SK
GA
.....

Alsószeli

Község

címer zászló
2128 99% magyar 1910
1350 67% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Alsószeli
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dolné Saliby
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Általásvány, Deáki v. Teleki dűlő, Érhegy, (Kajos major), Kandia, Kissziget major, Kollácsi dűlő, Sziget kertek, Tilalmasok, Tövisszeg, Újmajor, Zsellérdűlő
Koordináták:
48.10851669, 17.78042984
Terület:
18,72 km2
Rang:
község
Népesség:
1964
Tszf. magasság:
115 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92502
Település kód:
503746
Szervezeti azonosító:
305910
Adóazonosító:
2021153530

A község a Kisalföldön, a Mátyusföldön déli részén, az Alsó-Vágmente kistájon, a Szeli-Dudvág bal partján fekszik, Galántától 10 km-re délkeletre. A Galántát Nagymegyerrel (33 km) összekötő 561-es út keresztülhalad a községen. Nyugatról Felsőszeli, délnyugatról Tallós, délről Királyrév, keletről Pered és Deáki községekkel határos. Nyugati és délkeleti határának egy részét a Szeli-Dudvág, déli határát a Feketevíz alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyaroszághoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). 1960-ig területe két, egymással össze nem függő kataszterből állt, ekkor a déli kataszter Alsóhatár néven önálló községgé alakult (13,88 km², a korábbi községterület 52,9 %-án). 1949 után ugyanakkor Kissziget majort és környékét (6,34 km²) Felsőszelitől Alsószelihez csatolták, így alakult ki mai területe (18,72 km²).

Népesség

1910-1939 között népessége 19,3 %-al nőtt, 2148 főről 2563-ra. A második világháború utáni lakosságcseréig lakosságát csaknem kizárólag magyar nemzetiségűek alkották (ekkor a magyar lakosság egyharmadát áttelepítették Magyarországra, helyükre tótkomlósi szlovákok érkeztek). Alsóhatár elcsatolásával lakosságának mintegy egyötödét elveszítette. 1991-2011 között kismértékű népességnövekedés figyelhető meg (4,7 %, 1847 főről 1933-ra). A lakosság többsége még mindig magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991-2011 között 22,1 %-ról 27,4 %-ra nőtt. A második világháború utánig lakosságának többsége (1921-ben 67,3 %-a) evangélikus vallású volt, 2011-re a római katolikus vallásúak kerültek többsége (42,8 %), az evangélikusok aránya 19,5 %-ra csökkent.

Történelem

Elképzelhető, hogy a két Szeli egykor Taksonyhoz tartozott, és onnan kihasítva váltak önálló faluvá. Az biztos, hogy sokáig egy faluként hivatkoznak rájuk a források, és csak a 15. században különült el Alsó- és Felsőszelire. A 12. században a pannonhalmi apátság birtokába tartozott, a 13. században előbb vámszedő helyként említették a Dudvág hídjánál, valamivel később pedig a heiligenkreuz-i kolostor tulajdonaként tűnik fel a neve. A kései középkorban Kacsics nembeli Farkas fia Tamás lublói várnagy, majd Kónya bán birtoka volt. A Mátyás halála utáni trónharcok során Miksa osztrák hadai többször feldúlták. Ekkoriban a Serédy családé volt, majd 1647-től egészen a 20. századig a Pálffyak lettek a földesurai. A kora újkorban a mezőgazdasági tevékenység mellett halastavai is voltak, lakói továbbá sószállítással foglalkoztak. A 19. században kiemelkedő jelentőségű volt a marha- és juhtenyésztés. Iskoláját először 1834-ben említik. Határában zajlott le 1849. június 22-én a zsigárdi ütközet. 1863-ban csaknem az egész falu leégett. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, ezután rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások és a munkanélküliek sztrájkjai. 1938. november 2-án a bécsi döntés visszaadta a falut Magyarországnak, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. A deportálásokkal és kitelepítésekkel ekkor bontották meg erőszakkal a népesség addig színmagyar jellegét. 1960-ban elcsatolták tőle az Alsóhatár néven külön községgé szervezett Versend majort. A középkorban a község közvetlen közelében feküdt a mára nyomtalanul elpusztult Berény falu.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola, idősek othona, valamint könyvtár található. Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma 1875-ben épült szecessziós stílusban, evangélikus temploma 1874-1878 között neogótikus stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Szelly. Két magyar falu Pozsony Várm. Alsónak földes Ura Gr. Pálfy; Felsőnek pedig Gr. Eszterházy Uraságok, Alsó a’ Felsőnek filiája; lakosaik katolikusok, és evangelikusok, fekszenek egymástól, ’s Deákitól is fél órányira; határjaik jól termők, réttyeik, legelőjik elegendők; fájok is van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szeli (Alsó), magyar falu, Poson vmegyében, a Dudvágh mellett. Számlál 592 kath., 763 evang., 93 ref., 4 zsidó lak. Evang. anyaszentegyház, és ekklésia; nagy marha, és juh-tenyésztés. Ut. p. Poson 5 óra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsószeli, a budapest-bécsi vasútvonal mentén fekvő magyar nagyközség, 357 házzal és 2226, túlnyomó részben ág. ev. vallású lakossal, azonban a róm. katholikusok is elég számosan vannak. Némely írók állítása szerint a két Szeli hajdan a szomszédos Taksonyhoz tartozott és annak határain, vagyis két szélén, az alsón és a felsőn feküdt. Ezekből kihasíttatván, kapták az Alsó- és Felső-Szeli neveket. Ebből megmagyarázható az is, hogy a község oklevélileg csak 1490-ben van először mostani nevén említve. Ez időtől fogva 1505-ig Miksa császár seregei több izben feldúlták. Az 1553. évi portális összeírásban már szintén Alsó-Szely néven szerepel és Serdéy Gáspárnak itt 20 portája adózik. 1647-ben a Pálffyak lettek az urai és ma is id. Pálffy János gróf a birtokosa. A község némely dűlőneve jelentőséggel látszik bírni. Ezek: a Deáki, másként Teleki dűlő, a Királyrévi osztály, a Versend dűlő, és az Iváncza dűlő. A községben két templom van: ág. h. ev. és róm. kath., de mindkettő újabb keletű. Az ev. templom 1878-ban, a kath. pedig 1875-ben épült. Az 1849 június 21. és 22-én Zsigárdon lefolyt ütközet Alsó-Szeli határára is kiterjedt. 1863-ban csaknem az egész község tűz martaléka lett. A mult század elején a község lakosainevezetes marha- és juhtenyésztést űztek. A községben van posta; távírója és vasúti állomása pedig Galántán van. Ide tartozik Újmajor, Versend tanya és a versendi vámház.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Alsószeli. Az első oklevél, amely e községről e néven megemlékszik, 1490-ben kelt. Egyes szakvélemények szerint a község a szomszédos Felsőszelivel együtt Taksony tartozéka volt és csak később különült el attól. Sokat szenvedett a község a Mátyás király halálát követő időkben, amikor Miksa császár vezetett hadjáratot a magyar trón megszerzése érdekében és hadai többször is pusztítottak itt. Az 1553-as jobbágytelek-kimutatásban ismét szerepel ez a község, ezúttal is Alsó-Szely néven. Ekkor Serédy Gáspár földbirtoka volt itt, amely 20 porta után viselt adót. 1647-ben a Pálffy-nemzetség birtokába került a határ és a legutóbbi időkig is ők bírták a földet. A szabadságharc idején is szerepet játszott a község. Határában zajlott le 1849. június 22-én a zsigárdi ütközet a honvédek és a császár hada közt. Történelmi jelentőségre mutató elnevezéseket találunk a község területén a Teleki, Deáki, Királvrévi és Vérségi dűlők nevében. Nagy tűzvész pusztított Alsószelin 1863-ban, amikor a község nagyrésze elpusztult. Az ág. ev. és a róm. kath. templom később épültek, az utóbbi 1875-ben, az előbbi há rom évvel későbben. A világháborút követő cseh megszállás alatt különösen kulturális tekintetben szenvedett sokat a színmagyar község. A községhez tartozó puszták:Elővér és Alsóhatár. A község területe: 4563 kat. hold, lélekszáma: 2563, ebből 876 róm. kath., 15 réf., 1630 ev., 33 izr. Valamennyien magyarok. Alsószeli. A XV. század derekáig állítólag Taksonyhoz tartozott. Első írott nyomát 1190-böl találjuk, mikor is úgy említik, hogy I. Miksa német hadai feldúlták. Birtokviszonyát csak 1553-ból ismerjük s ez időben a Pálffy grófok jószága. Róm. kath. temploma 1875-ben, az evangélikusok temploma pedig 1878-ban épült. Határában a szabadságharc idején nagyobb ütközet volt. A prágai elnyomásnak keményen ellenállott s emiatt magyar lakossága sokat szenvedett. Hozzátartozik Alsóhatár, Újmajor. A község területe 4563 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2573.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Alsószeli nk. galántai járás. Egyes írók állítása szerint a két Szeli — Alsó és Felsőszeli — Taksonyhoz tartozott és annak két szélén feküdt. A község mostani nevén csak 1490 óta szerepel. Miksa császár seregei több ízben feldúlták. Alsó-Szely néven az 1553 évi portális összeírásban szerepel, Serédy Gáspárnak itt 20 portája adózik. A Pálffyak 1647-ben vették birtokukba. Az 1863-iki tűzvész csaknem az egész községet elpusztította. 1934. évben az ev. egyház kultúrházat épített. Területe: 4.563 k .h. Lakosság: 2.573. Ebből m.: 2.566, szl.: 5, n.: 1. Lakóház: 547. Népsűrűség: 98.0. Földbirtok: I. 7, II. 28, III. 248. Községi bíró: Kajos Károly. R. k. elemi, ev. elemi és Alsóhatár községi elemi iskola. Evangélikus Luther Kultúrkör, Kat. Agrár Legényegylet, Gazdakör, Iparoskör, Hitelszövetkezet. Műmalom. A község 1938. nov. 9-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. és közj. Galánta, csö. Felsőszeli. Vá. Galánta, postamester által kezelt postahivatal helyben, u. t. Felsőszeli.

Berényi József - Balogh Csaba - Haraszti Mária - Haraszti-Mészáros Erzsébet - Kienitz Vilmos - Neszméri Sándor - Petrik Géza - Pukkai László - Szarka László -

Petrik Géza

1845. 10. 3.
Alsószeli - megszületett
névjegyzék

Kienitz Vilmos

1889. 10. 14.
Alsószeli - megszületett
névjegyzék

Haraszti-Mészáros Erzsébet

1939.5.31.
Alsószeli - megszületett
névjegyzék

Pukkai László

1941. 2. 17.
Alsószeli - megszületett
Nyitra - tanított
Galánta - tanított
Taksonyfalva - élt
2017. 1. 3.
Galánta - elhunyt
névjegyzék

Balogh Csaba

1942.3.31.
Alsószeli - megszületett
Galánta - tanított
névjegyzék

Neszméri Sándor

1952.11.17.
Alsószeli - megszületett
névjegyzék

Szarka László

1953. 8. 20.
Klobusic - megszületett
1959 - 1968
Alsószeli - tanult Általános iskola
1968 - 1971
Galánta - tanult A gimnáziumban
névjegyzék

Haraszti Mária

1959.12.8.
Alsószeli - megszületett
névjegyzék

Berényi József

1967.6.6.
Apácaszakállas - megszületett
Alsószeli - élt
névjegyzék
Névelőfordulások
1158
Selu
1217
Zele
1237
Zeli
1246
Scely
1553
Alsó-Szely
1773
Also-Szeli, Dolne Saliby,
1786
Alschó-Selli, Dolné Saliby,
1808
Alsó-Szélly, Dolní Saliby,
1863
Alsószeli,
1920
Dolné Saliby, Alsó-Szeli,
1938
Alsószeli,
1945
Dolné Saliby, Alsó-Szeli,
1948
Dolné Saliby
1994
Alsószeli

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Alsószeli (Dolné Saliby) 355
Telefon: 0317853061
Fax: 0317017822

Honlap: dolnesaliby.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kovács Ľudovít (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Nagy Monika (MOST - HÍD)
Škúci Richard (SMK-MKP)
Berényi József (SMK-MKP)
Szabados Zsolt (SMK-MKP)
Francisti Ladislav (SMK-MKP)
Seres Pavol (SMK-MKP)
Pleva László (SMK-MKP)
Zsalkovicsová Ildikó (SMK-MKP)
Katona František (SMK-MKP)
MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 89% SMK-MKP 8 képviselö 9 képviselö
Alsószelii Posta

Dolné Saliby 787

Nyugdíjasotthon

Alsószeli 786

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Alsószeli 122

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Alsószeli 19

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Alsószeli 665

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Alsószeli 666

Alsószelii Anyakönyvi Hivatal

Alsószeli 355

Alsószelii Községi Hivatal

Alsószeli 355

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1932 95%
szlovákok 27 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 73 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2036
magyarok 2128 99%
szlovákok 12 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2148
magyarok 2335 99%
szlovákok 12 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2349
magyarok 1429 77%
szlovákok 408 22%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 8 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1847
magyarok 1500 78%
szlovákok 414 22%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1922
magyarok 1383 72%
szlovákok 530 27%
romák 0 0%
ukránok 3 0%
csehek 5 0%
németek 3 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1933
magyarok 1350 67%
szlovákok 615 30%
romák 2 0%
ukránok 2 0%
csehek 5 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 23 1%
ismeretlen 21 1%
összlétszám 2020
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1749
Választási részvétel: 43.17 %
Kiadott boríték: 755
Bedobott boríték: 753

Polgármester

Érvényes szavazólap: 706
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kovács Ľudovít 706 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Škúci Richard 543 SMK-MKP
Berényi József 534 SMK-MKP
Szabados Zsolt 446 SMK-MKP
Francisti Ladislav 429 SMK-MKP
Seres Pavol 428 SMK-MKP
Pleva László 394 SMK-MKP
Zsalkovicsová Ildikó 376 SMK-MKP
Nagy Monika 302 MOST - HÍD
Katona František 272 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 88.89% SMK-MKP 8 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1655
Választási részvétel: 30.39 %
Kiadott boríték: 503
Bedobott boríték: 503
Választásra jogosult: 1656
Választási részvétel: 36.78 %
Kiadott boríték: 609
Bedobott boríték: 608
Választásra jogosult: 1 722
Választási részvétel: 37,22 %
Kiadott boríték: 641
Bedobott boríték: 641

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 491
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 634
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 354 72.10 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 100 20.37 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 29 5.91 % Független
Ivan Uhliarik 6 1.22 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 2 0.41 % NP
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 46 7.64% Független
József Berényi 546 86.12 % SMK-MKP
Tibor Mikuš 38 5.99 % Független
Jozef Viskupič 29 4.57 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Konrád Rigó 17 2.68 % MOST - HÍD
Jaroslav Cehlárik 3 0.47 % Független
Márius Novák 1 0.16 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 494
Érvényes szavazólap: 632
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
József Berényi 372 75.30% SMK-MKP
Gergely Agócs 277 56.07% SMK-MKP
Krisztián Forró 276 55.87% SMK-MKP
László Biró 271 54.86% SMK-MKP
László Pék 240 48.58% SMK-MKP
Gábor Gál 159 32.19% MOST - HÍD
Mikuláš Horváth 152 30.77% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 131 26.52% MOST - HÍD
František Juhos 129 26.11% MOST - HÍD
Ervin Chomča 114 23.08% MOST - HÍD
Zoltán Forró 76 15.38% MOST - HÍD
Boris Brunner 61 12.35% MOST - HÍD
Jozef Nagy 45 9.11% Független
Zsolt Oros 45 9.11% MOST - HÍD
Pavol Doval 20 4.05% SMER - SD
Ladislav Klempa 19 3.85% KSS
Ľuboš Šúry 18 3.64% SMER - SD
Roman Súkeník 18 3.64% SMER - SD
Júlia Gálová 17 3.44% SMER - SD
Vladimír Vranovič 15 3.04% SMER - SD
Slávka Kramárová 15 3.04% SNS
Peter Kolek 14 2.83% KSS
Bystrík Horváth 12 2.43% SNS
Stanislava Režnáková 11 2.23% SNS
Michal Nagy 10 2.02% SMS
Milan Vlček 8 1.62% ĽS-HZDS
Adrián Macho 7 1.42% SaS, OKS
Miloš Majko 5 1.01% DÚ, Zmena zdola
Gábor Pallya 5 1.01% ND
Róbert Korec 4 0.81% KDH, SDKÚ - DS
Roland Szekera 3 0.61% NOVA
František Gőgh 2 0.40% ND
Ružena Vongrejová 1 0.20% NOVA
József Berényi 525 83.07% SMK-MKP
Krisztián Forró 392 62.03% SMK-MKP
Gergely Agócs 379 59.97% SMK-MKP
László Biró 314 49.68% SMK-MKP
László Pék 313 49.53% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 270 42.72% SMK-MKP
Tamás Zupko 230 36.39% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 133 21.04% MOST - HÍD
Gábor Gál 129 20.41% MOST - HÍD
František Juhos 119 18.83% MOST - HÍD
Ervin Chomča 99 15.66% MOST - HÍD
Zoltán Forró 66 10.44% MOST - HÍD
Peter Szabó 65 10.28% MOST - HÍD
Peter Paška 30 4.75% Független
Adrián Kubica 26 4.11% MOST - HÍD
Marta Vajdová 24 3.80% Független
Júlia Gálová 19 3.01% SMER-SD
Jozef Boledovič 19 3.01% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Miloš Majko 19 3.01% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Marta Némethová 18 2.85% SMER-SD
Jana Hanuliaková 18 2.85% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Ľuboš Šúry 17 2.69% SMER-SD
Andrej Tábori 16 2.53% Független
Róbert Korec 15 2.37% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Martin Práznovský 13 2.06% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marek Tóth 12 1.90% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Milan Bánovský 11 1.74% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Igor Németh 10 1.58% SMER-SD
Adrián Macho 10 1.58% Független
Slávka Kramárová 10 1.58% SNS
Martin Drobný 9 1.42% SNS
Roman Vančo 9 1.42% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Tvrdík 8 1.27% ĽS Naše Slovensko
Roman Sukeník 6 0.95% SMER-SD
Janka Repčoková 6 0.95% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 6 0.95% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 5 0.79% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 4 0.63% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Lipovský 3 0.47% DOMA DOBRE
Jozef Pinček 0 0.00% NP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 7.81 %
Galánta 214 7.70 %
Szered 92 3.31 %
Nagymácséd 70 2.52 %
Feketenyék 52 1.87 %
Nagyfödémes 42 1.51 %
Felsőszeli 40 1.44 %
Nádszeg 39 1.40 %
Jóka 38 1.37 %
Taksonyfalva 38 1.37 %
Diószeg 35 1.26 %
Nemeskajal 34 1.22 %
Alsószerdahely 28 1.01 %
Tallós 27 0.97 %
Vízkelet 26 0.94 %
Alsószeli 26 0.94 %
Sopornya 19 0.68 %
Nemeskosút 17 0.61 %
Hidaskürt 16 0.58 %
Tósnyárasd 11 0.40 %
Pozsonyvezekény 11 0.40 %
Kismácséd 10 0.36 %
Királyrév 8 0.29 %
Vágpatta 7 0.25 %
Magyargurab 7 0.25 %
Sempte 6 0.22 %
Ábrahám 4 0.14 %
Gány 4 0.14 %
Pusztakürt 4 0.14 %
Nemeskürt 3 0.11 %
Pusztafödémes 3 0.11 %
Szentharaszt 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Salgócska 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 55.19 %
Szered 494 33.95 %
Galánta 251 17.25 %
Alsószerdahely 241 16.56 %
Vágpatta 159 10.93 %
Sempte 133 9.14 %
Nemeskürt 72 4.95 %
Diószeg 64 4.40 %
Pusztakürt 55 3.78 %
Pusztafödémes 46 3.16 %
Szentharaszt 40 2.75 %
Ábrahám 37 2.54 %
Magyargurab 31 2.13 %
Nagyfödémes 29 1.99 %
Felsőszeli 28 1.92 %
Salgócska 23 1.58 %
Nemeskosút 22 1.51 %
Kisgeszt 20 1.37 %
Gány 17 1.17 %
Vága 17 1.17 %
Taksonyfalva 16 1.10 %
Nagymácséd 13 0.89 %
Tósnyárasd 11 0.76 %
Alsószeli 10 0.69 %
Nemeskajal 10 0.69 %
Dunajánosháza 8 0.55 %
Tallós 7 0.48 %
Jóka 7 0.48 %
Kismácséd 6 0.41 %
Hidaskürt 6 0.41 %
Királyrév 4 0.27 %
Feketenyék 2 0.14 %
Pozsonyvezekény 2 0.14 %
Nádszeg 1 0.07 %
Vízkelet 1 0.07 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 8.13 %
Galánta 368 7.93 %
Alsószeli 270 5.82 %
Nádszeg 238 5.13 %
Felsőszeli 216 4.66 %
Nagyfödémes 192 4.14 %
Taksonyfalva 184 3.97 %
Feketenyék 170 3.66 %
Jóka 166 3.58 %
Pozsonyvezekény 139 3.00 %
Nagymácséd 137 2.95 %
Diószeg 126 2.72 %
Vága 123 2.65 %
Tallós 99 2.13 %
Nemeskosút 81 1.75 %
Vízkelet 69 1.49 %
Királyrév 53 1.14 %
Kismácséd 49 1.06 %
Nemeskajal 45 0.97 %
Tósnyárasd 28 0.60 %
Szered 11 0.24 %
Sopornya 6 0.13 %
Alsószerdahely 3 0.06 %
Pusztafödémes 3 0.06 %
Gány 2 0.04 %
Kisgeszt 2 0.04 %
Magyargurab 2 0.04 %
Sempte 1 0.02 %
Alsóhatár 1 0.02 %
Ábrahám 1 0.02 %
Dunajánosháza 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 23.94 %
Szered 98 3.03 %
Diószeg 95 2.94 %
Taksonyfalva 62 1.92 %
Gány 49 1.52 %
Nagyfödémes 41 1.27 %
Felsőszeli 37 1.15 %
Sopornya 37 1.15 %
Nemeskosút 20 0.62 %
Jóka 18 0.56 %
Alsószerdahely 18 0.56 %
Alsószeli 16 0.50 %
Nemeskajal 16 0.50 %
Magyargurab 16 0.50 %
Pusztafödémes 16 0.50 %
Tósnyárasd 15 0.46 %
Dunajánosháza 14 0.43 %
Kisgeszt 12 0.37 %
Nádszeg 10 0.31 %
Királyrév 9 0.28 %
Ábrahám 9 0.28 %
Vízkelet 9 0.28 %
Nemeskürt 9 0.28 %
Pozsonyvezekény 9 0.28 %
Vága 9 0.28 %
Nagymácséd 8 0.25 %
Sempte 8 0.25 %
Vágpatta 7 0.22 %
Hidaskürt 7 0.22 %
Kismácséd 7 0.22 %
Tallós 6 0.19 %
Feketenyék 5 0.15 %
Pusztakürt 4 0.12 %
Szentharaszt 4 0.12 %
Salgócska 3 0.09 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Szered 253 13.49 %
Galánta 126 6.72 %
Sopornya 71 3.79 %
Alsószerdahely 56 2.99 %
Szentharaszt 47 2.51 %
Sempte 36 1.92 %
Vágpatta 30 1.60 %
Pusztafödémes 27 1.44 %
Ábrahám 26 1.39 %
Diószeg 24 1.28 %
Nagyfödémes 17 0.91 %
Vága 15 0.80 %
Magyargurab 14 0.75 %
Gány 13 0.69 %
Taksonyfalva 13 0.69 %
Kisgeszt 12 0.64 %
Jóka 12 0.64 %
Felsőszeli 9 0.48 %
Salgócska 9 0.48 %
Pusztakürt 9 0.48 %
Nemeskürt 7 0.37 %
Tallós 7 0.37 %
Nemeskosút 6 0.32 %
Kismácséd 6 0.32 %
Alsószeli 5 0.27 %
Nádszeg 4 0.21 %
Királyrév 3 0.16 %
Hidaskürt 3 0.16 %
Nagymácséd 3 0.16 %
Nemeskajal 2 0.11 %
Tósnyárasd 2 0.11 %
Vízkelet 2 0.11 %
Feketenyék 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 25.36 %
Szered 254 7.00 %
Nádszeg 246 6.78 %
Diószeg 178 4.91 %
Nagyfödémes 150 4.13 %
Felsőszeli 140 3.86 %
Taksonyfalva 134 3.69 %
Feketenyék 127 3.50 %
Jóka 107 2.95 %
Nagymácséd 107 2.95 %
Alsószeli 99 2.73 %
Királyrév 90 2.48 %
Hidaskürt 80 2.21 %
Sopornya 77 2.12 %
Nemeskajal 73 2.01 %
Tallós 70 1.93 %
Vága 68 1.87 %
Nemeskosút 60 1.65 %
Vízkelet 58 1.60 %
Pozsonyvezekény 43 1.19 %
Gány 42 1.16 %
Ábrahám 39 1.07 %
Magyargurab 37 1.02 %
Sempte 36 0.99 %
Tósnyárasd 36 0.99 %
Pusztafödémes 32 0.88 %
Vágpatta 31 0.85 %
Kismácséd 26 0.72 %
Alsószerdahely 25 0.69 %
Alsóhatár 24 0.66 %
Szentharaszt 22 0.61 %
Dunajánosháza 11 0.30 %
Nemeskürt 10 0.28 %
Kisgeszt 10 0.28 %
Salgócska 7 0.19 %
Pusztakürt 5 0.14 %
Nádszeg 583 16.70 %
Galánta 477 13.67 %
Feketenyék 152 4.36 %
Felsőszeli 126 3.61 %
Alsószeli 119 3.41 %
Nagyfödémes 110 3.15 %
Taksonyfalva 104 2.98 %
Királyrév 104 2.98 %
Tallós 95 2.72 %
Jóka 94 2.69 %
Nagymácséd 89 2.55 %
Diószeg 78 2.23 %
Hidaskürt 75 2.15 %
Pozsonyvezekény 60 1.72 %
Vízkelet 57 1.63 %
Nemeskajal 55 1.58 %
Vága 49 1.40 %
Szered 37 1.06 %
Tósnyárasd 36 1.03 %
Nemeskosút 34 0.97 %
Alsóhatár 29 0.83 %
Kismácséd 18 0.52 %
Ábrahám 10 0.29 %
Magyargurab 6 0.17 %
Gány 5 0.14 %
Sopornya 5 0.14 %
Dunajánosháza 5 0.14 %
Alsószerdahely 4 0.11 %
Vágpatta 3 0.09 %
Pusztafödémes 3 0.09 %
Kisgeszt 2 0.06 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 12.33 %
Galánta 481 9.77 %
Alsószeli 379 7.70 %
Felsőszeli 336 6.83 %
Nagyfödémes 276 5.61 %
Jóka 255 5.18 %
Taksonyfalva 240 4.88 %
Királyrév 215 4.37 %
Nagymácséd 205 4.16 %
Hidaskürt 200 4.06 %
Pozsonyvezekény 161 3.27 %
Vága 154 3.13 %
Feketenyék 146 2.97 %
Tallós 144 2.93 %
Diószeg 123 2.50 %
Nemeskosút 106 2.15 %
Vízkelet 80 1.63 %
Nemeskajal 73 1.48 %
Kismácséd 49 1.00 %
Tósnyárasd 35 0.71 %
Alsóhatár 27 0.55 %
Szered 18 0.37 %
Pusztafödémes 10 0.20 %
Dunajánosháza 7 0.14 %
Ábrahám 4 0.08 %
Magyargurab 3 0.06 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Nemeskürt 2 0.04 %
Sopornya 2 0.04 %
Gány 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 22.05 %
Nádszeg 297 11.93 %
Nagymácséd 225 9.04 %
Nagyfödémes 195 7.83 %
Feketenyék 176 7.07 %
Taksonyfalva 171 6.87 %
Diószeg 158 6.35 %
Jóka 158 6.35 %
Felsőszeli 154 6.18 %
Alsószeli 129 5.18 %
Vága 116 4.66 %
Hidaskürt 114 4.58 %
Szered 102 4.10 %
Tallós 95 3.82 %
Pozsonyvezekény 74 2.97 %
Vízkelet 71 2.85 %
Nemeskajal 64 2.57 %
Nemeskosút 60 2.41 %
Királyrév 47 1.89 %
Kismácséd 46 1.85 %
Tósnyárasd 39 1.57 %
Magyargurab 20 0.80 %
Alsószerdahely 20 0.80 %
Alsóhatár 17 0.68 %
Pusztafödémes 15 0.60 %
Ábrahám 14 0.56 %
Gány 13 0.52 %
Dunajánosháza 12 0.48 %
Sopornya 10 0.40 %
Szentharaszt 10 0.40 %
Vágpatta 9 0.36 %
Nemeskürt 7 0.28 %
Sempte 6 0.24 %
Kisgeszt 5 0.20 %
Salgócska 2 0.08 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 14.48 %
Galánta 255 9.44 %
Sopornya 244 9.03 %
Alsószerdahely 196 7.26 %
Ábrahám 181 6.70 %
Pusztafödémes 103 3.81 %
Diószeg 98 3.63 %
Sempte 60 2.22 %
Nemeskürt 58 2.15 %
Kisgeszt 51 1.89 %
Vágpatta 44 1.63 %
Nagyfödémes 43 1.59 %
Felsőszeli 43 1.59 %
Magyargurab 33 1.22 %
Szentharaszt 30 1.11 %
Nemeskosút 29 1.07 %
Gány 22 0.81 %
Pusztakürt 22 0.81 %
Taksonyfalva 21 0.78 %
Jóka 17 0.63 %
Kismácséd 13 0.48 %
Nádszeg 13 0.48 %
Alsószeli 10 0.37 %
Pozsonyvezekény 9 0.33 %
Vága 9 0.33 %
Nemeskajal 8 0.30 %
Nagymácséd 8 0.30 %
Tallós 7 0.26 %
Salgócska 6 0.22 %
Tósnyárasd 5 0.19 %
Dunajánosháza 4 0.15 %
Feketenyék 3 0.11 %
Vízkelet 3 0.11 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Hidaskürt 2 0.07 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 584 26.63 %
Galánta 455 20.75 %
Ábrahám 198 9.03 %
Diószeg 166 7.57 %
Sopornya 115 5.24 %
Pusztafödémes 100 4.56 %
Sempte 88 4.01 %
Vágpatta 81 3.69 %
Nagyfödémes 74 3.37 %
Alsószerdahely 68 3.10 %
Felsőszeli 67 3.06 %
Szentharaszt 61 2.78 %
Magyargurab 54 2.46 %
Kisgeszt 48 2.19 %
Taksonyfalva 38 1.73 %
Jóka 36 1.64 %
Nemeskosút 35 1.60 %
Nemeskürt 28 1.28 %
Gány 27 1.23 %
Dunajánosháza 25 1.14 %
Kismácséd 19 0.87 %
Pusztakürt 18 0.82 %
Alsószeli 18 0.82 %
Vága 18 0.82 %
Nagymácséd 18 0.82 %
Tósnyárasd 16 0.73 %
Salgócska 16 0.73 %
Hidaskürt 11 0.50 %
Nádszeg 11 0.50 %
Feketenyék 11 0.50 %
Nemeskajal 11 0.50 %
Vízkelet 7 0.32 %
Tallós 6 0.27 %
Pozsonyvezekény 4 0.18 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 180 9.37 %
Galánta 168 8.75 %
Sopornya 77 4.01 %
Szentharaszt 45 2.34 %
Vágpatta 35 1.82 %
Ábrahám 32 1.67 %
Felsőszeli 31 1.61 %
Diószeg 29 1.51 %
Sempte 29 1.51 %
Pusztafödémes 28 1.46 %
Magyargurab 22 1.15 %
Nagyfödémes 19 0.99 %
Alsószerdahely 19 0.99 %
Pusztakürt 18 0.94 %
Taksonyfalva 17 0.88 %
Vága 14 0.73 %
Jóka 14 0.73 %
Salgócska 13 0.68 %
Kisgeszt 11 0.57 %
Gány 10 0.52 %
Kismácséd 10 0.52 %
Nagymácséd 8 0.42 %
Nemeskürt 8 0.42 %
Nádszeg 7 0.36 %
Hidaskürt 6 0.31 %
Alsószeli 6 0.31 %
Tallós 5 0.26 %
Tósnyárasd 5 0.26 %
Nemeskosút 5 0.26 %
Királyrév 4 0.21 %
Vízkelet 3 0.16 %
Alsóhatár 3 0.16 %
Feketenyék 2 0.10 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Nemeskajal 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Galánta 602 21.32 %
Szered 563 19.94 %
Diószeg 140 4.96 %
Sopornya 96 3.40 %
Sempte 89 3.15 %
Vágpatta 78 2.76 %
Nagyfödémes 71 2.52 %
Alsószerdahely 69 2.44 %
Pusztafödémes 69 2.44 %
Gány 66 2.34 %
Ábrahám 66 2.34 %
Felsőszeli 61 2.16 %
Szentharaszt 60 2.13 %
Taksonyfalva 53 1.88 %
Magyargurab 51 1.81 %
Hidaskürt 43 1.52 %
Nemeskosút 38 1.35 %
Jóka 35 1.24 %
Kisgeszt 32 1.13 %
Nemeskürt 30 1.06 %
Nagymácséd 26 0.92 %
Dunajánosháza 24 0.85 %
Tósnyárasd 22 0.78 %
Salgócska 21 0.74 %
Alsószeli 19 0.67 %
Vága 18 0.64 %
Pusztakürt 17 0.60 %
Nemeskajal 15 0.53 %
Nádszeg 13 0.46 %
Vízkelet 12 0.43 %
Feketenyék 8 0.28 %
Kismácséd 8 0.28 %
Királyrév 6 0.21 %
Tallós 5 0.18 %
Pozsonyvezekény 3 0.11 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 30 2.37 %
Galánta 27 2.14 %
Diószeg 19 1.50 %
Kismácséd 17 1.34 %
Ábrahám 14 1.11 %
Nagyfödémes 7 0.55 %
Magyargurab 6 0.47 %
Taksonyfalva 5 0.40 %
Sopornya 5 0.40 %
Kisgeszt 5 0.40 %
Felsőszeli 4 0.32 %
Vága 4 0.32 %
Tósnyárasd 4 0.32 %
Jóka 3 0.24 %
Pozsonyvezekény 3 0.24 %
Nemeskosút 2 0.16 %
Dunajánosháza 2 0.16 %
Alsóhatár 2 0.16 %
Nagymácséd 2 0.16 %
Nemeskürt 2 0.16 %
Nemeskajal 2 0.16 %
Alsószerdahely 2 0.16 %
Sempte 2 0.16 %
Hidaskürt 1 0.08 %
Salgócska 1 0.08 %
Pusztakürt 1 0.08 %
Tallós 1 0.08 %
Vágpatta 1 0.08 %
Nádszeg 1 0.08 %
Pusztafödémes 1 0.08 %
Királyrév 1 0.08 %
Szentharaszt 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 26.62 %
Nádszeg 591 19.26 %
Alsószeli 525 17.11 %
Felsőszeli 418 13.62 %
Nagyfödémes 379 12.35 %
Taksonyfalva 352 11.47 %
Nagymácséd 328 10.69 %
Jóka 310 10.10 %
Hidaskürt 298 9.71 %
Feketenyék 255 8.31 %
Vága 252 8.21 %
Pozsonyvezekény 233 7.59 %
Diószeg 202 6.58 %
Királyrév 170 5.54 %
Tallós 158 5.15 %
Nemeskosút 131 4.27 %
Vízkelet 126 4.11 %
Nemeskajal 98 3.19 %
Kismácséd 80 2.61 %
Tósnyárasd 74 2.41 %
Szered 53 1.73 %
Ábrahám 18 0.59 %
Gány 15 0.49 %
Dunajánosháza 15 0.49 %
Pusztafödémes 13 0.42 %
Alsóhatár 13 0.42 %
Magyargurab 12 0.39 %
Alsószerdahely 10 0.33 %
Sopornya 9 0.29 %
Vágpatta 8 0.26 %
Salgócska 7 0.23 %
Sempte 6 0.20 %
Szentharaszt 5 0.16 %
Kisgeszt 3 0.10 %
Nemeskürt 1 0.03 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Galánta 517 17.64 %
Szered 357 12.18 %
Sopornya 253 8.63 %
Alsószerdahely 227 7.74 %
Diószeg 97 3.31 %
Sempte 89 3.04 %
Nemeskürt 67 2.29 %
Vágpatta 58 1.98 %
Nagyfödémes 42 1.43 %
Pusztafödémes 42 1.43 %
Ábrahám 40 1.36 %
Felsőszeli 39 1.33 %
Nagymácséd 34 1.16 %
Pusztakürt 33 1.13 %
Taksonyfalva 31 1.06 %
Szentharaszt 28 0.96 %
Nemeskosút 25 0.85 %
Gány 24 0.82 %
Nádszeg 24 0.82 %
Jóka 24 0.82 %
Magyargurab 22 0.75 %
Salgócska 21 0.72 %
Vága 20 0.68 %
Alsószeli 19 0.65 %
Feketenyék 13 0.44 %
Tósnyárasd 13 0.44 %
Nemeskajal 13 0.44 %
Kisgeszt 11 0.38 %
Pozsonyvezekény 11 0.38 %
Hidaskürt 10 0.34 %
Kismácséd 9 0.31 %
Királyrév 8 0.27 %
Tallós 8 0.27 %
Dunajánosháza 7 0.24 %
Vízkelet 5 0.17 %
Alsóhatár 4 0.14 %
Galánta 591 15.29 %
Nádszeg 469 12.13 %
Alsószeli 392 10.14 %
Nagymácséd 391 10.12 %
Felsőszeli 344 8.90 %
Nagyfödémes 334 8.64 %
Taksonyfalva 322 8.33 %
Jóka 269 6.96 %
Hidaskürt 260 6.73 %
Vága 233 6.03 %
Feketenyék 211 5.46 %
Pozsonyvezekény 174 4.50 %
Diószeg 142 3.67 %
Tallós 135 3.49 %
Királyrév 112 2.90 %
Nemeskosút 107 2.77 %
Vízkelet 95 2.46 %
Tósnyárasd 93 2.41 %
Nemeskajal 88 2.28 %
Kismácséd 75 1.94 %
Szered 23 0.60 %
Alsóhatár 15 0.39 %
Gány 8 0.21 %
Dunajánosháza 6 0.16 %
Pusztafödémes 5 0.13 %
Ábrahám 4 0.10 %
Alsószerdahely 4 0.10 %
Sopornya 3 0.08 %
Sempte 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Salgócska 1 0.03 %
Magyargurab 1 0.03 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 20.58 %
Nádszeg 385 9.38 %
Alsószeli 314 7.65 %
Felsőszeli 304 7.40 %
Taksonyfalva 291 7.09 %
Nagyfödémes 260 6.33 %
Jóka 240 5.85 %
Nagymácséd 215 5.24 %
Hidaskürt 194 4.72 %
Diószeg 159 3.87 %
Vága 158 3.85 %
Feketenyék 147 3.58 %
Pozsonyvezekény 128 3.12 %
Nemeskosút 118 2.87 %
Tallós 113 2.75 %
Királyrév 102 2.48 %
Vízkelet 80 1.95 %
Nemeskajal 79 1.92 %
Kismácséd 57 1.39 %
Tósnyárasd 48 1.17 %
Szered 26 0.63 %
Alsóhatár 12 0.29 %
Dunajánosháza 11 0.27 %
Gány 7 0.17 %
Magyargurab 5 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.12 %
Sopornya 5 0.12 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Ábrahám 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Alsószerdahely 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 24.70 %
Nádszeg 398 15.55 %
Taksonyfalva 357 13.95 %
Alsószeli 313 12.23 %
Felsőszeli 311 12.15 %
Nagyfödémes 247 9.65 %
Jóka 228 8.91 %
Hidaskürt 217 8.48 %
Nagymácséd 217 8.48 %
Feketenyék 170 6.64 %
Pozsonyvezekény 160 6.25 %
Vága 144 5.63 %
Tallós 128 5.00 %
Diószeg 122 4.77 %
Nemeskosút 99 3.87 %
Királyrév 94 3.67 %
Vízkelet 76 2.97 %
Nemeskajal 67 2.62 %
Kismácséd 51 1.99 %
Tósnyárasd 48 1.88 %
Alsóhatár 12 0.47 %
Szered 11 0.43 %
Sopornya 3 0.12 %
Alsószerdahely 2 0.08 %
Dunajánosháza 2 0.08 %
Pusztafödémes 2 0.08 %
Pusztakürt 1 0.04 %
Ábrahám 1 0.04 %
Gány 1 0.04 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 65.85 %
Galánta 361 23.89 %
Diószeg 130 8.60 %
Vágpatta 129 8.54 %
Sopornya 123 8.14 %
Sempte 106 7.02 %
Alsószerdahely 94 6.22 %
Ábrahám 75 4.96 %
Nagyfödémes 71 4.70 %
Szentharaszt 69 4.57 %
Pusztafödémes 61 4.04 %
Magyargurab 43 2.85 %
Felsőszeli 40 2.65 %
Nemeskürt 37 2.45 %
Pusztakürt 36 2.38 %
Jóka 33 2.18 %
Taksonyfalva 29 1.92 %
Kisgeszt 24 1.59 %
Gány 24 1.59 %
Nemeskosút 23 1.52 %
Nagymácséd 20 1.32 %
Dunajánosháza 20 1.32 %
Salgócska 20 1.32 %
Vága 17 1.13 %
Nemeskajal 16 1.06 %
Tósnyárasd 15 0.99 %
Nádszeg 14 0.93 %
Alsószeli 12 0.79 %
Hidaskürt 11 0.73 %
Tallós 9 0.60 %
Kismácséd 8 0.53 %
Feketenyék 7 0.46 %
Pozsonyvezekény 7 0.46 %
Vízkelet 6 0.40 %
Alsóhatár 2 0.13 %
Királyrév 2 0.13 %
Szered 1 128 44.89 %
Sopornya 299 11.90 %
Alsószerdahely 236 9.39 %
Galánta 115 4.58 %
Vágpatta 98 3.90 %
Sempte 84 3.34 %
Szentharaszt 58 2.31 %
Nemeskürt 58 2.31 %
Diószeg 47 1.87 %
Ábrahám 46 1.83 %
Pusztafödémes 41 1.63 %
Pusztakürt 28 1.11 %
Nagyfödémes 27 1.07 %
Felsőszeli 24 0.96 %
Vága 21 0.84 %
Magyargurab 19 0.76 %
Nagymácséd 18 0.72 %
Taksonyfalva 18 0.72 %
Alsószeli 18 0.72 %
Gány 16 0.64 %
Jóka 15 0.60 %
Salgócska 14 0.56 %
Nemeskosút 14 0.56 %
Kisgeszt 13 0.52 %
Feketenyék 7 0.28 %
Nádszeg 7 0.28 %
Tósnyárasd 6 0.24 %
Vízkelet 6 0.24 %
Kismácséd 5 0.20 %
Tallós 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Nemeskajal 4 0.16 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 25.42 %
Szered 121 3.59 %
Nagyfödémes 72 2.14 %
Diószeg 71 2.11 %
Taksonyfalva 49 1.45 %
Jóka 38 1.13 %
Sopornya 35 1.04 %
Felsőszeli 34 1.01 %
Gány 32 0.95 %
Pusztafödémes 30 0.89 %
Hidaskürt 26 0.77 %
Alsószeli 24 0.71 %
Feketenyék 21 0.62 %
Vágpatta 20 0.59 %
Nemeskajal 19 0.56 %
Szentharaszt 16 0.47 %
Nemeskosút 16 0.47 %
Pozsonyvezekény 16 0.47 %
Tósnyárasd 16 0.47 %
Vága 15 0.44 %
Magyargurab 15 0.44 %
Alsószerdahely 14 0.42 %
Sempte 12 0.36 %
Kisgeszt 11 0.33 %
Kismácséd 11 0.33 %
Dunajánosháza 9 0.27 %
Ábrahám 9 0.27 %
Salgócska 8 0.24 %
Vízkelet 8 0.24 %
Nemeskürt 8 0.24 %
Nádszeg 6 0.18 %
Nagymácséd 6 0.18 %
Tallós 5 0.15 %
Pusztakürt 5 0.15 %
Királyrév 2 0.06 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 63.38 %
Galánta 283 15.09 %
Sopornya 188 10.02 %
Sempte 112 5.97 %
Szentharaszt 107 5.70 %
Vágpatta 94 5.01 %
Alsószerdahely 88 4.69 %
Diószeg 86 4.58 %
Pusztafödémes 64 3.41 %
Felsőszeli 54 2.88 %
Ábrahám 47 2.51 %
Nagyfödémes 36 1.92 %
Taksonyfalva 36 1.92 %
Pusztakürt 33 1.76 %
Nemeskürt 31 1.65 %
Nemeskosút 29 1.55 %
Magyargurab 29 1.55 %
Jóka 23 1.23 %
Gány 22 1.17 %
Kisgeszt 18 0.96 %
Tósnyárasd 13 0.69 %
Kismácséd 12 0.64 %
Nemeskajal 12 0.64 %
Vága 12 0.64 %
Nagymácséd 11 0.59 %
Alsószeli 9 0.48 %
Salgócska 9 0.48 %
Vízkelet 6 0.32 %
Hidaskürt 5 0.27 %
Feketenyék 4 0.21 %
Nádszeg 3 0.16 %
Dunajánosháza 3 0.16 %
Királyrév 2 0.11 %
Tallós 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 25.01 %
Galánta 369 13.79 %
Vágpatta 301 11.25 %
Sopornya 216 8.07 %
Diószeg 119 4.45 %
Sempte 113 4.22 %
Alsószerdahely 85 3.18 %
Szentharaszt 83 3.10 %
Nemeskürt 65 2.43 %
Pusztafödémes 63 2.36 %
Ábrahám 62 2.32 %
Nagyfödémes 60 2.24 %
Felsőszeli 52 1.94 %
Magyargurab 46 1.72 %
Pusztakürt 45 1.68 %
Jóka 31 1.16 %
Taksonyfalva 30 1.12 %
Kisgeszt 29 1.08 %
Nemeskosút 26 0.97 %
Salgócska 24 0.90 %
Gány 22 0.82 %
Tósnyárasd 21 0.79 %
Nagymácséd 16 0.60 %
Dunajánosháza 16 0.60 %
Vága 14 0.52 %
Alsószeli 13 0.49 %
Nemeskajal 11 0.41 %
Hidaskürt 9 0.34 %
Vízkelet 9 0.34 %
Kismácséd 7 0.26 %
Nádszeg 6 0.22 %
Tallós 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.15 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Királyrév 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 62.58 %
Galánta 74 9.65 %
Sopornya 32 4.17 %
Felsőszeli 30 3.91 %
Alsószerdahely 28 3.65 %
Sempte 24 3.13 %
Diószeg 24 3.13 %
Vágpatta 23 3.00 %
Szentharaszt 22 2.87 %
Pusztafödémes 18 2.35 %
Nagyfödémes 16 2.09 %
Jóka 16 2.09 %
Taksonyfalva 14 1.83 %
Gány 12 1.56 %
Alsószeli 11 1.43 %
Vága 11 1.43 %
Nemeskürt 11 1.43 %
Nemeskosút 10 1.30 %
Tósnyárasd 9 1.17 %
Nádszeg 9 1.17 %
Ábrahám 8 1.04 %
Magyargurab 8 1.04 %
Tallós 7 0.91 %
Pusztakürt 7 0.91 %
Hidaskürt 6 0.78 %
Feketenyék 5 0.65 %
Nagymácséd 4 0.52 %
Kismácséd 3 0.39 %
Nemeskajal 3 0.39 %
Vízkelet 3 0.39 %
Kisgeszt 3 0.39 %
Dunajánosháza 3 0.39 %
Királyrév 2 0.26 %
Salgócska 1 0.13 %
Alsóhatár 1 0.13 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 55.73 %
Galánta 513 23.88 %
Sopornya 187 8.71 %
Vágpatta 161 7.50 %
Diószeg 150 6.98 %
Alsószerdahely 142 6.61 %
Sempte 126 5.87 %
Szentharaszt 99 4.61 %
Ábrahám 96 4.47 %
Pusztafödémes 69 3.21 %
Nemeskürt 67 3.12 %
Nagyfödémes 67 3.12 %
Felsőszeli 58 2.70 %
Taksonyfalva 44 2.05 %
Magyargurab 41 1.91 %
Jóka 35 1.63 %
Kisgeszt 33 1.54 %
Gány 33 1.54 %
Nemeskosút 30 1.40 %
Salgócska 28 1.30 %
Vága 25 1.16 %
Pusztakürt 23 1.07 %
Nagymácséd 22 1.02 %
Dunajánosháza 22 1.02 %
Tósnyárasd 19 0.88 %
Alsószeli 19 0.88 %
Nemeskajal 13 0.61 %
Tallós 11 0.51 %
Nádszeg 10 0.47 %
Vízkelet 9 0.42 %
Hidaskürt 8 0.37 %
Kismácséd 8 0.37 %
Feketenyék 8 0.37 %
Királyrév 6 0.28 %
Pozsonyvezekény 5 0.23 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Galánta 1 158 31.17 %
Szered 302 8.13 %
Diószeg 93 2.50 %
Sopornya 87 2.34 %
Taksonyfalva 87 2.34 %
Nagyfödémes 73 1.97 %
Felsőszeli 67 1.80 %
Gány 45 1.21 %
Vágpatta 44 1.18 %
Nemeskosút 43 1.16 %
Nemeskajal 42 1.13 %
Tósnyárasd 37 1.00 %
Magyargurab 34 0.92 %
Sempte 33 0.89 %
Alsószerdahely 33 0.89 %
Alsószeli 30 0.81 %
Ábrahám 29 0.78 %
Jóka 29 0.78 %
Vága 28 0.75 %
Pusztafödémes 26 0.70 %
Nemeskürt 24 0.65 %
Szentharaszt 23 0.62 %
Feketenyék 19 0.51 %
Tallós 19 0.51 %
Nagymácséd 19 0.51 %
Hidaskürt 19 0.51 %
Vízkelet 18 0.48 %
Kismácséd 16 0.43 %
Nádszeg 16 0.43 %
Pozsonyvezekény 13 0.35 %
Pusztakürt 13 0.35 %
Kisgeszt 12 0.32 %
Salgócska 9 0.24 %
Dunajánosháza 8 0.22 %
Királyrév 8 0.22 %
Alsóhatár 2 0.05 %
Galánta 348 46.09 %
Taksonyfalva 160 21.19 %
Feketenyék 101 13.38 %
Felsőszeli 93 12.32 %
Nagyfödémes 87 11.52 %
Nagymácséd 78 10.33 %
Nádszeg 78 10.33 %
Jóka 78 10.33 %
Diószeg 77 10.20 %
Alsószeli 65 8.61 %
Vága 46 6.09 %
Nemeskajal 42 5.56 %
Tósnyárasd 40 5.30 %
Vízkelet 37 4.90 %
Hidaskürt 37 4.90 %
Tallós 33 4.37 %
Nemeskosút 29 3.84 %
Pozsonyvezekény 28 3.71 %
Szered 28 3.71 %
Királyrév 18 2.38 %
Sopornya 14 1.85 %
Magyargurab 13 1.72 %
Kismácséd 10 1.32 %
Dunajánosháza 7 0.93 %
Alsószerdahely 7 0.93 %
Nemeskürt 4 0.53 %
Ábrahám 4 0.53 %
Pusztafödémes 4 0.53 %
Gány 4 0.53 %
Vágpatta 3 0.40 %
Alsóhatár 1 0.13 %
Kisgeszt 1 0.13 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 24.08 %
Sopornya 433 16.71 %
Nemeskürt 281 10.85 %
Vágpatta 263 10.15 %
Alsószerdahely 237 9.15 %
Galánta 225 8.68 %
Sempte 106 4.09 %
Pusztakürt 104 4.01 %
Szentharaszt 73 2.82 %
Salgócska 48 1.85 %
Diószeg 43 1.66 %
Felsőszeli 38 1.47 %
Pusztafödémes 36 1.39 %
Ábrahám 32 1.24 %
Taksonyfalva 26 1.00 %
Gány 26 1.00 %
Magyargurab 23 0.89 %
Nagyfödémes 21 0.81 %
Nemeskosút 19 0.73 %
Kisgeszt 19 0.73 %
Jóka 16 0.62 %
Tósnyárasd 12 0.46 %
Nagymácséd 11 0.42 %
Vága 10 0.39 %
Alsószeli 6 0.23 %
Nemeskajal 6 0.23 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.12 %
Kismácséd 3 0.12 %
Dunajánosháza 3 0.12 %
Királyrév 3 0.12 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 50.57 %
Galánta 177 18.50 %
Sopornya 123 12.85 %
Alsószerdahely 77 8.05 %
Szentharaszt 60 6.27 %
Sempte 56 5.85 %
Vágpatta 42 4.39 %
Diószeg 34 3.55 %
Pusztafödémes 34 3.55 %
Ábrahám 33 3.45 %
Nemeskürt 23 2.40 %
Vága 18 1.88 %
Gány 18 1.88 %
Jóka 15 1.57 %
Magyargurab 15 1.57 %
Pusztakürt 15 1.57 %
Nagyfödémes 14 1.46 %
Kisgeszt 13 1.36 %
Felsőszeli 13 1.36 %
Taksonyfalva 11 1.15 %
Salgócska 9 0.94 %
Nemeskosút 9 0.94 %
Alsószeli 9 0.94 %
Tósnyárasd 9 0.94 %
Kismácséd 7 0.73 %
Királyrév 4 0.42 %
Hidaskürt 4 0.42 %
Tallós 3 0.31 %
Dunajánosháza 2 0.21 %
Nagymácséd 2 0.21 %
Alsóhatár 2 0.21 %
Nemeskajal 2 0.21 %
Vízkelet 1 0.10 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 49.61 %
Galánta 323 25.51 %
Vágpatta 321 25.36 %
Sopornya 208 16.43 %
Sempte 129 10.19 %
Diószeg 107 8.45 %
Nemeskürt 83 6.56 %
Alsószerdahely 77 6.08 %
Szentharaszt 71 5.61 %
Ábrahám 66 5.21 %
Pusztakürt 62 4.90 %
Nagyfödémes 56 4.42 %
Pusztafödémes 54 4.27 %
Felsőszeli 45 3.55 %
Magyargurab 39 3.08 %
Gány 35 2.76 %
Salgócska 32 2.53 %
Jóka 29 2.29 %
Taksonyfalva 25 1.97 %
Kisgeszt 25 1.97 %
Hidaskürt 22 1.74 %
Nemeskosút 21 1.66 %
Vága 21 1.66 %
Nagymácséd 20 1.58 %
Alsószeli 15 1.18 %
Dunajánosháza 15 1.18 %
Tósnyárasd 15 1.18 %
Nemeskajal 8 0.63 %
Vízkelet 7 0.55 %
Kismácséd 7 0.55 %
Pozsonyvezekény 7 0.55 %
Tallós 5 0.39 %
Feketenyék 4 0.32 %
Nádszeg 4 0.32 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Királyrév 1 0.08 %
Szered 1 287 47.70 %
Galánta 263 9.75 %
Sopornya 164 6.08 %
Diószeg 144 5.34 %
Sempte 111 4.11 %
Alsószerdahely 91 3.37 %
Vágpatta 85 3.15 %
Szentharaszt 79 2.93 %
Felsőszeli 55 2.04 %
Pusztafödémes 54 2.00 %
Ábrahám 50 1.85 %
Taksonyfalva 44 1.63 %
Nagyfödémes 40 1.48 %
Nemeskürt 30 1.11 %
Pusztakürt 26 0.96 %
Jóka 25 0.93 %
Gány 21 0.78 %
Nemeskosút 21 0.78 %
Magyargurab 19 0.70 %
Kisgeszt 14 0.52 %
Vága 12 0.44 %
Nagymácséd 11 0.41 %
Tósnyárasd 11 0.41 %
Salgócska 11 0.41 %
Alsószeli 10 0.37 %
Nemeskajal 9 0.33 %
Hidaskürt 8 0.30 %
Kismácséd 7 0.26 %
Vízkelet 7 0.26 %
Nádszeg 6 0.22 %
Feketenyék 5 0.19 %
Dunajánosháza 4 0.15 %
Tallós 2 0.07 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 21.72 %
Szered 203 17.29 %
Galánta 104 8.86 %
Vágpatta 80 6.81 %
Diószeg 48 4.09 %
Sempte 45 3.83 %
Ábrahám 30 2.56 %
Pusztakürt 27 2.30 %
Szentharaszt 23 1.96 %
Nemeskürt 23 1.96 %
Pusztafödémes 21 1.79 %
Felsőszeli 20 1.70 %
Alsószerdahely 20 1.70 %
Taksonyfalva 15 1.28 %
Magyargurab 14 1.19 %
Nagyfödémes 14 1.19 %
Nemeskosút 14 1.19 %
Salgócska 12 1.02 %
Gány 8 0.68 %
Nagymácséd 6 0.51 %
Vága 6 0.51 %
Nemeskajal 5 0.43 %
Jóka 5 0.43 %
Kisgeszt 5 0.43 %
Tósnyárasd 3 0.26 %
Nádszeg 3 0.26 %
Alsószeli 3 0.26 %
Pozsonyvezekény 3 0.26 %
Tallós 2 0.17 %
Kismácséd 2 0.17 %
Királyrév 2 0.17 %
Feketenyék 2 0.17 %
Hidaskürt 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Dunajánosháza 1 0.09 %
Vízkelet 1 0.09 %
Szered 392 13.53 %
Galánta 138 4.76 %
Sopornya 93 3.21 %
Szentharaszt 55 1.90 %
Sempte 38 1.31 %
Ábrahám 33 1.14 %
Alsószerdahely 31 1.07 %
Vágpatta 31 1.07 %
Pusztafödémes 26 0.90 %
Diószeg 25 0.86 %
Nagyfödémes 18 0.62 %
Kisgeszt 16 0.55 %
Felsőszeli 15 0.52 %
Taksonyfalva 14 0.48 %
Magyargurab 13 0.45 %
Vága 12 0.41 %
Jóka 11 0.38 %
Nemeskürt 10 0.35 %
Pusztakürt 10 0.35 %
Gány 10 0.35 %
Salgócska 9 0.31 %
Nemeskosút 8 0.28 %
Alsószeli 8 0.28 %
Tósnyárasd 7 0.24 %
Kismácséd 6 0.21 %
Nagymácséd 6 0.21 %
Hidaskürt 5 0.17 %
Tallós 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.10 %
Királyrév 2 0.07 %
Nemeskajal 1 0.03 %
Vízkelet 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Pozsonyvezekény 1 0.03 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 16.77 %
Galánta 243 15.26 %
Alsószeli 230 14.45 %
Felsőszeli 219 13.76 %
Nádszeg 216 13.57 %
Nagyfödémes 156 9.80 %
Jóka 145 9.11 %
Hidaskürt 141 8.86 %
Taksonyfalva 138 8.67 %
Nagymácséd 95 5.97 %
Feketenyék 87 5.46 %
Vága 83 5.21 %
Tallós 81 5.09 %
Diószeg 80 5.03 %
Nemeskosút 67 4.21 %
Királyrév 66 4.15 %
Kismácséd 35 2.20 %
Vízkelet 30 1.88 %
Nemeskajal 30 1.88 %
Tósnyárasd 13 0.82 %
Alsóhatár 7 0.44 %
Szered 7 0.44 %
Sopornya 3 0.19 %
Pusztafödémes 2 0.13 %
Sempte 1 0.06 %
Dunajánosháza 1 0.06 %
Alsószerdahely 1 0.06 %
Nemeskürt 1 0.06 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 12.16 %
Sempte 141 6.30 %
Sopornya 57 2.55 %
Galánta 55 2.46 %
Szentharaszt 39 1.74 %
Vágpatta 32 1.43 %
Alsószerdahely 27 1.21 %
Diószeg 19 0.85 %
Hidaskürt 15 0.67 %
Felsőszeli 15 0.67 %
Pusztafödémes 13 0.58 %
Taksonyfalva 12 0.54 %
Ábrahám 10 0.45 %
Nemeskürt 9 0.40 %
Gány 8 0.36 %
Magyargurab 7 0.31 %
Nagymácséd 6 0.27 %
Nemeskosút 6 0.27 %
Nagyfödémes 5 0.22 %
Pusztakürt 5 0.22 %
Nádszeg 5 0.22 %
Alsószeli 4 0.18 %
Tósnyárasd 4 0.18 %
Salgócska 4 0.18 %
Vága 3 0.13 %
Jóka 2 0.09 %
Kisgeszt 2 0.09 %
Tallós 2 0.09 %
Kismácséd 2 0.09 %
Királyrév 2 0.09 %
Nemeskajal 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 25.63 %
Feketenyék 278 17.17 %
Galánta 182 11.24 %
Nagyfödémes 139 8.59 %
Hidaskürt 133 8.21 %
Jóka 92 5.68 %
Tallós 82 5.06 %
Felsőszeli 78 4.82 %
Taksonyfalva 68 4.20 %
Diószeg 66 4.08 %
Alsószeli 66 4.08 %
Pozsonyvezekény 60 3.71 %
Nagymácséd 60 3.71 %
Királyrév 50 3.09 %
Nemeskosút 49 3.03 %
Vága 46 2.84 %
Vízkelet 44 2.72 %
Nemeskajal 34 2.10 %
Kismácséd 27 1.67 %
Tósnyárasd 21 1.30 %
Szered 16 0.99 %
Alsóhatár 16 0.99 %
Ábrahám 7 0.43 %
Dunajánosháza 5 0.31 %
Alsószerdahely 5 0.31 %
Magyargurab 4 0.25 %
Vágpatta 4 0.25 %
Pusztafödémes 4 0.25 %
Nemeskürt 3 0.19 %
Salgócska 2 0.12 %
Pusztakürt 2 0.12 %
Sopornya 1 0.06 %
Sempte 1 0.06 %
Szentharaszt 1 0.06 %
Gány 1 0.06 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 26.24 %
Feketenyék 473 25.28 %
Nádszeg 255 13.63 %
Hidaskürt 205 10.96 %
Nagyfödémes 195 10.42 %
Felsőszeli 162 8.66 %
Alsószeli 133 7.11 %
Jóka 123 6.57 %
Taksonyfalva 122 6.52 %
Nagymácséd 121 6.47 %
Diószeg 115 6.15 %
Vága 109 5.83 %
Tallós 103 5.51 %
Vízkelet 99 5.29 %
Pozsonyvezekény 97 5.18 %
Nemeskosút 78 4.17 %
Királyrév 63 3.37 %
Nemeskajal 59 3.15 %
Szered 32 1.71 %
Kismácséd 29 1.55 %
Dunajánosháza 28 1.50 %
Alsóhatár 24 1.28 %
Tósnyárasd 24 1.28 %
Magyargurab 14 0.75 %
Ábrahám 14 0.75 %
Alsószerdahely 13 0.69 %
Salgócska 10 0.53 %
Pusztafödémes 7 0.37 %
Gány 7 0.37 %
Sopornya 6 0.32 %
Sempte 4 0.21 %
Vágpatta 3 0.16 %
Kisgeszt 3 0.16 %
Nemeskürt 3 0.16 %
Pusztakürt 2 0.11 %
Szentharaszt 2 0.11 %
Szered 177 14.58 %
Galánta 145 11.94 %
Diószeg 69 5.68 %
Sopornya 61 5.02 %
Szentharaszt 39 3.21 %
Pusztafödémes 36 2.97 %
Ábrahám 30 2.47 %
Vágpatta 26 2.14 %
Alsószerdahely 22 1.81 %
Nagyfödémes 21 1.73 %
Sempte 21 1.73 %
Magyargurab 19 1.57 %
Jóka 16 1.32 %
Kisgeszt 15 1.24 %
Felsőszeli 14 1.15 %
Taksonyfalva 12 0.99 %
Vága 12 0.99 %
Gány 11 0.91 %
Nemeskosút 10 0.82 %
Kismácséd 8 0.66 %
Alsószeli 6 0.49 %
Pusztakürt 6 0.49 %
Salgócska 6 0.49 %
Nagymácséd 6 0.49 %
Tósnyárasd 5 0.41 %
Nemeskürt 4 0.33 %
Nemeskajal 4 0.33 %
Tallós 4 0.33 %
Királyrév 3 0.25 %
Nádszeg 2 0.16 %
Alsóhatár 2 0.16 %
Hidaskürt 2 0.16 %
Vízkelet 2 0.16 %
Feketenyék 2 0.16 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Szered 1 306 48.66 %
Alsószerdahely 567 21.13 %
Sopornya 465 17.32 %
Galánta 356 13.26 %
Sempte 179 6.67 %
Vágpatta 144 5.37 %
Nemeskürt 91 3.39 %
Szentharaszt 84 3.13 %
Pusztakürt 70 2.61 %
Vága 64 2.38 %
Diószeg 56 2.09 %
Pusztafödémes 52 1.94 %
Gány 48 1.79 %
Ábrahám 46 1.71 %
Taksonyfalva 45 1.68 %
Felsőszeli 44 1.64 %
Nagyfödémes 29 1.08 %
Magyargurab 27 1.01 %
Kisgeszt 27 1.01 %
Nemeskosút 22 0.82 %
Salgócska 21 0.78 %
Tallós 18 0.67 %
Alsószeli 17 0.63 %
Jóka 13 0.48 %
Nagymácséd 13 0.48 %
Nemeskajal 11 0.41 %
Tósnyárasd 11 0.41 %
Hidaskürt 7 0.26 %
Kismácséd 7 0.26 %
Királyrév 4 0.15 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.11 %
Vízkelet 2 0.07 %
Feketenyék 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
787 61.48%
KSČ
237 18.52%
VPN
117 9.14%
SNS
54 4.22%
DS
19 1.48%
SSL
18 1.41%
SPV
15 1.17%
SZ
14 1.09%
KDH
9 0.70%
SD
7 0.55%
Egyéb
3 0.23%
Érvényes szavazatok 1280
Együttélés-MKDM
623 53.52%
Magyar Polgári Párt
197 16.92%
HZDS
95 8.16%
KSS
84 7.22%
SDĽ
45 3.87%
SNS
42 3.61%
SDSS
17 1.46%
ODÚ
16 1.37%
SZ
11 0.95%
DS-ODS
11 0.95%
SZS
9 0.77%
Egyéb
14 1.20%
Érvényes szavazatok 1164
MK
800 71.24%
KSS
95 8.46%
HZDS-RSS
83 7.39%
SP-VOĽBA
46 4.10%
SNS
22 1.96%
ZRS
21 1.87%
19 1.69%
HZPCS
10 0.89%
SPK
8 0.71%
DS
5 0.45%
Egyéb
14 1.25%
Érvényes szavazatok 1123
MKP
936 70.16%
SDK
123 9.22%
KSS
99 7.42%
HZDS
82 6.15%
SDĽ
45 3.37%
SNS
20 1.50%
SOP
20 1.50%
MLHZP
7 0.52%
Egyéb
2 0.15%
Érvényes szavazatok 1334
MKP
808 75.44%
KSS
62 5.79%
SDKU
50 4.67%
SMER
38 3.55%
ANO
35 3.27%
HZDS
29 2.71%
SNS
15 1.40%
KDH
6 0.56%
HZD
6 0.56%
SDA
6 0.56%
SDĽ
5 0.47%
NOSNP
5 0.47%
Egyéb
6 0.56%
Érvényes szavazatok 1071
MKP
766 81.06%
SMER
45 4.76%
SDKU DS
41 4.34%
KSS
31 3.28%
SNS
24 2.54%
ĽS HZDS
14 1.48%
KDH
6 0.63%
SF
5 0.53%
HZD
5 0.53%
ANO
4 0.42%
Egyéb
4 0.42%
Érvényes szavazatok 945
MKP
459 42.94%
Most-Híd
399 37.32%
SMER
76 7.11%
SDKU DS
50 4.68%
SaS
36 3.37%
SDĽ
13 1.22%
ĽS HZDS
8 0.75%
SNS
7 0.65%
KSS
6 0.56%
Egyéb
15 1.40%
Érvényes szavazatok 1069
MKP
484 45.79%
Most-Híd
377 35.67%
SMER SD
98 9.27%
OĽaNO
21 1.99%
99 Percent
15 1.42%
SNS
11 1.04%
SaS
10 0.95%
SSS NM
8 0.76%
KDH
6 0.57%
SDKU DS
6 0.57%
ĽS HZDS
5 0.47%
Egyéb
16 1.51%
Érvényes szavazatok 1057
MKP
594 55.93%
Most-Híd
244 22.98%
SMER SD
63 5.93%
OĽANO-NOVA
36 3.39%
SME RODINA
28 2.64%
SaS
24 2.26%
SNS
18 1.69%
#SIEŤ
16 1.51%
LSNS
16 1.51%
KDH
6 0.56%
MKDA-MKDSZ
6 0.56%
Egyéb
11 1.04%
Érvényes szavazatok 1062
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések