SK
KS
.....

Alsóhutka

Község

címer zászló
96 29% magyar 1910
6 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nižná Hutka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Tarca-dombság
Más földrajzi nevek:
Hnojné, Holec-hegy, Komocsó (Komočov), Konopniská, Kuklya (Kukľa), Lebenye-erdő (Lebeň), Lebenye-patak (Lebenský potok), Malá Borša, Nižné lúky, Padky, Parti (Breh), Pod kuklicou, Solovec, Tiszanyő-patak (Tišanov potok), Veľká Borša, Veľké zeme, Vyšné Konopiská, Vyšné lúky, Vyšné za humni, Zahájané, Zakázané
Koordináták:
48.65947342, 21.36047554
Terület:
4,34 km2
Rang:
község
Népesség:
587
Tszf. magasság:
190 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04018
Település kód:
518140
Szervezeti azonosító:
690317
Adóazonosító:
2021261242

Alsóhutka a Tarca völgyében, a Kassai-medence keleti peremén, az Alsó-Tarca-dombság nyugati oldalán, 190 méteres (határa 179-294 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, a Holec-domb (Holice, 274 m) nyugati lábánál, a Tarca bal partján, Kassától 11 km-re délkeletre, Hernádzsadánytól pedig 8 km-re északra. Határa túlnyomórészt dombvidék, mintegy egyötödét az Alsóhutkától északra elterülő Lebenye-erdő (Lebeň) foglalja el (tölgyes és bükkös). A falutól keletre emelkedik a Kuklya-domb (Kukľa), tőle északra találjuk a község legmagasabb pontját (294 m). Külterületi lakott helyei a Tarca jobb partján, a község központjától 1,5 km-re északnyugatra fekvő Komocsó (Komočov), valamint a 1,7 km-re keletre fekvő Parti vagy Garbócipuszta (Breh). A Tarca bal partján, a központtól 1 km-re északra hétvégi házas övezet található (ezen keresztül tulajdonképpen Alsó- és Felsőhutka belterülete mára egybeépült). 2010-ben területének 42,6 %-át szántóföld (185 ha), 21,7 %-át rét és legelő (94 ha), 20,7 %-át erdő (90 ha), 6,9 %-át beépített terület (30 ha), 5,1 %-át pedig kertek (22 ha) foglalták el. Alsóhutkát az 552-es főút köti össze Abaszéplakon (4 km) keresztül Kassával, illetve Garbócbogdányon (6,5 km) keresztül Nagyszalánccal (13 km), a 3366-os út pedig Komocsó érintésével Felsőhutkával (3 km, a szomszédos község a Tarca bal partján vezető úton is elérhető). Délről Alsómislye, keletről Garbócbogdány és Alsócsáj, északról Felsőhutka községekkel, nyugatról pedig Abaszéplak kassai városrésszel határos. Katasztere délkeleten egy ponton érintkezik Felsőmislyéével. Északi határát a Lebenye-patak (Lebenský potok), keleti határát a Tiszanyő-patak és a Ósva, nyugati határát pedig a 3366-os, az 552-es út, valamint a Tarca-folyó képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). 1986-ban Felsőhutkával egyesítették Hutky néven, 1990-ben azonban újra önálló községgé alakult. 1960 után területének 12,7 százalékát (63 hektárt) elveszítette, amikor a felsőhutkai úttól nyugatra és a kassa-nagyszalánci úttól délre eső határrészeit Abaszéplakhoz csatolták. Területe 1910-1938-ban 4,97 km², 2011-ben 4,34 km² volt.

Népesség

Alsóhutka népessége 2011-ben 543 fő volt, melynek 87,5 %-a szlovák nemzetiségű volt, 10,5 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. Az 20. század elején még vegyes szlovák-magyar lakosságú község magyar lakossága 1945 után a kettős identitás megszűnésével és az asszimilációval szlovákká vált. 1880-ban és 1890-ben a magyar és a szlovák anyanyelvűek aránya még csaknem megegyezett a községben, 1900-ra a magyar anyanyelvűek aránya 32,8 %-ra, 1910-re pedig 29,2 %-ra csökkent. 1921-ben már csak 10 személy (3,4 %), 1930-ban pedig egyetlen alsóhutkai lakos sem vallotta magyarnak magát. 1941-ben a magyar fennhatóság alatt tartott népszámláláson a lakosság 56,3 %-át magyar anyanyelvűnek írták össze, ez azonban inkább a magyarul tudók arányát jelzi. 2011-ben a lakosság 54,1 %-a volt római katolikus (1921-ben még 63,9 %) és 22,8 %-a református vallású, 7,2 %-a felekezeten kívüli, több mint egytizede (11,6 %) nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. A reformátusok 1880-ban még a lakosság 42,4 százalékát, 1921-ben pedig 33,7 %-át alkották. 1880-1941 között népessége 294-369 fő között változott, 1970-től pedig folyamatosan növekszik, a növekedés a rendszerváltás után vett lendületet (elsősorban a szuburbanizáció 2001 utáni felgyorsulásával, egyedül 2001-2011 között 76 fővel gyarapodott a lakosság száma). 1991-2017 között a község népessége több, mint egyharmadával (430 főről 591 főre) nőtt. Népsűrűsége (2011-ben 136 fő/km²) csaknem kétszerese a járási átlagnak.

Történelem

Első írásos említését 1293-ban Hwthka néven találjuk. Neve magyar eredetű, a Hugka személynévből származik. A középkorban a széplaki bencés apátság birtoka volt. Különálló faluként 1335-ben („Hudka abbatis”) bukkan fel először egy oklevélben, mely az itteni Tarca-hidat is említi. 1427-ben kilenc porta volt a faluban. Lakossága a 16. században református hitre tért. 1565-ben 12 portája adózott. A 17. században a Lévay család birtoka volt. 1612-ben „Also Hugka”, 1630-ban már „Also Hutka” névváltozatban említik az okiratok. 1715-ben négy lakott portája volt. A község pecsétje a 18. század végéről ismert. Vályi András 1796-99 között írt monográfiájában szlovák faluként jellemezte. 1828-ban 44 háza és 321 lakosa volt. 1851-ben Fényes Elek szlovák-magyar faluként írta le, ekkor 335 lakosa volt, ebből 171 volt római katolikus és 150 református vallású. 1880-1910 között számos lakosa kivándorolt a tengerentúlra. 1880-ban 347, 1890-ben 364, 1900-ban 369, 1910-ben pedig 329 lakosa volt. 1890-ben 58 ház volt a faluban, ahol 1898-tól állami iskola is működött. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 294, 1930-ban pedig 349 lakosa volt. 1938. novemberében az első bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz (1945-ig). 1938-ban 70 háza és 359 lakosa, 1941-ben pedig 348 lakosa volt. Mezőgazdasági termelőszövetkezetét 1958-ban alapították. A 20. század második felében a község belterülete dél felé terjeszkedett, területe több, mint kétszeresére nőtt. A Tarca bal partján, a községközponttól északra, a Lebenye-erdő nyugati szélén hétvégi házas üdülőövezet alakult ki. Az 1960-as években határának nyugati részét Abaszéplakhoz csatolták. 1970-ben 405, 1980-ban 421, 1991-ben 430 lakosa volt. Az alapfokú oktatás az 1970-es években szűnt meg a községben. Római katolikus templomát 1982-ben kezdték építeni a régi iskola helyén. 1986-ban Hutky néven egyesítették Alsó- és Felsőhutkát, de négy év után a két község újra önállósult. Alsóhutka címerét és zászlaját 2000-ben fogadták el. 2001-ben 467, 2011-ben 543, 2017-ben pedig 591 lakosa volt. 2010. októberében az őszi esőzések után földcsuszamlás veszélye miatt rendkívüli állapotot hirdettek a községben.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Református temploma 1928-ban épült neoklasszicista stílusban. Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma az 1980-as években épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Hutka. Két tót falu Abaúj Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszenek Hernád vizéhez közel, majd minden javaik vagynak, és Kassa is szomszédságokban lévén, piatzok alkalmatos.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hutka (Alsó), magyar-tót falu, Abauj vmegyében, a Tarcza mellett, 171 kath., 14 evang., 150 ref. lak. Ref. szentegyház. F. u. a sz. István semináriuma. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsó-Hutka község 58 házában 364 magyar és tót lakik, Felső-Hutkán 52 házban 302 tót lakos. Mind a kettőnek postaállomása Széplak, táviróállomása Alsó-Mislye.

Helységnévtár

Hutka (Alsó-) [Parti és Komocsó p.], rk. 185 Lengyelfalu, gk. 3 Zdoba, ág. 6 Kassa, ref 147 Bogdány, izr. 6 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

A Tarca völgyében ugyanígy elszigetelten 4 magyar községet találunk. Ez a magyarság azonban részben későbbi elmagyarosodással keletkezett. Alsóhutka és Beszter magyar eredetűek, de a magyarság Alsóhutkán úgy elszlovákosodott, hogy mindmáig még az 50%-os egyensúlyt sem tudta visszahódítani. Megfigyelésünk ideje alatt a Lexicon adatát leszámítva a magyarság 40% körül mozog. Ugyanezt az ítéletet lehet alkalmazni Beszterre is. (...) Alsóhutka. A község keletkezése felől megoszlanak a vélemények. Bizonyos azonban, hogy a XVII. század elején a helység már fennáll és ekkor a Lévay-család tulajdona. Később a Rákócziak birtokában találjuk. A határában feltárt őskori leletek arra utalnak, hogy már a népvándorlás századaiban élénk település színhelye. Külterületi lakott helyei: Komocsó, Parti. Területe 864 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 359.

Névelőfordulások
1293
Hwthka
1327
Hutka
1335
Hudka
1612
Also Hugka
1630
Also Hutka
1773
Alsó-Hutka, Nizne Hutky,
1786
Alschó-Hutka,
1808
Alsó-Hutka,
1863
Alsóhutka,
1920
Nižné Hutky,
1927
Nižná Hutka
1938
Alsóhutka,
1945
Nižná Hutka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Ortášska) 85/8
Telefon: 0556852304
Fax: 0557289553

Honlap: niznahutka.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Vasilenková Iveta (SNS)

Képviselő-testület:
Vojvodová Jana (SMER-SD)
Olejárová Silvia (SNS)
Petra Miroslav (SNS)
Hudáková Renáta (SNS)
Pástor Martin (SNS)
SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö SNS 80% SNS 4 képviselö 5 képviselö
Alsóhutkai Községi Hivatal

Ortášska 85/8

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 166 48%
szlovákok 159 46%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 347
magyarok 96 29%
szlovákok 228 69%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 329
magyarok 10 3%
szlovákok 280 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 294
magyarok 0 0%
szlovákok 424 99%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 430
magyarok 0 0%
szlovákok 454 97%
ruszinok 6 1%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 467
magyarok 2 0%
szlovákok 485 89%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 54 10%
összlétszám 543
magyarok 6 1%
szlovákok 599 98%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 614
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 496
Választási részvétel: 66.94 %
Kiadott boríték: 332
Bedobott boríték: 332

Polgármester

Érvényes szavazólap: 331
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vasilenková Iveta 142 42.90 % SNS
Straková Monika 99 29.91 % Független
Bajús Vojtech 68 20.54 % SMER-SD
Némethová Monika 22 6.65 % NAJ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Olejárová Silvia 184 SNS
Petra Miroslav 167 SNS
Hudáková Renáta 135 SNS
Pástor Martin 126 SNS
Vojvodová Jana 110 SMER-SD

Képviselők

2014
KDH 40.00% KDH 2 képviselö SIEŤ 40.00% SIEŤ 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
SNS 80.00% SNS 4 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 476
Választási részvétel: 13.24 %
Kiadott boríték: 63
Bedobott boríték: 63
Választásra jogosult: 476
Választási részvétel: 11.97 %
Kiadott boríték: 57
Bedobott boríték: 57
Választásra jogosult: 487
Választási részvétel: 24,02 %
Kiadott boríték: 117
Bedobott boríték: 117

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 62
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 117
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 24 38.71 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 18 29.03 % KDS
Jaroslav Džunko 6 9.68 % Független
Dominika Palaščáková 5 8.06 % NOVA
Vladimír Gürtler 3 4.84 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2 3.23 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 2 3.23 % OKS
Rastislav Masnyk 2 3.23 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 21 38.18% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 47 40.17 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 40 34.19 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Jarmila Tkáčová 8 6.84 % SNS
Róbert Bačinský 7 5.98 % Független
Karol Pataky 6 5.13 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 3 2.56 % ĽSNS
Oliver Petrík 2 1.71 % JĽSS
Jaroslav Džunko 2 1.71 % Független
Vladislav Stanko 1 0.85 % Független
Jozef Bobík 1 0.85 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 60
Érvényes szavazólap: 114
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Monika Bérešová 24 40.00% SZS
Ján Kokarda 23 38.33% Független
Michal Rečka 20 33.33% SMER - SD
Jozef Konkoly 18 30.00% SMER - SD
Karol Dzugas 15 25.00% Független
František Petro 14 23.33% SMER - SD
Štefan Petrík 11 18.33% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 10 16.67% Független
Dominika Palaščáková 10 16.67% NOVA
Tomáš Suchý 10 16.67% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Július Beluscák 8 13.33% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Slavomír Horváth 8 13.33% SNS
Ľubomír Šimko 8 13.33% SMER - SD
Štefan Markovič 7 11.67% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Vojtech Staňo 6 10.00% SMER - SD
Ján Stanislav 6 10.00% SNS
Božena Letková 5 8.33% Független
Ján Marton 5 8.33% NOVA
Ladislav Miko 5 8.33% 7 STATOČNÝCH
Radoslav Šimko 4 6.67% SNS
Viliam Bačo 4 6.67% Független
Viktor Sasák 4 6.67% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Viktor Dulina 4 6.67% Független
Róbert Šándor 4 6.67% Független
Miroslav Bačenko 4 6.67% Független
Monika Vargová 3 5.00% SNS
Peter Papáč 3 5.00% KSS
Jaroslav Pástor 3 5.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ladislav Vojtko 3 5.00% KSS
Ivan Hriczko 2 3.33% Független
Jenő Csoltkó 2 3.33% Független
Jozef Holečko 2 3.33% Független
Jozef Tischler 2 3.33% SĽS
Elena Fialková 2 3.33% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Anton Medvec 2 3.33% Független
Vladimír Popovič 2 3.33% SMS
Július Grulyo 2 3.33% Független
Ján Bačo 1 1.67% SĽS
Elena Majancsíková 1 1.67% SĽS
Ladislav Bartók 1 1.67% Független
Alexander Bimbo 1 1.67% SRÚS
Jozef Koňa 1 1.67% SĽS
István Zachariaš 1 1.67% SMK-MKP
Norbert Krušinský 1 1.67% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Palaščák 1 1.67% SOĽ
Ján Mikloš 1 1.67% KSS
Ľubica Holováčová 1 1.67% SĽS
Ivan Buchla 1 1.67% SNS
Róbert Čarny 1 1.67% SNS
Martin Baltes 1 1.67% SĽS
Roman Horváth 1 1.67% SRÚS
Marián Tóth 1 1.67% SaS
Štefan Laczkó 1 1.67% 7 STATOČNÝCH
Mária Topoľančinová 1 1.67% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Marián Kertész 0 0.00% PD
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Ján Kokarda 47 41.23% Független
Michal Rečka 40 35.09% SMER-SD
Imrich Bakši 40 35.09% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 29 25.44% SMER-SD
Miloš Barcal 27 23.68% Független
Mária Dulovičová 27 23.68% Független
Tomáš Kozlai 26 22.81% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Smrčo 23 20.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Viktor Dulina 21 18.42% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Solár 21 18.42% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Serbin 16 14.04% Független
Erika Zámboriová 14 12.28% ŠKV
Radoslav Hodor 14 12.28% Független
Roland Szabó 13 11.40% SMER-SD
Vlastimil Lakatoš 11 9.65% Független
Vojtech Farkaš 11 9.65% Független
František Gedra 11 9.65% ĽS Naše Slovensko
Marcela Demkeová 10 8.77% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Bernát 10 8.77% SMER-SD
Pavol Bujňák 10 8.77% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Pavol Lehotský 10 8.77% Független
Jarmila Vaňová 9 7.89% ŠKV
Ivan Hriczko 9 7.89% ŠKV
Monika Gergelová 9 7.89% SNS
Martin Baltes 9 7.89% ĽS Naše Slovensko
Anton Medvec 9 7.89% Független
Martina Dutková 8 7.02% Független
Štefan Hudák 7 6.14% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 6 5.26% Független
Peter Derevjaník 6 5.26% SMER-SD
Tomáš Suchý 6 5.26% ŠANCA
Mária Lacková 6 5.26% Független
Slavomír Horváth 5 4.39% SNS
Július Beluscsák 4 3.51% Független
Július Begala 4 3.51% Független
Gábor Szalay 3 2.63% SMK-MKP
Gabriel Böhm 3 2.63% Független
Ladislav Andrejanin 3 2.63% ÚSVIT
Jozef Krešák 3 2.63% ŠANCA
Ladislav Vojtko 3 2.63% KSS
Anetta Strýčková 3 2.63% Független
Peter Seman 3 2.63% KSS
Ladislav Bartók 2 1.75% MKDA-MKDSZ
Jozef Hric 2 1.75% KSS
Alexander Horváth 2 1.75% MOST - HÍD
Slavomír Borovský 2 1.75% DS
Norbert Krušinský 1 0.88% MOST - HÍD
Adrianna Gergely Papp 1 0.88% SMK-MKP
Alexander Képes 1 0.88% SMK-MKP
Peter Kocai 1 0.88% NAJ
Anton Király 1 0.88% SMK-MKP
Jaroslav Pástor 1 0.88% MOST - HÍD
István Zachariaš 1 0.88% SMK-MKP
Ervín Kompuš 1 0.88% NAJ
Rudolf Varga 1 0.88% VZDOR
Attila Oravecz 1 0.88% MOST - HÍD
Csaba Simkó 1 0.88% SMK-MKP
Csaba Káposztás 1 0.88% MKDA-MKDSZ
Tibor Bráz 1 0.88% Független
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ján Horváth 0 0.00% Független
Július Grulyo 0 0.00% Független
Elena Fialková 0 0.00% MOST - HÍD
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 79.55 %
Torna 145 17.04 %
Buzita 141 16.57 %
Somodi 111 13.04 %
Makranc 110 12.93 %
Debrőd 109 12.81 %
Csécs 94 11.05 %
Szeszta 73 8.58 %
Jászó 69 8.11 %
Jánok 64 7.52 %
Perény - Hím 63 7.40 %
Komaróc 63 7.40 %
Áj 57 6.70 %
Reste 57 6.70 %
Szádudvarnok - Méhész 51 5.99 %
Tornaújfalu 49 5.76 %
Alsólánc 48 5.64 %
Zsarnó 47 5.52 %
Bódvavendégi 40 4.70 %
Nagyida 40 4.70 %
Péder 40 4.70 %
Abaújszina 33 3.88 %
Pány 22 2.59 %
Mecenzéf 21 2.47 %
Jászómindszent 12 1.41 %
Tornahorváti 12 1.41 %
Szádelő 12 1.41 %
Kenyhec 11 1.29 %
Miglécnémeti 11 1.29 %
Stósz 7 0.82 %
Kisida 7 0.82 %
Felsőmecenzéf 5 0.59 %
Hernádcsány 4 0.47 %
Hernádzsadány 4 0.47 %
Kassamindszent 4 0.47 %
Magyarbőd 4 0.47 %
Jászóújfalu 3 0.35 %
Felsőtőkés 3 0.35 %
Koksóbaksa 3 0.35 %
Izdobabeszter 3 0.35 %
Hernádszokoly 3 0.35 %
Enyicke 3 0.35 %
Petőszinye 3 0.35 %
Rás 2 0.24 %
Baska 2 0.24 %
Hernádszentistván 2 0.24 %
Benyék 2 0.24 %
Felsőcsáj 2 0.24 %
Kalsa 2 0.24 %
Hilyó 2 0.24 %
Patacskő 2 0.24 %
Alsókemence 2 0.24 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.24 %
Györke 2 0.24 %
Alsómislye 2 0.24 %
Alsótőkés 2 0.24 %
Kassaolcsvár 2 0.24 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Semse 1 0.12 %
Rudnok 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Lengyelfalva 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Bolyár 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Kisladna 1 0.12 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 11.43 %
Torna 110 3.87 %
Kecer 63 2.22 %
Szepsi 47 1.65 %
Mecenzéf 28 0.98 %
Áj 16 0.56 %
Buzita 14 0.49 %
Jászómindszent 13 0.46 %
Csécs 11 0.39 %
Jászóújfalu 10 0.35 %
Kisida 9 0.32 %
Abaújszakaly 9 0.32 %
Györke 8 0.28 %
Kenyhec 8 0.28 %
Hernádcsány 8 0.28 %
Tornaújfalu 7 0.25 %
Abos 7 0.25 %
Izdobabeszter 7 0.25 %
Abaújszina 6 0.21 %
Stósz 6 0.21 %
Budamér 5 0.18 %
Hernádszentistván 5 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.18 %
Hernádszokoly 5 0.18 %
Pány 5 0.18 %
Enyicke 5 0.18 %
Benyék 5 0.18 %
Semse 5 0.18 %
Bolyár 5 0.18 %
Hernádzsadány 4 0.14 %
Rozgony 4 0.14 %
Debrőd 4 0.14 %
Koksóbaksa 4 0.14 %
Nagyida 4 0.14 %
Miglécnémeti 4 0.14 %
Zsarnó 4 0.14 %
Alsókemence 4 0.14 %
Lapispatakújtelep 4 0.14 %
Szeszta 3 0.11 %
Hilyó 3 0.11 %
Komaróc 3 0.11 %
Nagyszalánc 3 0.11 %
Alsólánc 3 0.11 %
Patacskő 3 0.11 %
Sároskőszeg 3 0.11 %
Felsőmislye 3 0.11 %
Felsőmecenzéf 3 0.11 %
Szaláncújváros 3 0.11 %
Ránk 3 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.11 %
Alsómislye 3 0.11 %
Rudnok 3 0.11 %
Baska 3 0.11 %
Perény - Hím 3 0.11 %
Lapispatak 2 0.07 %
Lengyelfalva 2 0.07 %
Makranc 2 0.07 %
Petőszinye 2 0.07 %
Alsóhutka 2 0.07 %
Felsőtőkés 2 0.07 %
Aranyida 2 0.07 %
Királynép 2 0.07 %
Kassamindszent 2 0.07 %
Garbócbogdány 2 0.07 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Alsótőkés 1 0.04 %
Kassaolcsvár 1 0.04 %
Abaújrákos 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Jánok 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Bódvavendégi 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Szalánchuta 1 0.04 %
Alsócsáj 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Györgyi 1 0.04 %
Somodi 1 0.04 %
Terebő 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Felsőhutka 1 0.04 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Balogd 1 0.04 %
Magyarbőd 1 0.04 %
Bölzse 1 0.04 %
Bátyok 1 0.04 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 34.32 %
Buzita 223 14.98 %
Csécs 84 5.64 %
Perény - Hím 79 5.31 %
Torna 77 5.17 %
Szeszta 77 5.17 %
Reste 67 4.50 %
Makranc 66 4.43 %
Komaróc 55 3.69 %
Debrőd 55 3.69 %
Somodi 53 3.56 %
Alsólánc 51 3.43 %
Nagyida 49 3.29 %
Tornaújfalu 38 2.55 %
Jászó 37 2.48 %
Áj 37 2.48 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.15 %
Zsarnó 31 2.08 %
Péder 30 2.01 %
Abaújszina 29 1.95 %
Jánok 28 1.88 %
Bódvavendégi 25 1.68 %
Mecenzéf 15 1.01 %
Semse 11 0.74 %
Pány 10 0.67 %
Kenyhec 9 0.60 %
Hernádcsány 9 0.60 %
Tornahorváti 8 0.54 %
Kassamindszent 8 0.54 %
Miglécnémeti 8 0.54 %
Györke 7 0.47 %
Enyicke 6 0.40 %
Kecer 6 0.40 %
Kisida 5 0.34 %
Izdobabeszter 5 0.34 %
Jászómindszent 5 0.34 %
Hernádszentistván 5 0.34 %
Regeteruszka 4 0.27 %
Királynép 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Felsőcsáj 3 0.20 %
Patacskő 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Hatkóc 3 0.20 %
Rozgony 3 0.20 %
Hernádzsadány 3 0.20 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Aranyida 2 0.13 %
Felsőkemence 2 0.13 %
Sároskőszeg 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Felsőmecenzéf 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 10.02 %
Jászómindszent 108 5.88 %
Stósz 76 4.14 %
Felsőmecenzéf 50 2.72 %
Szepsi 38 2.07 %
Kisida 36 1.96 %
Hernádcsány 24 1.31 %
Jászó 24 1.31 %
Kassamindszent 24 1.31 %
Jászóújfalu 22 1.20 %
Kassabéla 19 1.03 %
Rozgony 18 0.98 %
Budamér 18 0.98 %
Hernádszokoly 17 0.93 %
Semse 17 0.93 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.82 %
Sároskőszeg 15 0.82 %
Felsőtőkés 14 0.76 %
Kassaolcsvár 14 0.76 %
Csécs 12 0.65 %
Lengyelfalva 12 0.65 %
Torna 12 0.65 %
Izdobabeszter 12 0.65 %
Hernádszentistván 12 0.65 %
Idabukóc 11 0.60 %
Aranyida 11 0.60 %
Lapispatak 11 0.60 %
Koksóbaksa 10 0.54 %
Felsőmislye 9 0.49 %
Alsótőkés 9 0.49 %
Tarcavajkóc 8 0.44 %
Abaújszakaly 8 0.44 %
Tizsite 8 0.44 %
Baska 8 0.44 %
Hatkóc 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Enyicke 7 0.38 %
Abaújnádasd 7 0.38 %
Nagyida 7 0.38 %
Abaújszina 7 0.38 %
Hilyó 7 0.38 %
Perény - Hím 7 0.38 %
Magyarbőd 7 0.38 %
Hernádgecse 7 0.38 %
Nagyszalánc 7 0.38 %
Györke 6 0.33 %
Garbócbogdány 6 0.33 %
Makranc 6 0.33 %
Lapispatakújtelep 6 0.33 %
Kelecsenyborda 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Királynép 6 0.33 %
Hernádzsadány 6 0.33 %
Rás 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Rudnok 5 0.27 %
Kisladna 5 0.27 %
Terebő 5 0.27 %
Hernádgönyű 4 0.22 %
Buzita 4 0.22 %
Ájfalucska 4 0.22 %
Abaújharaszti 4 0.22 %
Zsarnó 4 0.22 %
Kalsa 4 0.22 %
Petőszinye 4 0.22 %
Szeszta 4 0.22 %
Nagyladna 4 0.22 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Györgyi 3 0.16 %
Abaújrákos 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Alsómislye 3 0.16 %
Abos 3 0.16 %
Alsóhutka 3 0.16 %
Benyék 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Újszállás 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Ósva 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Balogd 2 0.11 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Kenyhec 2 0.11 %
Bölzse 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Bódvavendégi 1 0.05 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Alsócsáj 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 58.02 %
Buzita 84 9.23 %
Torna 66 7.25 %
Makranc 50 5.49 %
Szeszta 45 4.95 %
Csécs 39 4.29 %
Debrőd 38 4.18 %
Áj 31 3.41 %
Somodi 30 3.30 %
Tornaújfalu 30 3.30 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.08 %
Nagyida 27 2.97 %
Perény - Hím 26 2.86 %
Alsólánc 26 2.86 %
Zsarnó 26 2.86 %
Jánok 26 2.86 %
Reste 23 2.53 %
Péder 22 2.42 %
Jászó 22 2.42 %
Bódvavendégi 21 2.31 %
Rudnok 17 1.87 %
Komaróc 17 1.87 %
Mecenzéf 15 1.65 %
Jászómindszent 13 1.43 %
Hernádcsány 13 1.43 %
Abaújszina 12 1.32 %
Tornahorváti 11 1.21 %
Miglécnémeti 9 0.99 %
Pány 9 0.99 %
Kassamindszent 8 0.88 %
Aranyida 7 0.77 %
Stósz 6 0.66 %
Izdobabeszter 6 0.66 %
Jászóújfalu 6 0.66 %
Györke 6 0.66 %
Rás 6 0.66 %
Enyicke 5 0.55 %
Ránk 5 0.55 %
Lapispatak 4 0.44 %
Patacskő 4 0.44 %
Sároskőszeg 4 0.44 %
Kisida 4 0.44 %
Alsómislye 4 0.44 %
Hernádgecse 4 0.44 %
Koksóbaksa 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Hernádszokoly 3 0.33 %
Szalánchuta 3 0.33 %
Kenyhec 3 0.33 %
Abaújszakaly 3 0.33 %
Garbócbogdány 3 0.33 %
Semse 3 0.33 %
Alsótőkés 3 0.33 %
Szádelő 2 0.22 %
Tarcavajkóc 2 0.22 %
Hernádzsadány 2 0.22 %
Hilyó 2 0.22 %
Magyarbőd 2 0.22 %
Nagyszalánc 2 0.22 %
Kisszalánc 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Budamér 2 0.22 %
Hernádgönyű 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Kalsa 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Kisladna 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sárosófalu 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Rozgony 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 15.16 %
Hernádszentistván 216 12.74 %
Sároskőszeg 164 9.68 %
Hernádszokoly 138 8.14 %
Budamér 79 4.66 %
Rozgony 58 3.42 %
Kassabéla 40 2.36 %
Abos 40 2.36 %
Kassamindszent 39 2.30 %
Kisida 37 2.18 %
Terebő 34 2.01 %
Hernádcsány 30 1.77 %
Enyicke 28 1.65 %
Jászómindszent 28 1.65 %
Királynép 28 1.65 %
Szepsi 26 1.53 %
Tarcavajkóc 25 1.47 %
Koksóbaksa 23 1.36 %
Izdobabeszter 23 1.36 %
Lapispatak 19 1.12 %
Benyék 18 1.06 %
Hernádzsadány 18 1.06 %
Kisladna 18 1.06 %
Felsőmislye 17 1.00 %
Rás 17 1.00 %
Hernádgecse 17 1.00 %
Nagyszalánc 16 0.94 %
Kassaolcsvár 16 0.94 %
Lapispatakújtelep 15 0.88 %
Kenyhec 15 0.88 %
Alsómislye 15 0.88 %
Eszkáros 14 0.83 %
Baska 14 0.83 %
Regeteruszka 14 0.83 %
Alsótőkés 14 0.83 %
Perény - Hím 13 0.77 %
Bölzse 13 0.77 %
Abaújnádasd 13 0.77 %
Csécs 12 0.71 %
Hatkóc 12 0.71 %
Nagyladna 12 0.71 %
Lengyelfalva 12 0.71 %
Aranyida 12 0.71 %
Abaújszina 11 0.65 %
Semse 11 0.65 %
Felsőhutka 11 0.65 %
Mecenzéf 11 0.65 %
Garbócbogdány 10 0.59 %
Kalsa 10 0.59 %
Buzita 10 0.59 %
Jászóújfalu 10 0.59 %
Torna 10 0.59 %
Kecer 10 0.59 %
Magyarbőd 10 0.59 %
Felsőtőkés 10 0.59 %
Györke 10 0.59 %
Alsóhutka 9 0.53 %
Abaújszakaly 9 0.53 %
Hilyó 8 0.47 %
Idabukóc 8 0.47 %
Alsókemence 8 0.47 %
Tizsite 7 0.41 %
Jászó 7 0.41 %
Szalánchuta 7 0.41 %
Hernádgönyű 7 0.41 %
Stósz 7 0.41 %
Felsőmecenzéf 7 0.41 %
Abaújharaszti 6 0.35 %
Bolyár 6 0.35 %
Ósva 6 0.35 %
Bunyita 6 0.35 %
Györgyi 6 0.35 %
Bátyok 5 0.29 %
Szaláncújváros 5 0.29 %
Nagyida 5 0.29 %
Pány 5 0.29 %
Felsőcsáj 4 0.24 %
Ránkfüred 4 0.24 %
Ránk 3 0.18 %
Jánok 3 0.18 %
Szeszta 3 0.18 %
Újszállás 3 0.18 %
Ósvacsákány 3 0.18 %
Rudnok 3 0.18 %
Miglécnémeti 3 0.18 %
Balogd 3 0.18 %
Sárosófalu 3 0.18 %
Alsócsáj 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Áj 3 0.18 %
Füzérnádaska 3 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.18 %
Felsőkemence 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Kecerlipóc 2 0.12 %
Somodi 2 0.12 %
Abaújrákos 2 0.12 %
Apátka 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Makranc 2 0.12 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Zsarnó 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 25.98 %
Szepsi 178 11.80 %
Csécs 34 2.25 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.12 %
Áj 31 2.05 %
Makranc 29 1.92 %
Somodi 26 1.72 %
Tornaújfalu 25 1.66 %
Jánok 23 1.52 %
Perény - Hím 20 1.33 %
Zsarnó 20 1.33 %
Bódvavendégi 18 1.19 %
Mecenzéf 14 0.93 %
Szeszta 14 0.93 %
Tornahorváti 14 0.93 %
Jászó 12 0.80 %
Buzita 11 0.73 %
Debrőd 11 0.73 %
Kenyhec 11 0.73 %
Nagyida 10 0.66 %
Pány 10 0.66 %
Péder 8 0.53 %
Hernádcsány 6 0.40 %
Rozgony 6 0.40 %
Kisida 5 0.33 %
Hernádgecse 5 0.33 %
Reste 5 0.33 %
Ájfalucska 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Alsólánc 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Lapispatakújtelep 4 0.27 %
Jászómindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Komaróc 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Nagyszalánc 3 0.20 %
Abos 3 0.20 %
Hernádzsadány 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Abaújszina 3 0.20 %
Kassamindszent 3 0.20 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Eszkáros 2 0.13 %
Rudnok 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Hernádgönyű 2 0.13 %
Budamér 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Idabukóc 2 0.13 %
Szalánchuta 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 3.58 %
Torna 20 1.21 %
Csécs 12 0.73 %
Jászó 11 0.67 %
Tornaújfalu 10 0.61 %
Rozgony 10 0.61 %
Nagyida 10 0.61 %
Buzita 8 0.49 %
Somodi 8 0.49 %
Makranc 7 0.42 %
Zsarnó 6 0.36 %
Reste 6 0.36 %
Lapispatak 6 0.36 %
Idabukóc 6 0.36 %
Debrőd 5 0.30 %
Jánok 5 0.30 %
Perény - Hím 5 0.30 %
Abaújszina 5 0.30 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.24 %
Kassamindszent 4 0.24 %
Alsólánc 4 0.24 %
Tornahorváti 4 0.24 %
Szeszta 4 0.24 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Magyarbőd 3 0.18 %
Komaróc 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Kisida 3 0.18 %
Györke 3 0.18 %
Ránk 3 0.18 %
Terebő 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Nagyszalánc 2 0.12 %
Bódvavendégi 2 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.12 %
Hernádcsány 2 0.12 %
Budamér 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Kecer 2 0.12 %
Kenyhec 2 0.12 %
Mecenzéf 2 0.12 %
Abos 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Abaújszakaly 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Jászómindszent 1 0.06 %
Pány 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Alsótőkés 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Királynép 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 14.77 %
Szepsi 82 9.04 %
Csécs 20 2.21 %
Tornaújfalu 18 1.98 %
Nagyida 17 1.87 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.65 %
Buzita 12 1.32 %
Áj 12 1.32 %
Szeszta 12 1.32 %
Somodi 11 1.21 %
Bódvavendégi 11 1.21 %
Zsarnó 10 1.10 %
Jászó 10 1.10 %
Makranc 10 1.10 %
Mecenzéf 9 0.99 %
Péder 9 0.99 %
Jászómindszent 8 0.88 %
Tornahorváti 8 0.88 %
Perény - Hím 7 0.77 %
Eszkáros 6 0.66 %
Hernádcsány 6 0.66 %
Abaújszina 6 0.66 %
Alsólánc 5 0.55 %
Kassamindszent 5 0.55 %
Reste 5 0.55 %
Jánok 4 0.44 %
Budamér 4 0.44 %
Baska 4 0.44 %
Kenyhec 4 0.44 %
Jászóújfalu 4 0.44 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Komaróc 4 0.44 %
Magyarbőd 4 0.44 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.44 %
Hernádszentistván 3 0.33 %
Kecer 3 0.33 %
Abaújnádasd 3 0.33 %
Alsótőkés 3 0.33 %
Enyicke 3 0.33 %
Hernádgönyű 3 0.33 %
Pány 3 0.33 %
Lapispatak 3 0.33 %
Semse 3 0.33 %
Györke 2 0.22 %
Abaújszakaly 2 0.22 %
Koksóbaksa 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Felsőmislye 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Tizsite 2 0.22 %
Abaújrákos 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Rozgony 2 0.22 %
Rudnok 2 0.22 %
Izdobabeszter 2 0.22 %
Miglécnémeti 2 0.22 %
Szádelő 2 0.22 %
Benyék 2 0.22 %
Nagyszalánc 2 0.22 %
Alsómislye 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Újszállás 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Stósz 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Hernádszokoly 1 0.11 %
Ránkfüred 1 0.11 %
Patacskő 1 0.11 %
Aranyida 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Hilyó 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Ránk 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Kisida 1 0.11 %
Kisladna 1 0.11 %
Szaláncújváros 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 16.38 %
Torna 295 15.58 %
Jászó 262 13.84 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.66 %
Mecenzéf 91 4.81 %
Buzita 78 4.12 %
Szeszta 60 3.17 %
Zsarnó 56 2.96 %
Somodi 52 2.75 %
Tornaújfalu 50 2.64 %
Áj 47 2.48 %
Jászóújfalu 38 2.01 %
Debrőd 35 1.85 %
Bódvavendégi 33 1.74 %
Csécs 33 1.74 %
Alsólánc 29 1.53 %
Perény - Hím 28 1.48 %
Jánok 26 1.37 %
Szádelő 24 1.27 %
Abaújszina 23 1.22 %
Komaróc 22 1.16 %
Nagyida 20 1.06 %
Makranc 20 1.06 %
Reste 20 1.06 %
Péder 17 0.90 %
Felsőmecenzéf 14 0.74 %
Tornahorváti 11 0.58 %
Jászómindszent 8 0.42 %
Miglécnémeti 6 0.32 %
Királynép 6 0.32 %
Kenyhec 5 0.26 %
Hernádzsadány 5 0.26 %
Hernádcsány 5 0.26 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Abaújszakaly 4 0.21 %
Enyicke 4 0.21 %
Kisida 3 0.16 %
Nagyszalánc 3 0.16 %
Kassamindszent 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Pány 2 0.11 %
Hernádszokoly 2 0.11 %
Lapispatak 2 0.11 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 24.09 %
Makranc 115 8.52 %
Csécs 73 5.41 %
Torna 68 5.04 %
Buzita 39 2.89 %
Perény - Hím 36 2.67 %
Tornaújfalu 35 2.59 %
Jánok 30 2.22 %
Pány 26 1.93 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.85 %
Nagyida 23 1.70 %
Mecenzéf 23 1.70 %
Zsarnó 22 1.63 %
Áj 22 1.63 %
Szeszta 20 1.48 %
Györke 19 1.41 %
Komaróc 19 1.41 %
Péder 18 1.33 %
Somodi 17 1.26 %
Jászó 16 1.19 %
Reste 16 1.19 %
Debrőd 15 1.11 %
Kisida 14 1.04 %
Jászómindszent 14 1.04 %
Kenyhec 12 0.89 %
Alsólánc 12 0.89 %
Bódvavendégi 10 0.74 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.67 %
Sároskőszeg 9 0.67 %
Hernádcsány 9 0.67 %
Budamér 8 0.59 %
Rozgony 8 0.59 %
Kassamindszent 8 0.59 %
Hernádszentistván 7 0.52 %
Hernádszokoly 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Semse 6 0.44 %
Tornahorváti 6 0.44 %
Abaújszina 6 0.44 %
Idabukóc 6 0.44 %
Abos 6 0.44 %
Hilyó 6 0.44 %
Jászóújfalu 5 0.37 %
Tarcavajkóc 4 0.30 %
Koksóbaksa 4 0.30 %
Miglécnémeti 4 0.30 %
Bolyár 4 0.30 %
Nagyszalánc 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Abaújnádasd 4 0.30 %
Kassabéla 4 0.30 %
Rás 4 0.30 %
Benyék 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Rudnok 4 0.30 %
Stósz 3 0.22 %
Lapispatakújtelep 3 0.22 %
Kassaolcsvár 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Bölzse 3 0.22 %
Felsőhutka 3 0.22 %
Hernádgönyű 3 0.22 %
Nagyladna 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.31 %
Rozgony 83 4.51 %
Izdobabeszter 61 3.31 %
Kisida 61 3.31 %
Kassamindszent 53 2.88 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.82 %
Györgyi 51 2.77 %
Hernádcsány 50 2.72 %
Jászómindszent 46 2.50 %
Györke 45 2.44 %
Alsókemence 44 2.39 %
Szepsi 42 2.28 %
Sároskőszeg 42 2.28 %
Kassaolcsvár 41 2.23 %
Regeteruszka 40 2.17 %
Garbócbogdány 39 2.12 %
Budamér 37 2.01 %
Petőszinye 37 2.01 %
Bolyár 36 1.96 %
Mecenzéf 36 1.96 %
Kelecsenyborda 36 1.96 %
Nagyszalánc 33 1.79 %
Benyék 31 1.68 %
Felsőmislye 29 1.58 %
Koksóbaksa 28 1.52 %
Tarcavajkóc 28 1.52 %
Csécs 28 1.52 %
Idabukóc 27 1.47 %
Ránkfüred 27 1.47 %
Lapispatak 27 1.47 %
Kecer 25 1.36 %
Alsótőkés 25 1.36 %
Királynép 25 1.36 %
Felsőcsáj 24 1.30 %
Lengyelfalva 24 1.30 %
Hernádzsadány 24 1.30 %
Rás 23 1.25 %
Hernádszentistván 23 1.25 %
Bátyok 23 1.25 %
Felsőkemence 22 1.20 %
Alsómislye 22 1.20 %
Kassabéla 21 1.14 %
Kalsa 20 1.09 %
Hernádszokoly 20 1.09 %
Füzérnádaska 18 0.98 %
Hernádgecse 18 0.98 %
Baska 18 0.98 %
Semse 17 0.92 %
Ránk 16 0.87 %
Tizsite 16 0.87 %
Torna 15 0.81 %
Abaújszakaly 15 0.81 %
Enyicke 15 0.81 %
Ósvacsákány 15 0.81 %
Aranyida 15 0.81 %
Hilyó 14 0.76 %
Alsóhutka 14 0.76 %
Abaújnádasd 14 0.76 %
Kenyhec 14 0.76 %
Jászó 14 0.76 %
Ósva 14 0.76 %
Abaújszina 13 0.71 %
Jászóújfalu 13 0.71 %
Abaújrákos 13 0.71 %
Abaújharaszti 12 0.65 %
Pány 12 0.65 %
Stósz 12 0.65 %
Szaláncújváros 12 0.65 %
Szeszta 11 0.60 %
Lapispatakújtelep 11 0.60 %
Somodi 11 0.60 %
Abos 11 0.60 %
Kecerlipóc 10 0.54 %
Felsőhutka 10 0.54 %
Terebő 10 0.54 %
Eszkáros 10 0.54 %
Sárosófalu 10 0.54 %
Balogd 9 0.49 %
Hernádgönyű 9 0.49 %
Bölzse 9 0.49 %
Alsócsáj 8 0.43 %
Szalánchuta 8 0.43 %
Perény - Hím 7 0.38 %
Nagyida 7 0.38 %
Makranc 6 0.33 %
Rudnok 6 0.33 %
Felsőtőkés 6 0.33 %
Nagyladna 5 0.27 %
Péder 5 0.27 %
Áj 5 0.27 %
Komaróc 5 0.27 %
Buzita 5 0.27 %
Újszállás 5 0.27 %
Modrafalva 4 0.22 %
Jánok 4 0.22 %
Bódvavendégi 4 0.22 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.22 %
Zsarnó 4 0.22 %
Hatkóc 4 0.22 %
Bunyita 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 15.07 %
Somodi 42 3.23 %
Kecer 28 2.15 %
Mecenzéf 22 1.69 %
Jászómindszent 16 1.23 %
Nagyida 14 1.08 %
Magyarbőd 13 1.00 %
Jászóújfalu 13 1.00 %
Torna 12 0.92 %
Csécs 10 0.77 %
Hernádcsány 8 0.61 %
Buzita 8 0.61 %
Szepsi 8 0.61 %
Kisida 8 0.61 %
Stósz 7 0.54 %
Patacskő 6 0.46 %
Abaújszina 6 0.46 %
Koksóbaksa 4 0.31 %
Felsőmecenzéf 4 0.31 %
Györke 4 0.31 %
Kassamindszent 4 0.31 %
Abaújszakaly 4 0.31 %
Kenyhec 4 0.31 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.31 %
Abaújnádasd 4 0.31 %
Hilyó 3 0.23 %
Rozgony 3 0.23 %
Rudnok 3 0.23 %
Regeteruszka 3 0.23 %
Budamér 3 0.23 %
Terebő 3 0.23 %
Szeszta 3 0.23 %
Tarcavajkóc 3 0.23 %
Hernádszokoly 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Hernádgecse 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Györgyi 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Ósvacsákány 2 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.15 %
Kelecsenyborda 2 0.15 %
Garbócbogdány 2 0.15 %
Izdobabeszter 2 0.15 %
Pány 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Perény - Hím 2 0.15 %
Lapispatak 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Idabukóc 1 0.08 %
Makranc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Hernádgönyű 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Enyicke 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.47 %
Rozgony 63 3.22 %
Hernádcsány 61 3.12 %
Jászómindszent 59 3.01 %
Kassamindszent 46 2.35 %
Mecenzéf 42 2.15 %
Izdobabeszter 37 1.89 %
Magyarbőd 35 1.79 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.79 %
Kisida 33 1.69 %
Nagyida 31 1.58 %
Györke 27 1.38 %
Enyicke 27 1.38 %
Hernádgecse 26 1.33 %
Jászó 26 1.33 %
Hernádzsadány 25 1.28 %
Kassaolcsvár 23 1.17 %
Csécs 23 1.17 %
Sároskőszeg 22 1.12 %
Hernádszentistván 22 1.12 %
Koksóbaksa 22 1.12 %
Lapispatak 21 1.07 %
Tarcavajkóc 21 1.07 %
Budamér 20 1.02 %
Nagyszalánc 20 1.02 %
Regeteruszka 19 0.97 %
Somodi 19 0.97 %
Királynép 19 0.97 %
Felsőmislye 19 0.97 %
Makranc 19 0.97 %
Felsőmecenzéf 19 0.97 %
Hernádszokoly 17 0.87 %
Alsómislye 17 0.87 %
Lengyelfalva 17 0.87 %
Baska 16 0.82 %
Semse 16 0.82 %
Abaújnádasd 15 0.77 %
Kecer 14 0.72 %
Stósz 14 0.72 %
Garbócbogdány 14 0.72 %
Idabukóc 14 0.72 %
Abaújszakaly 14 0.72 %
Torna 13 0.66 %
Kassabéla 13 0.66 %
Tizsite 12 0.61 %
Györgyi 12 0.61 %
Bölzse 12 0.61 %
Eszkáros 12 0.61 %
Kisladna 12 0.61 %
Pány 12 0.61 %
Füzérnádaska 11 0.56 %
Alsóhutka 11 0.56 %
Kenyhec 11 0.56 %
Perény - Hím 11 0.56 %
Petőszinye 10 0.51 %
Alsókemence 10 0.51 %
Benyék 10 0.51 %
Abaújszina 10 0.51 %
Szeszta 9 0.46 %
Hilyó 9 0.46 %
Jászóújfalu 9 0.46 %
Lapispatakújtelep 9 0.46 %
Felsőhutka 9 0.46 %
Hernádgönyű 9 0.46 %
Ósva 9 0.46 %
Bolyár 8 0.41 %
Alsótőkés 8 0.41 %
Aranyida 8 0.41 %
Zsarnó 8 0.41 %
Alsócsáj 7 0.36 %
Rudnok 7 0.36 %
Kelecsenyborda 7 0.36 %
Bátyok 7 0.36 %
Szalánchuta 7 0.36 %
Abos 7 0.36 %
Jánok 6 0.31 %
Kalsa 6 0.31 %
Balogd 6 0.31 %
Nagyladna 6 0.31 %
Rás 6 0.31 %
Bódvavendégi 6 0.31 %
Ósvacsákány 6 0.31 %
Kecerlipóc 6 0.31 %
Abaújharaszti 6 0.31 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.26 %
Terebő 5 0.26 %
Buzita 4 0.20 %
Felsőtőkés 4 0.20 %
Ránk 4 0.20 %
Komaróc 4 0.20 %
Felsőkemence 4 0.20 %
Patacskő 3 0.15 %
Bunyita 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Szádelő 2 0.10 %
Bocsárd 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Ránkfüred 2 0.10 %
Áj 2 0.10 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Reste 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.63 %
Lapispatak 242 8.04 %
Budamér 158 5.25 %
Mecenzéf 114 3.79 %
Hernádcsány 106 3.52 %
Lapispatakújtelep 98 3.26 %
Koksóbaksa 86 2.86 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.66 %
Nagyszalánc 77 2.56 %
Királynép 76 2.52 %
Abaújnádasd 76 2.52 %
Kecer 74 2.46 %
Stósz 74 2.46 %
Kisida 74 2.46 %
Rozgony 69 2.29 %
Kalsa 68 2.26 %
Szepsi 58 1.93 %
Izdobabeszter 55 1.83 %
Jászóújfalu 53 1.76 %
Lengyelfalva 50 1.66 %
Szaláncújváros 48 1.59 %
Hernádgecse 47 1.56 %
Jászómindszent 46 1.53 %
Sároskőszeg 46 1.53 %
Hernádszentistván 46 1.53 %
Magyarbőd 44 1.46 %
Regeteruszka 42 1.40 %
Enyicke 40 1.33 %
Benyék 36 1.20 %
Tizsite 35 1.16 %
Abaújszina 34 1.13 %
Bolyár 32 1.06 %
Alsókemence 31 1.03 %
Tarcavajkóc 31 1.03 %
Kelecsenyborda 30 1.00 %
Alsóhutka 29 0.96 %
Hernádgönyű 29 0.96 %
Kassamindszent 28 0.93 %
Sárosófalu 26 0.86 %
Petőszinye 26 0.86 %
Hernádszokoly 26 0.86 %
Újszállás 25 0.83 %
Semse 25 0.83 %
Györke 24 0.80 %
Kassaolcsvár 21 0.70 %
Abaújharaszti 21 0.70 %
Felsőkemence 21 0.70 %
Balogd 21 0.70 %
Garbócbogdány 20 0.66 %
Ósvacsákány 20 0.66 %
Ósva 20 0.66 %
Felsőmecenzéf 20 0.66 %
Abaújrákos 18 0.60 %
Rudnok 18 0.60 %
Hernádzsadány 18 0.60 %
Kassabéla 17 0.56 %
Szalánchuta 17 0.56 %
Györgyi 17 0.56 %
Alsótőkés 16 0.53 %
Felsőmislye 16 0.53 %
Csécs 15 0.50 %
Bunyita 14 0.47 %
Modrafalva 14 0.47 %
Bölzse 14 0.47 %
Torna 14 0.47 %
Alsómislye 14 0.47 %
Eszkáros 13 0.43 %
Baska 13 0.43 %
Bátyok 13 0.43 %
Abos 13 0.43 %
Kecerlipóc 12 0.40 %
Perény - Hím 12 0.40 %
Nagyida 12 0.40 %
Makranc 12 0.40 %
Alsócsáj 12 0.40 %
Felsőcsáj 11 0.37 %
Füzérnádaska 11 0.37 %
Pány 11 0.37 %
Rás 11 0.37 %
Hatkóc 11 0.37 %
Patacskő 11 0.37 %
Kenyhec 10 0.33 %
Aranyida 10 0.33 %
Hilyó 10 0.33 %
Kisszalánc 9 0.30 %
Idabukóc 9 0.30 %
Ránkfüred 9 0.30 %
Ránk 9 0.30 %
Terebő 9 0.30 %
Felsőhutka 7 0.23 %
Felsőtőkés 7 0.23 %
Zsarnó 7 0.23 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 20.42 %
Jászómindszent 94 6.36 %
Szepsi 75 5.07 %
Stósz 68 4.60 %
Felsőmecenzéf 59 3.99 %
Jászó 40 2.70 %
Kisida 40 2.70 %
Hernádcsány 21 1.42 %
Rozgony 19 1.28 %
Makranc 18 1.22 %
Kassamindszent 17 1.15 %
Torna 16 1.08 %
Lengyelfalva 15 1.01 %
Rudnok 15 1.01 %
Hatkóc 15 1.01 %
Hernádszokoly 14 0.95 %
Királynép 11 0.74 %
Aranyida 11 0.74 %
Koksóbaksa 11 0.74 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.74 %
Jászóújfalu 10 0.68 %
Perény - Hím 9 0.61 %
Pány 9 0.61 %
Idabukóc 9 0.61 %
Garbócbogdány 8 0.54 %
Semse 8 0.54 %
Hernádszentistván 8 0.54 %
Nagyszalánc 8 0.54 %
Magyarbőd 8 0.54 %
Kassaolcsvár 8 0.54 %
Jánok 8 0.54 %
Izdobabeszter 7 0.47 %
Csécs 7 0.47 %
Felsőtőkés 7 0.47 %
Abaújszina 6 0.41 %
Kenyhec 6 0.41 %
Nagyida 6 0.41 %
Györke 6 0.41 %
Abaújszakaly 6 0.41 %
Benyék 6 0.41 %
Sároskőszeg 6 0.41 %
Felsőhutka 6 0.41 %
Abaújnádasd 5 0.34 %
Tarcavajkóc 5 0.34 %
Abos 5 0.34 %
Györgyi 5 0.34 %
Felsőmislye 5 0.34 %
Alsótőkés 5 0.34 %
Budamér 4 0.27 %
Rás 4 0.27 %
Kecerlipóc 4 0.27 %
Kecer 4 0.27 %
Kassabéla 4 0.27 %
Miglécnémeti 4 0.27 %
Buzita 4 0.27 %
Apátka 4 0.27 %
Zsarnó 3 0.20 %
Hernádzsadány 3 0.20 %
Bolyár 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Hernádgönyű 3 0.20 %
Lapispatak 3 0.20 %
Lapispatakújtelep 3 0.20 %
Alsócsáj 3 0.20 %
Szaláncújváros 3 0.20 %
Baska 3 0.20 %
Alsóhutka 3 0.20 %
Somodi 3 0.20 %
Szeszta 3 0.20 %
Hilyó 2 0.14 %
Sárosófalu 2 0.14 %
Ájfalucska 2 0.14 %
Tornaújfalu 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Tornahorváti 2 0.14 %
Nagyladna 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kisladna 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Újszállás 2 0.14 %
Tizsite 2 0.14 %
Abaújharaszti 2 0.14 %
Kalsa 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Alsólánc 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Komaróc 1 0.07 %
Bocsárd 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Bátyok 1 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.07 %
Debrőd 1 0.07 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 27.39 %
Makranc 152 12.00 %
Buzita 107 8.45 %
Torna 92 7.26 %
Ránk 82 6.47 %
Csécs 79 6.24 %
Nagyida 72 5.68 %
Szeszta 65 5.13 %
Somodi 56 4.42 %
Debrőd 52 4.10 %
Perény - Hím 49 3.87 %
Szádudvarnok - Méhész 42 3.31 %
Reste 39 3.08 %
Tornaújfalu 36 2.84 %
Komaróc 35 2.76 %
Alsólánc 34 2.68 %
Áj 32 2.53 %
Abaújszina 32 2.53 %
Jánok 31 2.45 %
Zsarnó 30 2.37 %
Jászó 30 2.37 %
Pány 22 1.74 %
Péder 22 1.74 %
Bódvavendégi 19 1.50 %
Mecenzéf 13 1.03 %
Tornahorváti 12 0.95 %
Kecer 11 0.87 %
Hernádcsány 8 0.63 %
Izdobabeszter 8 0.63 %
Szádelő 7 0.55 %
Rudnok 7 0.55 %
Jászóújfalu 7 0.55 %
Stósz 6 0.47 %
Budamér 6 0.47 %
Lapispatak 6 0.47 %
Györke 5 0.39 %
Kassamindszent 5 0.39 %
Kenyhec 5 0.39 %
Jászómindszent 4 0.32 %
Sároskőszeg 4 0.32 %
Lapispatakújtelep 4 0.32 %
Magyarbőd 4 0.32 %
Alsómislye 3 0.24 %
Hernádszentistván 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Miglécnémeti 3 0.24 %
Idabukóc 3 0.24 %
Abaújná