SK
VK
.....

Alsósztregova

Község

címer zászló
124 23% magyar 1910
3 0% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dolná Strehová
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Kékkői járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Alsóbikkespuszta (Dolný Bukovec), Bánov-háj, Bešeňov, Bikóc-hegy, Borovkáš, Brezina, Bukovská dolina, Bučina, ...
Koordináták:
48.25016403, 19.48824120
Terület:
21,13 km2
Rang:
község
Népesség:
1048
Tszf. magasság:
239 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99102
Település kód:
515965
Szervezeti azonosító:
319295
Adóazonosító:
2020472520

Alsósztregova a Nógrádszentpéteri-dombság déli részén, a Sztregovai-patak (Tisovník) völgyében, 180 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Nagykürtöstől 13 km-re keletre, Losonctól 24 km-re, Gácstól 21 km-re délnyugatra, Szécsénytől 24 km-re északra. Alsósztregovánál ömlik balról a Sztregovai-patakba a Kakatka-patak, a falu alatt pedig a Libercsei-patak (Ľuborečský potok). Határa 164-318 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, legmagasabb pontját Parlagpuszta közelében, Alsósztregova és Rárósmulyad határánál találjuk. 2010-ben területének 43,4 %-át (916 ha) szántó, 30,0 %-át (634 ha) erdő, 18,1 %-át (383 ha) pedig rét és legelő foglalta el. Legnagyobb összefüggő erdőterületeit délkeleti határrészében (Nagy-erdő), illetve a Bikóc-hegyen találjuk. Belterülete mintegy 61 hektárt foglal el, a községhez tartozó lakott külterületek a központtól 3,5 km északra található Dobrováspuszta (Dúbrava), a 2,5 km-re nyugatra fekvő Felsőbikkespuszta (Horný Bukovec), valamint a 2 km-re délkeletre fekvő Alsóbikkespuszta (Dolný Bukovec). Nyugatról Tótkisfalu, északról Hartyán, Érújfalu és Nagylibercse, keletről Kislibercse, délkeletről Rárósmulyad, délről Felsőzellő, délnyugatról pedig Nógrádszentpéter községekkel határos. Alsósztregovát az 525-ös út köti össze Tőrincsen (10 km) keresztül Losonccal, valamint Nógrádszentpéterrel (6 km), az 591-es út pedig Tótkisfalun (2,5 km) keresztül Felsősztregovával (6 km). Az Alsóbikkespusztánál elágazó 2609-es út Kislibercsével (6 km) teremt összeköttetést.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegyéhez tartozott, járási beosztása több alkalommal is változott: 1872-1883 között a Losonci, 1883-1913 között a Gácsi, 1913 után pedig a Kékkői járáshoz tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kékkői, 1960-68 között a Losonci, 1968 után pedig a Nagykürtösi járáshoz tartozott. 1939-45 között a Szlovák Állam része volt (Garammenti megye, Kékkői járás). 1910-1921 között határa 144 hektárral (6,3 százalékkal, 22,69 km²-ről 21,25 km²-re) csökkent, amikor területének egy részét Kislibercséhez csatolták át. 1921-től 2011-ig (21,13 km²) területe csak kis mértékben változott-

Népesség

Alsósztregova a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, ma már csaknem kizárólag szlovák lakosságú község. 2011-ben 1045 lakosa volt, melynek 90,2 %-a szlovák nemzetiségűnek vallotta magát, 2013-ban a lakosság 8,4 %-a tartozott a roma etnikumhoz. A 20. század első feléig vegyes szlovák-magyar lakosságú település volt, 1880-ban népességének egytizede (9,6 %), 1910-ben csaknem egynegyede (23,3 %) magyar anyanyelvű volt, az 1921-es népszámláláskor már csak 26 (5,5 %), 1930-ban pedig 13 (1,7 %) magyar nemzetiségű lakost írtak össze (2011-ben 3 főt). A község népessége 1910-1921 között még csökkent (532 főről 469 főre), az ezt követő két évtizedben azonban több, mint két és félszeresére nőtt, elsősorban a határában a földbirtokreform során letelepült kolonisták révén: 1921-ben 469, 1930-ban 747, 1942-ben már 1227 lakosa volt, utóbbi számban már a parlagpusztai kolónia (melyet az első bécsi döntés Csehszlovákiának ítélt, míg anyaközsége Magyarországhoz került) népessége is benne foglaltatik. A Rárósmulyad kataszterébe tartozó Parlagpusztát (Prieloh) ettől kezdve közigazgatásilag és a népességösszeírás szempontjából is Alsósztregovához sorolják. 2011-ben a község népességének 23,3 %-a (243 fő) élt a külterületeken: Alsóbikkespusztának 82, Felsőbikkespusztának 45, Dobrováspusztának 32, Parlagpusztának pedig 84 lakosa volt. 1970-1991 között még egyötödével csökkent Alsósztregova népessége (1196 főről 947-re), az 1990-es évekre jellemző 10,7 %-os növekedést (947 főről 1048 főre) 2001-2011 között már stagnálás váltotta fel. A 20. század során a község lakosságának vallási megoszlása is megváltozott: 1921-ben a többség még evangélikus vallású volt (63,8 %), a római katolikusok a népesség egyharmadát (33,9 %) tették ki. 2011-ben a lakosság 64,6 %-a volt római katolikus, 16,9 %-a evangélikus vallású, 7,9 %-a pedig felekezeten kívüli. Alsósztregova népsűrűsége a járási átlagnak megfelelő (2011-ben 49,5 fő/km²).

Történelem

A település valószínűleg a 12-13. században jött létre, neve szláv eredetű. 1251-ben „Strigoa” alakban említi először írásos forrás, mai nevén 1493-ban, mint „Alsozthergowa” tűnik fel. A középkorban a Sztregovai, majd a Széchenyi családok voltak első birtokosai, 1430-ban került a Madách család tulajdonába, ez a család egészen a 20. századig birtokos maradt itt. 1397-ben már templomos hely volt, vára egyike a legrégebbieknek a megyében, a 15. században már állt. Lakói 1550 körül evangélikus hitre tértek. 1552-1593 között Nógrád megye nagy részével együtt török megszállás alá került. Amikor a törökök 1552-ben elfoglalták Alsósztregovát és urát, Madách Pétert fogságba ejtették, a várat földig rombolták. 1562-63-ban 18 adóköteles ház volt a faluban. Madách Péter 1585-ben tért vissza a fogságból és sógora, Rimay János hatására lutheránus hitre tért. Rimay János (1570-1631), a magyar késő reneszánsz jeles íróegyénisége Alsósztregován született és élt és valószínűleg itt is temették el. Udvarháza a magyar szellemi élet egyik központja volt, ahol 1614. végén Szenczi Molnár Albert is megfordult. 1653-tól több alkalommal is Alsósztregován tartották Nógrád vármegye gyűléseit. A 17. században latin nyelvű iskola működött itt, ahová 1691-ben Bél Mátyás is ellátogatott. 1708-ban pestisjárvány pusztított a faluban. 1715-ben 17, 1720-ban pedig 12 magyar háztartást írtak össze. 1717-ben, majd 1758-ban is súlyos tűzvész pusztította a falut, utóbbiban a templom és a régi kastély is leégett. A 18. századból ismerjük a falu pecsétjét, melynek rajza a község mai, 1992-ben elfogadott címerének is az alapját képezi. A század második felében a Révay család volt a fő birtokos itt, miután Madách János 1768-as halálával minden javát az evangélikus egyházra hagyta és a Madách-birtokok nagy része már 1604-től kezdve zálogba került. Az 1780-as évektől 1809-ig az újra katolikus hitre tért Madách Sándor ügyvéd fokozatosan szerezte vissza a család sztregovai és kisfalusi birtokait. A falu római katolikus egyházközségét 1811-ben alapították újjá. Új kastélyát idősebb Madách Imre építtette a 19. század elején, körülötte angolparkot is kialakítottak. 1828-ben 57 háza és 424 lakosa volt. Itt született, élte le élete nagy részét és halt meg Madách Imre (1823-1864) nagy magyar drámaíró. A községben az úrbéri rendezésre 1862-ben került sor. 1873. nyarán a lakosság egyötöde pusztult el a kolerajárványban. 1874-ben Shvoy Miklós vármegyei monográfiájában jó földjét és rétjeit említi, melyeket azonban a hegyekből lefutó patakok áradásai gyakran károsítanak. Ekkor a falunak 477 lakosa volt és kétosztályos, szlovák nyelvű evangélikus iskola működött itt. 1880-ban 502 lakosának 86,5 %-a szlovák és 9,6 %-a magyar anyanyelvű volt. Madách Imre fia, Aladár (1848-1908) volt a család utolsó tagja, aki az alsósztregovai kastélyban élt, halála után még felesége, Fekete Mária lakta azt 1926-ban bekövetkezett haláláig. Lánya, Madách Flóra az 1930-as évekig birtokolta a kastélyt. A község 1920-ig Nógrád vármegyéhez tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 421-en laktak itt. Ugyanebben az évben a csehszlovák földbirtokreform keretében a község határában (Dobrováspuszta, Bikkespuszta) magánkolónizáció során 35 telepesbirtokot hoztak létre és 540 hektárt osztottak fel a (nagyrészt Gyetva és Herencsvölgy környékéről érkező) szlovák telepesek között. Az 1920-as évektől csendőrposzt és posta működött a községben, 1937-ben pedig betonbunkerek építését kezdték meg határában. Az 1799-ben újjáépített, a 20. század elejétől már csak gazdasági épületként használt régi kastélyt az 1920-as évek második felében bontották le. 1930-ban T.G. Masaryk államelnök is meglátogatta a falut. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új csehszlovák-magyar határt Alsósztregova és Rárósmulyad között vonta meg, a Rárósmulyad határában lévő szlovák kolóniát, Parlagpusztát Alsósztregovához csatolva. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállam határközsége lett. 1940-ben a Madách-kastély a község tulajdonába került (a háború után egy ideig gyermekotthon, majd 1949-től nyolcosztályos iskola működött az épületben). 1942-ben 222 háza és 1227 lakosa volt a községnek. 1944-ben a falu 11 lakosa csatlakozott a Szlovák Nemzeti Felkeléshez, közülük hatot a németek koncentrációs táborba hurcoltak. A község 1945. január 9-én 18 napos harc után szabadult fel. 1951-ben határában szén utáni kutatás közben 36 fokos termálvizet fedeztek fel, melynek vizére 1959-ben egy medencét is létesítettek. 1962-ben új iskola létesült a községben. 1964-ben a Madách-kastélyt múzeummá alakították át. Az 1970-es években új házak sora épült a Rákytie dűlőben, a falu keleti részén. 1973-ban mezőgazdasági szövetkezete a 14 községet összefogó „Haladás EFSz” része lett. 1976-ban a Kakatka-patak áradása súlyos károkat okozott a faluban. 1977-ben mezőgazdasági repülőtér létesült a község határában. 1994-ben nyolcévi építkezés után átadták a községháza új többfunkciós épületét, mely a kultúr- és egészségügyi központnak is otthont ad. 2011-ben a termálfürdő bővítésével és átalakításával új fürdőkomplexumot hoztak létre.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Termálfürdője a régió egyik leglátogatottabb idegenforgalmi célpontjává teszi. Határában mezőgazdasági repülőtér és napkollektoros erőmű működik. A 19. század elején épült klasszicista kastélya 1964 óta múzeumnak ad otthont (2003 óta a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának kezelésében). A kastély melletti angolparkban található Madách Imre síremléke (1936), Rigele Alajos alkotása. Eredetileg reneszánsz stílusú, 1652-ben épült evangélikus templomát 1817-ben klasszicista stílusban átépítették, tornyát 1923-ban emelték hozzá. Mária mennybevitelének szentelt szecessziós stílusú római katolikus temploma a 18. század végén épült, mai alakját 1903-as átépítésekor nyerte el. A régi temetőben látható a Madách család családi sírboltja, ahol eredetileg Madách Imrét is eltemették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó Sztregova. Tót falu Nógrád Várm. földes Urai Madách, és Révay Uraságok, lakosai leginkább evangelikusok, fekszik F. Sztregovához 1, Gácshoz, és Losontzhoz 2 mértföldnyire. Nevezetesíti e’ vidéken legszebb, ’s legnagyobb Templomjok, a’ mellynek Kriptájába jeles, és nevezetes úri Férjfiaknak tetemeik helyheztettek; nem külömben Madách, és Révay Uraságoknak két szép kastéllyaik. Határja középszerű, fája bőven van, legelője, réttye hasznos, szőleji mostan kezdődnek, piatzok Losontzon.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Alsó- és Felső-Sztregova, tót falu, Nógrád vármegyében, egy völgyben, Szakálhoz 1 1/4 órányira, 60 házzal, 414 evang., 76 kath., 4 ref., 3 zsidó lak., régi nagyszerű evang. s ujabb kath. templommal. Határa, beszámitva a kihasitott Dabrava pusztát is, 3007 hold, mellyből beltelek 127 h., szántóföld 1620 h., bikkes, tölgyes, cseres erdő 960 h., rét 300 hold. Ebből majorsági belsőség 80 h., szántóföld 727 h., rét 160 h., erdő 960 h., elárkosodott föld mint legelő 271 h., többi urbéri. Az erdő közös legelő. Földje agyagos, néhol köves, néhol vadvizes, hegyes és vizmosásos, legjobban termi a rozsot, zabot, burgonyát, veres lóherét; rétjei néhol háromszor kaszállhatók; a juhtenyésztés virágzó. A határt s az egész völgyet Sztregova patakja hasitja, melly itt 2 malmot forgat. Nevezetes itt eg régi erősség, melly a Madách nemzetség ősi laka. Épitése ideje nem tudatik, de homokfalán álló kőtáblára vésett e következő betükből: „AEDES HAS OLIM CASTELLUM Ao MCCCCXXXJAM GENTI MADÁCH HABITATUM”

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen keletre a sztregovai patak völgyében találjuk Alsó-Sztregova helységet, melynek déli végén csínos, tágas parkban a Madách család szép kilátású, 1802-ben épűlt újabb, tornyos kastélyában született és lakott Madách Imre költőnk. A kastély mögött van az ős-régi templom alapjára 1652-ben épített evangélikus egyház azon kori oltárával, melyet 1654 Duló Gáborné, Rimay János költő leánya készíttetett és mely fölött a sztregovai Rimay család czímere látható. Valószinűleg itt született Rimay János költőnk is (1564–1631), de az bizonyos, hogy itt halt meg és itt temették el. Alsó-Sztregován született Szeverini János (1716–1789) történetíró is. A templomtól jobbra eső magaslaton van egy régibb emeletes kastély, melyet a múlt század utolsó évében Madách Sándor, a költő Imrének nagyatyja épített azon réginek alapjaira, melyet a család 1430 óta lakott, és melyet 1552-ben a török, 1717-ben és 1758-ban tűzvész pusztított el, mint a homlokfalába illesztett fölírat tanúsítja. A róm. kath. templom 1811-ben épűlt. Ettől följebb az út mellett fekszik a Madách család kápolnaszerű sírboltja, melyben a családtagok sorában nyugszik Madách Imre is.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsósztregova. A sztregovai völgyben fekvő kisközség körjegyzőséggel. Házainak száma 82, lakosaié, a kik túlnyomóan tótok és evangélikus vallásúak: 456. Postája helyben van, távíróállomása Nódrádszakal, vasúti állomása Ráróspuszta, illetőleg Nógrádszakal. E helységet már az 1332-1337. évi pápai tizedlajstromok is említik. 1430-ban Madách Ferencz birtokában találjuk, a ki Sztregovai és Kelecsényi előnévvel szerepel. Unokája László, a Lossonczy család itteni részjószágait vette zálogba. Az 1548. évi adóösszeírások szerint is még a Madách család birtoka. 1552-ben a törökök támadták meg a helységet, mely alkalommal Madách Péter itteni várkastélyát is földig lerombolták, őt pedig foglyul ejtették. Madách Péter azonban kiszabadulván a fogságból, 1585-ben ismét visszatért szülőföldjére. 1552-1594-ig a helység a török hodoltsághoz tartozott, 1562-63-ban a török adólajstromokban a szécsényi szandzsák községei között találjuk, 18 adóköteles házzal. 1571-ben Ferhád bin Mohammed török főtiszt bírta a helységet hűbér czímén. Az 1598-ban eszközölt összeírás alkalmával ismét Madách Péter volt a helység földesura. 1715-ben 17, 1720-ban 12 adóköteles magyar háztartást írtak össze. Ekkor Dobay László, Nógrád vármegye másodalispánja volt itt birtokos. 1740-ben a Dobay, a Libertsey és a Madách családok, 1770-ben, az úrbéri rendezéskor pedig Révay Péter, Baross György, Tihanyi Dániel, Fáy Mihály, Darvas Ferencz, Mikula Péter és a Bátsmegyei család. A XIX. század első felében Madách Imre birtokában találjuk, kinek fia Imre, »Az ember tragédiája« híres írója, 1823 jan. 21-én itt született s itt is halt el 1864 okt. 4-én. Itt van egyszerű sírboltja is. A nagy költőhöz méltó síremlékre most folynak a gyüjtések. A községbeli régi várkastély a vármegyének egyik legrégibb épülete, már a XV. század elején fönnállott; a Madách családnak ősi kastélya, helyreállíttatta 1799-ben Madách Sándor, a költő nagyatyja; most gazdasági épületnek használják. Az újabb kastélyt a költő atyja építtette. E kastélyok jelenleg Madách Aladár (†) leányának, Madách Flórának a tulajdonában vannak. Az evangélikus templom 1652-ben épült, mely évben Dúló Gábor, Madách János, Libertsey Ferencz és Mihály voltak a helység földesurai. Az 1758. évi tűzvész az evang. templomot is megrongálta, melyet 1819-ben közadakozásból újjáépítettek. A róm. kath. templom 1903-ban épült. A plebániát 1811-ben helyreállították, mely évtől az anyakönyvek is kezdődnek. 1873-ban a lakosság ötödrésze pusztult el kolerában. E helységhez tartozik Bikkespuszta (azelőtt Bikócz), Dobrovás (azelőtt Dubrava) és Háj.

Magyar Katolikus Lexikon

Alsósztregova, v. Nógrád vm. (Dolná Strehová, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. gácsi esp. ker-ében. - 1251: Strigua. Első tp-át 1397 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1811: alapították újra. Mai Nagyboldogassz. tp-át 1902: építették. Kegyura 1880: Madách Imre örökösei. Anyanyelve 1840: m., szl.; 1910: szl., m. - Filiái 1917: Borosznok, Érújfalu, Felsősztregova, Hartyán, Kislibercse, Nagylibercse, Nógrádszenna, Paróca, Perényes, Tótkisfalu. ** Gerecze II:531. - Schem. Ros. 1913:60.

Helységnévtár

Sztregova (Alsó-), RK. 110 Rozsnyó, ÁG. 381 Bánya, ref. 3 - , izr. 7 - .

Komlós Aladár - Madách Aladár - Madách Gáspár - Madách Imre - Madách Imre, id. - Madách János (II.) - Madách János (III.) - Madách János (IV.) - Madách Károly - Madách László - Madách László (II.) - Madách Pál - Madách Péter - Madách Péter (II.) - Madách Sándor - Rimay János - Severini János -

Madách László

Az alsósztregovai Madách családi ág megalapozója.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Alsósztregovát a Madách nemzetség már 1430-tól birtokolta, de az alsósztregovai előnevet Madách László érdemelte ki, amikor Mátyás király apósának (és egyben riválisának) a fiát, Viktorint elfogta és túszként átadta az uralkodónak, aki ezért számos birtokot adományozott neki és feljogosította az alsósztregovai nemesi előnév használatára.<o:p></o:p></span></p>
1430 - 1500
névjegyzék

Madách Péter

Földbirtokos.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Madách László dédunokája volt. Apja Madách Márton, anyja Asgothi Heléna volt. A család Nógrád megyei birtokait a törökök a 16. század derekán feldúlták, ő maga ezért katonaként harcolt ellenük. 12 évet (1585-1597) török fogságban töltött és csak 1597-ben szabadult. Ezt követően gyalogkapitányként folytatta harcát a török ellen.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Krisztina nővére Rimay Györgyhöz ment feleségül és ő lett a jeles költő, Rimay János édesanyja. Péter később evangélikussá lett és ennek révén a cuius regio, ejus religio elv alapján Alsósztregova és a környező völgyek lakói is áttértek a lutheránus vallásra.<o:p></o:p></span></p>
1560 - 1630
névjegyzék

Rimay János

Politikus, <span style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">költő, a magyar későreneszánsz irodalom legjelesebb képviselője.</span></span><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Nógrád megyei középnemesi család sarja. Apja Rimay György, anyja Madách Krisztina volt, így Madách Imre költővel is rokonságban állt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Maga Rimay még sihederként megismerkedett Balassi Bálinttal, miután apja a Balassiak szolgálatában állt. A költő tanácsokat adott Rimaynak, akinek a verseit nagyra tartotta és az ő költészetének a folytatóját látta benne.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Tanulmányairól nincsenek megbízható adatok, de nem kizárt, hogy megfordult valamilyen külföldi egyetemen. Tudunk arról a tervéről is, hogy felkeresi Velencét, de hogy járt-e ott, az bizonytalan. Jól beszélt latinul, németül, olaszul és használta a cseh irodalmi nyelvet is.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Tizen%C3%B6t_%C3%A9ves_h%C3%A1bor%C3%BA" title="Tizenöt éves háború"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">tizenöt éves háború</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> idején Rimay is jelen volt a harcoknál, </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergom" title="Esztergom"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Esztergom</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> ostromakor (1594) szemtanúja lehetett Balassi sebesülésének, majd nem sokkal később bekövetkezett halálának. A század végén </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly" title="Erdély"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Erdélybe</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> utazott, ahol Balásfi Tamás, a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r" title="Kolozsvár"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">kolozsvári</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus_T%C3%A1rsas%C3%A1ga" title="Jézus Társasága"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">jezsuita</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szemin%C3%A1rium_(papnevel%C5%91_int%C3%A9zet)" title="Szeminárium (papnevelő intézet)"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">szeminárium</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> vezetője írt hozzá üdvözlő verseket.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Valószínűleg ezekben az években ismerkedhetett meg Illésházy Istvánnal és </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Thurz%C3%B3_Gy%C3%B6rgy_(n%C3%A1dor)" title="Thurzó György (nádor)"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Thurzó Györggyel</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> is. A </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Bocskai_Istv%C3%A1n" title="Bocskai István"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Bocskai</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> felkelés idején a családi birtokain tartózkodott, majd 1605-ben a fejedelem szolgálatába szegődött, egészen annak halálig. Bocskai bizalmasául fogadta: titkári teendőket bízott rá és vele fogalmaztatta meg diplomáciai leveleinek egy részét. Ennek ellenére Rimay mégis inkább Illésházy politikáját támogatta. 1608-ban az ő utasítására utazott </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Konstantin%C3%A1poly" title="Konstantinápoly"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Konstantinápolyba</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">, mint a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsitvatoroki_b%C3%A9ke" title="Zsitvatoroki béke"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: .75pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: bevel;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Zsitva</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-style-textoutline-type:solid;mso-style-textoutline-fill-color:black; mso-style-textoutline-fill-alpha:100.0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: .75pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: bevel;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple"> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: .75pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: bevel;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">toroki</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> béke</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> ratifikálására küldött követség egyik tagja.<o:p></o:p></span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Illésházy halála után Thurzó György lett a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dor" title="Nádor">nádor</a>. Rimay vele is közvetlen kapcsolatot alakított ki, ezt bizonyítja az a tény is, hogy Thurzó halála után annak özvegyét és fiát, Imrét szolgálta. Az utóbbi felkérésére jelent meg az 1619-es <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony" title="Pozsony">pozsonyi</a> országgyűlésen, ura után ő is <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_G%C3%A1bor" title="Bethlen Gábor">Bethlen Gábor</a> híve lett. A következő évben tagja volt annak a Konstantinápolyba utazott követségnek, amelynek az volt a feladata, hogy biztosítsa a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szult%C3%A1n" title="Szultán">szultán</a> jóindulatát a fejedelem és szövetségesei iránt.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1621 után azonban már ő sem támogatta Bethlen politikáját, a többi főúrhoz hasonlóan. Visszavonult <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Als%C3%B3sztregova" title="Alsósztregova">alsósztregovai</a> birtokára. Ekkoriban már javában folyt a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Trienti_zsinat" title="Trienti zsinat">tridenti</a> reformok terjesztése az országban, egymás után katolizáltak a legbefolyásosabb nemesi családok. De Rimay protestáns maradt, és bár támogatta a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburgok" title="Habsburgok">Habsburg</a> barát politikát és felvette a kapcsolatot annak hangadóival is, jelentős tisztségeket mégsem kapott ezután. Élete végén <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/I._R%C3%A1k%C3%B3czi_Gy%C3%B6rgy" title="I. Rákóczi György">Rákóczi Györgynek</a> ajánlotta fel szolgálatait, de halála megakadályozta ennek teljesítésében.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Utolsó éveiben főként a megyei nemesség körében tevékenykedett. Részt vett Nógrád megye közéletében: annak megbízottja volt többek között a törökkel folytatott helyi tárgyalásokban.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Jó kapcsolatot alakított ki a protestáns polgári értelmiség legjelentősebb képviselőivel is. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szenczi_Moln%C3%A1r_Albert" title="Szenczi Molnár Albert">Szenczi Molnár Albertet</a> még 1614-ben fogadta vendégként otthonában.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Élete utolsó szakaszában egymásután érték a szerencsétlenségek. Sokat betegeskedett, házát egy alkalommal kifosztották a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Harminc%C3%A9ves_h%C3%A1bor%C3%BA" title="Harmincéves háború">harmincéves háborúban</a> harcoló katonák. Ekkor 609 kötetes könyvtárából csak 131 könyvet tudott megmenteni. Meghaltak fiai is, számos gyermeke közül csak egy lánya élte túl őt.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Rimay János elsősorban költőként él a köztudatban, pedig </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3za" title="Próza"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">prózai</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">munkássága is jelentős. Levelezését, valamint hivatalos működése során készített aktáit, feljegyzéseit, jelentéseit gondosan megőrizte, nagy részük fenn is maradt, de ezek a szövegei inkább a történészek számára értékesek. Vannak azonban olyan prózai írásai is, amelyeket eleve irodalmi alkotásnak szánt. Ezek </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Filoz%C3%B3fia" title="Filozófia"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">filozófiai</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">elmélkedések, kiadványai elé szánt ajánlólevelek, vagy azok a levelek, amelyeket korabeli értelmiségiekhez írt. Hagyatékának megőrzésében és kiadásában jelentős szerepet játszott </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1ch_G%C3%A1sp%C3%A1r" title="Madách Gáspár"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">Madách Gáspár</span></a><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">, aki maga is szerény tehetségű költő volt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">A korszak elvárásainak megfelelően verseinek nagy részét Rimay is ciklusokba és kötetekbe rendezte, a kinyomtatás szándékával. Csak egyetlen munkája, a Balassi-</span><a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Epicedium&action=edit&redlink=1" title="Epicedium (a lap nem létezik)"><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman",serif;background:white">epicedium</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">nyomtatott kiadása látott napvilágot még a szerző életében. A versek eredeti kéziratai is elvesztek. </span>Rimay Balassira vonatkozóan a nagy emberi és költői példaképét értékelve fogalmazta meg saját emberi és költői hitvallását. Az első alkalmat erre a Balassi testvérek egy évben bekövetkezett halála szolgáltatta. 1595–1596 táján írta meg a Balassi-testvérek emlékének szentelt epicediumát. A kötet egy hét darabból álló gyászvers-sorozat. Az első három vers Balassi Bálintnak, a következő kettő Ferencnek a halálát mondja el, a hatodik a két hős elképzelt síremlékének a felirata, az utolsó pedig halotti búcsúztató, amelyhez végül egy </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Epigramma" title="Epigramma"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">epigramma</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> is járul, hogy a szerző irigyeit és rágalmazóit elijessze.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A nyomda az ajánlóleveleket elhagyta, s az egész mű címét is mellőzve, a ciklus-kezdő költemény címét (<i>Az nagyságos Gyarmati Balassa Bálintnak Esztergom alá való készületi</i>) tüntette fel kötet-cím gyanánt. A szerző eme korai gyűjteménye egy igen jól megszerkesztett, jellegzetesen humanista alkotás. Jelentőségét csak növeli, hogy ez az első magyar nyelvű versgyűjtemény, amely nyomtatásban is megjelent.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Tudomásunk van egy epikus költeményéről, amit a 15 éves háború elején írt, de a mű nincs meg, valamint biztos forrásból tudható, hogy verseinek egyik kézirata a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza" title="Tisza"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Tiszába</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">esett. Ennek következtében költeményeit csak rossz, töredékes másolatokból és későbbi kiadásokból ismerjük.<o:p></o:p></span></span></p><p> <b><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language: HU;mso-bidi-language:AR-SA">.</span><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span></i><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://real-r.mtak.hu/101/"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: windowtext;">Generosi ac magnifici domini Valentini Balassa de Gyarmath, ad Castra Strigoniensia iter et procinctus</span></i></a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:HU;mso-bidi-language: AR-SA"> Vizsoly, 1596; </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://real-r.mtak.hu/89/"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: windowtext;">Az néhai tekintetes ... Gyarmati Balassa Balintnak es ... Rimai Janosnak ... istenes eneki: mostan ujobban e' kis formában ki-bocsáttattak</span></i></a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:HU;mso-bidi-language: AR-SA">. Kolozsvár, 1677; <i>Alsósztregovai és rimai Rimay János államiratai és levelezése</i>, </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1887" title="1887"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: windowtext;">1887</span></a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:HU;mso-bidi-language: AR-SA">; </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://real-eod.mtak.hu/4238/"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: windowtext;">Rimay János Munkái</span></i></a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:HU;mso-bidi-language: AR-SA">, </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1904" title="1904"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: windowtext;">1904</span></a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:HU;mso-bidi-language: AR-SA">; <i>Rimay János Összes művei</i>, </span><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1955" title="1955"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: windowtext;">1955</span></a></span><span style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><br></span></span></p>
1570
Alsósztregova - megszületett
1631. 12. 9.
Divény - elhunyt
névjegyzék

Madách Gáspár

Nógrádi alispán, költő.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Madách Péter fia. <span style="color:black; background:white">Előbb megyei szolgabíró, majd táblabíró, végül 1617–1646 között Nógrád vármegye alispánja volt.<o:p></o:p></span></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;background:white">A költészet művelésében költőrokona, Rimay János volt mestere, kinek hátrahagyott műveiből egy latin nyelvű vallásos költeményt magyarra fordított. Négy vallásos éneket is átültetett a cseh nyelvből magyarba, Czobor Anna tiszteletére. Eredeti, magyar nyelven írt munkái többnyire elmélkedéseket tartalmaznak. Egy rövid verses krónikájában a korában divatozó hazudozásokat és hiúságokat ostorozza. Legsikerültebb munkája a Balassi-strófákban, Wesselényi Ferenc nevére, 1646 körül írt fohászkodása. További munkája a <i>Calabria tartományra bocsátott isten ostora</i>. Ezt cseh nyelvből fordította (1638). Orvosi témájú könyveket is írt, illetve fordított: <i>De asparagi virtute</i>; </span><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Haazy apatéka</span></i><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> („Nemet nielwbeol az tudós Doctor Mathiolus András Herbariumos köniewebwl chech nielwre forditatot és mostan chech nielwbwl Magiarra forditatot az Nemzetes és nemes Sztregovay Madats Gáspar által. Az Ezerhatszázhussonniolts esztendőben.”), 1628.<o:p></o:p></span></p>
1590
Alsósztregova - megszületett
1647
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Madách János (II.)

Jogtudós, <span style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">a Wesselényi-féle összeesküvés egyik résztvevője.</span></span><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Madách Gáspár alispán és Bene Anna fia. Ifjúkorát Wesselényi Ferenc mellett töltötte és katonai pályára készült. Később azonban megyei szolgálatba lépett. 1649 júniusában gróf Forgách Ádám Nógrád megyei főispánt képviselte a Nyitra megyei közgyűlésben. Pálffy János nádor 1653. október 21-én őt bízta meg egy határkérdés tisztázásával Zólyom megyében.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1652–1656 között Nógrád megye jegyzője, 1659–1660-ban országgyűlési követe, 1666–1668 között alispánja volt.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Egyik résztvevője volt a Wesselényi-féle összeesküvésnek. János nevű fiához egy levelet írt 1669. február 6-i keltezéssel.<o:p></o:p></span></p>
1620
Alsósztregova - megszületett
1669. 2. 6.
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Madách János (III.)

Katona, a török ellenes harcok hőse, korponai várkapitány.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Madách Gáspár unokája, Madách János (II.) és Voxith Horváth Magdolna fia. Kiváló hős, aki harcias merészségével a törökök elleni füleki, majd budai csatában (1678) tüntette ki magát. Ő tűzte fel a meredek füleki sziklavár kapujára az első török fejet és magyar lobogót.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Felesége Szelényi Erzsébet volt, házasságukból három lány és egy fiú, Madách László született.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1684-ben ő volt a Hont megyei nemesi felkelés vezetője. 1687-ben Hont megye egyik országgyűlési követe. 1692-ben Bécsben képviselte követként a megyét. 1695-ben és 1696-ban ismét követ.<o:p></o:p></span></p>
1650
Alsósztregova - megszületett
1697. 2
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Madách Péter (II.)

Katona, tábornok.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Madách János (II.) fia, Madách János (III.) testvére. Thököly Imre kuruc vezér seregének generálisa. 1682-ben elfoglalta Kassát. Valószínűleg Alsósztregován született.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif"> </span></p>
1650 - 1700
Alsósztregova - élt A 17. század második felében
névjegyzék

Madách László (II.)

Nógrád megyei alispán.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Madách János (III.) fia. Nógrád megye egyik legerélyesebb alispánja volt a 18. sz. első felében. Valószínűleg Alsósztregován született.<o:p></o:p></span></p>
1700 - 1760
névjegyzék

Madách János (IV.)

Vallási fanatikus, Madách Imre költő szépapja.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Madách László (II.) és Ujfalussy Zsuzsa fia. „Lutheranus servens”-nek is nevezték. Széles körű politikatudományi ismeretei voltak, korának több kiváló protestáns gondolkodójával levelezett. Az ő életében az alsósztregovai birtok hanyatlásnak indult, sőt a Madáchok nógrádi uradalmai részben idegen kézbe vagy zálogba kerültek. 1758 augusztusában az alsósztregovai kastély kiégett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Hitbuzgó ember lévén elsősorban a vallási problémák foglalkoztatták, a gazdasággal alig törődött. Cseh nyelven vallási énekeket írt, s minduntalan panaszos küldöttségeket vezetett a protestánsokat ért vallási sérelmek orvoslása céljából Bécsbe, mígnem mint izgatót 1755. november 24-én végleg kitiltották a fővárosból.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Majtényi Sámuel lányával kötött első házassága gyermektelen maradt. 1755-ben nőül vette De Fabrice Eufrosinát, akitől egy fia, Madách Sándor született. Magyarul és csehül írt leveleket, köszöntő verseket.<o:p></o:p></span></p>
1710
Alsósztregova - megszületett
1768. 3. 17.
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Severini János

Pedagógus, szakíró.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1755-től haláláig a selmecbányai evangélikus gimnázium tanára volt. Történelmi munkák mellett filozófiai, állattani könyveket is írt, sőt egyfajta sajátos zoológiai rendszert is kidolgozott.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Commentatio historica de veteribus incolis Hungariae Cis-Danubianae a Morava amne ad Tibiscum porrectae ex probatissimis scriptoribus deducta cum brevi delineatione Schemnicii augustorum gemino adventu gloriosi regiis oblati manibus</i>, 1767; <i>Conspectus historiae hungariae a prima gentis origine ad memoriam nostram perducte</i>, 1769; <i>Tentamen zoologiae Hungaricae seu historiae animalium, quorum magnam portem alit Hungaria</i>, 1779; <i>Dissertatio de modo inveniendi situs veterum Pannoniae oppidorum, in qua de Acinco, Tauruno et Singidone peculiariter disquiritur et sub finem de gente Pannonia</i>, 1781; <i>Philosophia rationalis, seu logica usibus juventutis veteriore ex disciplina, recenti methodo ad commodata</i>, 1789.<o:p></o:p></span></p>
1716. 7. 23.
Alsósztregova - megszületett
1755 - 1789
Selmecbánya - élt
1789. 5. 8.
Selmecbánya - elhunyt
névjegyzék

Madách Sándor

<p>Ügyvéd, megyei főügyész, Madách Imre nagyapja.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Madách János (IV.) fia. Megözvegyült anyja (De Fabrice Eufrosina) elköltözött Alsósztregováról, fiát gróf Migazzi Kristóf Antal váci püspök gondjaira bízta. A főpap nemcsak neveltetésével törődött, hanem visszatérítette a katolikus hitre és ennek nyomán a Madáchok alsósztregovai ága ismét katolikussá lett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Középiskolai tanulmányait befejezve jogot tanult.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1778. május 31-én kötött házasságot Rusz Annával, kilenc gyermekük született: hét lány és két fiú. 1780. szeptember 19-én megszerezte ügyvédi oklevelét és tekintélyes családok ügyeinek képviselője lett. 1787–1796 között Nógrád megye főügyészi hivatalát töltötte be. Két országgyűlésen is részt vett: 1790-ben gróf Vécseyt helyettesítette, 1796-ban pedig már a saját jogán. Ő volt a Martinovics-per 16 vádlottjának a védője.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1796. július 5-én Nógrád megye első alispánjának jelölték. 1805. február 18-án Pest város polgára lett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Tehetsége és szorgalma révén fokozatosan visszaszerezte az elzálogosított családi birtokokat, helyreállította a romos alsósztregovai Madách-kastélyt, összegyűjtötte az elkallódott családi okiratokat. Kriminalistaként szakkönyvtárat hozott létre, megalapította a családi könyvtárat. Szülőfalujában katolikus templomot építtetett és körülötte temetőt alakíttatott ki, ahol 1814. december 20-án örök nyugalomra helyezték.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Latinul és németül írt elmélkedései, feljegyzései az alsósztregovai családi levéltárban találhatók.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Pesten hunyt el 1814. december 16-án, Alsósztregován temették el 1814. december 20-án.</span></p><p></p>
1756. 6. 21.
Alsósztregova - megszületett
névjegyzék

Madách Imre, id.

Császári és királyi kamarás, a költő Madách Imre édesapja.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Madách Sándor megyei főügyész és Rusz Anna fia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1799-ben a pesti egyetemen kezdte jogi tanulmányait, végül magántanulóként 1801-1802-ben végezte el a pozsonyi jogi akadémián. Szilassy József későbbi hétszemélynöknél és koronaőrnél volt jurátus. A megyei szolgálat mellett elsősorban birtokait irányította.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Felesége Majthényi Anna (1789. október 18. – 1885. május 22.), Majthényi Károly (1721-1792) országbírói ítélőmester, királyi tanácsos lánya volt. Mind a kilenc gyermekük Alsósztregován született, de közülük néhány már kisgyermekkorában meghalt. A felnőtt kort megértek közül Madách Imre költő és drámaíró a legismertebb.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Latinul írt tudományos munkáit pesti diákoskodása idején adta ki: </span><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#222222; mso-fareast-language:HU">Tentamen publicum ex historia universali primi semestris, quod in universitate Pestiensi anno 1799. mense martio subivit. Pestini; Tentamen publicum ex univ. Metaphysica ... Pestini, 1800; Tentamen ex Mathesi. Pestini., 1800<o:p></o:p></span></p>
1781. 9. 18.
Alsósztregova - megszületett
1834. 1. 3.
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Madách Imre

Költő, drámaíró, az Ember tragédiája írója.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Magyar középnemesi családba született, felmenői között számos híres ember akadt. A Madáchok Alsósztregovát már az 1430-as évektől birtokolták. Édesapja id. Madách Imre (1781-1834) császári és királyi kamarás, édesanyja, Majthényi Anna (1789-1885) volt. Élete nagy részét szülőfalujában, Alsósztregován töltötte.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Tanulmányait magánúton végezte, két nevelője Kovács József és Osztermann Ernő volt, a vizsgákat a Váci Piarista Gimnáziumban tette le 1830 és 1837 között. Különösen a nyelvek iránt volt fogékony: beszélt vagy jól értett latinul, németül, franciául, szlovákul, ógörögül, angolul.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Édesapja halála (1834) lelkileg is megviselte és a könyvek közé menekült. Autodidakta módon fejlesztette magát, megírta első verseit is. 1837 nyarán négy évvel fiatalabb öccsével, Pállal egy kéziratos hetilapot indított <i>Litteraturai Kevercs</i> címmel, ebben kis elmélkedéseket, ismeretterjesztő írásokat közöltek.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1837 őszén a Pesti Egyetemen kezdte meg felsőfokú tanulmányait. Kezdetben bölcsészetet, majd jogot hallgatott. Évfolyamtársai között volt gróf Andrássy Gyula, későbbi külügyminiszter és Lónyay Menyhért (1822-1884), későbbi miniszterelnök és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Noha gyenge testalkatú, betegségekre hajlamos ember volt, aktív életet élt: diáktársaival egy kéziratos lapot (Mixtura) szerkesztett, úszni, vívni, zongorázni tanult és rendszeresen kirándult, hangversenyekre, színházba járt. Barátai a forradalmi eszmék iránt elkötelezett fiatalok közül kerültek ki, maga is a reformok híve volt. De jutott idő a szerelemre is, ezek a kapcsolatok azonban rövid ideig tartottak. Lónyay Etelkához írt verseiből egy kötet is megjelent (<i>Lantvirágok</i>). 1841 tavaszán Trencsénteplicben gyógykezeltette magát – már jelentkeztek a szívbaj, a tüdőbaj tünetei, később a köszvény is gyötörte. A fürdőhelyen ismerkedett meg Dacsó Lujzával, aki tüdőbeteg volt, de ez a szerelem sem tartott sokáig, mert a lány 1843-ban meghalt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1841 őszén tette le ügyvédi vizsgáját Pesten, az egyéves joggyakornoki időt Balassagyarmaton töltötte le Sréter János alispán, majd annak halála után későbbi felesége, Fráter Erzsébet nagybátyja, Fráter Pál mellett. 1842. december 19-én kapta meg ügyvédi oklevelét.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1843. január 9-én beiktatták a Nógrád megyei ügyvédek sorába és mint tiszteletbeli aljegyző kezdte meg hivatali tevékenységét. A szécsényi születésű Szontágh Pál (1820-1904) volt a legkevesebb barátja, aki bevezette a zárkózott természetű Madáchot a társas életbe.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1843 augusztusában lemondott tiszteletbeli aljegyzői hivataláról. 1844 januárjától táblabíróként, később 1846 júliusától a megye élelmezési főbiztosaként működött. Eközben azonban élénk irodalmi tevékenységet is folytatott. Lírai költeményeket, elbeszéléseket, értekezéseket írt és befejezett 6 drámát is. A <i>Csák végnapjai</i>, valamint a <i>Férfi és nő</i> c. munkáival benevezett a Magyar Tudományos Akadémia drámapályázatára is, de csak egy dicséretet kapott a Csák végnapjaiért. A Pesti Hírlapba – névtelenül – politikai cikkeket is írt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1844-ben ismerkedett meg későbbi feleségével, és ugyanekkor keveredett vitába Kossuth Lajossal a Társalkodó hasábjain a telekdíjakról. 1845. március 16-án eljegyezte, majd 1845. július 20-án nőül vette Fráter Erzsébetet. Az esküvőre a csécséni katolikus templomban került sor. A fiatal pár a csesztvei birtokon lakott, de életüket megkeserítette Madách anyjának ellenszenve Fráter Erzsébet iránt. A házasságból három gyermek született (az első a születése napján meghalt).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A szabadságharcot megelőző években Madách elsősorban Nógrád megye közéletében vállalt aktív szerepet. Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc idején kiújuló betegsége miatt elsősorban szervezői feladatokat végez (a nemzetőrség felfegyverzése és látása stb.), fivérei azonban komoly hivatalokat töltöttek be (Károly a hadügyminisztériumban, Pál Kossuth futárjaként).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A szabadságharc bukását követően számos tragédia sújtotta a Madách családot. Pál tüdőbajban meghalt, Mária nővérét második férjével és gyermekeivel román parasztok gyilkolták meg, amikor Erdélyben menekülni próbálnak, Károly menyasszonyának édesapját pedig Haynau kivégeztette. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:HU">1852-ben Madáchot Kossuth titkárának, Rákóczi Józsefnek a bújtatása miatt egyévi pozsonyi várfogságra ítélték, majd Pestet jelölték ki kényszerlakhelyül. Házassága is megromlott, 1854-ben elvált feleségétől, aki megpróbálta ugyan rendezni a kapcsolatukat, az író azonban nem tudta megbocsátani a nő hűtlenségét. Alsósztregovai magányában a birtokának irányítása kötötte le az energiáit, emellett az írás lett ismét a fő tevékenysége. Papírra vetett a Bach-rendszer arisztophanészi szatíráját, a <i>Civilizátor</i>t. Fő műve, <i>Az ember tragédiája</i> 1859. február 17. és 1860. március 26. között íródott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:HU">A Bach-rendszer bukása után, 1861-től Balassagyarmat országgyűlési képviselője, a Felirati Párt tagja volt. 1860-61-ben elkészült a <i>Mózes</i>, a nép öneszmélésének, szabadságra emelésének drámája.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black;mso-fareast-language:HU">Fő művét, a </span><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-fareast-language:HU;mso-bidi-font-weight:bold">Tragédiá</span></i><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:HU">t tíz évvel a szabadságharc bukása utána írta. Elegendő idő, hogy már rálátással tudja a magyar értelmiség értékelni jelentőségét és a bukás okait; elegendő idő ahhoz, hogy a megírást kiváltó konkrét történelmi esemény tanulságai általános emberi szintre kivetítve jelenjenek meg. Ebből fakad a mű szinte kivételes jelentősége és sajátossága a magyar irodalomban: nem az egyedi, a sajátosan nemzeti felől közelít az általános felé, hanem az emberiség történetét feldolgozva egyetemes szintről próbál választ adni a nemzeti problémákra is. A dráma szövegét 1861 júliusában megmutatta Arany Jánosnak, aki egy hónappal később, 1861. szeptember 12-én írt első levelében nagyra tartotta a drámát és felajánlotta Madáchnak, hogy kisebb nyelvi és verselési kérdésekben szívesen segítene neki. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">1861. október 31-én Arany személyesen olvasta fel a Kisfaludy Társaság összejövetelén a Tragédia első négy színét. A hallgatóság nagy tetszéssel fogadta a művet. 1862. január 12-én jelent meg <i>Az ember tragédiája</i> első kiadása, amelyet nem hoztak kereskedelmi forgalomba, hanem a Kisfaludy Társaság pártoló tagjai kapták meg ajándékként. 1862. január 30-án Arany János személyesen vezette be őt a Kisfaludy Társaságba, amely tagjává fogadta és a jelenlévők nagy tapssal köszöntötték az írót. A Magyar Tudományos Akadémia 1863. január 13-án megválasztotta levelező tagjává, de székfoglalóját egyre súlyosbodó betegsége miatt személyesen nem mondhatta el, ezt Bérczy Károly olvasta fel 1864. április 18-án.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Utolsó, félbemaradt műve a <i>Tündérálom</i> c. drámai költeménye volt. 1864 nyarán egészsége tovább romlott, szeptember végén három orvos: Péczely Ignác, Kovács Sebestyén Endre és a losonci Pongrácz Mihály kereste fel betegágyánál, de sokat már nem tehettek érte. 1864. október 4-én Szontágh Pálnak tollba mondta végrendeletét és másnap hajnalban elhunyt.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei: </span></b><i><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Lantvirágok</span></i><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">, versek, 1840; <i>Mária királynő</i>, dráma, 1840-1855; <i>Férfi és nő</i>, dráma, 1843; <i>Csák végnapjai</i>, dráma, 1843-1861; <i>Vadrózsák</i>, versek, 1844; <i>Az ember tragédiája</i>, dráma, 1859-1860; <i>A civilizátor</i>, dráma, 1859; <i>Mózes</i>, dráma, 1860-1861; <i>Tündérálom</i>, drámatöredék, 1864.<o:p></o:p></span></p>
1823. 1. 20.
Alsósztregova - megszületett
1864. 10. 5.
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Madách Károly

<p>Madách Imre öccse, Nógrád megye alispánja.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Bátyja, Madách Imre az alsósztregovai birtokot örökölte apja után, míg Károly anyja nagycsalomjai birtokrészét kapta örökül. Itt gazdálkodott, az 1848/49 magyar forradalom és szabadságharc idején Pesten a helytartótanácsnál szolgált és beállt a nemzetőrök közé. Nógrád megye alispánjaként is tevékenykedett. Amikor Madách Imre elköltözött Csesztvéről ő vette át az ottani birtok irányítását, az ősparkot ritka növényekkel gyarapította. Felesége Csernyus Emma nyolc gyermekkel ajándékozta meg. Unokája Grosschmidt Károlyné Aliz volt a csesztvei kúria utolsó lakója, aki egyben Márai Sándor nagynénje is volt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Csesztvén hunyt el 1888-ban</span></p><p></p>
1826
Alsósztregova - megszületett
névjegyzék

Madách Pál

Alispán, festőművész, Madách Imre öccse.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1ch_Imre_(kamar%C3%A1s)" title="Madách Imre (kamarás)"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">Madách Imre</span></a><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">császári és királyi kamarás és Majthényi Anna fia.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">A gimnázium hat osztályát a szülői háznál végezte és a vizsgákat 1832–1836-ban a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1c" title="Vác"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">váci</span></a><span class="MsoHyperlink"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white"> </span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman",serif;background:white">piaristáknál tette le. A gimnázium felső osztályait</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> Pesten <span style="background:white">végezte, ahol két bátyjával, Imrével és Károllyal együtt lakott. A jogot ugyanott az egyetemen hallgatta 1844-ig. Joggyakorlatra 1844–1845-ben </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3czy_K%C3%A1zm%C3%A9r" title="Tarnóczy Kázmér"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">Tarnóczy Kázmér</span></a><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif"> N</span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyitra_v%C3%A1rmegye" title="Nyitra vármegye"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">yitra vármegyei</span></a><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">alispánhoz, 1846. augusztus 26-ig pedig Bory László ügyvédhez járt.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">1846–1847-ben </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3gr%C3%A1d_v%C3%A1rmegye" title="Nógrád vármegye"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">Nógrád vármegye</span></a><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">tiszteletbeli aljegyzője, később díjazott első aljegyzője volt. 1848-ban a megye másod alispánjává nevezték ki. Majthényi László osztrák adminisztrátor felszólítására, hogy tegye le a hódoló esküt, lemondott hivataláról és 1849. február 5-én </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Losonc" title="Losonc"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">Losoncra</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman",serif;background:white">, onnét </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Rimaszombat" title="Rimaszombat"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Rimaszombatba</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">és </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Rozsny%C3%B3" title="Rozsnyó"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Rozsnyóra</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">ment. Sikerült a magyar sereghez jutnia és mint a kormány futárát Luzsinszky küldte </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kassa" title="Kassa"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Kassára</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white"> 1849 februárjában, azután </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Lajos" title="Kossuth Lajos"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Kossuth Lajos</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Debrecen" title="Debrecen"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Debrecenből</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc" title="Miskolc"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Miskolcra</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Naplója szerint 1849. március 17-én </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Cibakh%C3%A1za" title="Cibakháza"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">Cibakháza</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman",serif"> <span style="background:white">táján érkezett a táborba; ott volt </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Bicske" title="Bicske"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">Bicskénél</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman",serif;background:white"> és </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Isaszeg" title="Isaszeg"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Isaszegnél</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">, de gyenge szervezetét megtörték a katonai élet viszontagságai. Lovaglás közben meghűlt, tüdőgyulladásba esett és hazament meghalni. Az elfogatására kiküldött zsandárok már halálos ágyán találták.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Írással is foglalkozott, ezek azonban kéziratban maradtak fenn. <i>Éji violák, úti tárczámból</i> c. naplója 1849-ben keletkezett, ebbe bemásolta jegyese levelét is.<o:p></o:p></span></p>
1827. 4. 23.
Alsósztregova - megszületett
1849. 10. 1.
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék

Komlós Aladár

Költő, <span style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">műfordító, irodalomtörténész, a 19. és a 20. századi magyar irodalom kutatója.</span></span><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Losoncon végezte a gimnáziumot, majd 1910-től a budapesti egyetemen magyar-latin szakon tanult. Tanári oklevelét csak 1918-ban vehette át, közben ui. az I. világháborúban olasz fogságba esett. Ezt követően rövid ideig Kassán középiskolai tanár volt, de egy újságcikke miatt elbocsájtották.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1922–1923-ban a <i>Bécsi Magyar Újság</i> munkatársaként dolgozott, majd 1925-től a <i>Színházi Élet </i>hetilap színikritikusa lett. Közben 1928–1938 és 1940–1944 között a budapesti Zsidó Gimnáziumban latint tanított. 1946-ban egyetemi magántanárrá nevezték ki. 1949–1960 között megbízott egyetemi előadó és gimnáziumi tanár volt. 1956-tól nyugdíjba vonulásáig az MTA Irodalomtörténeti Intézetének tudományos főmunkatársaként tevékenykedett.<o:p></o:p></span></p><p> <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Költőként, irodalomkritikusként vált ismertté, de számos irodalomtörténeti munkát is megjelentetett. Ezek közül a legfontosabbak: <i>Az új magyar líra, </i>1928;<i> Írók és elvek</i>, 1937; <i>Vajda János</i>, 1954; <i>Reviczky Gyula</i>, 1955; <i>Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében</i>, 1956; <i>A szimbolizmus</i>, 1965; <i>Vereckétől Dévényig</i>, 1972. Halála után, 1997-ben jelent meg a <i>Magyar zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig</i> c. műve.</span><span style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><br></span></span></p><p><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Budapesten hunyt el 1980. június 22-én.</span></p>
1892. 10. 10.
Alsósztregova - megszületett
1902 - 1910
Losonc - tanult Losonci ginázium
névjegyzék

Madách Aladár

<p>Költő, író, spiritiszta, Madách Imre költő fia.</p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><span style="color:#222222">Madách Imre és Fráter Erzsébet fia. Csesztvén született 1848. január 1-jén. 6 éves koráig, 1853-ig Csesztvén az apai házban, azután pedig Alsósztregován nevelkedett. Szülei válása után ötéves korától neveltetésére nagyanyja, özv. id. Madách Imréné (Majthényi Anna) volt befolyással. Amikor édesapja 1864-ben elhunyt, a piaristák pesti gimnáziumába került és érettségizett. A pozsonyi jogi akadémián, később az egri líceumban jogot hallgatott. 1869-ben bírói vizsgát tett.<o:p></o:p></span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><span style="color:#222222">1870–1871-ben egy évig volt külföldön és beutazta Itáliát, Franciaországot és Angliát. Hazatérve visszavonult az alsósztregovai birtokra, ahol gazdálkodott. Angliában kapcsolatba került egy spiritiszta társasággal, tagja lett a London Spiritualist Alliance-nak.<o:p></o:p></span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><span style="color:#222222">1881-ben Győrben feleségül vette Fekete Máriát, akitől egy lánya született: Madách Flóra (1893–1980). Az ő leszármazottjai végül Brazíliába kerültek, ott ma is élnek Madách Imrének távoli rokonai.<o:p></o:p></span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><span style="color:#222222">Verskötetei és spiritiszta jellegű munkái jelentek meg. Költeményeit számos korabeli újság és folyóirat közölte (Új Nemzedék, Ország-Világ, A Hét, Magyar Alföld, Jelenkor).<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:19.3pt;background:white"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: " times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei: </span></b><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";color:#222222;mso-fareast-language:="" hu"="">A szerelem könyve</span></i><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";color:#222222;mso-fareast-language:="" hu"=""> (névtelenül, Bp., 1880); <i>Hangok a pusztán</i> (Bp., 1881); <i>A gyakorlati spiritizmus védelme</i> (1884); <i>Romlott Magyarország</i> (Bp., 1898); <i>A szellembúvárlat irányeszméi</i> (1899).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:19.3pt;background:white"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";color:#222222;mso-fareast-language:="" hu"="">A képen Madách Imre gyermekei: Aladár, Jolán, Borbála.</span></p><p></p>
1908. 7. 26.
Alsósztregova - elhunyt
névjegyzék
Névelőfordulások
1245
Strogowa
1250
Stregoa
1281
Strogea
1377
Stregoua
1487
Ztrehova
1526
Alsoztregowa
1773
Alsó-Sztregova, Spodne Strhare !,
1786
Alschó-Sztregowa, Strehowa,
1808
Alsó-Sztregova, Dolní Střehowá,
1863
Alsóstregova,
1873
Alsósztregova,
1920
Dolná Strehová

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 52/75
Telefon: 0474897169
Fax: 0474911499

Honlap: dolnastrehova.sk
Polgármester:
Dobrocký Ľuboslav (SPOLU, KDH)

Képviselő-testület:
Adamove Norbert (Független)
Kamenský Imrich (KDH)
Kubiš Ján (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, OKS, Progresívne)
Mališ Dušan (SMER-SD)
Longauer Ivan (SNS)
Uhrinová Petronela (SPOLU)
Jánošík Ivan (SPOLU)
Veselovská Dana (SPOLU)
Matúška Miroslav (SPOLU)
Független 11% Független 1 képviselö KDH 11% KDH 1 képviselö OBYČAJNÍ... 11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, OKS, Progresívne 1 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SNS 11% SNS 1 képviselö SPOLU 44% SPOLU 4 képviselö 9 képviselö
Alsósztregovai Posta

Hlavná 52

Mikroregión obcí strehovskej doliny

Hlavná 52

Alsósztregovai Rendőrörs

Fő utca 129

Základná škola s materskou školou Dolná Strehová

Imre Madácha 3

Alapiskola és óvoda

Imre Madácha 3

EP - ZŠ s MŠ

Hlavná 256

Alsósztregovai Anyakönyvi Hivatal

Hlavná 52/75

Alsósztregovai Községi Hivatal

Hlavná 52/75

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 502
magyarok 48 10%
szlovákok 434 86%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 17 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 532
magyarok 124 23%
szlovákok 375 70%
romák 33 6%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 469
magyarok 26 6%
szlovákok 433 92%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 947
magyarok 1 0%
szlovákok 928 98%
romák 8 1%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1048
magyarok 4 0%
szlovákok 1013 97%
romák 8 1%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 1%
összlétszám 1045
magyarok 3 0%
szlovákok 943 90%
romák 4 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 86 8%
összlétszám 469
magyarok 26 6%
szlovákok 433 92%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
  • 8,4 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 866
Választási részvétel: 66.05 %
Kiadott boríték: 572
Bedobott boríték: 572

Polgármester

Érvényes szavazólap: 566
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Dobrocký Ľuboslav 342 60.42 % SPOLU, KDH
Škrabáková Iveta 88 15.55 % Független
Bystriansky Matúš 80 14.13 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, OKS, Progresívne Slovensko
Longauer Ivan 56 9.89 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Longauer Ivan 169 SNS
Adamove Norbert 161 Független
Uhrinová Petronela 157 SPOLU
Jánošík Ivan 156 SPOLU
Kubiš Ján 144 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, OKS, Progresívne Slovensko
Veselovská Dana 135 SPOLU
Mališ Dušan 133 SMER-SD
Matúška Miroslav 65 SPOLU
Kamenský Imrich 61 KDH

Képviselők

2014
SDKÚ-DS, SIEŤ 33.33% SDKÚ-DS, SIEŤ 3 képviselö SNS 22.22% SNS 2 képviselö SMER-SD 33.33% SMER-SD 3 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
2018
SNS 11.11% SNS 1 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö SPOLU 44.44% SPOLU 4 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, OKS, Progresívne Slovensko 11.11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, OKS, Progresívne Slovensko 1 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 871
Választási részvétel: 12.86 %
Kiadott boríték: 112
Bedobott boríték: 112
Választásra jogosult: 870
Választási részvétel: 17.59 %
Kiadott boríték: 153
Bedobott boríték: 153
Választásra jogosult: 883
Választási részvétel: 38,73 %
Kiadott boríték: 342
Bedobott boríték: 342

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 105
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 330
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 34 32.38 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 27 25.71 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 20 19.05 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 16 15.24 % SNS
Ondrej Binder 2 1.90 % Független
Andrea Jenčíková 2 1.90 % NP
Ladislav Fízik 1 0.95 % ASV
Pavel Chovanec 1 0.95 % ÚSVIT
Jozef Sásik 1 0.95 % SĽS
Jaroslav Sekerka 1 0.95 % KSS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Vladimír Maňka 46 31.08% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 120 36.36 % Független
Marian Kotleba 103 31.21 % ĽSNS
Igor Kašper 45 13.64 % Független
Martin Juhaniak 27 8.18 % Független
Martin Klus 7 2.12 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 6 1.82 % Független
Milan Urbáni 5 1.52 % SMS
Stanislav Mičev 5 1.52 % Független
Miroslav Gálik 4 1.21 % NAS
Michal Kantor 2 0.61 % SZS
Ivan Saktor 2 0.61 % Független
Alena Pivovarčiová 2 0.61 % NP
Vojtech Kökény 1 0.30 % SRK
Zdenek Očovan 1 0.30 % NAJ
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 106
Érvényes szavazólap: 328
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 63 59.43% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 46 43.40% SMER - SD, KDH
Jaroslav Zauška 35 33.02% SMER - SD, KDH
Darina Antolíková 21 19.81% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Peter Šiška 16 15.09% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Dušan Backo 14 13.21% SNS
Václav Hájevský 13 12.26% Független
Jozef Filip 9 8.49% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavol Goda 8 7.55% SĽS
Bohuslav Beňo 4 3.77% OKS
Mária Lőrincz 4 3.77% Független
Peter Bartoš 4 3.77% ĽS Naše Slovensko
Richárd Hamerlik 3 2.83% SMS
Anna Hlivárová 3 2.83% ASV
Miroslav Bartoš 1 0.94% SRK
Attila Baki 1 0.94% MOST - HÍD
László Jámbor 1 0.94% SMK-MKP
Ľuboslav Dobrocký 235 71.65% ŠANCA
Tomáš Krahulec 136 41.46% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Michaela Činčurová 110 33.54% SNS
Mirko Trojčák 87 26.52% SMER-SD
Ondrej Kollár 43 13.11% SMER-SD
Michal Györgyík 37 11.28% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 36 10.98% Független
Nicolas Dobrocký 28 8.54% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dudáš 28 8.54% ĽS Naše Slovensko
Peter Šalko 22 6.71% Független
Darina Antolíková 16 4.88% ŠANCA
Ladislav Balík 15 4.57% SMK-MKP
Jaroslav Filip 12 3.66% SMER-SD
Igor Boreš 11 3.35% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Erika Kušická 10 3.05% MOST - HÍD
Dana Havrilová 7 2.13% Független
Ladislav Nozdrovický 5 1.52% Független
László Jámbor 3 0.91% SMK-MKP
Mária Košíková 2 0.61% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marcel Fagyas 2 0.61% MKDA-MKDSZ
Viktor Lestyánszky 1 0.30% MOST - HÍD
Rózsa Skabela 1 0.30% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 0 0.00% SMK-MKP
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 15.41 %
Ipolynyék 120 13.50 %
Nagycsalomja 65 7.31 %
Ipolykeszi 57 6.41 %
Lukanénye 53 5.96 %
Csáb 43 4.84 %
Nagykürtös 40 4.50 %
Inám 38 4.27 %
Kóvár 34 3.82 %
Ipolyvarbó 28 3.15 %
Ipolynagyfalu 28 3.15 %
Ipolyszécsényke 26 2.92 %
Kelenye 22 2.47 %
Kőkeszi 21 2.36 %
Apátújfalu 20 2.25 %
Bussa 19 2.14 %
Terbegec 19 2.14 %
Ipolyhídvég 18 2.02 %
Zsély 17 1.91 %
Óvár 15 1.69 %
Leszenye 9 1.01 %
Dacsókeszi 6 0.67 %
Szelény 5 0.56 %
Csalár 5 0.56 %
Magasmajtény 5 0.56 %
Galábocs 4 0.45 %
Felsőzellő 4 0.45 %
Kiscsalomja 4 0.45 %
Tótgyarmat 3 0.34 %
Kékkő 3 0.34 %
Ipolyharaszti 3 0.34 %
Kislibercse 2 0.22 %
Rárósmulyad 2 0.22 %
Kiskürtös 2 0.22 %
Ebeck 2 0.22 %
Gyürki 2 0.22 %
Paróca 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Ipolykér 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Hartyán 1 0.11 %
Bátorfalu 1 0.11 %
Szécsénykovácsi 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 35.88 %
Mikszáthfalva 149 12.09 %
Ebeck 70 5.68 %
Kürtösújfalu 69 5.60 %
Kékkő 63 5.11 %
Zsély 51 4.14 %
Alsópalojta 39 3.17 %
Kiskürtös 30 2.44 %
Középpalojta 20 1.62 %
Nógrádszentpéter 18 1.46 %
Magasmajtény 15 1.22 %
Érújfalu 15 1.22 %
Erdőszelestény 15 1.22 %
Bereklak 15 1.22 %
Bussa 13 1.06 %
Alsózellő 10 0.81 %
Dacsólam 10 0.81 %
Csalár 9 0.73 %
Lukanénye 9 0.73 %
Nagyhalom 9 0.73 %
Leszenye 8 0.65 %
Kishalom 8 0.65 %
Dacsókeszi 8 0.65 %
Felsőpalojta 8 0.65 %
Alsósztregova 7 0.57 %
Bátorfalu 7 0.57 %
Csáb 7 0.57 %
Nógrádszenna 6 0.49 %
Felsőesztergály 6 0.49 %
Ipolynyék 6 0.49 %
Ipolykér 6 0.49 %
Alsóesztergály 6 0.49 %
Száraznyírjes 6 0.49 %
Tótgyarmat 5 0.41 %
Paróca 5 0.41 %
Felsősztregova 5 0.41 %
Apátújfalu 4 0.32 %
Szécsénykovácsi 4 0.32 %
Apafalva 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Kőkeszi 3 0.24 %
Szelény 3 0.24 %
Kiscsalomja 3 0.24 %
Sirak 3 0.24 %
Kelenye 3 0.24 %
Gyürki 2 0.16 %
Szuhány 2 0.16 %
Felsőzellő 2 0.16 %
Óvár 2 0.16 %
Kislibercse 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Galábocs 2 0.16 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Nagylám 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Süllye 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Tótkisfalu 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.05 %
Nagykürtös 169 11.01 %
Magasmajtény 85 5.54 %
Apátújfalu 79 5.15 %
Ipolynyék 78 5.08 %
Csáb 69 4.50 %
Leszenye 64 4.17 %
Zsély 43 2.80 %
Bátorfalu 37 2.41 %
Óvár 27 1.76 %
Tótgyarmat 27 1.76 %
Kékkő 26 1.69 %
Bussa 24 1.56 %
Nagycsalomja 24 1.56 %
Ipolybalog 24 1.56 %
Szécsénykovácsi 23 1.50 %
Dacsókeszi 22 1.43 %
Kőkeszi 22 1.43 %
Inám 21 1.37 %
Ipolyharaszti 21 1.37 %
Bereklak 20 1.30 %
Középpalojta 18 1.17 %
Ipolyvarbó 18 1.17 %
Erdőszelestény 18 1.17 %
Csall 17 1.11 %
Nógrádszentpéter 16 1.04 %
Alsósztregova 16 1.04 %
Szelény 15 0.98 %
Ipolykeszi 14 0.91 %
Felsőzellő 13 0.85 %
Terbegec 13 0.85 %
Kiscsalomja 13 0.85 %
Kóvár 13 0.85 %
Sirak 12 0.78 %
Borosznok 12 0.78 %
Kiskürtös 11 0.72 %
Tótkisfalu 11 0.72 %
Ebeck 11 0.72 %
Szuhány 11 0.72 %
Ipolynagyfalu 10 0.65 %
Ipolykér 10 0.65 %
Kishalom 9 0.59 %
Kürtösújfalu 8 0.52 %
Gyürki 8 0.52 %
Alsózellő 8 0.52 %
Alsópalojta 7 0.46 %
Csalár 6 0.39 %
Nógrádszenna 6 0.39 %
Dacsólam 6 0.39 %
Érújfalu 5 0.33 %
Süllye 5 0.33 %
Nagyhalom 5 0.33 %
Felsősztregova 5 0.33 %
Apafalva 5 0.33 %
Felsőesztergály 5 0.33 %
Ipolyhídvég 4 0.26 %
Tótkelecsény 4 0.26 %
Galábocs 4 0.26 %
Mikszáthfalva 4 0.26 %
Kislibercse 4 0.26 %
Rárósmulyad 4 0.26 %
Kelenye 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 19.49 %
Nagykürtös 228 13.97 %
Magasmajtény 105 6.43 %
Óvár 76 4.66 %
Lukanénye 71 4.35 %
Ipolybalog 70 4.29 %
Ipolykér 69 4.23 %
Kékkő 50 3.06 %
Inám 43 2.63 %
Csalár 42 2.57 %
Ipolyhídvég 39 2.39 %
Bussa 34 2.08 %
Ipolykeszi 30 1.84 %
Kőkeszi 26 1.59 %
Csall 25 1.53 %
Csáb 23 1.41 %
Szécsénykovácsi 21 1.29 %
Nagycsalomja 20 1.23 %
Alsópalojta 20 1.23 %
Nógrádszentpéter 18 1.10 %
Ipolynagyfalu 17 1.04 %
Leszenye 16 0.98 %
Zsély 14 0.86 %
Erdőszelestény 14 0.86 %
Dacsókeszi 13 0.80 %
Ipolyharaszti 13 0.80 %
Bátorfalu 11 0.67 %
Gyürki 11 0.67 %
Ebeck 11 0.67 %
Kishalom 10 0.61 %
Bereklak 10 0.61 %
Alsósztregova 10 0.61 %
Szelény 9 0.55 %
Ipolyvarbó 9 0.55 %
Tótkisfalu 9 0.55 %
Apátújfalu 8 0.49 %
Kóvár 7 0.43 %
Felsőzellő 7 0.43 %
Kelenye 7 0.43 %
Terbegec 7 0.43 %
Mikszáthfalva 6 0.37 %
Felsőesztergály 6 0.37 %
Galábocs 5 0.31 %
Sirak 5 0.31 %
Tótgyarmat 5 0.31 %
Középpalojta 5 0.31 %
Apafalva 5 0.31 %
Kiskürtös 4 0.25 %
Kürtösújfalu 4 0.25 %
Rárósmulyad 4 0.25 %
Szuhány 4 0.25 %
Nagyhalom 3 0.18 %
Zobor 3 0.18 %
Ipolyszécsényke 3 0.18 %
Felsősztregova 3 0.18 %
Nógrádszenna 3 0.18 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Veres 2 0.12 %
Hartyán 2 0.12 %
Dacsólam 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Nagylám 2 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Borosznok 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 46.90 %
Kékkő 70 6.69 %
Magasmajtény 34 3.25 %
Zsély 31 2.96 %
Kiskürtös 31 2.96 %
Nógrádszentpéter 30 2.87 %
Bussa 19 1.81 %
Mikszáthfalva 18 1.72 %
Felsőzellő 14 1.34 %
Ipolynyék 14 1.34 %
Lukanénye 13 1.24 %
Leszenye 13 1.24 %
Alsózellő 12 1.15 %
Alsópalojta 12 1.15 %
Alsósztregova 11 1.05 %
Bereklak 11 1.05 %
Érújfalu 11 1.05 %
Alsóesztergály 11 1.05 %
Felsőesztergály 11 1.05 %
Szécsénykovácsi 10 0.96 %
Dacsólam 8 0.76 %
Nagyhalom 8 0.76 %
Csalár 8 0.76 %
Ipolyvarbó 7 0.67 %
Csáb 7 0.67 %
Kishalom 7 0.67 %
Tótkisfalu 7 0.67 %
Kürtösújfalu 7 0.67 %
Ebeck 7 0.67 %
Kiscsalomja 7 0.67 %
Szelény 6 0.57 %
Hartyán 6 0.57 %
Középpalojta 6 0.57 %
Tótkelecsény 5 0.48 %
Nagycsalomja 5 0.48 %
Kőkeszi 5 0.48 %
Szuhány 5 0.48 %
Terbegec 4 0.38 %
Csall 4 0.38 %
Apátújfalu 4 0.38 %
Ipolykér 4 0.38 %
Kislibercse 4 0.38 %
Erdőszelestény 4 0.38 %
Ipolybalog 4 0.38 %
Száraznyírjes 4 0.38 %
Dacsókeszi 4 0.38 %
Sirak 3 0.29 %
Óvár 3 0.29 %
Galábocs 3 0.29 %
Ipolyszécsényke 3 0.29 %
Bátorfalu 3 0.29 %
Zobor 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Tótgyarmat 2 0.19 %
Felsősztregova 2 0.19 %
Felsőpalojta 2 0.19 %
Ipolyharaszti 1 0.10 %
Paróca 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Nógrádszenna 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 34.02 %
Kékkő 56 3.98 %
Zsély 50 3.55 %
Lukanénye 43 3.05 %
Alsópalojta 41 2.91 %
Mikszáthfalva 36 2.56 %
Erdőszelestény 31 2.20 %
Érújfalu 30 2.13 %
Kiskürtös 30 2.13 %
Nógrádszentpéter 28 1.99 %
Alsósztregova 28 1.99 %
Középpalojta 23 1.63 %
Dacsókeszi 23 1.63 %
Ebeck 22 1.56 %
Bereklak 22 1.56 %
Bussa 21 1.49 %
Alsózellő 21 1.49 %
Kőkeszi 21 1.49 %
Csáb 20 1.42 %
Apátújfalu 19 1.35 %
Kürtösújfalu 17 1.21 %
Tótgyarmat 16 1.14 %
Nógrádszenna 15 1.07 %
Ipolynyék 14 0.99 %
Felsőzellő 14 0.99 %
Leszenye 14 0.99 %
Csalár 13 0.92 %
Kiscsalomja 13 0.92 %
Nagycsalomja 12 0.85 %
Alsóesztergály 11 0.78 %
Kislibercse 11 0.78 %
Felsőesztergály 11 0.78 %
Hartyán 10 0.71 %
Inám 10 0.71 %
Tótkisfalu 10 0.71 %
Szelény 10 0.71 %
Magasmajtény 10 0.71 %
Nagylám 9 0.64 %
Szécsénykovácsi 9 0.64 %
Szuhány 8 0.57 %
Felsőpalojta 7 0.50 %
Dacsólam 7 0.50 %
Apafalva 7 0.50 %
Bátorfalu 6 0.43 %
Sirak 6 0.43 %
Ipolynagyfalu 6 0.43 %
Nagyhalom 6 0.43 %
Ipolyhídvég 5 0.36 %
Tótkelecsény 5 0.36 %
Gyürki 5 0.36 %
Csall 5 0.36 %
Óvár 5 0.36 %
Ipolykér 5 0.36 %
Terbegec 5 0.36 %
Kishalom 5 0.36 %
Kelenye 5 0.36 %
Galábocs 4 0.28 %
Paróca 4 0.28 %
Ipolyharaszti 4 0.28 %
Süllye 3 0.21 %
Száraznyírjes 3 0.21 %
Rárósmulyad 3 0.21 %
Kóvár 3 0.21 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 22.34 %
Erdőszelestény 168 15.26 %
Zsély 73 6.63 %
Kékkő 32 2.91 %
Leszenye 27 2.45 %
Csáb 25 2.27 %
Magasmajtény 24 2.18 %
Mikszáthfalva 22 2.00 %
Kiscsalomja 21 1.91 %
Lukanénye 21 1.91 %
Dacsólam 21 1.91 %
Bussa 21 1.91 %
Apátújfalu 19 1.73 %
Nógrádszentpéter 18 1.63 %
Középpalojta 15 1.36 %
Bereklak 15 1.36 %
Kiskürtös 14 1.27 %
Alsópalojta 14 1.27 %
Érújfalu 14 1.27 %
Kürtösújfalu 14 1.27 %
Csall 13 1.18 %
Ipolyvarbó 13 1.18 %
Ipolybalog 13 1.18 %
Terbegec 13 1.18 %
Ipolynyék 12 1.09 %
Nagycsalomja 12 1.09 %
Alsósztregova 12 1.09 %
Nagyhalom 12 1.09 %
Szécsénykovácsi 12 1.09 %
Ebeck 11 1.00 %
Alsózellő 8 0.73 %
Felsőzellő 8 0.73 %
Bátorfalu 7 0.64 %
Ipolyharaszti 7 0.64 %
Tótgyarmat 6 0.54 %
Csalár 6 0.54 %
Kishalom 6 0.54 %
Felsőesztergály 6 0.54 %
Felsőpalojta 6 0.54 %
Gyürki 6 0.54 %
Szelény 6 0.54 %
Dacsókeszi 5 0.45 %
Ipolynagyfalu 5 0.45 %
Kőkeszi 5 0.45 %
Kóvár 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Nógrádszenna 5 0.45 %
Kislibercse 4 0.36 %
Borosznok 4 0.36 %
Hartyán 4 0.36 %
Sirak 4 0.36 %
Zobor 4 0.36 %
Ipolykeszi 3 0.27 %
Felsősztregova 3 0.27 %
Ipolykér 3 0.27 %
Szuhány 3 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Alsóesztergály 3 0.27 %
Inám 2 0.18 %
Süllye 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 11.43 %
Nagykürtös 217 11.38 %
Ipolybalog 189 9.91 %
Lukanénye 124 6.50 %
Csáb 91 4.77 %
Nagycsalomja 80 4.20 %
Inám 72 3.78 %
Ipolyhídvég 64 3.36 %
Zsély 59 3.09 %
Bussa 51 2.67 %
Ipolykeszi 48 2.52 %
Kóvár 45 2.36 %
Ipolyvarbó 43 2.25 %
Apátújfalu 43 2.25 %
Óvár 42 2.20 %
Ipolynagyfalu 38 1.99 %
Ipolyszécsényke 36 1.89 %
Kőkeszi 36 1.89 %
Kelenye 27 1.42 %
Kékkő 22 1.15 %
Terbegec 21 1.10 %
Dacsókeszi 20 1.05 %
Leszenye 19 1.00 %
Szécsénykovácsi 18 0.94 %
Felsőzellő 15 0.79 %
Alsósztregova 15 0.79 %
Szelény 15 0.79 %
Bátorfalu 14 0.73 %
Csalár 13 0.68 %
Nógrádszentpéter 11 0.58 %
Kiscsalomja 10 0.52 %
Galábocs 10 0.52 %
Magasmajtény 10 0.52 %
Alsópalojta 9 0.47 %
Erdőszelestény 9 0.47 %
Szuhány 8 0.42 %
Mikszáthfalva 8 0.42 %
Sirak 8 0.42 %
Tótkisfalu 7 0.37 %
Érújfalu 7 0.37 %
Alsózellő 7 0.37 %
Kiskürtös 7 0.37 %
Rárósmulyad 7 0.37 %
Hartyán 6 0.31 %
Tótgyarmat 6 0.31 %
Kürtösújfalu 6 0.31 %
Gyürki 6 0.31 %
Dacsólam 5 0.26 %
Tótkelecsény 5 0.26 %
Felsőesztergály 5 0.26 %
Kishalom 5 0.26 %
Ipolykér 5 0.26 %
Ipolyharaszti 5 0.26 %
Ebeck 4 0.21 %
Nagyhalom 4 0.21 %
Nagylám 4 0.21 %
Bereklak 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Középpalojta 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Csall 3 0.16 %
Nógrádszenna 2 0.10 %
Alsóesztergály 2 0.10 %
Kislibercse 2 0.10 %
Paróca 2 0.10 %
Apafalva 2 0.10 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 22.73 %
Középpalojta 113 10.07 %
Alsópalojta 91 8.11 %
Lukanénye 90 8.02 %
Felsőpalojta 79 7.04 %
Bereklak 61 5.44 %
Kékkő 32 2.85 %
Ebeck 32 2.85 %
Tótgyarmat 24 2.14 %
Csáb 22 1.96 %
Mikszáthfalva 21 1.87 %
Magasmajtény 20 1.78 %
Kőkeszi 17 1.52 %
Leszenye 16 1.43 %
Erdőszelestény 15 1.34 %
Ipolynyék 15 1.34 %
Dacsólam 15 1.34 %
Kiskürtös 14 1.25 %
Szuhány 14 1.25 %
Zsély 12 1.07 %
Dacsókeszi 11 0.98 %
Bussa 8 0.71 %
Kürtösújfalu 8 0.71 %
Alsóesztergály 7 0.62 %
Érújfalu 7 0.62 %
Apátújfalu 6 0.53 %
Nagycsalomja 6 0.53 %
Óvár 6 0.53 %
Nógrádszentpéter 6 0.53 %
Csalár 6 0.53 %
Terbegec 5 0.45 %
Csall 5 0.45 %
Alsózellő 5 0.45 %
Alsósztregova 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Hartyán 5 0.45 %
Ipolykeszi 5 0.45 %
Felsőzellő 4 0.36 %
Bátorfalu 4 0.36 %
Szelény 4 0.36 %
Kiscsalomja 4 0.36 %
Felsőesztergály 4 0.36 %
Sirak 3 0.27 %
Ipolynagyfalu 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Apafalva 3 0.27 %
Gyürki 3 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 10.73 %
Ipolybalog 179 8.24 %
Lukanénye 173 7.97 %
Csáb 132 6.08 %
Nagykürtös 125 5.76 %
Apátújfalu 119 5.48 %
Nagycsalomja 96 4.42 %
Zsély 80 3.68 %
Leszenye 69 3.18 %
Inám 61 2.81 %
Ipolykeszi 61 2.81 %
Bussa 59 2.72 %
Ipolyhídvég 59 2.72 %
Kőkeszi 58 2.67 %
Ipolyszécsényke 50 2.30 %
Tótgyarmat 48 2.21 %
Ipolyvarbó 48 2.21 %
Óvár 46 2.12 %
Kelenye 46 2.12 %
Kóvár 42 1.93 %
Terbegec 41 1.89 %
Bátorfalu 36 1.66 %
Ipolynagyfalu 34 1.57 %
Dacsókeszi 30 1.38 %
Szécsénykovácsi 26 1.20 %
Ipolyharaszti 18 0.83 %
Szelény 17 0.78 %
Sirak 15 0.69 %
Erdőszelestény 15 0.69 %
Csalár 14 0.64 %
Kékkő 13 0.60 %
Magasmajtény 12 0.55 %
Ipolykér 12 0.55 %
Ebeck 11 0.51 %
Mikszáthfalva 10 0.46 %
Felsőzellő 9 0.41 %
Csall 9 0.41 %
Gyürki 8 0.37 %
Galábocs 8 0.37 %
Bereklak 6 0.28 %
Rárósmulyad 6 0.28 %
Középpalojta 4 0.18 %
Alsóesztergály 4 0.18 %
Felsőpalojta 3 0.14 %
Kiscsalomja 3 0.14 %
Alsósztregova 3 0.14 %
Kiskürtös 2 0.09 %
Nagyhalom 2 0.09 %
Alsópalojta 2 0.09 %
Nógrádszenna 2 0.09 %
Szuhány 2 0.09 %
Nógrádszentpéter 2 0.09 %
Alsózellő 2 0.09 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 10.76 %
Ipolykér 25 7.27 %
Bussa 21 6.10 %
Lukanénye 21 6.10 %
Szécsénykovácsi 21 6.10 %
Nagykürtös 19 5.52 %
Ipolynyék 17 4.94 %
Óvár 12 3.49 %
Zsély 12 3.49 %
Terbegec 11 3.20 %
Apátújfalu 11 3.20 %
Ipolybalog 11 3.20 %
Csáb 10 2.91 %
Felsőzellő 10 2.91 %
Nagycsalomja 8 2.33 %
Ipolyhídvég 7 2.03 %
Kőkeszi 7 2.03 %
Inám 7 2.03 %
Leszenye 7 2.03 %
Galábocs 5 1.45 %
Csalár 4 1.16 %
Ipolynagyfalu 4 1.16 %
Érújfalu 3 0.87 %
Hartyán 3 0.87 %
Dacsókeszi 3 0.87 %
Gyürki 3 0.87 %
Kóvár 3 0.87 %
Paróca 3 0.87 %
Ipolyszécsényke 3 0.87 %
Szelény 3 0.87 %
Erdőszelestény 3 0.87 %
Tótgyarmat 2 0.58 %
Felsőesztergály 2 0.58 %
Ipolyharaszti 2 0.58 %
Alsósztregova 2 0.58 %
Sirak 2 0.58 %
Mikszáthfalva 2 0.58 %
Alsózellő 1 0.29 %
Kelenye 1 0.29 %
Alsópalojta 1 0.29 %
Ebeck 1 0.29 %
Alsóesztergály 1 0.29 %
Ipolykeszi 1 0.29 %
Magasmajtény 1 0.29 %
Nógrádszentpéter 1 0.29 %
Dacsólam 1 0.29 %
Bereklak 1 0.29 %
Nagylám 1 0.29 %
Kiscsalomja 1 0.29 %
Csall 1 0.29 %
Kékkő 1 0.29 %
Kiskürtös 1 0.29 %
Rárósmulyad 1 0.29 %
Szuhány 1 0.29 %
Középpalojta 1 0.29 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 20.11 %
Nagykürtös 96 17.55 %
Nógrádszentpéter 34 6.22 %
Érújfalu 17 3.11 %
Kékkő 16 2.93 %
Kislibercse 15 2.74 %
Tótkisfalu 15 2.74 %
Bussa 15 2.74 %
Magasmajtény 14 2.56 %
Borosznok 13 2.38 %
Süllye 11 2.01 %
Felsőesztergály 11 2.01 %
Lukanénye 9 1.65 %
Alsópalojta 9 1.65 %
Zsély 9 1.65 %
Csáb 9 1.65 %
Ipolyharaszti 9 1.65 %
Bereklak 8 1.46 %
Felsősztregova 8 1.46 %
Dacsólam 7 1.28 %
Tótkelecsény 7 1.28 %
Nagylám 7 1.28 %
Nógrádszenna 6 1.10 %
Felsőzellő 6 1.10 %
Csall 6 1.10 %
Szelény 5 0.91 %
Hartyán 5 0.91 %
Ipolynyék 5 0.91 %
Kiscsalomja 5 0.91 %
Bátorfalu 4 0.73 %
Nagycsalomja 4 0.73 %
Kiskürtös 4 0.73 %
Alsózellő 4 0.73 %
Szuhány 4 0.73 %
Paróca 4 0.73 %
Kürtösújfalu 3 0.55 %
Kelenye 3 0.55 %
Nagyhalom 3 0.55 %
Kőkeszi 2 0.37 %
Rárósmulyad 2 0.37 %
Ipolybalog 2 0.37 %
Dacsókeszi 2 0.37 %
Leszenye 2 0.37 %
Középpalojta 2 0.37 %
Száraznyírjes 2 0.37 %
Kishalom 1 0.18 %
Veres 1 0.18 %
Inám 1 0.18 %
Ebeck 1 0.18 %
Gyürki 1 0.18 %
Erdőszelestény 1 0.18 %
Mikszáthfalva 1 0.18 %
Tótgyarmat 1 0.18 %
Ipolyvarbó 1 0.18 %
Apafalva 1 0.18 %
Ipolyhídvég 1 0.18 %
Ipolykeszi 1 0.18 %
Zobor 1 0.18 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 31.07 %
Zsély 73 4.46 %
Kékkő 64 3.91 %
Alsózellő 62 3.79 %
Lukanénye 49 2.99 %
Csáb 37 2.26 %
Alsósztregova 37 2.26 %
Középpalojta 36 2.20 %
Apátújfalu 35 2.14 %
Dacsókeszi 33 2.01 %
Nógrádszentpéter 29 1.77 %
Bereklak 28 1.71 %
Mikszáthfalva 28 1.71 %
Erdőszelestény 26 1.59 %
Kiskürtös 25 1.53 %
Érújfalu 25 1.53 %
Felsőzellő 23 1.40 %
Ipolynyék 23 1.40 %
Alsópalojta 21 1.28 %
Nagycsalomja 20 1.22 %
Ebeck 20 1.22 %
Leszenye 20 1.22 %
Kőkeszi 18 1.10 %
Felsőesztergály 18 1.10 %
Bussa 18 1.10 %
Szécsénykovácsi 18 1.10 %
Alsóesztergály 18 1.10 %
Csalár 17 1.04 %
Kiscsalomja 17 1.04 %
Tótgyarmat 16 0.98 %
Nógrádszenna 15 0.92 %
Terbegec 14 0.85 %
Ipolykér 14 0.85 %
Bátorfalu 11 0.67 %
Ipolybalog 11 0.67 %
Óvár 11 0.67 %
Tótkelecsény 11 0.67 %
Kelenye 11 0.67 %
Tótkisfalu 9 0.55 %
Szuhány 9 0.55 %
Kürtösújfalu 9 0.55 %
Sirak 9 0.55 %
Ipolyhídvég 9 0.55 %
Száraznyírjes 8 0.49 %
Inám 8 0.49 %
Ipolyvarbó 8 0.49 %
Felsőpalojta 7 0.43 %
Szelény 7 0.43 %
Apafalva 7 0.43 %
Süllye 6 0.37 %
Ipolyszécsényke 6 0.37 %
Galábocs 6 0.37 %
Ipolynagyfalu 6 0.37 %
Nagyhalom 6 0.37 %
Kóvár 6 0.37 %
Csall 6 0.37 %
Kislibercse 6 0.37 %
Magasmajtény 4 0.24 %
Ipolyharaszti 4 0.24 %
Ipolykeszi 3 0.18 %
Paróca 3 0.18 %
Nagylám 3 0.18 %
Gyürki 3 0.18 %
Felsősztregova 3 0.18 %
Kishalom 3 0.18 %
Dacsólam 3 0.18 %
Rárósmulyad 3 0.18 %
Veres 2 0.12 %
Borosznok 2 0.12 %
Zobor 2 0.12 %
Hartyán 1 0.06 %
Nagykürtös 717 47.61 %
Kékkő 93 6.18 %
Mikszáthfalva 76 5.05 %
Alsópalojta 67 4.45 %
Magasmajtény 59 3.92 %
Kiskürtös 39 2.59 %
Alsósztregova 36 2.39 %
Középpalojta 32 2.12 %
Zsély 31 2.06 %
Nógrádszentpéter 27 1.79 %
Erdőszelestény 25 1.66 %
Ebeck 22 1.46 %
Bereklak 22 1.46 %
Alsózellő 22 1.46 %
Ipolynyék 21 1.39 %
Bussa 18 1.20 %
Nagyhalom 14 0.93 %
Kürtösújfalu 13 0.86 %
Dacsókeszi 11 0.73 %
Csalár 9 0.60 %
Alsóesztergály 8 0.53 %
Dacsólam 8 0.53 %
Kislibercse 7 0.46 %
Csáb 7 0.46 %
Leszenye 6 0.40 %
Csall 6 0.40 %
Lukanénye 5 0.33 %
Tótkisfalu 5 0.33 %
Érújfalu 5 0.33 %
Szuhány 5 0.33 %
Kishalom 5 0.33 %
Felsőpalojta 4 0.27 %
Szécsénykovácsi 4 0.27 %
Sirak 4 0.27 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Kőkeszi 4 0.27 %
Óvár 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Felsőzellő 4 0.27 %
Száraznyírjes 4 0.27 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Tótgyarmat 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Kóvár 2 0.13 %
Felsőesztergály 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 31.76 %
Kékkő 203 4.54 %
Magasmajtény 163 3.64 %
Erdőszelestény 118 2.64 %
Nógrádszentpéter 116 2.59 %
Bereklak 105 2.35 %
Lukanénye 105 2.35 %
Bussa 104 2.32 %
Csáb 102 2.28 %
Alsópalojta 102 2.28 %
Alsósztregova 87 1.94 %
Zsély 86 1.92 %
Mikszáthfalva 80 1.79 %
Középpalojta 78 1.74 %
Kürtösújfalu 76 1.70 %
Dacsókeszi 69 1.54 %
Kőkeszi 63 1.41 %
Érújfalu 61 1.36 %
Kiskürtös 55 1.23 %
Szuhány 55 1.23 %
Leszenye 55 1.23 %
Ebeck 51 1.14 %
Dacsólam 51 1.14 %
Apátújfalu 51 1.14 %
Ipolynyék 45 1.01 %
Alsózellő 42 0.94 %
Felsőpalojta 41 0.92 %
Nógrádszenna 40 0.89 %
Kiscsalomja 36 0.80 %
Felsőesztergály 35 0.78 %
Bátorfalu 35 0.78 %
Csall 34 0.76 %
Tótgyarmat 32 0.72 %
Tótkisfalu 32 0.72 %
Csalár 31 0.69 %
Felsőzellő 31 0.69 %
Nagylám 30 0.67 %
Szelény 29 0.65 %
Nagycsalomja 28 0.63 %
Szécsénykovácsi 27 0.60 %
Alsóesztergály 26 0.58 %
Ipolybalog 25 0.56 %
Tótkelecsény 24 0.54 %
Sirak 24 0.54 %
Hartyán 24 0.54 %
Felsősztregova 24 0.54 %
Nagyhalom 22 0.49 %
Ipolykér 22 0.49 %
Óvár 21 0.47 %
Terbegec 21 0.47 %
Ipolyharaszti 20 0.45 %
Ipolykeszi 20 0.45 %
Kislibercse 17 0.38 %
Ipolyvarbó 16 0.36 %
Borosznok 15 0.34 %
Gyürki 15 0.34 %
Paróca 14 0.31 %
Kishalom 13 0.29 %
Apafalva 12 0.27 %
Ipolynagyfalu 12 0.27 %
Galábocs 12 0.27 %
Zobor 11 0.25 %
Inám 10 0.22 %
Ipolyhídvég 10 0.22 %
Száraznyírjes 8 0.18 %
Kóvár 8 0.18 %
Süllye 6 0.13 %
Ipolyszécsényke 6 0.13 %
Veres 5 0.11 %
Rárósmulyad 5 0.11 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 45.44 %
Kékkő 35 5.60 %
Magasmajtény 20 3.20 %
Nógrádszentpéter 19 3.04 %
Kiskürtös 17 2.72 %
Zsély 16 2.56 %
Bussa 14 2.24 %
Erdőszelestény 12 1.92 %
Csall 9 1.44 %
Száraznyírjes 9 1.44 %
Ebeck 9 1.44 %
Csáb 8 1.28 %
Alsópalojta 8 1.28 %
Mikszáthfalva 8 1.28 %
Bereklak 8 1.28 %
Galábocs 8 1.28 %
Dacsólam 8 1.28 %
Lukanénye 8 1.28 %
Leszenye 8 1.28 %
Érújfalu 8 1.28 %
Dacsókeszi 7 1.12 %
Kőkeszi 6 0.96 %
Ipolyvarbó 6 0.96 %
Ipolynyék 6 0.96 %
Apátújfalu 5 0.80 %
Középpalojta 5 0.80 %
Kiscsalomja 4 0.64 %
Szuhány 4 0.64 %
Borosznok 4 0.64 %
Csalár 4 0.64 %
Tótkisfalu 4 0.64 %
Óvár 4 0.64 %
Kóvár 3 0.48 %
Bátorfalu 3 0.48 %
Felsőesztergály 3 0.48 %
Alsóesztergály 3 0.48 %
Hartyán 3 0.48 %
Szelény 2 0.32 %
Gyürki 2 0.32 %
Kürtösújfalu 2 0.32 %
Tótkelecsény 2 0.32 %
Felsősztregova 2 0.32 %
Ipolybalog 2 0.32 %
Alsósztregova 2 0.32 %
Süllye 2 0.32 %
Tótgyarmat 2 0.32 %
Felsőpalojta 1 0.16 %
Zobor 1 0.16 %
Rárósmulyad 1 0.16 %
Nógrádszenna 1 0.16 %
Sirak 1 0.16 %
Ipolyharaszti 1 0.16 %
Ipolyhídvég 1 0.16 %
Inám 1 0.16 %
Ipolykér 1 0.16 %
Kelenye 1 0.16 %
Apafalva 1 0.16 %
Kishalom 1 0.16 %
Paróca 1 0.16 %
Nagycsalomja 1 0.16 %
Ipolynagyfalu 1 0.16 %
Felsőzellő 1 0.16 %
Alsózellő 1 0.16 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 30.13 %
Kékkő 61 6.30 %
Lukanénye 39 4.02 %
Zsély 38 3.92 %
Alsósztregova 28 2.89 %
Nógrádszentpéter 26 2.68 %
Bereklak 20 2.06 %
Alsózellő 19 1.96 %
Ebeck 18 1.86 %
Erdőszelestény 18 1.86 %
Csáb 16 1.65 %
Mikszáthfalva 16 1.65 %
Érújfalu 16 1.65 %
Felsőzellő 16 1.65 %
Nógrádszenna 15 1.55 %
Ipolynyék 14 1.44 %
Kürtösújfalu 13 1.34 %
Magasmajtény 13 1.34 %
Bussa 13 1.34 %
Alsópalojta 12 1.24 %
Kőkeszi 12 1.24 %
Középpalojta 12 1.24 %
Leszenye 12 1.24 %
Dacsókeszi 12 1.24 %
Kiskürtös 11 1.14 %
Tótgyarmat 10 1.03 %
Tótkisfalu 9 0.93 %
Inám 9 0.93 %
Dacsólam 9 0.93 %
Ipolykér 8 0.83 %
Csalár 8 0.83 %
Alsóesztergály 8 0.83 %
Apátújfalu 8 0.83 %
Kislibercse 7 0.72 %
Kelenye 7 0.72 %
Nagycsalomja 7 0.72 %
Csall 6 0.62 %
Apafalva 6 0.62 %
Kiscsalomja 6 0.62 %
Szelény 6 0.62 %
Nagylám 6 0.62 %
Óvár 6 0.62 %
Ipolyhídvég 5 0.52 %
Felsőesztergály 5 0.52 %
Szuhány 5 0.52 %
Felsőpalojta 4 0.41 %
Süllye 4 0.41 %
Ipolybalog 4 0.41 %
Nagyhalom 4 0.41 %
Tótkelecsény 4 0.41 %
Paróca 3 0.31 %
Kóvár 3 0.31 %
Sirak 3 0.31 %
Terbegec 3 0.31 %
Szécsénykovácsi 3 0.31 %
Ipolynagyfalu 3 0.31 %
Kishalom 3 0.31 %
Száraznyírjes 3 0.31 %
Veres 2 0.21 %
Bátorfalu 2 0.21 %
Ipolyszécsényke 2 0.21 %
Rárósmulyad 2 0.21 %
Borosznok 2 0.21 %
Ipolyharaszti 2 0.21 %
Hartyán 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Zobor 2 0.21 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 30.38 %
Kékkő 105 4.21 %
Erdőszelestény 71 2.85 %
Magasmajtény 63 2.53 %
Bussa 62 2.48 %
Nógrádszentpéter 59 2.36 %
Bereklak 55 2.20 %
Csáb 51 2.04 %
Középpalojta 50 2.00 %
Alsópalojta 49 1.96 %
Zsély 48 1.92 %
Lukanénye 46 1.84 %
Ipolyhídvég 45 1.80 %
Kürtösújfalu 44 1.76 %
Alsósztregova 43 1.72 %
Felsőzellő 39 1.56 %
Mikszáthfalva 38 1.52 %
Dacsókeszi 38 1.52 %
Szuhány 35 1.40 %
Felsőesztergály 31 1.24 %
Apátújfalu 28 1.12 %
Kiskürtös 28 1.12 %
Csalár 27 1.08 %
Leszenye 27 1.08 %
Kőkeszi 26 1.04 %
Alsózellő 25 1.00 %
Dacsólam 25 1.00 %
Kiscsalomja 24 0.96 %
Ipolynyék 23 0.92 %
Érújfalu 23 0.92 %
Csall 21 0.84 %
Szécsénykovácsi 21 0.84 %
Felsősztregova 21 0.84 %
Felsőpalojta 20 0.80 %
Szelény 20 0.80 %
Alsóesztergály 20 0.80 %
Hartyán 19 0.76 %
Nagylám 18 0.72 %
Ipolynagyfalu 18 0.72 %
Ipolykér 17 0.68 %
Ipolyvarbó 17 0.68 %
Óvár 17 0.68 %
Ebeck 16 0.64 %
Tótgyarmat 16 0.64 %
Tótkisfalu 15 0.60 %
Kislibercse 15 0.60 %
Tótkelecsény 15 0.60 %
Nógrádszenna 15 0.60 %
Paróca 13 0.52 %
Ipolykeszi 13 0.52 %
Ipolybalog 12 0.48 %
Ipolyharaszti 12 0.48 %
Apafalva 11 0.44 %
Zobor 11 0.44 %
Terbegec 11 0.44 %
Galábocs 11 0.44 %
Borosznok 10 0.40 %
Kóvár 9 0.36 %
Kishalom 9 0.36 %
Száraznyírjes 8 0.32 %
Kelenye 7 0.28 %
Bátorfalu 7 0.28 %
Sirak 6 0.24 %
Gyürki 6 0.24 %
Ipolyszécsényke 6 0.24 %
Inám 6 0.24 %
Süllye 5 0.20 %
Nagycsalomja 5 0.20 %
Nagyhalom 4 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 41.16 %
Kékkő 110 7.20 %
Zsély 56 3.66 %
Mikszáthfalva 54 3.53 %
Alsópalojta 51 3.34 %
Bereklak 42 2.75 %
Nógrádszentpéter 38 2.49 %
Bussa 35 2.29 %
Erdőszelestény 35 2.29 %
Kiskürtös 32 2.09 %
Csáb 28 1.83 %
Felsőesztergály 26 1.70 %
Kürtösújfalu 23 1.51 %
Alsózellő 22 1.44 %
Alsósztregova 22 1.44 %
Lukanénye 19 1.24 %
Ebeck 17 1.11 %
Magasmajtény 17 1.11 %
Nagyhalom 13 0.85 %
Dacsókeszi 13 0.85 %
Leszenye 13 0.85 %
Ipolykér 13 0.85 %
Érújfalu 13 0.85 %
Középpalojta 12 0.79 %
Felsőzellő 12 0.79 %
Szécsénykovácsi 11 0.72 %
Szuhány 10 0.65 %
Csalár 10 0.65 %
Száraznyírjes 10 0.65 %
Kőkeszi 9 0.59 %
Kiscsalomja 9 0.59 %
Dacsólam 9 0.59 %
Nógrádszenna 8 0.52 %
Galábocs 8 0.52 %
Tótgyarmat 8 0.52 %
Óvár 7 0.46 %
Felsőpalojta 7 0.46 %
Bátorfalu 6 0.39 %
Kislibercse 5 0.33 %
Ipolyharaszti 4 0.26 %
Ipolynagyfalu 4 0.26 %
Ipolynyék 4 0.26 %
Apátújfalu 4 0.26 %
Csall 4 0.26 %
Tótkelecsény 4 0.26 %
Zobor 4 0.26 %
Ipolyhídvég 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Szelény 3 0.20 %
Apafalva 3 0.20 %
Alsóesztergály 3 0.20 %
Tótkisfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Süllye 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Kelenye 2 0.13 %
Ipolyvarbó 2 0.13 %
Borosznok 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 15.14 %
Ipolybalog 57 13.70 %
Ipolykeszi 48 11.54 %
Ipolyhídvég 41 9.86 %
Nagycsalomja 24 5.77 %
Nagykürtös 22 5.29 %
Lukanénye 20 4.81 %
Ipolykér 13 3.13 %
Óvár 13 3.13 %
Ipolynagyfalu 12 2.88 %
Inám 12 2.88 %
Kóvár 11 2.64 %
Magasmajtény 8 1.92 %
Bussa 6 1.44 %
Ipolyszécsényke 6 1.44 %
Tótgyarmat 5 1.20 %
Kőkeszi 5 1.20 %
Zsély 4 0.96 %
Ipolyvarbó 4 0.96 %
Apátújfalu 4 0.96 %
Kelenye 4 0.96 %
Csalár 4 0.96 %
Szécsénykovácsi 4 0.96 %
Leszenye 3 0.72 %
Csáb 3 0.72 %
Kiscsalomja 2 0.48 %
Sirak 2 0.48 %
Érújfalu 2 0.48 %
Gyürki 2 0.48 %
Alsózellő 1 0.24 %
Tótkisfalu 1 0.24 %
Terbegec 1 0.24 %
Bátorfalu 1 0.24 %
Kékkő 1 0.24 %
Kishalom 1 0.24 %
Mikszáthfalva 1 0.24 %
Alsósztregova 1 0.24 %
Rárósmulyad 1 0.24 %
Dacsókeszi 1 0.24 %
Szelény 1 0.24 %
Zobor 1 0.24 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 21.99 %
Alsósztregova 136 15.74 %
Felsőzellő 91 10.53 %
Bussa 76 8.80 %
Nógrádszentpéter 31 3.59 %
Kékkő 24 2.78 %
Alsózellő 23 2.66 %
Mikszáthfalva 18 2.08 %
Kislibercse 16 1.85 %
Alsópalojta 16 1.85 %
Érújfalu 15 1.74 %
Magasmajtény 13 1.50 %
Középpalojta 10 1.16 %
Felsőesztergály 10 1.16 %
Rárósmulyad 9 1.04 %
Leszenye 9 1.04 %
Tótkelecsény 8 0.93 %
Nógrádszenna 8 0.93 %
Ipolynyék 7 0.81 %
Csáb 7 0.81 %
Dacsólam 7 0.81 %
Hartyán 7 0.81 %
Apátújfalu 7 0.81 %
Csalár 6 0.69 %
Ipolyvarbó 6 0.69 %
Zsély 6 0.69 %
Ebeck 6 0.69 %
Kishalom 5 0.58 %
Kiskürtös 5 0.58 %
Tótkisfalu 5 0.58 %
Lukanénye 5 0.58 %
Szuhány 4 0.46 %
Felsősztregova 4 0.46 %
Nagycsalomja 4 0.46 %
Erdőszelestény 4 0.46 %
Borosznok 4 0.46 %
Kürtösújfalu 4 0.46 %
Bereklak 4 0.46 %
Terbegec 4 0.46 %
Kőkeszi 3 0.35 %
Galábocs 3 0.35 %
Nagyhalom 3 0.35 %
Tótgyarmat 3 0.35 %
Alsóesztergály 2 0.23 %
Bátorfalu 2 0.23 %
Gyürki 2 0.23 %
Ipolykeszi 2 0.23 %
Csall 2 0.23 %
Nagylám 2 0.23 %
Dacsókeszi 2 0.23 %
Ipolybalog 2 0.23 %
Ipolyharaszti 2 0.23 %
Szécsénykovácsi 2 0.23 %
Ipolynagyfalu 2 0.23 %
Ipolykér 2 0.23 %
Kiscsalomja 2 0.23 %
Ipolyhídvég 2 0.23 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 19.00 %
Ipolyhídvég 131 15.18 %
Ipolybalog 83 9.62 %
Ipolynagyfalu 47 5.45 %
Inám 44 5.10 %
Nagykürtös 41 4.75 %
Óvár 35 4.06 %
Ipolykér 31 3.59 %
Ipolykeszi 27 3.13 %
Lukanénye 19 2.20 %
Csáb 18 2.09 %
Nagycsalomja 18 2.09 %
Kelenye 18 2.09 %
Ipolyszécsényke 17 1.97 %
Kóvár 15 1.74 %
Csalár 15 1.74 %
Apátújfalu 13 1.51 %
Sirak 11 1.27 %
Terbegec 11 1.27 %
Szécsénykovácsi 10 1.16 %
Kőkeszi 9 1.04 %
Bussa 9 1.04 %
Bátorfalu 8 0.93 %
Leszenye 7 0.81 %
Tótgyarmat 6 0.70 %
Dacsókeszi 5 0.58 %
Gyürki 5 0.58 %
Kékkő 5 0.58 %
Magasmajtény 4 0.46 %
Szelény 4 0.46 %
Ipolyvarbó 4 0.46 %
Zsély 4 0.46 %
Galábocs 3 0.35 %
Hartyán 3 0.35 %
Érújfalu 3 0.35 %
Mikszáthfalva 2 0.23 %
Alsózellő 2 0.23 %
Rárósmulyad 2 0.23 %
Erdőszelestény 2 0.23 %
Zobor 1 0.12 %
Kiskürtös 1 0.12 %
Bereklak 1 0.12 %
Kiscsalomja 1 0.12 %
Alsósztregova 1 0.12 %
Felsőzellő 1 0.12 %
Ipolyharaszti 1 0.12 %
Csall 1 0.12 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 24.05 %
Alsósztregova 235 17.23 %
Nógrádszentpéter 76 5.57 %
Érújfalu 75 5.50 %
Kékkő 53 3.89 %
Bussa 40 2.93 %
Magasmajtény 39 2.86 %
Kislibercse 32 2.35 %
Hartyán 30 2.20 %
Felsősztregova 29 2.13 %
Tótkisfalu 28 2.05 %
Nógrádszenna 23 1.69 %
Mikszáthfalva 20 1.47 %
Erdőszelestény 19 1.39 %
Tótkelecsény 19 1.39 %
Zsély 18 1.32 %
Alsópalojta 18 1.32 %
Süllye 18 1.32 %
Borosznok 16 1.17 %
Felsőzellő 12 0.88 %
Kiskürtös 12 0.88 %
Bereklak 12 0.88 %
Apátújfalu 11 0.81 %
Felsőesztergály 11 0.81 %
Alsózellő 10 0.73 %
Alsóesztergály 9 0.66 %
Dacsókeszi 9 0.66 %
Középpalojta 9 0.66 %
Rárósmulyad 8 0.59 %
Leszenye 8 0.59 %
Nagylám 8 0.59 %
Lukanénye 8 0.59 %
Kóvár 8 0.59 %
Kürtösújfalu 7 0.51 %
Csáb 7 0.51 %
Paróca 7 0.51 %
Nagyhalom 6 0.44 %
Óvár 6 0.44 %
Ipolykér 6 0.44 %
Dacsólam 5 0.37 %
Szelény 4 0.29 %
Szuhány 4 0.29 %
Tótgyarmat 4 0.29 %
Csalár 4 0.29 %
Gyürki 4 0.29 %
Csall 4 0.29 %
Kishalom 4 0.29 %
Ipolykeszi 3 0.22 %
Ipolynyék 3 0.22 %
Szécsénykovácsi 3 0.22 %
Ebeck 3 0.22 %
Kelenye 3 0.22 %
Kiscsalomja 3 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Bátorfalu 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Terbegec 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
141 26.36%
KDH
121 22.62%
KSČ
73 13.64%
SNS
71 13.27%
SPV
62 11.59%
DS
26 4.86%
SZ
22 4.11%
SSL
11 2.06%
HČSP
3 0.56%
Egyéb
5 0.93%
Érvényes szavazatok 535
HZDS
379 62.75%
SKDH
58 9.60%
SDĽ
43 7.12%
KDH
42 6.95%
DS-ODS
18 2.98%
ODÚ
14 2.32%
SDSS
14 2.32%
SNS
13 2.15%
SZ
6 0.99%
SZS
5 0.83%
KSS
4 0.66%
Egyéb
8 1.32%
Érvényes szavazatok 604
HZDS-RSS
280 46.28%
KDH
58 9.59%
KSÚ
56 9.26%
ZRS
47 7.77%
SNS
46 7.60%
SP-VOĽBA
44 7.27%
31 5.12%
KSS
16 2.64%
DS
8 1.32%
HZPCS
5 0.83%
SPK
4 0.66%
NS
4 0.66%
ROISR
4 0.66%
MK
2 0.33%
Érvényes szavazatok 605
HZDS
229 35.67%
SDK
128 19.94%
SNS
115 17.91%
SDĽ
82 12.77%
SOP
38 5.92%
KSS
29 4.52%
ZRS
9 1.40%
SLS
5 0.78%
NEI
4 0.62%
Egyéb
3 0.47%
Érvényes szavazatok 642
HZDS
115 20.21%
SNS
109 19.16%
SMER
58 10.19%
KSS
51 8.96%
KDH
48 8.44%
SDKU
47 8.26%
ANO
41 7.21%
ZRS
33 5.80%
HZD
18 3.16%
PSNS
14 2.46%
SDPO
6 1.05%
SZS
5 0.88%
ZAR
5 0.88%
NOSNP
5 0.88%
SDA
4 0.70%
ROSA
4 0.70%
SDĽ
3 0.53%
Egyéb
3 0.53%
Érvényes szavazatok 569
SMER
170 38.29%
SNS
75 16.89%
SDKU DS
71 15.99%
ĽS HZDS
35 7.88%
KDH
33 7.43%
KSS
25 5.63%
ZRS
11 2.48%
SF
8 1.80%
NADEJ
3 0.68%
ANO
3 0.68%
LB
2 0.45%
ASV
2 0.45%
SLS
2 0.45%
MKP
1 0.23%
Egyéb
3 0.68%
Érvényes szavazatok 444
SMER
233 50.43%
SDKU DS
63 13.64%
SaS
41 8.87%
SNS
40 8.66%
KDH
32 6.93%
LSNS
13 2.81%
ĽS HZDS
8 1.73%
SDĽ
7 1.52%
ZRS
6 1.30%
KSS
5 1.08%
Paliho Kapurkova
5 1.08%
EDS
4 0.87%
Únia
2 0.43%
ND
2 0.43%
Most-Híd
1 0.22%
Érvényes szavazatok 462
SMER SD
283 54.84%
KDH
51 9.88%
SDKU DS
34 6.59%
SNS
33 6.40%
OĽaNO
33 6.40%
99 Percent
15 2.91%
SaS
14 2.71%
Most-Híd
14 2.71%
NaS ns
10 1.94%
LSNS
4 0.78%
SOSKA
4 0.78%
KSS
3 0.58%
SZ
3 0.58%
ĽS HZDS
3 0.58%
Obyčajní ľudia
3 0.58%
PaS
3 0.58%
Egyéb
6 1.16%
Érvényes szavazatok 516
SMER SD
195 37.36%
SNS
64 12.26%
OĽANO-NOVA
61 11.69%
ŠANCA
49 9.39%
LSNS
47 9.00%
SaS
26 4.98%
KDH
23 4.41%
SME RODINA
20 3.83%
#SIEŤ
13 2.49%
Most-Híd
7 1.34%
SDKU DS
6 1.15%
TIP
4 0.77%
Egyéb
7 1.34%
Érvényes szavazatok 522
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések