SK
KS
.....

Alsótőkés

Község

címer zászló
8 2% magyar 1910
4 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nižný Klátov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység
Más földrajzi nevek:
Berpáš, Bigátova, Blešlink, Bleštint (Blešlova), Debry, Galberg I., Galberg II. (Iberšek), Hora, Hora ku dubu, Hora medzi cestami, Hora nad cintorínom, Hora zadky, Ibešek, Jahodník, Kamenná hora, Košiare, Krížna hora, Malý Buchberk, Medzi jarky, Mlynky, Muráň, Na brehu, Na Janových, Nad hať, Pod Buchberg, Pod Krížnou horou, Pod Slobodnou, Rutaklia, Rutakly, Slobodná, Stenberg, Úboč, Vasicsin-patak (Vrbica), Veľký Buchberk, Za dubinu, Za Timberk, Želiarske
Koordináták:
48.72794342, 21.14087296
Terület:
5,99 km2
Rang:
község
Népesség:
778
Tszf. magasság:
353 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04412
Település kód:
521752
Szervezeti azonosító:
324507
Adóazonosító:
2021244896

Alsótőkés a Kassai-hegység (Szomolnok-Kassai-hegycsoport) délkeleti lábánál, a Miszlóka-patak (Myslavský potok) völgyében, 352 méteres (határa 302-521 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 10 km-re nyugatra. Alsótőkéstől északra magasodik az 521 méteres Krížna hora (Buchberk), a községhatár legmagasabb pontja. A község történelmi magját a mintegy 500 méter hosszú, a Miszlókai-patak völgyére merőleges Fő utca (Hlavná) képezi, mely mintegy 30 méteres szintkülönbséget ível át a Fő és a Tőkési utca (Klatovská) elágazásának kialakult háromszög alakú főtértől a Szent Mihály-templomig, mely körül a középkorban a falu legrégebbi településmagja épült ki. A főtér meghatározó épületei az államszocialista időszakban épült alapiskola és a községi hivatal épülete. A község belterülete a Miszlókai-patak völgyében folytatódik, nyugat felé 2 km hosszan a felsőtőkési határig, kelet felé pedig egybefüggő üdülőövezetet alkot több kilométeren keresztül, ez kelet felé Baska és Miszlóka területén folytatódik egészen Miszlóka központjáig. Az üdülőövezet a Miszlókai-patak bal oldali mellékvizének, a Vasicsin-pataknak (Vrbica) a völgyében folytatódik észak felé, erősen urbanizált jelleget adva az alsótőkési határnak. A Miszlókai- és a Vasicsin-patak összefolyásánál, a központtól 1,8 km-re keletre találjuk Mlynky külterületi lakott helyet. 2010-ben területének 41,2 %-át (247 ha) szántóföld, 26,4 %-át (158 ha) erdő, 14,7 %-át (88 ha) rét és legelő és 7,2 %-át (43 ha) kert foglalta el. Erdeit a Vasicsin-patak völgyének két oldalán találjuk (Berpáš, Jahodník, Blešlink, Za Timberk), a pataktól kelet felé a nagy Kassai-erdőben folytatódnak. A községet a 3404-es út köti össze Miszlókán (5,5 km) keresztül Kassával, illetve a szomszédos Felsőtőkéssel (2,5 km). Az Idabukóci-víztároló felduzzasztása (1968-76) után megnyitott 3319-es út Hilyón (3,5 km) keresztül Aranyidával (14 km) teremt összeköttetést. Alsótőkés délről Idabukóc, délnyugatról Hilyó, nyugatról Felsőtőkés, délkeletről pedig (rövid szakaszon) Baska községekkel, keletről Miszlóka, északkeletről és északról pedig Kassa-Észak kassai városrészekkel határos. Déli határát a Miszlókai-patak képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz tartozott, majd az ekkor létrehozott Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe (1910-21: 5,78 km², 2011: 5,99 km²) a 20. században 21 hektárral (3,6 százalékkal) gyarapodott. A területcserére a 20. század első felében került sor: keleten Kassa határának egy részét (a Vasicsin-pataktól keletre eső területet) Alsótőkéshez csatoltak, ugyanakkor nyugaton egy kisebb határrész Felsőtőkéshez került.

Népesség

Alsótőkésnek 2011-ben 726 lakosa volt, melynek 84,4 %-a volt szlovák nemzetiségű, 14,2 %-a viszont nem nyilatkozott nemzetiségéről. A középkorban német lakosságú település a 17-18. századtól szlovák és magyar lakosságúvá vált. Magyar lakosai a 19. századra asszimilálódtak és 1880-ban a lakosság 98,4 %-a szlovák anyanyelvű volt. 1941-ben 526 lakosának 93,8 %-a volt szlovák és 6,3 %-a (33 fő) magyar anyanyelvű. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 96,6 %, 2011-ben 64,0 %) római katolikus vallású, 2011-ben a felekezeten kívüliek a lakosság egytizedét (10,7 %) alkották, magas volt a felekezeti hovatartozásukról nem nyilatkozók aránya (18,3 %) is. A község népessége az 1890-1991 közötti évtizedben viszonylagos stabilitást mutatott (485-591 fő között változott, csak 1950-1961 között figyelhető meg jelentősebb növekedés – 496 főről 587 főre). Az 1990-es évek szerény gyarapodását (587 főről 614 főre) a szuburbanizáció megindulásával gyors növekedés váltotta fel az ezredforduló után: 2001-2011 között egyhatodával (614 főről 726 főre) nőtt a község népessége és a növekedés üteme 2011-2017 között tovább gyorsult (2017-ben már 826-an éltek Alsótőkésen). 2011-ben a község lakosságának 90,5 százaléka (657 fő) élt Alsótőkésen, 9,5 %-a (69 fő) pedig Mlynky településrészen. A község népsűrűsége (2011-ben 121 fő/km²) a járási átlag másfélszerese.

Történelem

Alsótőkés első írásos említése 1317-ből származik, ekkor még Újfalu, illetve Németfalu (Vyfolu, Nemutfolu) néven említik. Neve arra utal, hogy németek alapították, akik a 17. századig a lakosság többségét alkották (számos német eredetű földrajzi név is őrzi emléküket: Galberg, Buchberg, Timberk stb.). A 14. századig a Vid nemzetségbeli Chyrke család birtoka volt, majd 1374-től egyike Kassa város jobbágyfalvainak. 1323-ban már Tőkésújfalu („Teukes-Huy falu”) néven említik, neve arra utal, hogy irtványföldön települt. A szomszédos Felsőtőkéstől való megkülönböztetésként 1382-ben már mint „Inferior Tukes”, 1397-ben mint „Al-Teukes” szerepelt. 1317-ben már állt fatemploma, melyet 1375-re kőtemplommal váltottak fel. Lakói a 16. században evangélikus hitre tértek. 1553-ban hat lakott portája volt. 1580-ból ismert „Nyder-Beckseyffen” német neve is (később Unter-Beckseifen). 1633-ban vízimalom és fűrésztelep működött a községben, melynek ekkor 20 jobbágy és 11 zsellérportája volt. A 17. század végére a katolikus egyház visszavette Alsótőkés templomát, de a lakosság teljes rekatolizálásra csak 1752-ben került sor. A 18. század elején a nagy pestisjárványban lakosságának nagy része elpusztult. 1715-ben 9, 1720-ban 6 lakott porta volt a faluban. Egyházközsége 1722-ben alakult újjá, 1749-ben azonban az alsótőkési plébániát áthelyezték Felsőtőkésre. 1780-ban 345 lakosa, 1828-ban 50 háza és 332 lakosa volt. Lakói fakitermeléssel, szénégetéssel, földműveléssel, pásztorkodással foglalkoztak, jellegzetes miszlókai foglalkozásnak számított a kassai piac számára folytatott kalácssütés és a 20. század elején nagy jelentőségre tett szert a gyümölcstermesztés is. 1831-ben 35, 1873-ban 27 lakosa halt meg a kolerajárványban. 1869-ben 446 lakosa volt, 1880-ra a kivándorlás és a kolera miatt ez a szám 384-re csökkent, de 1890-re ismét 502-re nőtt. A lakóházak száma 1880-1910 között 61-ről 101-re nőtt. 1896-ban egyosztályos népiskola létesült a községben. Az első világháborúban 15 lakosa vesztette életét. Alsótőkés 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 533, 1930-ban 485 lakosa volt a községnek. 1927-ben megalakult az önkéntes tűzoltóegylet. 1930-ban lebontották a középkori kőtemplomot, helyén Július Wirth tervei alapján építették új, neogótikus stílusú templomot. 1938. novemberétől 1945. januárjáig ismét magyar fennhatóság alá került. 1941-ben 93 háza és 526 lakosa volt. 1944-ben határában működött a Petőfi- és a Nyevszkij-partizánbrigád. 1948-ban hivatalos nevét a korábban használt Nižný Tejkeš helyett hatósági úton Nižný Klátovra változtatták. 1950-ben 496, 1961-ben 587 lakosa volt. Mezőgazdasági szövetkezetét 1958-ban alapították (1972-ben Felsőtőkés, 1973-ban pedig Hilyó szövetkezetével egyesítették). 1970-ben 577, 1980-ban 591, 1991-ben 587 lakosa volt a községnek, házállománya a 20. század második felében másfélszeresére nőtt (1950-ben 105, 1990-ben 163 ház). Az 1970-es években új, a Fő utcával párhuzamos utcát nyitottak (Csendes utca). A község címerét és zászlaját (az 1839-es pecsét rajza alapján) 2000-ben fogadták el. 2001 után egyre többen költöztek ki Kassáról és telepedtek le Alsótőkésen, 2001-2017 között az egyre inkább Kassa kertvárosává váló község népessége 614 főről 826 főre ugrott.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda működik. Határában 2011-ig építési követ (amfibolitot) és márványt bányásztak. Szent Mihálynak szentelt római katolikus temploma 1930-31-ben épült neogótikus stílusban. A községet a zöld turistajelzés köti össze a kassai KVP-lakóteleppel, illetve a Podkova-hágón keresztül Jászómindszenttel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

A. és F. Tőkés. Elegyes faluk Abaúj Várm. földes Uraik több Urak, lakosaik katolikusok, fekszenek a’ Kassai járásban; földgyeik néhol soványak, vagyonnyaik külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tőkés, (Alsó és Felső), 2 egymáshoz közel fekvő tót falu, Abauj vmegyében, a Miszla patakja mellett, hegyek közt; 863 kath. lak. Felső-Tőkésen kath. plébánia van. Határuk hegyes, völgyes, sovány; erdejök szép s fenyvesük is van. F. u. Kassa városa. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hilyótól északra fekszik Felső-Tőkés, 56 házzal és 488 tót ajku lakossal. Postája és távirója Kassa. Mellette van Alsó-Tőkés, 49 házzal, 501 tót lakossal. Mindkét községnek régi kath. temploma volt, a felső-tőkésit Kassa városa mint kegyur, 1868-ban ujjá épittette. Azelőtt a plébánia Alsó-Tőkésen volt, 1749-ben áttették Felső-Tőkésre.

Helységnévtár

Tőkés (Alsó-), rk. 379 Felső-Tőkés, örmény 1 - , gk. - Kojsó, izr. 5 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Alsótőkés. Csak annyit állapíthatunk meg történetéből, hogy a XIV. századig a Vid-nemzetségbeli Chyrke-család kezén volt. Római katolikus temploma többszázéves. Plébániája 1749-ig állott fenn s akkor áttették Felsőtőkésre. A község területe 1036 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 536.

Névelőfordulások
1317
Vyfolu seu Nemutfolu
1323
Teukes-Huy falu
1325
Teukes
1382
Inferior Tukes
1397
Al-Teukes
1553
Alsó Thukes
1580
Nyder-Beckseyffen
1650
w nisnim Tekesu
1773
Alsó-Tőkes, Nizny Tikess
1786
Alschó-Tőkesch
1808
Alsó-Tőkes
1863
Alsótőkés
1920
Nižný Tejkeš
1938
Alsótőkés
1945
Nižný Tejkeš
1948
Nižný Klátov

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 1
Telefon: 0557296034
Fax: 0557296035

Honlap: niznyklatov.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Staníková Gabriela (Független)

Képviselő-testület:
Silvay Matej (Független)
Kováč Valér (Független)
Balog Róbert (Független)
Kollár Radoslav (Független)
Kováč František (Független)
Hlavačka Ján (ŠANCA)
Štefan Lukáš (SNS)
Független 71% Független 5 képviselö ŠANCA 14% ŠANCA 1 képviselö SNS 14% SNS 1 képviselö 7 képviselö
Alsótőkési Posta

Hlavná 1

Základná škola Nižný Klátov

Nižný Klátov 33

Alapiskola

Klátovská 56

Óvoda

Čaksova 1/167

Alsótőkési Anyakönyvi Hivatal

Hlavná 1

Alsótőkési Községi Hivatal

Hlavná 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1 0%
szlovákok 378 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 384
magyarok 8 2%
szlovákok 479 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 490
magyarok 1 0%
szlovákok 532 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 533
magyarok 2 0%
szlovákok 582 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 587
magyarok 1 0%
szlovákok 611 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 614
magyarok 1 0%
szlovákok 613 84%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 4 1%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 103 14%
összlétszám 726
magyarok 4 0%
szlovákok 826 94%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 42 5%
összlétszám 878
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 682
Választási részvétel: 67.3 %
Kiadott boríték: 459
Bedobott boríték: 459

Polgármester

Érvényes szavazólap: 455
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Staníková Gabriela 244 53.63 % Független
Jokeľová Marcela 211 46.37 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hlavačka Ján 240 ŠANCA
Silvay Matej 237 Független
Kováč Valér 228 Független
Štefan Lukáš 183 SNS
Balog Róbert 177 Független
Kollár Radoslav 175 Független
Kováč František 172 Független

Képviselők

2014
Független 57.14% Független 4 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö SOĽ 14.29% SOĽ 1 képviselö SIEŤ 14.29% SIEŤ 1 képviselö 7 képviselö
2018
ŠANCA 14.29% ŠANCA 1 képviselö Független 71.43% Független 5 képviselö SNS 14.29% SNS 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 628
Választási részvétel: 13.85 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87
Választásra jogosult: 627
Választási részvétel: 12.44 %
Kiadott boríték: 78
Bedobott boríték: 78
Választásra jogosult: 684
Választási részvétel: 24,26 %
Kiadott boríték: 166
Bedobott boríték: 166

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 85
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 159
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 30 35.29 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 29 34.12 % KDS
Rastislav Masnyk 10 11.76 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 5 5.88 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 4 4.71 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 4 4.71 % NOVA
Lukáš Sisák 2 2.35 % KSS
Jaroslav Džunko 1 1.18 % Független
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 33 42.86% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 73 45.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 60 37.74 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Jarmila Tkáčová 9 5.66 % SNS
Róbert Bačinský 7 4.40 % Független
Štefan Surmánek 4 2.52 % ĽSNS
Oliver Petrík 2 1.26 % JĽSS
Karol Pataky 1 0.63 % MOST - HÍD, SKOK
Ján Struk 1 0.63 % SMS
Adam Šepetka 1 0.63 % NAJ
Jaroslav Džunko 1 0.63 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 76
Érvényes szavazólap: 156
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Dominika Palaščáková 23 30.26% NOVA
Ján Marton 20 26.32% NOVA
Štefan Petrík 19 25.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Elena Fialková 17 22.37% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Norbert Krušinský 17 22.37% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Štefan Markovič 16 21.05% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 16 21.05% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viktor Sasák 14 18.42% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Anton Medvec 12 15.79% Független
Július Beluscák 11 14.47% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tomáš Suchý 10 13.16% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viktor Dulina 10 13.16% Független
Jozef Konkoly 10 13.16% SMER - SD
Monika Bérešová 9 11.84% SZS
Michal Rečka 9 11.84% SMER - SD
Miroslav Bačenko 8 10.53% Független
František Petro 8 10.53% SMER - SD
Marián Tóth 8 10.53% SaS
Ján Bačo 7 9.21% SĽS
Božena Letková 6 7.89% Független
Miloš Barcal 6 7.89% Független
Ľubomír Šimko 6 7.89% SMER - SD
Róbert Čarny 5 6.58% SNS
Ladislav Bartók 4 5.26% Független
Peter Papáč 4 5.26% KSS
Vojtech Staňo 4 5.26% SMER - SD
Františka Kočišová 4 5.26% SĽS
Viliam Bačo 4 5.26% Független
Jozef Koňa 4 5.26% SĽS
Ján Kokarda 4 5.26% Független
Róbert Šándor 4 5.26% Független
Rastislav Moric 4 5.26% 7 STATOČNÝCH
Martin Baltes 4 5.26% SĽS
Monika Vargová 4 5.26% SNS
Ján Mikloš 3 3.95% KSS
Ľubica Holováčová 3 3.95% SĽS
Ladislav Miko 3 3.95% 7 STATOČNÝCH
Slavomír Horváth 3 3.95% SNS
Anton Király 3 3.95% SMK-MKP
Ján Stanislav 3 3.95% SNS
Jenő Csoltkó 2 2.63% Független
Radoslav Šimko 2 2.63% SNS
Jozef Tischler 2 2.63% SĽS
Ivan Hriczko 2 2.63% Független
Ivan Buchla 2 2.63% SNS
Vladimír Popovič 2 2.63% SMS
Július Grulyo 2 2.63% Független
Štefan Laczkó 2 2.63% 7 STATOČNÝCH
Imrich Kohút 2 2.63% SĽS
Ladislav Vojtko 2 2.63% KSS
Jozef Holečko 1 1.32% Független
Mária Topoľančinová 1 1.32% ĽS-HZDS
Elena Majancsíková 1 1.32% SĽS
Alexander Bimbo 1 1.32% SRÚS
Karol Dzugas 1 1.32% Független
László Iván 1 1.32% SMK-MKP
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Marián Kertész 0 0.00% PD
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Ján Serbin 60 38.46% Független
Ondrej Bernát 55 35.26% SMER-SD
Imrich Bakši 43 27.56% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Viktor Dulina 40 25.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Solár 37 23.72% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 34 21.79% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Smrčo 34 21.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Pavol Bujňák 29 18.59% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Erika Zámboriová 25 16.03% ŠKV
Ján Kokarda 22 14.10% Független
Michal Rečka 21 13.46% SMER-SD
Miloš Barcal 19 12.18% Független
František Petro 16 10.26% SMER-SD
Anton Medvec 14 8.97% Független
Vojtech Farkaš 14 8.97% Független
Július Beluscsák 13 8.33% Független
Martina Dutková 12 7.69% Független
Mária Dulovičová 11 7.05% Független
Pavol Lehotský 11 7.05% Független
Jarmila Vaňová 11 7.05% ŠKV
Vlastimil Lakatoš 10 6.41% Független
Peter Derevjaník 10 6.41% SMER-SD
Ladislav Andrejanin 9 5.77% ÚSVIT
Anetta Strýčková 9 5.77% Független
Slavomír Borovský 9 5.77% DS
František Gedra 8 5.13% ĽS Naše Slovensko
Monika Gergelová 8 5.13% SNS
Martin Baltes 8 5.13% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Suchý 8 5.13% ŠANCA
Marcela Demkeová 8 5.13% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 7 4.49% Független
Mária Lacková 6 3.85% Független
Ladislav Vojtko 6 3.85% KSS
Radoslav Hodor 6 3.85% Független
Roland Szabó 6 3.85% SMER-SD
Peter Seman 5 3.21% KSS
Štefan Hudák 5 3.21% ĽS Naše Slovensko
Slavomír Horváth 5 3.21% SNS
Ivan Hriczko 5 3.21% ŠKV
Gabriel Böhm 5 3.21% Független
Ján Horváth 4 2.56% Független
Tibor Bráz 4 2.56% Független
Jaroslav Pástor 4 2.56% MOST - HÍD
Anton Király 3 1.92% SMK-MKP
Jozef Krešák 3 1.92% ŠANCA
Attila Oravecz 3 1.92% MOST - HÍD
Rudolf Varga 3 1.92% VZDOR
Elena Fialková 3 1.92% MOST - HÍD
Tamás Iván 3 1.92% SMK-MKP
Peter Kocai 3 1.92% NAJ
Csaba Káposztás 3 1.92% MKDA-MKDSZ
Norbert Krušinský 3 1.92% MOST - HÍD
Július Begala 3 1.92% Független
Adrianna Gergely Papp 2 1.28% SMK-MKP
Ervín Kompuš 2 1.28% NAJ
Július Grulyo 2 1.28% Független
Ladislav Bartók 2 1.28% MKDA-MKDSZ
Alexander Képes 2 1.28% SMK-MKP
Alexander Horváth 1 0.64% MOST - HÍD
Augustín Köteles 1 0.64% NAJ
László Köteles 1 0.64% SMK-MKP
Jozef Hric 1 0.64% KSS
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 41.89 %
Torna 145 8.97 %
Buzita 141 8.73 %
Somodi 111 6.87 %
Makranc 110 6.81 %
Debrőd 109 6.75 %
Csécs 94 5.82 %
Szeszta 73 4.52 %
Jászó 69 4.27 %
Jánok 64 3.96 %
Perény - Hím 63 3.90 %
Komaróc 63 3.90 %
Áj 57 3.53 %
Reste 57 3.53 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.16 %
Tornaújfalu 49 3.03 %
Alsólánc 48 2.97 %
Zsarnó 47 2.91 %
Bódvavendégi 40 2.48 %
Nagyida 40 2.48 %
Péder 40 2.48 %
Abaújszina 33 2.04 %
Pány 22 1.36 %
Mecenzéf 21 1.30 %
Jászómindszent 12 0.74 %
Tornahorváti 12 0.74 %
Szádelő 12 0.74 %
Kenyhec 11 0.68 %
Miglécnémeti 11 0.68 %
Stósz 7 0.43 %
Kisida 7 0.43 %
Felsőmecenzéf 5 0.31 %
Hernádcsány 4 0.25 %
Hernádzsadány 4 0.25 %
Kassamindszent 4 0.25 %
Magyarbőd 4 0.25 %
Jászóújfalu 3 0.19 %
Felsőtőkés 3 0.19 %
Koksóbaksa 3 0.19 %
Izdobabeszter 3 0.19 %
Hernádszokoly 3 0.19 %
Enyicke 3 0.19 %
Petőszinye 3 0.19 %
Rás 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Hernádszentistván 2 0.12 %
Benyék 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.83 %
Torna 110 12.13 %
Kecer 63 6.95 %
Szepsi 47 5.18 %
Mecenzéf 28 3.09 %
Áj 16 1.76 %
Buzita 14 1.54 %
Jászómindszent 13 1.43 %
Csécs 11 1.21 %
Jászóújfalu 10 1.10 %
Kisida 9 0.99 %
Abaújszakaly 9 0.99 %
Györke 8 0.88 %
Kenyhec 8 0.88 %
Hernádcsány 8 0.88 %
Tornaújfalu 7 0.77 %
Abos 7 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.77 %
Abaújszina 6 0.66 %
Stósz 6 0.66 %
Budamér 5 0.55 %
Hernádszentistván 5 0.55 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.55 %
Hernádszokoly 5 0.55 %
Pány 5 0.55 %
Enyicke 5 0.55 %
Benyék 5 0.55 %
Semse 5 0.55 %
Bolyár 5 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 40.33 %
Buzita 223 17.60 %
Csécs 84 6.63 %
Perény - Hím 79 6.24 %
Torna 77 6.08 %
Szeszta 77 6.08 %
Reste 67 5.29 %
Makranc 66 5.21 %
Komaróc 55 4.34 %
Debrőd 55 4.34 %
Somodi 53 4.18 %
Alsólánc 51 4.03 %
Nagyida 49 3.87 %
Tornaújfalu 38 3.00 %
Jászó 37 2.92 %
Áj 37 2.92 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.53 %
Zsarnó 31 2.45 %
Péder 30 2.37 %
Abaújszina 29 2.29 %
Jánok 28 2.21 %
Bódvavendégi 25 1.97 %
Mecenzéf 15 1.18 %
Semse 11 0.87 %
Pány 10 0.79 %
Kenyhec 9 0.71 %
Hernádcsány 9 0.71 %
Tornahorváti 8 0.63 %
Kassamindszent 8 0.63 %
Miglécnémeti 8 0.63 %
Györke 7 0.55 %
Enyicke 6 0.47 %
Kecer 6 0.47 %
Kisida 5 0.39 %
Izdobabeszter 5 0.39 %
Jászómindszent 5 0.39 %
Hernádszentistván 5 0.39 %
Regeteruszka 4 0.32 %
Királynép 4 0.32 %
Jászóújfalu 4 0.32 %
Szádelő 4 0.32 %
Felsőcsáj 3 0.24 %
Patacskő 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Hatkóc 3 0.24 %
Rozgony 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Lengyelfalva 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Aranyida 2 0.16 %
Felsőkemence 2 0.16 %
Sároskőszeg 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Alsótőkés 2 0.16 %
Baska 2 0.16 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.16 %
Felsőmecenzéf 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Nagyszalánc 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Hilyó 1 0.08 %
Ránk 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Idabukóc 1 0.08 %
Budamér 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 17.83 %
Jászómindszent 108 10.47 %
Stósz 76 7.36 %
Felsőmecenzéf 50 4.84 %
Szepsi 38 3.68 %
Kisida 36 3.49 %
Hernádcsány 24 2.33 %
Jászó 24 2.33 %
Kassamindszent 24 2.33 %
Jászóújfalu 22 2.13 %
Kassabéla 19 1.84 %
Rozgony 18 1.74 %
Budamér 18 1.74 %
Hernádszokoly 17 1.65 %
Semse 17 1.65 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.45 %
Sároskőszeg 15 1.45 %
Felsőtőkés 14 1.36 %
Kassaolcsvár 14 1.36 %
Csécs 12 1.16 %
Lengyelfalva 12 1.16 %
Torna 12 1.16 %
Izdobabeszter 12 1.16 %
Hernádszentistván 12 1.16 %
Idabukóc 11 1.07 %
Aranyida 11 1.07 %
Lapispatak 11 1.07 %
Koksóbaksa 10 0.97 %
Felsőmislye 9 0.87 %
Alsótőkés 9 0.87 %
Tarcavajkóc 8 0.78 %
Abaújszakaly 8 0.78 %
Tizsite 8 0.78 %
Baska 8 0.78 %
Hatkóc 7 0.68 %
Szalánchuta 7 0.68 %
Enyicke 7 0.68 %
Abaújnádasd 7 0.68 %
Nagyida 7 0.68 %
Abaújszina 7 0.68 %
Hilyó 7 0.68 %
Perény - Hím 7 0.68 %
Magyarbőd 7 0.68 %
Hernádgecse 7 0.68 %
Nagyszalánc 7 0.68 %
Györke 6 0.58 %
Garbócbogdány 6 0.58 %
Makranc 6 0.58 %
Lapispatakújtelep 6 0.58 %
Kelecsenyborda 6 0.58 %
Kecer 6 0.58 %
Királynép 6 0.58 %
Hernádzsadány 6 0.58 %
Rás 5 0.48 %
Pány 5 0.48 %
Rudnok 5 0.48 %
Kisladna 5 0.48 %
Terebő 5 0.48 %
Hernádgönyű 4 0.39 %
Buzita 4 0.39 %
Ájfalucska 4 0.39 %
Abaújharaszti 4 0.39 %
Zsarnó 4 0.39 %
Kalsa 4 0.39 %
Petőszinye 4 0.39 %
Szeszta 4 0.39 %
Nagyladna 4 0.39 %
Ósvacsákány 3 0.29 %
Felsőcsáj 3 0.29 %
Györgyi 3 0.29 %
Abaújrákos 3 0.29 %
Apátka 3 0.29 %
Jánok 3 0.29 %
Alsómislye 3 0.29 %
Abos 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Benyék 3 0.29 %
Miglécnémeti 3 0.29 %
Újszállás 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Ósva 2 0.19 %
Szaláncújváros 2 0.19 %
Balogd 2 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Somodi 2 0.19 %
Regeteruszka 2 0.19 %
Bátyok 2 0.19 %
Debrőd 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Kenyhec 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Tornahorváti 1 0.10 %
Bódvavendégi 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Modrafalva 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 60.00 %
Buzita 84 9.55 %
Torna 66 7.50 %
Makranc 50 5.68 %
Szeszta 45 5.11 %
Csécs 39 4.43 %
Debrőd 38 4.32 %
Áj 31 3.52 %
Somodi 30 3.41 %
Tornaújfalu 30 3.41 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.18 %
Nagyida 27 3.07 %
Perény - Hím 26 2.95 %
Alsólánc 26 2.95 %
Zsarnó 26 2.95 %
Jánok 26 2.95 %
Reste 23 2.61 %
Péder 22 2.50 %
Jászó 22 2.50 %
Bódvavendégi 21 2.39 %
Rudnok 17 1.93 %
Komaróc 17 1.93 %
Mecenzéf 15 1.70 %
Jászómindszent 13 1.48 %
Hernádcsány 13 1.48 %
Abaújszina 12 1.36 %
Tornahorváti 11 1.25 %
Miglécnémeti 9 1.02 %
Pány 9 1.02 %
Kassamindszent 8 0.91 %
Aranyida 7 0.80 %
Stósz 6 0.68 %
Izdobabeszter 6 0.68 %
Jászóújfalu 6 0.68 %
Györke 6 0.68 %
Rás 6 0.68 %
Enyicke 5 0.57 %
Ránk 5 0.57 %
Lapispatak 4 0.45 %
Patacskő 4 0.45 %
Sároskőszeg 4 0.45 %
Kisida 4 0.45 %
Alsómislye 4 0.45 %
Hernádgecse 4 0.45 %
Koksóbaksa 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Hernádszokoly 3 0.34 %
Szalánchuta 3 0.34 %
Kenyhec 3 0.34 %
Abaújszakaly 3 0.34 %
Garbócbogdány 3 0.34 %
Semse 3 0.34 %
Alsótőkés 3 0.34 %
Szádelő 2 0.23 %
Tarcavajkóc 2 0.23 %
Hernádzsadány 2 0.23 %
Hilyó 2 0.23 %
Magyarbőd 2 0.23 %
Nagyszalánc 2 0.23 %
Kisszalánc 2 0.23 %
Kassabéla 2 0.23 %
Budamér 2 0.23 %
Hernádgönyű 2 0.23 %
Bolyár 2 0.23 %
Abaújnádasd 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Kalsa 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Kisladna 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sárosófalu 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Rozgony 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.00 %
Hernádszentistván 216 10.08 %
Sároskőszeg 164 7.66 %
Hernádszokoly 138 6.44 %
Budamér 79 3.69 %
Rozgony 58 2.71 %
Kassabéla 40 1.87 %
Abos 40 1.87 %
Kassamindszent 39 1.82 %
Kisida 37 1.73 %
Terebő 34 1.59 %
Hernádcsány 30 1.40 %
Enyicke 28 1.31 %
Jászómindszent 28 1.31 %
Királynép 28 1.31 %
Szepsi 26 1.21 %
Tarcavajkóc 25 1.17 %
Koksóbaksa 23 1.07 %
Izdobabeszter 23 1.07 %
Lapispatak 19 0.89 %
Benyék 18 0.84 %
Hernádzsadány 18 0.84 %
Kisladna 18 0.84 %
Felsőmislye 17 0.79 %
Rás 17 0.79 %
Hernádgecse 17 0.79 %
Nagyszalánc 16 0.75 %
Kassaolcsvár 16 0.75 %
Lapispatakújtelep 15 0.70 %
Kenyhec 15 0.70 %
Alsómislye 15 0.70 %
Eszkáros 14 0.65 %
Baska 14 0.65 %
Regeteruszka 14 0.65 %
Alsótőkés 14 0.65 %
Perény - Hím 13 0.61 %
Bölzse 13 0.61 %
Abaújnádasd 13 0.61 %
Csécs 12 0.56 %
Hatkóc 12 0.56 %
Nagyladna 12 0.56 %
Lengyelfalva 12 0.56 %
Aranyida 12 0.56 %
Abaújszina 11 0.51 %
Semse 11 0.51 %
Felsőhutka 11 0.51 %
Mecenzéf 11 0.51 %
Garbócbogdány 10 0.47 %
Kalsa 10 0.47 %
Buzita 10 0.47 %
Jászóújfalu 10 0.47 %
Torna 10 0.47 %
Kecer 10 0.47 %
Magyarbőd 10 0.47 %
Felsőtőkés 10 0.47 %
Györke 10 0.47 %
Alsóhutka 9 0.42 %
Abaújszakaly 9 0.42 %
Hilyó 8 0.37 %
Idabukóc 8 0.37 %
Alsókemence 8 0.37 %
Tizsite 7 0.33 %
Jászó 7 0.33 %
Szalánchuta 7 0.33 %
Hernádgönyű 7 0.33 %
Stósz 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 7 0.33 %
Abaújharaszti 6 0.28 %
Bolyár 6 0.28 %
Ósva 6 0.28 %
Bunyita 6 0.28 %
Györgyi 6 0.28 %
Bátyok 5 0.23 %
Szaláncújváros 5 0.23 %
Nagyida 5 0.23 %
Pány 5 0.23 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 39.84 %
Szepsi 178 18.09 %
Csécs 34 3.46 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.25 %
Áj 31 3.15 %
Makranc 29 2.95 %
Somodi 26 2.64 %
Tornaújfalu 25 2.54 %
Jánok 23 2.34 %
Perény - Hím 20 2.03 %
Zsarnó 20 2.03 %
Bódvavendégi 18 1.83 %
Mecenzéf 14 1.42 %
Szeszta 14 1.42 %
Tornahorváti 14 1.42 %
Jászó 12 1.22 %
Buzita 11 1.12 %
Debrőd 11 1.12 %
Kenyhec 11 1.12 %
Nagyida 10 1.02 %
Pány 10 1.02 %
Péder 8 0.81 %
Hernádcsány 6 0.61 %
Rozgony 6 0.61 %
Kisida 5 0.51 %
Hernádgecse 5 0.51 %
Reste 5 0.51 %
Ájfalucska 4 0.41 %
Szádelő 4 0.41 %
Alsólánc 4 0.41 %
Jászóújfalu 4 0.41 %
Lapispatakújtelep 4 0.41 %
Jászómindszent 4 0.41 %
Magyarbőd 3 0.30 %
Garbócbogdány 3 0.30 %
Izdobabeszter 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Komaróc 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Nagyszalánc 3 0.30 %
Abos 3 0.30 %
Hernádzsadány 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Abaújszina 3 0.30 %
Kassamindszent 3 0.30 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Eszkáros 2 0.20 %
Rudnok 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Idabukóc 2 0.20 %
Szalánchuta 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Kecer 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Alsómislye 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Koksóbaksa 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Györke 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Kalsa 1 0.10 %
Lapispatak 1 0.10 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 10.97 %
Torna 20 3.72 %
Csécs 12 2.23 %
Jászó 11 2.04 %
Tornaújfalu 10 1.86 %
Rozgony 10 1.86 %
Nagyida 10 1.86 %
Buzita 8 1.49 %
Somodi 8 1.49 %
Makranc 7 1.30 %
Zsarnó 6 1.12 %
Reste 6 1.12 %
Lapispatak 6 1.12 %
Idabukóc 6 1.12 %
Debrőd 5 0.93 %
Jánok 5 0.93 %
Perény - Hím 5 0.93 %
Abaújszina 5 0.93 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.74 %
Kassamindszent 4 0.74 %
Alsólánc 4 0.74 %
Tornahorváti 4 0.74 %
Szeszta 4 0.74 %
Izdobabeszter 3 0.56 %
Petőszinye 3 0.56 %
Magyarbőd 3 0.56 %
Komaróc 3 0.56 %
Hernádszokoly 3 0.56 %
Jászóújfalu 3 0.56 %
Kisida 3 0.56 %
Györke 3 0.56 %
Ránk 3 0.56 %
Terebő 3 0.56 %
Enyicke 3 0.56 %
Nagyszalánc 2 0.37 %
Bódvavendégi 2 0.37 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.37 %
Hernádcsány 2 0.37 %
Budamér 2 0.37 %
Kalsa 2 0.37 %
Kecer 2 0.37 %
Kenyhec 2 0.37 %
Mecenzéf 2 0.37 %
Abos 2 0.37 %
Patacskő 2 0.37 %
Abaújszakaly 2 0.37 %
Kassaolcsvár 2 0.37 %
Felsőmislye 2 0.37 %
Alsókemence 2 0.37 %
Jászómindszent 1 0.19 %
Pány 1 0.19 %
Lapispatakújtelep 1 0.19 %
Rudnok 1 0.19 %
Regeteruszka 1 0.19 %
Alsótőkés 1 0.19 %
Benyék 1 0.19 %
Eszkáros 1 0.19 %
Sároskőszeg 1 0.19 %
Szaláncújváros 1 0.19 %
Királynép 1 0.19 %
Lengyelfalva 1 0.19 %
Stósz 1 0.19 %
Péder 1 0.19 %
Rás 1 0.19 %
Abaújnádasd 1 0.19 %
Hatkóc 1 0.19 %
Áj 1 0.19 %
Tarcavajkóc 1 0.19 %
Ájfalucska 1 0.19 %
Hernádgecse 1 0.19 %
Györgyi 1 0.19 %
Bolyár 1 0.19 %
Felsőcsáj 1 0.19 %
Felsőtőkés 1 0.19 %
Felsőmecenzéf 1 0.19 %
Kassabéla 1 0.19 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 24.81 %
Szepsi 82 15.19 %
Csécs 20 3.70 %
Tornaújfalu 18 3.33 %
Nagyida 17 3.15 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.78 %
Buzita 12 2.22 %
Áj 12 2.22 %
Szeszta 12 2.22 %
Somodi 11 2.04 %
Bódvavendégi 11 2.04 %
Zsarnó 10 1.85 %
Jászó 10 1.85 %
Makranc 10 1.85 %
Mecenzéf 9 1.67 %
Péder 9 1.67 %
Jászómindszent 8 1.48 %
Tornahorváti 8 1.48 %
Perény - Hím 7 1.30 %
Eszkáros 6 1.11 %
Hernádcsány 6 1.11 %
Abaújszina 6 1.11 %
Alsólánc 5 0.93 %
Kassamindszent 5 0.93 %
Reste 5 0.93 %
Jánok 4 0.74 %
Budamér 4 0.74 %
Baska 4 0.74 %
Kenyhec 4 0.74 %
Jászóújfalu 4 0.74 %
Hernádzsadány 4 0.74 %
Debrőd 4 0.74 %
Komaróc 4 0.74 %
Magyarbőd 4 0.74 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.74 %
Hernádszentistván 3 0.56 %
Kecer 3 0.56 %
Abaújnádasd 3 0.56 %
Alsótőkés 3 0.56 %
Enyicke 3 0.56 %
Hernádgönyű 3 0.56 %
Pány 3 0.56 %
Lapispatak 3 0.56 %
Semse 3 0.56 %
Györke 2 0.37 %
Abaújszakaly 2 0.37 %
Koksóbaksa 2 0.37 %
Kassabéla 2 0.37 %
Felsőmislye 2 0.37 %
Kassaolcsvár 2 0.37 %
Tizsite 2 0.37 %
Abaújrákos 2 0.37 %
Bolyár 2 0.37 %
Rozgony 2 0.37 %
Rudnok 2 0.37 %
Izdobabeszter 2 0.37 %
Miglécnémeti 2 0.37 %
Szádelő 2 0.37 %
Benyék 2 0.37 %
Nagyszalánc 2 0.37 %
Alsómislye 1 0.19 %
Hernádgecse 1 0.19 %
Bölzse 1 0.19 %
Ájfalucska 1 0.19 %
Felsőcsáj 1 0.19 %
Lapispatakújtelep 1 0.19 %
Újszállás 1 0.19 %
Abos 1 0.19 %
Stósz 1 0.19 %
Balogd 1 0.19 %
Hernádszokoly 1 0.19 %
Ránkfüred 1 0.19 %
Patacskő 1 0.19 %
Aranyida 1 0.19 %
Rás 1 0.19 %
Hilyó 1 0.19 %
Királynép 1 0.19 %
Ránk 1 0.19 %
Sároskőszeg 1 0.19 %
Kisida 1 0.19 %
Kisladna 1 0.19 %
Szaláncújváros 1 0.19 %
Idabukóc 1 0.19 %
Felsőtőkés 1 0.19 %
Abaújharaszti 1 0.19 %
Alsóhutka 1 0.19 %
Alsókemence 1 0.19 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.40 %
Torna 295 11.80 %
Jászó 262 10.48 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.04 %
Mecenzéf 91 3.64 %
Buzita 78 3.12 %
Szeszta 60 2.40 %
Zsarnó 56 2.24 %
Somodi 52 2.08 %
Tornaújfalu 50 2.00 %
Áj 47 1.88 %
Jászóújfalu 38 1.52 %
Debrőd 35 1.40 %
Bódvavendégi 33 1.32 %
Csécs 33 1.32 %
Alsólánc 29 1.16 %
Perény - Hím 28 1.12 %
Jánok 26 1.04 %
Szádelő 24 0.96 %
Abaújszina 23 0.92 %
Komaróc 22 0.88 %
Nagyida 20 0.80 %
Makranc 20 0.80 %
Reste 20 0.80 %
Péder 17 0.68 %
Felsőmecenzéf 14 0.56 %
Tornahorváti 11 0.44 %
Jászómindszent 8 0.32 %
Miglécnémeti 6 0.24 %
Királynép 6 0.24 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 16.99 %
Makranc 115 6.01 %
Csécs 73 3.82 %
Torna 68 3.55 %
Buzita 39 2.04 %
Perény - Hím 36 1.88 %
Tornaújfalu 35 1.83 %
Jánok 30 1.57 %
Pány 26 1.36 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.31 %
Nagyida 23 1.20 %
Mecenzéf 23 1.20 %
Zsarnó 22 1.15 %
Áj 22 1.15 %
Szeszta 20 1.05 %
Györke 19 0.99 %
Komaróc 19 0.99 %
Péder 18 0.94 %
Somodi 17 0.89 %
Jászó 16 0.84 %
Reste 16 0.84 %
Debrőd 15 0.78 %
Kisida 14 0.73 %
Jászómindszent 14 0.73 %
Kenyhec 12 0.63 %
Alsólánc 12 0.63 %
Bódvavendégi 10 0.52 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.47 %
Sároskőszeg 9 0.47 %
Hernádcsány 9 0.47 %
Budamér 8 0.42 %
Rozgony 8 0.42 %
Kassamindszent 8 0.42 %
Hernádszentistván 7 0.37 %
Hernádszokoly 6 0.31 %
Izdobabeszter 6 0.31 %
Semse 6 0.31 %
Tornahorváti 6 0.31 %
Abaújszina 6 0.31 %
Idabukóc 6 0.31 %
Abos 6 0.31 %
Hilyó 6 0.31 %
Jászóújfalu 5 0.26 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.33 %
Rozgony 83 3.43 %
Izdobabeszter 61 2.52 %
Kisida 61 2.52 %
Kassamindszent 53 2.19 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.15 %
Györgyi 51 2.11 %
Hernádcsány 50 2.07 %
Jászómindszent 46 1.90 %
Györke 45 1.86 %
Alsókemence 44 1.82 %
Szepsi 42 1.74 %
Sároskőszeg 42 1.74 %
Kassaolcsvár 41 1.70 %
Regeteruszka 40 1.65 %
Garbócbogdány 39 1.61 %
Budamér 37 1.53 %
Petőszinye 37 1.53 %
Bolyár 36 1.49 %
Mecenzéf 36 1.49 %
Kelecsenyborda 36 1.49 %
Nagyszalánc 33 1.36 %
Benyék 31 1.28 %
Felsőmislye 29 1.20 %
Koksóbaksa 28 1.16 %
Tarcavajkóc 28 1.16 %
Csécs 28 1.16 %
Idabukóc 27 1.12 %
Ránkfüred 27 1.12 %
Lapispatak 27 1.12 %
Kecer 25 1.03 %
Alsótőkés 25 1.03 %
Királynép 25 1.03 %
Felsőcsáj 24 0.99 %
Lengyelfalva 24 0.99 %
Hernádzsadány 24 0.99 %
Rás 23 0.95 %
Hernádszentistván 23 0.95 %
Bátyok 23 0.95 %
Felsőkemence 22 0.91 %
Alsómislye 22 0.91 %
Kassabéla 21 0.87 %
Kalsa 20 0.83 %
Hernádszokoly 20 0.83 %
Füzérnádaska 18 0.74 %
Hernádgecse 18 0.74 %
Baska 18 0.74 %
Semse 17 0.70 %
Ránk 16 0.66 %
Tizsite 16 0.66 %
Torna 15 0.62 %
Abaújszakaly 15 0.62 %
Enyicke 15 0.62 %
Ósvacsákány 15 0.62 %
Aranyida 15 0.62 %
Hilyó 14 0.58 %
Alsóhutka 14 0.58 %
Abaújnádasd 14 0.58 %
Kenyhec 14 0.58 %
Jászó 14 0.58 %
Ósva 14 0.58 %
Abaújszina 13 0.54 %
Jászóújfalu 13 0.54 %
Abaújrákos 13 0.54 %
Abaújharaszti 12 0.50 %
Pány 12 0.50 %
Stósz 12 0.50 %
Szaláncújváros 12 0.50 %
Szeszta 11 0.45 %
Lapispatakújtelep 11 0.45 %
Somodi 11 0.45 %
Abos 11 0.45 %
Kecerlipóc 10 0.41 %
Felsőhutka 10 0.41 %
Terebő 10 0.41 %
Eszkáros 10 0.41 %
Sárosófalu 10 0.41 %
Balogd 9 0.37 %
Hernádgönyű 9 0.37 %
Bölzse 9 0.37 %
Alsócsáj 8 0.33 %
Szalánchuta 8 0.33 %
Perény - Hím 7 0.29 %
Nagyida 7 0.29 %
Makranc 6 0.25 %
Rudnok 6 0.25 %
Felsőtőkés 6 0.25 %
Nagyladna 5 0.21 %
Péder 5 0.21 %
Áj 5 0.21 %
Komaróc 5 0.21 %
Buzita 5 0.21 %
Újszállás 5 0.21 %
Modrafalva 4 0.17 %
Jánok 4 0.17 %
Bódvavendégi 4 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.17 %
Zsarnó 4 0.17 %
Hatkóc 4 0.17 %
Bunyita 3 0.12 %
Apátka 3 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.08 %
Debrőd 2 0.08 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 27.26 %
Somodi 42 5.84 %
Kecer 28 3.89 %
Mecenzéf 22 3.06 %
Jászómindszent 16 2.23 %
Nagyida 14 1.95 %
Magyarbőd 13 1.81 %
Jászóújfalu 13 1.81 %
Torna 12 1.67 %
Csécs 10 1.39 %
Hernádcsány 8 1.11 %
Buzita 8 1.11 %
Szepsi 8 1.11 %
Kisida 8 1.11 %
Stósz 7 0.97 %
Patacskő 6 0.83 %
Abaújszina 6 0.83 %
Koksóbaksa 4 0.56 %
Felsőmecenzéf 4 0.56 %
Györke 4 0.56 %
Kassamindszent 4 0.56 %
Abaújszakaly 4 0.56 %
Kenyhec 4 0.56 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.56 %
Abaújnádasd 4 0.56 %
Hilyó 3 0.42 %
Rozgony 3 0.42 %
Rudnok 3 0.42 %
Regeteruszka 3 0.42 %
Budamér 3 0.42 %
Terebő 3 0.42 %
Szeszta 3 0.42 %
Tarcavajkóc 3 0.42 %
Hernádszokoly 2 0.28 %
Kassaolcsvár 2 0.28 %
Királynép 2 0.28 %
Hernádgecse 2 0.28 %
Lengyelfalva 2 0.28 %
Györgyi 2 0.28 %
Alsómislye 2 0.28 %
Bölzse 2 0.28 %
Kassabéla 2 0.28 %
Ósvacsákány 2 0.28 %
Lapispatakújtelep 2 0.28 %
Kelecsenyborda 2 0.28 %
Garbócbogdány 2 0.28 %
Izdobabeszter 2 0.28 %
Pány 2 0.28 %
Hatkóc 2 0.28 %
Perény - Hím 2 0.28 %
Lapispatak 2 0.28 %
Bolyár 2 0.28 %
Hernádzsadány 2 0.28 %
Ránk 2 0.28 %
Alsótőkés 2 0.28 %
Idabukóc 1 0.14 %
Makranc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Nagyladna 1 0.14 %
Alsócsáj 1 0.14 %
Füzérnádaska 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Kecerlipóc 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Hernádgönyű 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Semse 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Enyicke 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Baska 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Petőszinye 1 0.14 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.46 %
Rozgony 63 4.13 %
Hernádcsány 61 4.00 %
Jászómindszent 59 3.87 %
Kassamindszent 46 3.01 %
Mecenzéf 42 2.75 %
Izdobabeszter 37 2.42 %
Magyarbőd 35 2.29 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.29 %
Kisida 33 2.16 %
Nagyida 31 2.03 %
Györke 27 1.77 %
Enyicke 27 1.77 %
Hernádgecse 26 1.70 %
Jászó 26 1.70 %
Hernádzsadány 25 1.64 %
Kassaolcsvár 23 1.51 %
Csécs 23 1.51 %
Sároskőszeg 22 1.44 %
Hernádszentistván 22 1.44 %
Koksóbaksa 22 1.44 %
Lapispatak 21 1.38 %
Tarcavajkóc 21 1.38 %
Budamér 20 1.31 %
Nagyszalánc 20 1.31 %
Regeteruszka 19 1.25 %
Somodi 19 1.25 %
Királynép 19 1.25 %
Felsőmislye 19 1.25 %
Makranc 19 1.25 %
Felsőmecenzéf 19 1.25 %
Hernádszokoly 17 1.11 %
Alsómislye 17 1.11 %
Lengyelfalva 17 1.11 %
Baska 16 1.05 %
Semse 16 1.05 %
Abaújnádasd 15 0.98 %
Kecer 14 0.92 %
Stósz 14 0.92 %
Garbócbogdány 14 0.92 %
Idabukóc 14 0.92 %
Abaújszakaly 14 0.92 %
Torna 13 0.85 %
Kassabéla 13 0.85 %
Tizsite 12 0.79 %
Györgyi 12 0.79 %
Bölzse 12 0.79 %
Eszkáros 12 0.79 %
Kisladna 12 0.79 %
Pány 12 0.79 %
Füzérnádaska 11 0.72 %
Alsóhutka 11 0.72 %
Kenyhec 11 0.72 %
Perény - Hím 11 0.72 %
Petőszinye 10 0.66 %
Alsókemence 10 0.66 %
Benyék 10 0.66 %
Abaújszina 10 0.66 %
Szeszta 9 0.59 %
Hilyó 9 0.59 %
Jászóújfalu 9 0.59 %
Lapispatakújtelep 9 0.59 %
Felsőhutka 9 0.59 %
Hernádgönyű 9 0.59 %
Ósva 9 0.59 %
Bolyár 8 0.52 %
Alsótőkés 8 0.52 %
Aranyida 8 0.52 %
Zsarnó 8 0.52 %
Alsócsáj 7 0.46 %
Rudnok 7 0.46 %
Kelecsenyborda 7 0.46 %
Bátyok 7 0.46 %
Szalánchuta 7 0.46 %
Abos 7 0.46 %
Jánok 6 0.39 %
Kalsa 6 0.39 %
Balogd 6 0.39 %
Nagyladna 6 0.39 %
Rás 6 0.39 %
Bódvavendégi 6 0.39 %
Ósvacsákány 6 0.39 %
Kecerlipóc 6 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.39 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.03 %
Lapispatak 242 7.63 %
Budamér 158 4.98 %
Mecenzéf 114 3.59 %
Hernádcsány 106 3.34 %
Lapispatakújtelep 98 3.09 %
Koksóbaksa 86 2.71 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.52 %
Nagyszalánc 77 2.43 %
Királynép 76 2.40 %
Abaújnádasd 76 2.40 %
Kecer 74 2.33 %
Stósz 74 2.33 %
Kisida 74 2.33 %
Rozgony 69 2.18 %
Kalsa 68 2.14 %
Szepsi 58 1.83 %
Izdobabeszter 55 1.73 %
Jászóújfalu 53 1.67 %
Lengyelfalva 50 1.58 %
Szaláncújváros 48 1.51 %
Hernádgecse 47 1.48 %
Jászómindszent 46 1.45 %
Sároskőszeg 46 1.45 %
Hernádszentistván 46 1.45 %
Magyarbőd 44 1.39 %
Regeteruszka 42 1.32 %
Enyicke 40 1.26 %
Benyék 36 1.13 %
Tizsite 35 1.10 %
Abaújszina 34 1.07 %
Bolyár 32 1.01 %
Alsókemence 31 0.98 %
Tarcavajkóc 31 0.98 %
Kelecsenyborda 30 0.95 %
Alsóhutka 29 0.91 %
Hernádgönyű 29 0.91 %
Kassamindszent 28 0.88 %
Sárosófalu 26 0.82 %
Petőszinye 26 0.82 %
Hernádszokoly 26 0.82 %
Újszállás 25 0.79 %
Semse 25 0.79 %
Györke 24 0.76 %
Kassaolcsvár 21 0.66 %
Abaújharaszti 21 0.66 %
Felsőkemence 21 0.66 %
Balogd 21 0.66 %
Garbócbogdány 20 0.63 %
Ósvacsákány 20 0.63 %
Ósva 20 0.63 %
Felsőmecenzéf 20 0.63 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.50 %
Felsőmislye 16 0.50 %
Csécs 15 0.47 %
Bunyita 14 0.44 %
Modrafalva 14 0.44 %
Bölzse 14 0.44 %
Torna 14 0.44 %
Alsómislye 14 0.44 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.28 %
Idabukóc 9 0.28 %
Ránkfüred 9 0.28 %
Ránk 9 0.28 %
Terebő 9 0.28 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 36.92 %
Jászómindszent 94 11.49 %
Szepsi 75 9.17 %
Stósz 68 8.31 %
Felsőmecenzéf 59 7.21 %
Jászó 40 4.89 %
Kisida 40 4.89 %
Hernádcsány 21 2.57 %
Rozgony 19 2.32 %
Makranc 18 2.20 %
Kassamindszent 17 2.08 %
Torna 16 1.96 %
Lengyelfalva 15 1.83 %
Rudnok 15 1.83 %
Hatkóc 15 1.83 %
Hernádszokoly 14 1.71 %
Királynép 11 1.34 %
Aranyida 11 1.34 %
Koksóbaksa 11 1.34 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.34 %
Jászóújfalu 10 1.22 %
Perény - Hím 9 1.10 %
Pány 9 1.10 %
Idabukóc 9 1.10 %
Garbócbogdány 8 0.98 %
Semse 8 0.98 %
Hernádszentistván 8 0.98 %
Nagyszalánc 8 0.98 %
Magyarbőd 8 0.98 %
Kassaolcsvár 8 0.98 %
Jánok 8 0.98 %
Izdobabeszter 7 0.86 %
Csécs 7 0.86 %
Felsőtőkés 7 0.86 %
Abaújszina 6 0.73 %
Kenyhec 6 0.73 %
Nagyida 6 0.73 %
Györke 6 0.73 %
Abaújszakaly 6 0.73 %
Benyék 6 0.73 %
Sároskőszeg 6 0.73 %
Felsőhutka 6 0.73 %
Abaújnádasd 5 0.61 %
Tarcavajkóc 5 0.61 %
Abos 5 0.61 %
Györgyi 5 0.61 %
Felsőmislye 5 0.61 %
Alsótőkés 5 0.61 %
Budamér 4 0.49 %
Rás 4 0.49 %
Kecerlipóc 4 0.49 %
Kecer 4 0.49 %
Kassabéla 4 0.49 %
Miglécnémeti 4 0.49 %
Buzita 4 0.49 %
Apátka 4 0.49 %
Zsarnó 3 0.37 %
Hernádzsadány 3 0.37 %
Bolyár 3 0.37 %
Enyicke 3 0.37 %
Hernádgönyű 3 0.37 %
Lapispatak 3 0.37 %
Lapispatakújtelep 3 0.37 %
Alsócsáj 3 0.37 %
Szaláncújváros 3 0.37 %
Baska 3 0.37 %
Alsóhutka 3 0.37 %
Somodi 3 0.37 %
Szeszta 3 0.37 %
Hilyó 2 0.24 %
Sárosófalu 2 0.24 %
Ájfalucska 2 0.24 %
Tornaújfalu 2 0.24 %
Alsómislye 2 0.24 %
Tornahorváti 2 0.24 %
Nagyladna 2 0.24 %
Petőszinye 2 0.24 %
Kisladna 2 0.24 %
Szalánchuta 2 0.24 %
Patacskő 2 0.24 %
Újszállás 2 0.24 %
Tizsite 2 0.24 %
Abaújharaszti 2 0.24 %
Kalsa 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Péder 1 0.12 %
Ósva 1 0.12 %
Alsólánc 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Komaróc 1 0.12 %
Bocsárd 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.12 %
Debrőd 1 0.12 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 23.70 %
Makranc 152 10.38 %
Buzita 107 7.31 %
Torna 92 6.28 %
Ránk 82 5.60 %
Csécs 79 5.40 %
Nagyida 72 4.92 %
Szeszta 65 4.44 %
Somodi 56 3.83 %
Debrőd 52 3.55 %
Perény - Hím 49 3.35 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.87 %
Reste 39 2.66 %
Tornaújfalu 36 2.46 %
Komaróc 35 2.39 %
Alsólánc 34 2.32 %
Áj 32 2.19 %
Abaújszina 32 2.19 %
Jánok 31 2.12 %
Zsarnó 30 2.05 %
Jászó 30 2.05 %
Pány 22 1.50 %
Péder 22 1.50 %
Bódvavendégi 19 1.30 %
Mecenzéf 13 0.89 %
Tornahorváti 12 0.82 %
Kecer 11 0.75 %