
Szelény 3 0.33 %
Apafalva 3 0.33 %
Alsóesztergály 3 0.33 %
Tótkisfalu 3 0.33 %
Kishalom 3 0.33 %
Süllye 2 0.22 %
Felsősztregova 2 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.22 %
Kelenye 2 0.22 %
Ipolyvarbó 2 0.22 %
Borosznok 1 0.11 %
Gyürki 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 9.21 %
Ipolybalog 57 8.33 %
Ipolykeszi 48 7.02 %
Ipolyhídvég 41 5.99 %
Nagycsalomja 24 3.51 %
Nagykürtös 22 3.22 %
Lukanénye 20 2.92 %
Ipolykér 13 1.90 %
Óvár 13 1.90 %
Ipolynagyfalu 12 1.75 %
Inám 12 1.75 %
Kóvár 11 1.61 %
Magasmajtény 8 1.17 %
Bussa 6 0.88 %
Ipolyszécsényke 6 0.88 %
Tótgyarmat 5 0.73 %
Kőkeszi 5 0.73 %
Zsély 4 0.58 %
Ipolyvarbó 4 0.58 %
Apátújfalu 4 0.58 %
Kelenye 4 0.58 %
Csalár 4 0.58 %
Szécsénykovácsi 4 0.58 %
Leszenye 3 0.44 %
Csáb 3 0.44 %
Kiscsalomja 2 0.29 %
Sirak 2 0.29 %
Érújfalu 2 0.29 %
Gyürki 2 0.29 %
Alsózellő 1 0.15 %
Tótkisfalu 1 0.15 %
Terbegec 1 0.15 %
Bátorfalu 1 0.15 %
Kékkő 1 0.15 %
Kishalom 1 0.15 %
Mikszáthfalva 1 0.15 %
Alsósztregova 1 0.15 %
Rárósmulyad 1 0.15 %
Dacsókeszi 1 0.15 %
Szelény 1 0.15 %
Zobor 1 0.15 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 23.49 %
Alsósztregova 136 16.81 %
Felsőzellő 91 11.25 %
Bussa 76 9.39 %
Nógrádszentpéter 31 3.83 %
Kékkő 24 2.97 %
Alsózellő 23 2.84 %
Mikszáthfalva 18 2.22 %
Kislibercse 16 1.98 %
Alsópalojta 16 1.98 %
Érújfalu 15 1.85 %
Magasmajtény 13 1.61 %
Középpalojta 10 1.24 %
Felsőesztergály 10 1.24 %
Rárósmulyad 9 1.11 %
Leszenye 9 1.11 %
Tótkelecsény 8 0.99 %
Nógrádszenna 8 0.99 %
Ipolynyék 7 0.87 %
Csáb 7 0.87 %
Dacsólam 7 0.87 %
Hartyán 7 0.87 %
Apátújfalu 7 0.87 %
Csalár 6 0.74 %
Ipolyvarbó 6 0.74 %
Zsély 6 0.74 %
Ebeck 6 0.74 %
Kishalom 5 0.62 %
Kiskürtös 5 0.62 %
Tótkisfalu 5 0.62 %
Lukanénye 5 0.62 %
Szuhány 4 0.49 %
Felsősztregova 4 0.49 %
Nagycsalomja 4 0.49 %
Erdőszelestény 4 0.49 %
Borosznok 4 0.49 %
Kürtösújfalu 4 0.49 %
Bereklak 4 0.49 %
Terbegec 4 0.49 %
Kőkeszi 3 0.37 %
Galábocs 3 0.37 %
Nagyhalom 3 0.37 %
Tótgyarmat 3 0.37 %
Alsóesztergály 2 0.25 %
Bátorfalu 2 0.25 %
Gyürki 2 0.25 %
Ipolykeszi 2 0.25 %
Csall 2 0.25 %
Nagylám 2 0.25 %
Dacsókeszi 2 0.25 %
Ipolybalog 2 0.25 %
Ipolyharaszti 2 0.25 %
Szécsénykovácsi 2 0.25 %
Ipolynagyfalu 2 0.25 %
Ipolykér 2 0.25 %
Kiscsalomja 2 0.25 %
Ipolyhídvég 2 0.25 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 11.16 %
Ipolyhídvég 131 8.92 %
Ipolybalog 83 5.65 %
Ipolynagyfalu 47 3.20 %
Inám 44 3.00 %
Nagykürtös 41 2.79 %
Óvár 35 2.38 %
Ipolykér 31 2.11 %
Ipolykeszi 27 1.84 %
Lukanénye 19 1.29 %
Csáb 18 1.23 %
Nagycsalomja 18 1.23 %
Kelenye 18 1.23 %
Ipolyszécsényke 17 1.16 %
Kóvár 15 1.02 %
Csalár 15 1.02 %
Apátújfalu 13 0.88 %
Sirak 11 0.75 %
Terbegec 11 0.75 %
Szécsénykovácsi 10 0.68 %
Kőkeszi 9 0.61 %
Bussa 9 0.61 %
Bátorfalu 8 0.54 %
Leszenye 7 0.48 %
Tótgyarmat 6 0.41 %
Dacsókeszi 5 0.34 %
Gyürki 5 0.34 %
Kékkő 5 0.34 %
Magasmajtény 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Ipolyvarbó 4 0.27 %
Zsély 4 0.27 %
Galábocs 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Érújfalu 3 0.20 %
Mikszáthfalva 2 0.14 %
Alsózellő 2 0.14 %
Rárósmulyad 2 0.14 %
Erdőszelestény 2 0.14 %
Zobor 1 0.07 %
Kiskürtös 1 0.07 %
Bereklak 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Alsósztregova 1 0.07 %
Felsőzellő 1 0.07 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Csall 1 0.07 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 29.31 %
Alsósztregova 235 21.00 %
Nógrádszentpéter 76 6.79 %
Érújfalu 75 6.70 %
Kékkő 53 4.74 %
Bussa 40 3.57 %
Magasmajtény 39 3.49 %
Kislibercse 32 2.86 %
Hartyán 30 2.68 %
Felsősztregova 29 2.59 %
Tótkisfalu 28 2.50 %
Nógrádszenna 23 2.06 %
Mikszáthfalva 20 1.79 %
Erdőszelestény 19 1.70 %
Tótkelecsény 19 1.70 %
Zsély 18 1.61 %
Alsópalojta 18 1.61 %
Süllye 18 1.61 %
Borosznok 16 1.43 %
Felsőzellő 12 1.07 %
Kiskürtös 12 1.07 %
Bereklak 12 1.07 %
Apátújfalu 11 0.98 %
Felsőesztergály 11 0.98 %
Alsózellő 10 0.89 %
Alsóesztergály 9 0.80 %
Dacsókeszi 9 0.80 %
Középpalojta 9 0.80 %
Rárósmulyad 8 0.71 %
Leszenye 8 0.71 %
Nagylám 8 0.71 %
Lukanénye 8 0.71 %
Kóvár 8 0.71 %
Kürtösújfalu 7 0.63 %
Csáb 7 0.63 %
Paróca 7 0.63 %
Nagyhalom 6 0.54 %
Óvár 6 0.54 %
Ipolykér 6 0.54 %
Dacsólam 5 0.45 %
Szelény 4 0.36 %
Szuhány 4 0.36 %
Tótgyarmat 4 0.36 %
Csalár 4 0.36 %
Gyürki 4 0.36 %
Csall 4 0.36 %
Kishalom 4 0.36 %
Ipolykeszi 3 0.27 %
Ipolynyék 3 0.27 %
Szécsénykovácsi 3 0.27 %
Ebeck 3 0.27 %
Kelenye 3 0.27 %
Kiscsalomja 3 0.27 %
Nagycsalomja 2 0.18 %
Bátorfalu 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Kőkeszi 2 0.18 %
Veres 2 0.18 %
Terbegec 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KSČ
44 26.04%
VPN
39 23.08%
KDH
26 15.38%
SPV
24 14.20%
SNS
12 7.10%
DS
11 6.51%
SZ
5 2.96%
Együttélés-MKDM
4 2.37%
SSL
3 1.78%
SD
1 0.59%
Érvényes szavazatok 169
HZDS
69 40.59%
SDĽ
36 21.18%
SDSS
23 13.53%
KDH
16 9.41%
SNS
12 7.06%
ODÚ
6 3.53%
SZS
3 1.76%
DS-ODS
2 1.18%
SPI
1 0.59%
KSS
1 0.59%
Együttélés-MKDM
1 0.59%
Érvényes szavazatok 170
SP-VOĽBA
45 27.27%
HZDS-RSS
38 23.03%
24 14.55%
KDH
14 8.48%
KSS
11 6.67%
DS
9 5.45%
SNS
7 4.24%
ZRS
7 4.24%
ROISR
5 3.03%
MK
3 1.82%
HZPCS
1 0.61%
RSDSS
1 0.61%
Érvényes szavazatok 165
SDK
83 46.37%
SDĽ
37 20.67%
HZDS
32 17.88%
SOP
13 7.26%
SNS
6 3.35%
KSS
3 1.68%
ZRS
2 1.12%
NEI
2 1.12%
SLS
1 0.56%
Érvényes szavazatok 179
SDKU
88 55.70%
SMER
28 17.72%
HZDS
14 8.86%
ANO
8 5.06%
HZD
4 2.53%
KSS
3 1.90%
PSNS
3 1.90%
SDĽ
2 1.27%
SDPO
2 1.27%
SNS
2 1.27%
KDH
2 1.27%
ZRS
1 0.63%
SZS
1 0.63%
Érvényes szavazatok 158
SMER
61 40.40%
KDH
38 25.17%
SDKU DS
29 19.21%
SNS
4 2.65%
LB
4 2.65%
ĽS HZDS
3 1.99%
MKP
2 1.32%
NADEJ
2 1.32%
SF
2 1.32%
KSS
2 1.32%
HZD
1 0.66%
OKS
1 0.66%
ASV
1 0.66%
ZRS
1 0.66%
Érvényes szavazatok 151
SDKU DS
58 36.25%
SMER
53 33.13%
SaS
13 8.13%
SDĽ
6 3.75%
KDH
6 3.75%
SNS
4 2.50%
KSS
4 2.50%
Most-Híd
4 2.50%
ZRS
3 1.88%
LSNS
2 1.25%
EDS
2 1.25%
SRK
2 1.25%
Únia
1 0.63%
Paliho Kapurkova
1 0.63%
ĽS HZDS
1 0.63%
Érvényes szavazatok 160
SMER SD
61 49.59%
SDKU DS
18 14.63%
Most-Híd
8 6.50%
Zelení
8 6.50%
KDH
7 5.69%
LSNS
5 4.07%
SNS
4 3.25%
OĽaNO
4 3.25%
KSS
2 1.63%
SaS
1 0.81%
SSS NM
1 0.81%
99 Percent
1 0.81%
ĽS HZDS
1 0.81%
SDĽ
1 0.81%
SZ
1 0.81%
Érvényes szavazatok 123
#SIEŤ
35 25.55%
LSNS
33 24.09%
SMER SD
26 18.98%
Most-Híd
10 7.30%
SNS
6 4.38%
ŠANCA
6 4.38%
SME RODINA
6 4.38%
OĽANO-NOVA
4 2.92%
SKOK!
4 2.92%
KDH
3 2.19%
SDKU DS
2 1.46%
KSS
1 0.73%
TIP
1 0.73%
Érvényes szavazatok 137
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések