SK
KS
.....

Alsómislye

Község

címer zászló
121 12% magyar 1910
1 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nižná Myšľa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Tarca-dombság
Más földrajzi nevek:
Berek, Bodoška, (Cigánytábor), (Dringács-őrház), Hardička, Holec (Holice), Húština pri Hornáde, Húština pri trati, Jánosnál-erdő, Kender-dűlő (Konopiská), Király-hegy (Kráľova hora), Kopanica, Koszka-hegy (Kocka), Kőhegy (Skalka), Lúky, Malá Moľva, (Malom-patak), Moľva, Na úboči, Ortáše, Pod Holicou, Pod Hradskou horou, Soroška, Utak köze (Medzi cestami), Várhegy (Hradská hora), Veľký kút, Vyšný Ortáš, Za Olšavu, Židva
Koordináták:
48.62569046, 21.36362839
Terület:
12,61 km2
Rang:
község
Népesség:
1679
Tszf. magasság:
207 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04415
Település kód:
521736
Szervezeti azonosító:
324493
Adóazonosító:
2021244885

Alsómislye a Kassai-medence délkeleti peremén, a Hernád bal partján, az Abaúji-hegyalja kistáj középső részén, 207 méteres (határa 171-265 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 16 km-re délkeletre, Enyickétől 11 km-re keletre, Nagyszalánctól pedig 13 km-re nyugatra. A településtől északra torkollik a Tarca-folyó a Hernádba, a falutól délre pedig az Ósva-patak (Olšava) torkolatát találjuk. Határának nyugati, a Hernád jobb partján található része az Alsó-Hernád-völgy részét alkotó, 170-180 méter magas síkvidék, melyet délnyugatról a Hernádgecsei-kavicsbányató (Jazero Geča) szegélyez. Alsómislyétől északra magasodnak az Alsó-Tarca-dombság legdélebbi magaslatai: a Király-hegy (Kráľova hora, 241 m), a Koszka-hegy (Kocka) illetve a község legmagasabb pontja, a Holec-domb (Holice, 265 m) Alsómislye és Alsóhutka határán. A Hernád jelenlegi alsómislyei szakasza a 19. század második felében végbement eltereléséig a Tarca régi medre volt, korábban a Tarca Hernádzsadánynál torkollott a Hernádba (a Hernád egykori medrét a mára teljesen kiszárított Malom-patak vonala jelzi, mely azonban ma is Alsómislye nyugati határát alkotja). A községhatár délkeleti részén találjuk a délről a község belterülete fölé magasodó Várhegyet (Hradská hora), valamint a tőle keletre, az Ósva-patak fölé emelkedő Kőhegyet (Skalka, 226 m). 2010-ben a község területének 58,8 %-át szántóföld (742 ha), 15,4 %-át rét és legelő (194 ha), 8,6 %-át beépített terület (108 ha), 6,3 %-át vízfelület (80 ha), 2,6 %-át kertek (33 ha), 1,9 %-át pedig erdő (24 ha) foglalta el. A község területén csak a Hernád mentén találunk kisebb ártéri erdőket (Berek-erdő, Jánosnál erdő), melyeknek kiterjedése a 19. század második feléhez képest töredékére csökkent. Külterületi lakott helye nincs, a falutól keletre, az Ósva-parti kőbányánál lévő egykori cigánytábort a 20. század második felében felszámolták. Belterülete két részre oszlik, a dombtetőn (210-225 méteres magasságban) találjuk a régi településmagot a Szent Miklós-templom körül, a 20. században létrejött új településrész a hernádzsadányi út mentén (Fő utca), 40-50 méterrel alacsonyabban, a Várhegy nyugati lábánál alakult ki. A község határán a falutól északra keresztülhalad az 552-es út Kassát Nagyszalánccal összekötő szakasza, Alsómislye az erről leágazó, Hernádzsadányra (4 km) vezető 3368-as úton közelíthető meg. Vasútállomása is van a Kassa-Tiszacsernyő vasútvonalon. Alsómislye délről Hernádzsadány, nyugatról Hernádcsány, Hernádgecse és Kassamindszent, északról Alsóhutka, keletről Felsőmislye községekkel, északnyugatról pedig Abaszéplak kassai városrésszel határos. Katasztere északkeleten egy ponton érintkezik Garbócbogdányéval. Északnyugati határát a Hernád bal parti töltése, keleti határát és déli határának nagy részét az Ósva-patak, nyugati határát pedig a Malom-patak egykori medre alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe 1910-ben 14,10 km², 1921-ben 14,01 km², 1938-ban 12,90 km², 2011-ben 12,61 km² volt. 1921 után határának északnyugati, a Hernádtól északra eső részét Abaszéplakhoz csatolták.

Népesség

Alsómislyének 2011-ben 1610 lakosa volt, melynek 69,5 %-a szlovák, 13,2 %-a roma nemzetiségű volt, 16,0 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. A 20. század első feléig magyar kisebbség is élt a községben, de 2011-ben csak egyetlen lakosa vallotta magát magyar nemzetiségűnek (3 fő magyar anyanyelvűnek). 1991-2011 között a roma nemzetiségűek száma és aránya folyamatosan növekedett (1991-ben 6,7 %, 2001-ben 8,0 %, 2011-ben pedig 13,2 %), a roma etnikumhoz 2013-ban a lakosság egyötödét (19,3 %) sorolták. A romák zöme a belterület déli peremén kialakult tömbházas szegregátumban él. A 18. században részben szlovákokkal és németekkel újratelepített, de ekkor még magyar többségű Alsómislye a 19. század első felére zömében szlovák lakosságúvá vált. A magyar anyanyelvűek aránya 1880-1910 között 6,0 %-ról 11,9 %-ra nőtt (egyedül az 1900-as népszámlálás során írták össze a lakosság egyharmadát magyar anyanyelvűként), azonban 1921-ben már csak a lakosság 2,0 %-a (19 fő), 1930-ban pedig 0,2 %-a (2 fő) vallotta magyarnak magát. Az 1941-es magyar népszámlálás is szlovák többséget (59,6 %) és magyar kisebbséget (28,3 %) mutatott ki a községben. 1945 után a kettős identitás megszűnésével Alsómislye egynemzetiségű szlovák községnek tekinthető. 2011-ben a lakosság 75,0 %-a (1921-ben még 87,0 %-a) volt római katolikus, 1,1 %-a görög katolikus (1921-ben 10,3 %) vallású, 4,0 %-a felekezeten kívüli és 18,0 %-a nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. 1880-ban 37, 1921-ben 16, 1938-ban 17 izraelita vallású lakosa volt a községnek. A község népessége 1880-1970 között viszonylag stabilan (950-1150 fő között) alakult, 1970-1980 között 8,7 százalékkal (1140 főről 1239 főre) nőtt a népesség száma, az 1980-as években viszont már 4,6 százalékos fogyás figyelhető meg. A rendszerváltás után gyökeres fordulat ment végbe: 1991-2001 között 1182 főről 1304 főre, majd 2001-2011 között pedig csaknem egynegyedével, 1304 főről 1610-re nőtt a lakosság száma. Ez a rohamos gyarapodás valószínűleg a roma népesség növekvő súlyával van összefüggésben. 2011-2017 között a lakosságszám-növekedés mérséklődése figyelhető meg (ebben az időszakban a népesség 1610 főről 1689 főre nőtt). Alsómislye népsűrűsége (2011-ben 128 fő/km²) a járási átlag mintegy másfélszerese volt.

Történelem

Alsómislye első írásos említése („Myssle” alakban) 1270-ből származik. Neve szláv eredetű személynévből (Miszla) magyar névadással keletkezett. Később a szomszédos Felsőmislyétől való megkülönböztetésül Egyházasmisle (1325: Eghazas Misles, 1456: Eghaz Mysle), illetve Nagymisle (1435: Nagh Misle) névalakban is szerepel, az Alsómisle névváltozat 1630-ban bukkant fel először („Alseo Misle”). 1334-ben már egyházas hely volt Szent Miklós tiszteletére szentelt templommal. A falu középkori története összefonódik a Várhegyen, az Aba nemzetségbeli Somos (más forrás szerint Lapispataky) által a tatárjárás után alapított premontrei prépostságéval, melynek első ismert prépostja az Aba nembeli Mihály mester volt 1289-1292 között. 1427-ben a település Abaúj vármegye népesebb helységei közé tartozott, ekkor 41 portája adózott. 1453-ban a cseh Giskra huszitái foglalták el a prépostságot és várrá alakították át, melyet 1458-ban ostrommal foglalt vissza Rozgonyi Sebestyén. A 16. században Szapolyai János a prépostság birtokát hű embereinek, Lónyay Györgynek és Gecsey Mártonnak adományozta. A prépostsági birtok 1630-1643 között Cseh János egri kanonok, majd a Kátay-család birtokába került, tőlük vásárolta vissza Kisdy Benedek egri püspök, aki a jezsuitáknak adományozta. 1678-ban Thököly Imre foglalta el Alsómislyét. A község lakossága a 17. században kálvinista hitre tért, a katolikus egyházközséget 1712-ben alapították újra. Az alsómislyei plébániához tartozott filiaként hat környékbeli falu (Alsócsáj, Balogd, Eszkáros, Felsőmislye, Garbócbogdány és Hernádzsadány) is. A korábban elpusztult középkori templom helyén a reformátusok 1660-ban építették fel a második templomot, melyet a 18. században a katolikusok vettek át, 1768 körül pedig tornyot is emeltek hozzá. Ennek átépítésével épült fel 1802-1805 között a ma is álló templom. 1777-ben a jezsuita rend feloszlatásával az alsómislyei prépostság a vallásalap birtokába került. 1786-ban 25 sváb család telepedett le a faluban, őket 1790-ben elzászi kolonisták követték. A németajkú telepesek a 19. század első felére elszlovákosodtak. A község Szent Miklóst ábrázoló pecsétje 1822-ből ismert. 1828-ban 115 háza és 907 lakosa volt. A Lexicon Locorum 1773-ban és Vályi András a 1796-1799 között még magyar, Fényes Elek 1851-ben már szlovák faluként írja le, ekkor 807-en laktak itt. Fényes kiemeli a falu halászatát, a Tarcán és a Hernádon működő vízimalmait, megemlíti két vendégfogadóját, sör- és pálinkaházát. 1870-72 között megépítették a Kassát Legenyemihályival összekötő vasútvonalat a község határán keresztül, az 1873-ban megnyitott vonal egyik állomása Alsómislye lett. 1880-ban 1136, 1890-ben 1096, 1900-ban 1018, 1910-ben pedig 1019, többségében szlovák lakosa volt. A 19. század végén számos lakosa vándorolt ki a tengerentúlra. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. A községnek 1921-ben 949, 1930-ban 1031 lakosa volt. 1925-ben megalakult az önkéntes tűzoltóegylet. 1926-tól a Szkalka-hegyen trachit-tufa kitermelése folyt, a kőbányába iparvágányt is építettek. 1938. novemberétől 1944. decemberéig ismét magyar fennhatóság alá került. 1938-an 227 háza és 1130 lakosa, 1941-ben 1120 lakosa volt. 1940-ben telepítették át a falutól délre lévő cigánytábort a kőbányához. 1944-ben zsidónak minősített lakosait az auschwitzi megsemmisítő táborba hurcolták. 1944. december 17. – 1945. január 18. között a falu frontvonalba került és súlyos károkat szenvedett, lakossága a kastély pincéibe menekült. A második világháborúban 20 lakosa vesztette életét. A községbe az elektromos áramot 1946-ban vezették be. Mezőgazdasági szövetkezetét 1956-ban alapították, kezdetben alig 60 hektáron gazdálkodott, 1972-ben Alsó- és Felsőmislye szövetkezetének egyesítése után azonban már 1800 hektáron. 1976-ban Alsó- és Felsőhutka, valamint Abaszéplak szövetkezete is csatlakozott hozzá, ebben az időben itt termelték a járásban a legtöbb zöldséget. 1968-ban megkezdték a kőhegyi cigánytelep felszámolását, utolsó lakói azonban csak 1991-ben költöztek el. A községi hivatal új épülete 1975-ben épült. Határában 1977-ben mezőgazdasági repülőteret létesítettek. 1970-ben 1140, 1980-ban 1239, 1991-ben pedig 1182 lakosa volt. A község címerét és zászlaját 2000-ben fogadták el. 2010 tavaszán a Hernád árvize súlyos károkat okozott Alsómislyén. 2001-ben 1304, 2011-ben 1610, 2017-ben pedig 1689 lakosa volt a községnek.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda működik. Szent Miklósnak szentelt római katolikus temploma 1802-05-ben épült késő barokk-klasszicista stílusban, tornyát 1827-ben fejezték be. A jezsuita uradalmi intéző kastélya 1643-ban épült reneszánsz stílusban, 1887-től iskolaként és plébániaként használták, ma régészeti és néprajzi kiállításnak ad otthont. Alsómislye nemzetközi jelentőségű régészeti lelőhely – a Várhegyen bronzkori erődített település gazdag leletanyagú temetőjét tárták fel 1892-ben, a Moľva határrészben pedig egy i.e. 1800 körül keletkezett bronzkori települést nyomait találták meg. Szakrális kisemlékei közül legrégebbi az 1822-ben emelt temetői nagykereszt. A községben a népi építészet számos emléke fennmaradt a 19. századból és a 20. század elejéről. A két világháború áldozatainak emlékművét 2004-ben állították.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MISLE. Alsó, és Felső Misle. Két magyar falu Abaúj Várm. földes Ura a’ Tudományi Kintstár, lakosai katolikusok, fekszenek Kassához 1 3/4 órányira, határjok közép termékenységű, vagyonnyaik jelesek, Alsó Misle határjának egy részét az áradások járják néha.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mislye (Alsó) Dolna Missla, tót falu, Abauj vmegyében, a Tarcza mellett, Kassához délre, 1 1/2 órányira: 797 kath., 1 ref., 1 evang., 8 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Nagy urasági-lakház, melly hajdan kolostor volt. Határja sok javakkal megáldatott: van termékeny szántófölde és rétje; az Osva, Tarcza, Hernád vizeiben jó halászata; a Tarczán három, a Hernádon négy kerekü malma, kása és kender-törővel; 2 vendégfogadója; sőr és pálinkaháza. F. u. a tudományi kincstár s feje egy uradalomnak.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A megyének innen éjszakra és éjszakkeletre eső felső sarkát már legnagyobb részt tótság lakja többnyire apró, szegényes falvakban. Zsadányon felűl Alsó-Mislye községet találjuk, hol a középkorban gazdag prémontrei prépostság volt, melynek ma is meglevő avas épűletében a plébánia és a postahivatal van.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szalánczon és Rákoson át visszakerülve, és ismét az Ósva völgyébe ereszkedve, a kassa-ujhelyi vasút mentén találjuk a két Mislyét. Alsó-Mislye régi hires hely; a Hernád völgyébe tekintő dombján állott a középkorban prépostsága, melynek épülete ma a plébániát és a postahivatalt foglalja magában. Körjegyzőség székhelye, 146 házzal, 1096 tót és kevés magyar lakossal, vasúti állomással. Az egész község a domboldalra van épitve; házait meredek utczák kötik össze. A házak fölött uralkodik a régi prépostsági templom, melyhez a községből magas lépcsőzet vezet föl. Lakosai Mária Terézia uralkodása alatt német telepítvényesek voltak, de majd mind eltótosodtak. Nevezetessége az emlitett prépostsági épület. A Szt. Miklósról nevezett premontrei prépostságot az Aba nemzetségből származó Somos család alapitotta. 1289-ben már virágzott. E prépostságnak és a széplaki apátságnak birtokait Zápolya János Gecsey Mártonnak és Lónyay Györgynek adományozta. Később Cseh János egri kanonok, majd pécsi püspök birta 1630-tól 1643-ig, utána a Kátay család birtokába került, melytől Kisdy Benedek egri püspök visszavásárolta és a jezsuitáknak meg az általa Kassán alapitott akadémiának ajándékozta. Midőn a jezsuitarendet eltörölték, a birtok a vallás- és tanulmányi alap tulajdonába ment át. A községben egy Koscelka nevü meleg forrás van és az Ósván átvivő vasúti hiddal szemben, a helységtől keletre egy még ki nem kutatott barlang, a 836 méter magas, hatalmas gerincével messze ellátszó Kőszálhegy oldalában. Alsó-Mislyét 1458-ban a husziták tartották megszállva, de I. Mátyás király seregei elfoglalták és az őrséget lekaszabolták. 1678-ban Thököly Imre vette be ostrommal Mislyét.

Magyar Katolikus Lexikon

Alsómislye, v. Abaúj-Torna vm. (Nižná Myšl'a, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. kassai esp. ker-ében. - 1270: Myssle. 1332: már létezett, tp-át Szt Miklós tiszt-ére sztelték, a mait 1805: építették. Lakói 1683 k. ev-ok lettek. 1712: alapították újra. Kegyura 1880: a Tanulmányi Alap. - Filiái 1915: Alsócsáj, Balogd, Eszkáros, Felsőmislye, Garbóczbogdány, Hernádzsadány. Anyanyelve 1840: szl., ném., m.; 1910: szl., m. - Lakói 2000: 978 r.k., össz. 1193. ** KTN I:113. - Schem. Cass. 1915:36; 2000:39.

Helységnévtár

Mislye (Alsó-) [Dringács vagy Dringát p.] RK. 918 Kassa, gk. 136 Zdoba, ág. 4 —, ref. 3 Hernád-Zsadány, izr. 75 Rozgony. 1890: Mislye (Alsó-), [Szajkó p.] 1096. rk. 899, gk. 131, ág. 4, ref. 25, izr. 37.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Alsómislye. A tatár eltakarodása után az Aba-nemzetségbeli Somos (más forrás szerint Lapispataky) alapította prépostságát és 1289—1292 között az Aba-nembeli Mihály mester volt a prépost. Az 1427. évi adóösszeírás 41 portát jegyzett fel itt. 1453-ban Giskra martalócai foglalták el, de Mátyás király kiverte a cseheket. Zápolya János király a prépostság birtokát hű embereinek, Lónyay Györgynek és Gecsey Mártonnak ajándékozta. 1630—1643 között Cseh János egri kanonok, majd pécsi püspök birta, utána a Kátay-család kezére került s tőlük Kisdy Benedek egri püspök visszavásárolta és a jezsuitáknak ajándékozta. Amikor a jezsuita rendet törölték Magyarországon, a birtokot a vallásalap javára írták át. Thököly Imre 1678-ban elfoglalta. A kuruc időkben, a szabadságharc alatt, jelen korunkban pedig a cseh elnyomása alatt sokat szenvedett. Hozzátartozik Cigánytábor, Dringács, Szajkó. A község területe 2242 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1130.

Névelőfordulások
1270
Myssle
1284
Mysle
1288
Myslensem
1297
Myslyensis
1325
Mysle
1435
Nagh Misle
1456
Eghaz Mysle
1630
Alseo Misle
1773
Alsó-Misle, Nižna Missla
1786
Alschó-Mischle
1808
Alsó-Mislye, Nižní Myssla
1863
Alsómislye
1920
Nižná Myšľa
1938
Alsómislye
1945
Nižná Myšľa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Obchodná) 104
Telefon: 0556980124
Fax: 0557296598

Honlap: niznamysla.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Sisák Miroslav (Független)

Képviselő-testület:
Lukáč Matúš (Független)
Baltesová Katarína (Független)
Jesenský Miroslav (Független)
Sepeši Pavol (Független)
Osmolská Patrícia (Független)
Mártonová Marcela (ŠANCA)
Balteszová Alexandra (ŠANCA)
Janičková Iveta (ŠANCA)
Kavulič Ján (ŠANCA)
Független 56% Független 5 képviselö ŠANCA 44% ŠANCA 4 képviselö 9 képviselö
Alsómislyei Posta

Obchodná 106

Alapiskola

Hlavná 346

Óvoda

Hlavná 346

Alsómislyei Községi Hivatal

Obchodná 104

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 68 6%
szlovákok 990 87%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 38 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 40 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1136
magyarok 121 12%
szlovákok 836 82%
ruszinok 0 0%
romák 54 5%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1019
magyarok 19 2%
szlovákok 905 95%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 23 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 949
magyarok 3 0%
szlovákok 1098 93%
ruszinok 1 0%
romák 79 7%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1182
magyarok 2 0%
szlovákok 1189 91%
ruszinok 1 0%
romák 104 8%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1304
magyarok 1 0%
szlovákok 1119 70%
ruszinok 1 0%
romák 213 13%
ukránok 2 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
lengyelek 7 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 258 16%
összlétszám 1610
magyarok 1 0%
szlovákok 1441 92%
ruszinok 8 1%
romák 12 1%
ukránok 2 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 87 6%
összlétszám 1568
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1166
Választási részvétel: 52.14 %
Kiadott boríték: 608
Bedobott boríték: 608

Polgármester

Érvényes szavazólap: 596
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Sisák Miroslav 455 76.34 % Független
Véber Jozef 141 23.66 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lukáč Matúš 481 Független
Baltesová Katarína 416 Független
Jesenský Miroslav 370 Független
Sepeši Pavol 367 Független
Mártonová Marcela 359 ŠANCA
Balteszová Alexandra 338 ŠANCA
Janičková Iveta 292 ŠANCA
Osmolská Patrícia 256 Független
Kavulič Ján 251 ŠANCA

Képviselők

2014
Független 66.67% Független 6 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö SNS 22.22% SNS 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 55.56% Független 5 képviselö ŠANCA 44.44% ŠANCA 4 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1146
Választási részvétel: 13.44 %
Kiadott boríték: 154
Bedobott boríték: 154
Választásra jogosult: 1146
Választási részvétel: 10.56 %
Kiadott boríték: 121
Bedobott boríték: 121
Választásra jogosult: 1 155
Választási részvétel: 26,32 %
Kiadott boríték: 304
Bedobott boríték: 304

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 146
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 298
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 61 41.78 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 36 24.66 % KDS
Dominika Palaščáková 20 13.70 % NOVA
Jaroslav Džunko 9 6.16 % Független
Rastislav Masnyk 9 6.16 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 4 2.74 % KSS
Jozef Holečko 3 2.05 % Független
Vladimír Gürtler 2 1.37 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 1 0.68 % OKS
Marek Ďurán 1 0.68 % ĽS Naše Slovensko
Zdenko Trebuľa 58 48.33% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 137 45.97 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 93 31.21 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 18 6.04 % ĽSNS
Róbert Bačinský 16 5.37 % Független
Jarmila Tkáčová 9 3.02 % SNS
Karol Pataky 8 2.68 % MOST - HÍD, SKOK
Lukáš Sisák 6 2.01 % KSS
Adam Šepetka 3 1.01 % NAJ
Oliver Petrík 2 0.67 % JĽSS
Jozef Červeňák 2 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1 0.34 % Független
Vladislav Stanko 1 0.34 % Független
Ján Struk 1 0.34 % SMS
Rudolf Botka 1 0.34 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 152
Érvényes szavazólap: 299
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Kokarda 111 73.03% Független
Michal Rečka 62 40.79% SMER - SD
Jozef Konkoly 56 36.84% SMER - SD
Miloš Barcal 44 28.95% Független
Štefan Petrík 39 25.66% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 39 25.66% SZS
Tomáš Suchý 33 21.71% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Karol Dzugas 30 19.74% Független
Dominika Palaščáková 28 18.42% NOVA
Viktor Sasák 25 16.45% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Božena Letková 23 15.13% Független
Štefan Markovič 20 13.16% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľubomír Šimko 20 13.16% SMER - SD
Ján Marton 20 13.16% NOVA
Róbert Čarny 18 11.84% SNS
Viktor Dulina 17 11.18% Független
Slavomír Horváth 15 9.87% SNS
Monika Vargová 14 9.21% SNS
Vojtech Staňo 14 9.21% SMER - SD
Róbert Šándor 13 8.55% Független
Viliam Bačo 13 8.55% Független
Elena Fialková 12 7.89% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
František Petro 12 7.89% SMER - SD
Jaroslav Pástor 11 7.24% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Miroslav Bačenko 11 7.24% Független
Július Grulyo 10 6.58% Független
Ladislav Miko 9 5.92% 7 STATOČNÝCH
Anton Medvec 9 5.92% Független
Štefan Laczkó 9 5.92% 7 STATOČNÝCH
Ivan Hriczko 8 5.26% Független
Vladimír Popovič 7 4.61% SMS
Július Beluscák 7 4.61% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Martin Baltes 7 4.61% SĽS
Mária Topoľančinová 7 4.61% ĽS-HZDS
Marián Tóth 7 4.61% SaS
Norbert Krušinský 7 4.61% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ivan Buchla 6 3.95% SNS
Ladislav Bartók 6 3.95% Független
Ján Mikloš 6 3.95% KSS
István Zachariaš 5 3.29% SMK-MKP
Ľubica Holováčová 5 3.29% SĽS
Radoslav Šimko 5 3.29% SNS
Rastislav Moric 5 3.29% 7 STATOČNÝCH
Jenő Csoltkó 4 2.63% Független
Anton Király 4 2.63% SMK-MKP
Františka Kočišová 3 1.97% SĽS
Ján Bačo 3 1.97% SĽS
Elena Majancsíková 3 1.97% SĽS
László Köteles 3 1.97% SMK-MKP
Peter Papáč 3 1.97% KSS
Ladislav Vojtko 3 1.97% KSS
László Iván 2 1.32% SMK-MKP
Roman Horváth 2 1.32% SRÚS
Marián Kertész 1 0.66% PD
Jozef Tischler 1 0.66% SĽS
Jozef Holečko 1 0.66% Független
Ján Stanislav 1 0.66% SNS
Imrich Kohút 1 0.66% SĽS
Alexander Bimbo 1 0.66% SRÚS
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Vlastimil Lakatoš 223 74.58% Független
Ján Kokarda 162 54.18% Független
Mária Dulovičová 160 53.51% Független
Michal Rečka 105 35.12% SMER-SD
Tomáš Kozlai 98 32.78% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Imrich Bakši 61 20.40% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Monika Gergelová 52 17.39% SNS
Peter Solár 41 13.71% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 37 12.37% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Martin Baltes 37 12.37% ĽS Naše Slovensko
Miloš Barcal 34 11.37% Független
Pavol Bujňák 23 7.69% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Erika Zámboriová 22 7.36% ŠKV
Mária Lacková 19 6.35% Független
František Gedra 17 5.69% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hriczko 17 5.69% ŠKV
Anton Medvec 15 5.02% Független
Vojtech Farkaš 15 5.02% Független
Marcela Demkeová 15 5.02% ĽS Naše Slovensko
Viktor Dulina 15 5.02% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 14 4.68% SMER-SD
Tomáš Suchý 14 4.68% ŠANCA
Ondrej Bernát 13 4.35% SMER-SD
Peter Derevjaník 13 4.35% SMER-SD
Jozef Hric 13 4.35% KSS
Peter Seman 10 3.34% KSS
Jarmila Vaňová 9 3.01% ŠKV
Štefan Hudák 9 3.01% ĽS Naše Slovensko
Július Begala 8 2.68% Független
Radoslav Hodor 8 2.68% Független
Pavol Lehotský 7 2.34% Független
Július Beluscsák 7 2.34% Független
Ján Serbin 7 2.34% Független
Martina Dutková 6 2.01% Független
Peter Kocai 5 1.67% NAJ
Slavomír Horváth 5 1.67% SNS
Slavomír Borovský 5 1.67% DS
Roland Szabó 4 1.34% SMER-SD
Anton Király 4 1.34% SMK-MKP
István Zachariaš 4 1.34% SMK-MKP
Július Pelegrin 4 1.34% Független
Anetta Strýčková 3 1.00% Független
Gábor Szalay 3 1.00% SMK-MKP
Ladislav Vojtko 3 1.00% KSS
Ladislav Andrejanin 3 1.00% ÚSVIT
Alexander Horváth 3 1.00% MOST - HÍD
Jozef Krešák 3 1.00% ŠANCA
Ján Horváth 2 0.67% Független
Jaroslav Pástor 2 0.67% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 2 0.67% MKDA-MKDSZ
Gabriel Böhm 2 0.67% Független
Rudolf Varga 2 0.67% VZDOR
Ervín Kompuš 2 0.67% NAJ
Adrianna Gergely Papp 2 0.67% SMK-MKP
Július Grulyo 2 0.67% Független
Tamás Iván 2 0.67% SMK-MKP
Alexander Képes 2 0.67% SMK-MKP
Attila Oravecz 1 0.33% MOST - HÍD
Csaba Káposztás 1 0.33% MKDA-MKDSZ
Norbert Krušinský 1 0.33% MOST - HÍD
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Elena Fialková 0 0.00% MOST - HÍD
Tibor Bráz 0 0.00% Független
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 26.95 %
Torna 145 5.77 %
Buzita 141 5.61 %
Somodi 111 4.42 %
Makranc 110 4.38 %
Debrőd 109 4.34 %
Csécs 94 3.74 %
Szeszta 73 2.91 %
Jászó 69 2.75 %
Jánok 64 2.55 %
Perény - Hím 63 2.51 %
Komaróc 63 2.51 %
Áj 57 2.27 %
Reste 57 2.27 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.03 %
Tornaújfalu 49 1.95 %
Alsólánc 48 1.91 %
Zsarnó 47 1.87 %
Bódvavendégi 40 1.59 %
Nagyida 40 1.59 %
Péder 40 1.59 %
Abaújszina 33 1.31 %
Pány 22 0.88 %
Mecenzéf 21 0.84 %
Jászómindszent 12 0.48 %
Tornahorváti 12 0.48 %
Szádelő 12 0.48 %
Kenyhec 11 0.44 %
Miglécnémeti 11 0.44 %
Stósz 7 0.28 %
Kisida 7 0.28 %
Felsőmecenzéf 5 0.20 %
Hernádcsány 4 0.16 %
Hernádzsadány 4 0.16 %
Kassamindszent 4 0.16 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Jászóújfalu 3 0.12 %
Felsőtőkés 3 0.12 %
Koksóbaksa 3 0.12 %
Izdobabeszter 3 0.12 %
Hernádszokoly 3 0.12 %
Enyicke 3 0.12 %
Petőszinye 3 0.12 %
Rás 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Hernádszentistván 2 0.08 %
Benyék 2 0.08 %
Felsőcsáj 2 0.08 %
Kalsa 2 0.08 %
Hilyó 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Alsókemence 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 69.89 %
Torna 110 23.66 %
Kecer 63 13.55 %
Szepsi 47 10.11 %
Mecenzéf 28 6.02 %
Áj 16 3.44 %
Buzita 14 3.01 %
Jászómindszent 13 2.80 %
Csécs 11 2.37 %
Jászóújfalu 10 2.15 %
Kisida 9 1.94 %
Abaújszakaly 9 1.94 %
Györke 8 1.72 %
Kenyhec 8 1.72 %
Hernádcsány 8 1.72 %
Tornaújfalu 7 1.51 %
Abos 7 1.51 %
Izdobabeszter 7 1.51 %
Abaújszina 6 1.29 %
Stósz 6 1.29 %
Budamér 5 1.08 %
Hernádszentistván 5 1.08 %
Szádudvarnok - Méhész 5 1.08 %
Hernádszokoly 5 1.08 %
Pány 5 1.08 %
Enyicke 5 1.08 %
Benyék 5 1.08 %
Semse 5 1.08 %
Bolyár 5 1.08 %
Hernádzsadány 4 0.86 %
Rozgony 4 0.86 %
Debrőd 4 0.86 %
Koksóbaksa 4 0.86 %
Nagyida 4 0.86 %
Miglécnémeti 4 0.86 %
Zsarnó 4 0.86 %
Alsókemence 4 0.86 %
Lapispatakújtelep 4 0.86 %
Szeszta 3 0.65 %
Hilyó 3 0.65 %
Komaróc 3 0.65 %
Nagyszalánc 3 0.65 %
Alsólánc 3 0.65 %
Patacskő 3 0.65 %
Sároskőszeg 3 0.65 %
Felsőmislye 3 0.65 %
Felsőmecenzéf 3 0.65 %
Szaláncújváros 3 0.65 %
Ránk 3 0.65 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.65 %
Alsómislye 3 0.65 %
Rudnok 3 0.65 %
Baska 3 0.65 %
Perény - Hím 3 0.65 %
Lapispatak 2 0.43 %
Lengyelfalva 2 0.43 %
Makranc 2 0.43 %
Petőszinye 2 0.43 %
Alsóhutka 2 0.43 %
Felsőtőkés 2 0.43 %
Aranyida 2 0.43 %
Királynép 2 0.43 %
Kassamindszent 2 0.43 %
Garbócbogdány 2 0.43 %
Hernádgecse 1 0.22 %
Alsótőkés 1 0.22 %
Kassaolcsvár 1 0.22 %
Abaújrákos 1 0.22 %
Reste 1 0.22 %
Jánok 1 0.22 %
Rás 1 0.22 %
Bódvavendégi 1 0.22 %
Hatkóc 1 0.22 %
Eszkáros 1 0.22 %
Ájfalucska 1 0.22 %
Szalánchuta 1 0.22 %
Alsócsáj 1 0.22 %
Kelecsenyborda 1 0.22 %
Györgyi 1 0.22 %
Somodi 1 0.22 %
Terebő 1 0.22 %
Abaújnádasd 1 0.22 %
Abaújharaszti 1 0.22 %
Tornahorváti 1 0.22 %
Idabukóc 1 0.22 %
Felsőhutka 1 0.22 %
Felsőkemence 1 0.22 %
Balogd 1 0.22 %
Magyarbőd 1 0.22 %
Bölzse 1 0.22 %
Bátyok 1 0.22 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 25.10 %
Buzita 223 10.95 %
Csécs 84 4.13 %
Perény - Hím 79 3.88 %
Torna 77 3.78 %
Szeszta 77 3.78 %
Reste 67 3.29 %
Makranc 66 3.24 %
Komaróc 55 2.70 %
Debrőd 55 2.70 %
Somodi 53 2.60 %
Alsólánc 51 2.50 %
Nagyida 49 2.41 %
Tornaújfalu 38 1.87 %
Jászó 37 1.82 %
Áj 37 1.82 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.57 %
Zsarnó 31 1.52 %
Péder 30 1.47 %
Abaújszina 29 1.42 %
Jánok 28 1.38 %
Bódvavendégi 25 1.23 %
Mecenzéf 15 0.74 %
Semse 11 0.54 %
Pány 10 0.49 %
Kenyhec 9 0.44 %
Hernádcsány 9 0.44 %
Tornahorváti 8 0.39 %
Kassamindszent 8 0.39 %
Miglécnémeti 8 0.39 %
Györke 7 0.34 %
Enyicke 6 0.29 %
Kecer 6 0.29 %
Kisida 5 0.25 %
Izdobabeszter 5 0.25 %
Jászómindszent 5 0.25 %
Hernádszentistván 5 0.25 %
Regeteruszka 4 0.20 %
Királynép 4 0.20 %
Jászóújfalu 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.93 %
Jászómindszent 108 9.35 %
Stósz 76 6.58 %
Felsőmecenzéf 50 4.33 %
Szepsi 38 3.29 %
Kisida 36 3.12 %
Hernádcsány 24 2.08 %
Jászó 24 2.08 %
Kassamindszent 24 2.08 %
Jászóújfalu 22 1.90 %
Kassabéla 19 1.65 %
Rozgony 18 1.56 %
Budamér 18 1.56 %
Hernádszokoly 17 1.47 %
Semse 17 1.47 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.30 %
Sároskőszeg 15 1.30 %
Felsőtőkés 14 1.21 %
Kassaolcsvár 14 1.21 %
Csécs 12 1.04 %
Lengyelfalva 12 1.04 %
Torna 12 1.04 %
Izdobabeszter 12 1.04 %
Hernádszentistván 12 1.04 %
Idabukóc 11 0.95 %
Aranyida 11 0.95 %
Lapispatak 11 0.95 %
Koksóbaksa 10 0.87 %
Felsőmislye 9 0.78 %
Alsótőkés 9 0.78 %
Tarcavajkóc 8 0.69 %
Abaújszakaly 8 0.69 %
Tizsite 8 0.69 %
Baska 8 0.69 %
Hatkóc 7 0.61 %
Szalánchuta 7 0.61 %
Enyicke 7 0.61 %
Abaújnádasd 7 0.61 %
Nagyida 7 0.61 %
Abaújszina 7 0.61 %
Hilyó 7 0.61 %
Perény - Hím 7 0.61 %
Magyarbőd 7 0.61 %
Hernádgecse 7 0.61 %
Nagyszalánc 7 0.61 %
Györke 6 0.52 %
Garbócbogdány 6 0.52 %
Makranc 6 0.52 %
Lapispatakújtelep 6 0.52 %
Kelecsenyborda 6 0.52 %
Kecer 6 0.52 %
Királynép 6 0.52 %
Hernádzsadány 6 0.52 %
Rás 5 0.43 %
Pány 5 0.43 %
Rudnok 5 0.43 %
Kisladna 5 0.43 %
Terebő 5 0.43 %
Hernádgönyű 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Abaújharaszti 4 0.35 %
Zsarnó 4 0.35 %
Kalsa 4 0.35 %
Petőszinye 4 0.35 %
Szeszta 4 0.35 %
Nagyladna 4 0.35 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 35.06 %
Buzita 84 5.58 %
Torna 66 4.38 %
Makranc 50 3.32 %
Szeszta 45 2.99 %
Csécs 39 2.59 %
Debrőd 38 2.52 %
Áj 31 2.06 %
Somodi 30 1.99 %
Tornaújfalu 30 1.99 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.86 %
Nagyida 27 1.79 %
Perény - Hím 26 1.73 %
Alsólánc 26 1.73 %
Zsarnó 26 1.73 %
Jánok 26 1.73 %
Reste 23 1.53 %
Péder 22 1.46 %
Jászó 22 1.46 %
Bódvavendégi 21 1.39 %
Rudnok 17 1.13 %
Komaróc 17 1.13 %
Mecenzéf 15 1.00 %
Jászómindszent 13 0.86 %
Hernádcsány 13 0.86 %
Abaújszina 12 0.80 %
Tornahorváti 11 0.73 %
Miglécnémeti 9 0.60 %
Pány 9 0.60 %
Kassamindszent 8 0.53 %
Aranyida 7 0.46 %
Stósz 6 0.40 %
Izdobabeszter 6 0.40 %
Jászóújfalu 6 0.40 %
Györke 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Enyicke 5 0.33 %
Ránk 5 0.33 %
Lapispatak 4 0.27 %
Patacskő 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Kisida 4 0.27 %
Alsómislye 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Felsőmecenzéf 3 0.20 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Szalánchuta 3 0.20 %
Kenyhec 3 0.20 %
Abaújszakaly 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Semse 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Szádelő 2 0.13 %
Tarcavajkóc 2 0.13 %
Hernádzsadány 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Magyarbőd 2 0.13 %
Nagyszalánc 2 0.13 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Budamér 2 0.13 %
Hernádgönyű 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Petőszinye 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.07 %
Hernádszentistván 216 10.98 %
Sároskőszeg 164 8.34 %
Hernádszokoly 138 7.02 %
Budamér 79 4.02 %
Rozgony 58 2.95 %
Kassabéla 40 2.03 %
Abos 40 2.03 %
Kassamindszent 39 1.98 %
Kisida 37 1.88 %
Terebő 34 1.73 %
Hernádcsány 30 1.53 %
Enyicke 28 1.42 %
Jászómindszent 28 1.42 %
Királynép 28 1.42 %
Szepsi 26 1.32 %
Tarcavajkóc 25 1.27 %
Koksóbaksa 23 1.17 %
Izdobabeszter 23 1.17 %
Lapispatak 19 0.97 %
Benyék 18 0.92 %
Hernádzsadány 18 0.92 %
Kisladna 18 0.92 %
Felsőmislye 17 0.86 %
Rás 17 0.86 %
Hernádgecse 17 0.86 %
Nagyszalánc 16 0.81 %
Kassaolcsvár 16 0.81 %
Lapispatakújtelep 15 0.76 %
Kenyhec 15 0.76 %
Alsómislye 15 0.76 %
Eszkáros 14 0.71 %
Baska 14 0.71 %
Regeteruszka 14 0.71 %
Alsótőkés 14 0.71 %
Perény - Hím 13 0.66 %
Bölzse 13 0.66 %
Abaújnádasd 13 0.66 %
Csécs 12 0.61 %
Hatkóc 12 0.61 %
Nagyladna 12 0.61 %
Lengyelfalva 12 0.61 %
Aranyida 12 0.61 %
Abaújszina 11 0.56 %
Semse 11 0.56 %
Felsőhutka 11 0.56 %
Mecenzéf 11 0.56 %
Garbócbogdány 10 0.51 %
Kalsa 10 0.51 %
Buzita 10 0.51 %
Jászóújfalu 10 0.51 %
Torna 10 0.51 %
Kecer 10 0.51 %
Magyarbőd 10 0.51 %
Felsőtőkés 10 0.51 %
Györke 10 0.51 %
Alsóhutka 9 0.46 %
Abaújszakaly 9 0.46 %
Hilyó 8 0.41 %
Idabukóc 8 0.41 %
Alsókemence 8 0.41 %
Tizsite 7 0.36 %
Jászó 7 0.36 %
Szalánchuta 7 0.36 %
Hernádgönyű 7 0.36 %
Stósz 7 0.36 %
Felsőmecenzéf 7 0.36 %
Abaújharaszti 6 0.31 %
Bolyár 6 0.31 %
Ósva 6 0.31 %
Bunyita 6 0.31 %
Györgyi 6 0.31 %
Bátyok 5 0.25 %
Szaláncújváros 5 0.25 %
Nagyida 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 35.86 %
Szepsi 178 16.29 %
Csécs 34 3.11 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.93 %
Áj 31 2.84 %
Makranc 29 2.65 %
Somodi 26 2.38 %
Tornaújfalu 25 2.29 %
Jánok 23 2.10 %
Perény - Hím 20 1.83 %
Zsarnó 20 1.83 %
Bódvavendégi 18 1.65 %
Mecenzéf 14 1.28 %
Szeszta 14 1.28 %
Tornahorváti 14 1.28 %
Jászó 12 1.10 %
Buzita 11 1.01 %
Debrőd 11 1.01 %
Kenyhec 11 1.01 %
Nagyida 10 0.91 %
Pány 10 0.91 %
Péder 8 0.73 %
Hernádcsány 6 0.55 %
Rozgony 6 0.55 %
Kisida 5 0.46 %
Hernádgecse 5 0.46 %
Reste 5 0.46 %
Ájfalucska 4 0.37 %
Szádelő 4 0.37 %
Alsólánc 4 0.37 %
Jászóújfalu 4 0.37 %
Lapispatakújtelep 4 0.37 %
Jászómindszent 4 0.37 %
Magyarbőd 3 0.27 %
Garbócbogdány 3 0.27 %
Izdobabeszter 3 0.27 %
Alsótőkés 3 0.27 %
Komaróc 3 0.27 %
Hernádszokoly 3 0.27 %
Nagyszalánc 3 0.27 %
Abos 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Abaújszina 3 0.27 %
Kassamindszent 3 0.27 %
Abaújnádasd 2 0.18 %
Hilyó 2 0.18 %
Eszkáros 2 0.18 %
Rudnok 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádgönyű 2 0.18 %
Budamér 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Idabukóc 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.74 %
Torna 20 2.29 %
Csécs 12 1.37 %
Jászó 11 1.26 %
Tornaújfalu 10 1.14 %
Rozgony 10 1.14 %
Nagyida 10 1.14 %
Buzita 8 0.91 %
Somodi 8 0.91 %
Makranc 7 0.80 %
Zsarnó 6 0.69 %
Reste 6 0.69 %
Lapispatak 6 0.69 %
Idabukóc 6 0.69 %
Debrőd 5 0.57 %
Jánok 5 0.57 %
Perény - Hím 5 0.57 %
Abaújszina 5 0.57 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.46 %
Kassamindszent 4 0.46 %
Alsólánc 4 0.46 %
Tornahorváti 4 0.46 %
Szeszta 4 0.46 %
Izdobabeszter 3 0.34 %
Petőszinye 3 0.34 %
Magyarbőd 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Hernádszokoly 3 0.34 %
Jászóújfalu 3 0.34 %
Kisida 3 0.34 %
Györke 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Terebő 3 0.34 %
Enyicke 3 0.34 %
Nagyszalánc 2 0.23 %
Bódvavendégi 2 0.23 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.23 %
Hernádcsány 2 0.23 %
Budamér 2 0.23 %
Kalsa 2 0.23 %
Kecer 2 0.23 %
Kenyhec 2 0.23 %
Mecenzéf 2 0.23 %
Abos 2 0.23 %
Patacskő 2 0.23 %
Abaújszakaly 2 0.23 %
Kassaolcsvár 2 0.23 %
Felsőmislye 2 0.23 %
Alsókemence 2 0.23 %
Jászómindszent 1 0.11 %
Pány 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Rudnok 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Szaláncújváros 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Lengyelfalva 1 0.11 %
Stósz 1 0.11 %
Péder 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Tarcavajkóc 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Bolyár 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Felsőmecenzéf 1 0.11 %
Kassabéla 1 0.11 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 26.12 %
Szepsi 82 15.98 %
Csécs 20 3.90 %
Tornaújfalu 18 3.51 %
Nagyida 17 3.31 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.92 %
Buzita 12 2.34 %
Áj 12 2.34 %
Szeszta 12 2.34 %
Somodi 11 2.14 %
Bódvavendégi 11 2.14 %
Zsarnó 10 1.95 %
Jászó 10 1.95 %
Makranc 10 1.95 %
Mecenzéf 9 1.75 %
Péder 9 1.75 %
Jászómindszent 8 1.56 %
Tornahorváti 8 1.56 %
Perény - Hím 7 1.36 %
Eszkáros 6 1.17 %
Hernádcsány 6 1.17 %
Abaújszina 6 1.17 %
Alsólánc 5 0.97 %
Kassamindszent 5 0.97 %
Reste 5 0.97 %
Jánok 4 0.78 %
Budamér 4 0.78 %
Baska 4 0.78 %
Kenyhec 4 0.78 %
Jászóújfalu 4 0.78 %
Hernádzsadány 4 0.78 %
Debrőd 4 0.78 %
Komaróc 4 0.78 %
Magyarbőd 4 0.78 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.78 %
Hernádszentistván 3 0.58 %
Kecer 3 0.58 %
Abaújnádasd 3 0.58 %
Alsótőkés 3 0.58 %
Enyicke 3 0.58 %
Hernádgönyű 3 0.58 %
Pány 3 0.58 %
Lapispatak 3 0.58 %
Semse 3 0.58 %
Györke 2 0.39 %
Abaújszakaly 2 0.39 %
Koksóbaksa 2 0.39 %
Kassabéla 2 0.39 %
Felsőmislye 2 0.39 %
Kassaolcsvár 2 0.39 %
Tizsite 2 0.39 %
Abaújrákos 2 0.39 %
Bolyár 2 0.39 %
Rozgony 2 0.39 %
Rudnok 2 0.39 %
Izdobabeszter 2 0.39 %
Miglécnémeti 2 0.39 %
Szádelő 2 0.39 %
Benyék 2 0.39 %
Nagyszalánc 2 0.39 %
Alsómislye 1 0.19 %
Hernádgecse 1 0.19 %
Bölzse 1 0.19 %
Ájfalucska 1 0.19 %
Felsőcsáj 1 0.19 %
Lapispatakújtelep 1 0.19 %
Újszállás 1 0.19 %
Abos 1 0.19 %
Stósz 1 0.19 %
Balogd 1 0.19 %
Hernádszokoly 1 0.19 %
Ránkfüred 1 0.19 %
Patacskő 1 0.19 %
Aranyida 1 0.19 %
Rás 1 0.19 %
Hilyó 1 0.19 %
Királynép 1 0.19 %
Ránk 1 0.19 %
Sároskőszeg 1 0.19 %
Kisida 1 0.19 %
Kisladna 1 0.19 %
Szaláncújváros 1 0.19 %
Idabukóc 1 0.19 %
Felsőtőkés 1 0.19 %
Abaújharaszti 1 0.19 %
Alsóhutka 1 0.19 %
Alsókemence 1 0.19 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 14.75 %
Torna 295 14.04 %
Jászó 262 12.47 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.00 %
Mecenzéf 91 4.33 %
Buzita 78 3.71 %
Szeszta 60 2.86 %
Zsarnó 56 2.67 %
Somodi 52 2.48 %
Tornaújfalu 50 2.38 %
Áj 47 2.24 %
Jászóújfalu 38 1.81 %
Debrőd 35 1.67 %
Bódvavendégi 33 1.57 %
Csécs 33 1.57 %
Alsólánc 29 1.38 %
Perény - Hím 28 1.33 %
Jánok 26 1.24 %
Szádelő 24 1.14 %
Abaújszina 23 1.09 %
Komaróc 22 1.05 %
Nagyida 20 0.95 %
Makranc 20 0.95 %
Reste 20 0.95 %
Péder 17 0.81 %
Felsőmecenzéf 14 0.67 %
Tornahorváti 11 0.52 %
Jászómindszent 8 0.38 %
Miglécnémeti 6 0.29 %
Királynép 6 0.29 %
Kenyhec 5 0.24 %
Hernádzsadány 5 0.24 %
Hernádcsány 5 0.24 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Abaújszakaly 4 0.19 %
Enyicke 4 0.19 %
Kisida 3 0.14 %
Nagyszalánc 3 0.14 %
Kassamindszent 3 0.14 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 22.76 %
Makranc 115 8.05 %
Csécs 73 5.11 %
Torna 68 4.76 %
Buzita 39 2.73 %
Perény - Hím 36 2.52 %
Tornaújfalu 35 2.45 %
Jánok 30 2.10 %
Pány 26 1.82 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.75 %
Nagyida 23 1.61 %
Mecenzéf 23 1.61 %
Zsarnó 22 1.54 %
Áj 22 1.54 %
Szeszta 20 1.40 %
Györke 19 1.33 %
Komaróc 19 1.33 %
Péder 18 1.26 %
Somodi 17 1.19 %
Jászó 16 1.12 %
Reste 16 1.12 %
Debrőd 15 1.05 %
Kisida 14 0.98 %
Jászómindszent 14 0.98 %
Kenyhec 12 0.84 %
Alsólánc 12 0.84 %
Bódvavendégi 10 0.70 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.63 %
Sároskőszeg 9 0.63 %
Hernádcsány 9 0.63 %
Budamér 8 0.56 %
Rozgony 8 0.56 %
Kassamindszent 8 0.56 %
Hernádszentistván 7 0.49 %
Hernádszokoly 6 0.42 %
Izdobabeszter 6 0.42 %
Semse 6 0.42 %
Tornahorváti 6 0.42 %
Abaújszina 6 0.42 %
Idabukóc 6 0.42 %
Abos 6 0.42 %
Hilyó 6 0.42 %
Jászóújfalu 5 0.35 %
Tarcavajkóc 4 0.28 %
Koksóbaksa 4 0.28 %
Miglécnémeti 4 0.28 %
Bolyár 4 0.28 %
Nagyszalánc 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Abaújnádasd 4 0.28 %
Kassabéla 4 0.28 %
Rás 4 0.28 %
Benyék 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Rudnok 4 0.28 %
Stósz 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Kassaolcsvár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Bölzse 3 0.21 %
Felsőhutka 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Nagyladna 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.09 %
Rozgony 83 4.39 %
Izdobabeszter 61 3.23 %
Kisida 61 3.23 %
Kassamindszent 53 2.80 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.75 %
Györgyi 51 2.70 %
Hernádcsány 50 2.64 %
Jászómindszent 46 2.43 %
Györke 45 2.38 %
Alsókemence 44 2.33 %
Szepsi 42 2.22 %
Sároskőszeg 42 2.22 %
Kassaolcsvár 41 2.17 %
Regeteruszka 40 2.12 %
Garbócbogdány 39 2.06 %
Budamér 37 1.96 %
Petőszinye 37 1.96 %
Bolyár 36 1.90 %
Mecenzéf 36 1.90 %
Kelecsenyborda 36 1.90 %
Nagyszalánc 33 1.75 %
Benyék 31 1.64 %
Felsőmislye 29 1.53 %
Koksóbaksa 28 1.48 %
Tarcavajkóc 28 1.48 %
Csécs 28 1.48 %
Idabukóc 27 1.43 %
Ránkfüred 27 1.43 %
Lapispatak 27 1.43 %
Kecer 25 1.32 %
Alsótőkés 25 1.32 %
Királynép 25 1.32 %
Felsőcsáj 24 1.27 %
Lengyelfalva 24 1.27 %
Hernádzsadány 24 1.27 %
Rás 23 1.22 %
Hernádszentistván 23 1.22 %
Bátyok 23 1.22 %
Felsőkemence 22 1.16 %
Alsómislye 22 1.16 %
Kassabéla 21 1.11 %
Kalsa 20 1.06 %
Hernádszokoly 20 1.06 %
Füzérnádaska 18 0.95 %
Hernádgecse 18 0.95 %
Baska 18 0.95 %
Semse 17 0.90 %
Ránk 16 0.85 %
Tizsite 16 0.85 %
Torna 15 0.79 %
Abaújszakaly 15 0.79 %
Enyicke 15 0.79 %
Ósvacsákány 15 0.79 %
Aranyida 15 0.79 %
Hilyó 14 0.74 %
Alsóhutka 14 0.74 %
Abaújnádasd 14 0.74 %
Kenyhec 14 0.74 %
Jászó 14 0.74 %
Ósva 14 0.74 %
Abaújszina 13 0.69 %
Jászóújfalu 13 0.69 %
Abaújrákos 13 0.69 %
Abaújharaszti 12 0.63 %
Pány 12 0.63 %
Stósz 12 0.63 %
Szaláncújváros 12 0.63 %
Szeszta 11 0.58 %
Lapispatakújtelep 11 0.58 %
Somodi 11 0.58 %
Abos 11 0.58 %
Kecerlipóc 10 0.53 %
Felsőhutka 10 0.53 %
Terebő 10 0.53 %
Eszkáros 10 0.53 %
Sárosófalu 10 0.53 %
Balogd 9 0.48 %
Hernádgönyű 9 0.48 %
Bölzse 9 0.48 %
Alsócsáj 8 0.42 %
Szalánchuta 8 0.42 %
Perény - Hím 7 0.37 %
Nagyida 7 0.37 %
Makranc 6 0.32 %
Rudnok 6 0.32 %
Felsőtőkés 6 0.32 %
Nagyladna 5 0.26 %
Péder 5 0.26 %
Áj 5 0.26 %
Komaróc 5 0.26 %
Buzita 5 0.26 %
Újszállás 5 0.26 %
Modrafalva 4 0.21 %
Jánok 4 0.21 %
Bódvavendégi 4 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.21 %
Zsarnó 4 0.21 %
Hatkóc 4 0.21 %
Bunyita 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 31.46 %
Somodi 42 6.74 %
Kecer 28 4.49 %
Mecenzéf 22 3.53 %
Jászómindszent 16 2.57 %
Nagyida 14 2.25 %
Magyarbőd 13 2.09 %
Jászóújfalu 13 2.09 %
Torna 12 1.93 %
Csécs 10 1.61 %
Hernádcsány 8 1.28 %
Buzita 8 1.28 %
Szepsi 8 1.28 %
Kisida 8 1.28 %
Stósz 7 1.12 %
Patacskő 6 0.96 %
Abaújszina 6 0.96 %
Koksóbaksa 4 0.64 %
Felsőmecenzéf 4 0.64 %
Györke 4 0.64 %
Kassamindszent 4 0.64 %
Abaújszakaly 4 0.64 %
Kenyhec 4 0.64 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.64 %
Abaújnádasd 4 0.64 %
Hilyó 3 0.48 %
Rozgony 3 0.48 %
Rudnok 3 0.48 %
Regeteruszka 3 0.48 %
Budamér 3 0.48 %
Terebő 3 0.48 %
Szeszta 3 0.48 %
Tarcavajkóc 3 0.48 %
Hernádszokoly 2 0.32 %
Kassaolcsvár 2 0.32 %
Királynép 2 0.32 %
Hernádgecse 2 0.32 %
Lengyelfalva 2 0.32 %
Györgyi 2 0.32 %
Alsómislye 2 0.32 %
Bölzse 2 0.32 %
Kassabéla 2 0.32 %
Ósvacsákány 2 0.32 %
Lapispatakújtelep 2 0.32 %
Kelecsenyborda 2 0.32 %
Garbócbogdány 2 0.32 %
Izdobabeszter 2 0.32 %
Pány 2 0.32 %
Hatkóc 2 0.32 %
Perény - Hím 2 0.32 %
Lapispatak 2 0.32 %
Bolyár 2 0.32 %
Hernádzsadány 2 0.32 %
Ránk 2 0.32 %
Alsótőkés 2 0.32 %
Idabukóc 1 0.16 %
Makranc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Nagyladna 1 0.16 %
Alsócsáj 1 0.16 %
Füzérnádaska 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Kecerlipóc 1 0.16 %
Benyék 1 0.16 %
Hernádgönyű 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Semse 1 0.16 %
Áj 1 0.16 %
Enyicke 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Baska 1 0.16 %
Hernádszentistván 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Petőszinye 1 0.16 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.26 %
Rozgony 63 3.02 %
Hernádcsány 61 2.93 %
Jászómindszent 59 2.83 %
Kassamindszent 46 2.21 %
Mecenzéf 42 2.02 %
Izdobabeszter 37 1.78 %
Magyarbőd 35 1.68 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.68 %
Kisida 33 1.58 %
Nagyida 31 1.49 %
Györke 27 1.30 %
Enyicke 27 1.30 %
Hernádgecse 26 1.25 %
Jászó 26 1.25 %
Hernádzsadány 25 1.20 %
Kassaolcsvár 23 1.10 %
Csécs 23 1.10 %
Sároskőszeg 22 1.06 %
Hernádszentistván 22 1.06 %
Koksóbaksa 22 1.06 %
Lapispatak 21 1.01 %
Tarcavajkóc 21 1.01 %
Budamér 20 0.96 %
Nagyszalánc 20 0.96 %
Regeteruszka 19 0.91 %
Somodi 19 0.91 %
Királynép 19 0.91 %
Felsőmislye 19 0.91 %
Makranc 19 0.91 %
Felsőmecenzéf 19 0.91 %
Hernádszokoly 17 0.82 %
Alsómislye 17 0.82 %
Lengyelfalva 17 0.82 %
Baska 16 0.77 %
Semse 16 0.77 %
Abaújnádasd 15 0.72 %
Kecer 14 0.67 %
Stósz 14 0.67 %
Garbócbogdány 14 0.67 %
Idabukóc 14 0.67 %
Abaújszakaly 14 0.67 %
Torna 13 0.62 %
Kassabéla 13 0.62 %
Tizsite 12 0.58 %
Györgyi 12 0.58 %
Bölzse 12 0.58 %
Eszkáros 12 0.58 %
Kisladna 12 0.58 %
Pány 12 0.58 %
Füzérnádaska 11 0.53 %
Alsóhutka 11 0.53 %
Kenyhec 11 0.53 %
Perény - Hím 11 0.53 %
Petőszinye 10 0.48 %
Alsókemence 10 0.48 %
Benyék 10 0.48 %
Abaújszina 10 0.48 %
Szeszta 9 0.43 %
Hilyó 9 0.43 %
Jászóújfalu 9 0.43 %
Lapispatakújtelep 9 0.43 %
Felsőhutka 9 0.43 %
Hernádgönyű 9 0.43 %
Ósva 9 0.43 %
Bolyár 8 0.38 %
Alsótőkés 8 0.38 %
Aranyida 8 0.38 %
Zsarnó 8 0.38 %
Alsócsáj 7 0.34 %
Rudnok 7 0.34 %
Kelecsenyborda 7 0.34 %
Bátyok 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Abos 7 0.34 %
Jánok 6 0.29 %
Kalsa 6 0.29 %
Balogd 6 0.29 %
Nagyladna 6 0.29 %
Rás 6 0.29 %
Bódvavendégi 6 0.29 %
Ósvacsákány 6 0.29 %
Kecerlipóc 6 0.29 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.24 %
Terebő 5 0.24 %
Buzita 4 0.19 %
Felsőtőkés 4 0.19 %
Ránk 4 0.19 %
Komaróc 4 0.19 %
Felsőkemence 4 0.19 %
Patacskő 3 0.14 %
Bunyita 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Szádelő 2 0.10 %
Bocsárd 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Ránkfüred 2 0.10 %
Áj 2 0.10 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Reste 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 13.25 %
Lapispatak 242 9.16 %
Budamér 158 5.98 %
Mecenzéf 114 4.32 %
Hernádcsány 106 4.01 %
Lapispatakújtelep 98 3.71 %
Koksóbaksa 86 3.26 %
Družstevná pri Hornáde 80 3.03 %
Nagyszalánc 77 2.92 %
Királynép 76 2.88 %
Abaújnádasd 76 2.88 %
Kecer 74 2.80 %
Stósz 74 2.80 %
Kisida 74 2.80 %
Rozgony 69 2.61 %
Kalsa 68 2.57 %
Szepsi 58 2.20 %
Izdobabeszter 55 2.08 %
Jászóújfalu 53 2.01 %
Lengyelfalva 50 1.89 %
Szaláncújváros 48 1.82 %
Hernádgecse 47 1.78 %
Jászómindszent 46 1.74 %
Sároskőszeg 46 1.74 %
Hernádszentistván 46 1.74 %
Magyarbőd 44 1.67 %
Regeteruszka 42 1.59 %
Enyicke 40 1.51 %
Benyék 36 1.36 %
Tizsite 35 1.33 %
Abaújszina 34 1.29 %
Bolyár 32 1.21 %
Alsókemence 31 1.17 %
Tarcavajkóc 31 1.17 %
Kelecsenyborda 30 1.14 %
Alsóhutka 29 1.10 %
Hernádgönyű 29 1.10 %
Kassamindszent 28 1.06 %
Sárosófalu 26 0.98 %
Petőszinye 26 0.98 %
Hernádszokoly 26 0.98 %
Újszállás 25 0.95 %
Semse 25 0.95 %
Györke 24 0.91 %
Kassaolcsvár 21 0.80 %
Abaújharaszti 21 0.80 %
Felsőkemence 21 0.80 %
Balogd 21 0.80 %
Garbócbogdány 20 0.76 %
Ósvacsákány 20 0.76 %
Ósva 20 0.76 %
Felsőmecenzéf 20 0.76 %
Abaújrákos 18 0.68 %
Rudnok 18 0.68 %
Hernádzsadány 18 0.68 %
Kassabéla 17 0.64 %
Szalánchuta 17 0.64 %
Györgyi 17 0.64 %
Alsótőkés 16 0.61 %
Felsőmislye 16 0.61 %
Csécs 15 0.57 %
Bunyita 14 0.53 %
Modrafalva 14 0.53 %
Bölzse 14 0.53 %
Torna 14 0.53 %
Alsómislye 14 0.53 %
Eszkáros 13 0.49 %
Baska 13 0.49 %
Bátyok 13 0.49 %
Abos 13 0.49 %
Kecerlipóc 12 0.45 %
Perény - Hím 12 0.45 %
Nagyida 12 0.45 %
Makranc 12 0.45 %
Alsócsáj 12 0.45 %
Felsőcsáj 11 0.42 %
Füzérnádaska 11 0.42 %
Pány 11 0.42 %
Rás 11 0.42 %
Hatkóc 11 0.42 %
Patacskő 11 0.42 %
Kenyhec 10 0.38 %
Aranyida 10 0.38 %
Hilyó 10 0.38 %
Kisszalánc 9 0.34 %
Idabukóc 9 0.34 %
Ránkfüred 9 0.34 %
Ránk 9 0.34 %
Terebő 9 0.34 %
Felsőhutka 7 0.27 %
Felsőtőkés 7 0.27 %
Zsarnó 7 0.27 %
Somodi 5 0.19 %
Reste 3 0.11 %
Jánok 3 0.11 %
Ájfalucska 3 0.11 %
Nagyladna 3 0.11 %
Buzita 3 0.11 %
Bocsárd 2 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.08 %
Péder 2 0.08 %
Bódvavendégi 2 0.08 %
Komaróc 2 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 24.67 %
Jászómindszent 94 7.68 %
Szepsi 75 6.13 %
Stósz 68 5.56 %
Felsőmecenzéf 59 4.82 %
Jászó 40 3.27 %
Kisida 40 3.27 %
Hernádcsány 21 1.72 %
Rozgony 19 1.55 %
Makranc 18 1.47 %
Kassamindszent 17 1.39 %
Torna 16 1.31 %
Lengyelfalva 15 1.23 %
Rudnok 15 1.23 %
Hatkóc 15 1.23 %
Hernádszokoly 14 1.14 %
Királynép 11 0.90 %
Aranyida 11 0.90 %
Koksóbaksa 11 0.90 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.90 %
Jászóújfalu 10 0.82 %
Perény - Hím 9 0.74 %
Pány 9 0.74 %
Idabukóc 9 0.74 %
Garbócbogdány 8 0.65 %
Semse 8 0.65 %
Hernádszentistván 8 0.65 %
Nagyszalánc 8 0.65 %
Magyarbőd 8 0.65 %
Kassaolcsvár 8 0.65 %
Jánok 8 0.65 %
Izdobabeszter 7 0.57 %
Csécs 7 0.57 %
Felsőtőkés 7 0.57 %
Abaújszina 6 0.49 %
Kenyhec 6 0.49 %
Nagyida 6 0.49 %
Györke 6 0.49 %
Abaújszakaly 6 0.49 %
Benyék 6 0.49 %
Sároskőszeg 6 0.49 %
Felsőhutka 6 0.49 %
Abaújnádasd 5 0.41 %
Tarcavajkóc 5 0.41 %
Abos 5 0.41 %
Györgyi 5 0.41 %
Felsőmislye 5 0.41 %
Alsótőkés 5 0.41 %
Budamér 4 0.33 %
Rás 4 0.33 %
Kecerlipóc 4 0.33 %
Kecer 4 0.33 %
Kassabéla 4 0.33 %
Miglécnémeti 4 0.33 %
Buzita 4 0.33 %
Apátka 4 0.33 %
Zsarnó 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Bolyár 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Hernádgönyű 3 0.25 %
Lapispatak 3 0.25 %
Lapispatakújtelep 3 0.25 %
Alsócsáj 3 0.25 %
Szaláncújváros 3 0.25 %
Baska 3 0.25 %
Alsóhutka 3 0.25 %
Somodi 3 0.25 %
Szeszta 3 0.25 %
Hilyó 2 0.16 %
Sárosófalu 2 0.16 %
Ájfalucska 2 0.16 %
Tornaújfalu 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Tornahorváti 2 0.16 %
Nagyladna 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kisladna 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Újszállás 2 0.16 %
Tizsite 2 0.16 %
Abaújharaszti 2 0.16 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 16.81 %
Makranc 152 7.36 %
Buzita 107 5.18 %
Torna 92 4.46 %
Ránk 82 3.97 %
Csécs 79 3.83 %
Nagyida 72 3.49 %
Szeszta 65 3.15 %
Somodi 56 2.71 %
Debrőd 52 2.52 %
Perény - Hím 49 2.37 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.03 %
Reste 39 1.89 %
Tornaújfalu 36 1.74 %
Komaróc 35 1.70 %
Alsólánc 34 1.65 %
Áj 32 1.55 %
Abaújszina 32 1.55 %
Jánok 31 1.50 %
Zsarnó 30