SK
KS
.....

Abaújszakaly

Község

címer zászló
175 32% magyar 1910
2 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Sokoľany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Berek, Kradina, Mocer, Senianské
Koordináták:
48.60886002, 21.22852135
Terület:
3,87 km2
Rang:
község
Népesség:
1318
Tszf. magasság:
213 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04456
Település kód:
559865
Szervezeti azonosító:
690741
Adóazonosító:
2021261297

Abaújszakaly a Kassai-medence déli részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, a Szakályi-patak v. Bocsárd-patak (Sokoliansky potok) két partján, 210 méteres (határa 200-215 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 14 km-re délre, Miglécnémetitől 12 km-re északnyugatra, Hernádcsánytól pedig 7,5 km-re nyugatra. Határa sík, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület. A község a kelet-szlovákiai vasmű (US Steel) közvetlen délkeleti szomszédságában fekszik, belterületét alig egy kilométer választja el a hatalmas, mintegy 800 hektárt elfoglaló nagyüzemtől, melynek mintegy egyharmada a község korábbi határában (ma Saca kataszterében) fekszik. Külterületi lakott helye nincs. A községet a 3318-as út köti össze Enyickével (2 km), valamint Bocsárdon (2 km) keresztül Nagyidával (10,5 km). Területén áthalad a Kassát a miglécnémeti határátkelővel összekötő R4-es gyorsforgalmi út. Délről Bocsárd és Abaújszina, keletről és északról pedig Enyicke községekkel, nyugatról Saca kassai városrésszel határos. Nyugati határának egy részét a 3318-as út, északi határának egy részét pedig az Enyickét Lajosházával (Saca) összekötő 3401-es út vonala képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassa járáshoz, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1960-1990 között Hutníky néven egyesítették a szomszédos Bocsárddal. 1979-ben területének csaknem kétharmadát elvesztette, amikor határának nyugati részét a Kelet-szlovákiai vasmű számára kialakított (Sacához tartozó) kataszteri területhez csatolták. Területe 1910-38-ban 11,00 km², 2011-ben 3,87 km² volt.

Népesség

Abaújszakalynak 2011-ben 1267 lakosa volt, melynek 82,9 %-a volt szlovák és 13,3 %-a roma nemzetiségű (26,6 %-a roma anyanyelvű). 2013-ban a lakosság több, mint egyharmada (35,7 %) a roma etnikumhoz tartozott. A romák nagyrészt szegregáltan, a község belterületének északi részén élnek. A 19. század végén a község szlovák többségű volt, de jelentős magyar kisebbség is élt itt: 1880-ban lakosságának 30,7 %-a, 1910-ben 31,5 %-a volt magyar anyanyelvű. 1921-re a magyarok aránya 3,6 %-ra esett vissza, majd a 20. század második felére a kettős identitás eltűnésével a magyar kisebbség jelenléte teljesen megszűnt. A roma kisebbség aránya 1991-2011 között viszonylag stabilan alakult (1991 – 12,2 %, 2001 – 12,8 %, 2011 – 13,3 %), ugyanakkor a roma etnikumhoz tartozók aránya csaknem háromszorosa a roma nemzetiségűekének. 2011-ben lakosságának 83,0 %-a volt római katolikus, 3,5 %-a görög katolikus vallású, 8,5 %-a pedig felekezeten kívüli. A görög katolikusok 1880-ban még a lakosság 27,8 %-át, 1921-ben pedig 23,4 %-át alkották. Abaújszakaly népessége 1880-1921 között 483-560 fő között ingadozott, 1921-38 között azonban ugrásszerű növekedés figyelhető meg (53,4 %-os gyarapodás, 560 főről 859 főre). 1970-re népessége elérte az 1061 főt, ezután azonban 1991-ig 10,7 %-os csökkenés figyelhető meg. 1991-2017 között újra a dinamikus növekedés jellemző, negyed évszázad alatt összességében 41,6 %-os gyarapodással (948 főről 1342 főre). A kis határú község népsűrűsége (2011-ben 327 fő/km²) a járási átlag több, mint négyszerese.

Történelem

A község első írásos említése 1251-ből származik, ekkor „Zocol”, majd 1267-ben „Socol”, 1359-ben pedig „Zakal” alakban szerepelt a forrásokban. Neve szláv eredetű, a sólyom jelentésű „sokol” szóból származtatják. 1332-ben már templomos hely volt. A 15. századig a falu az Aba nemzetség birtoka volt, 1427-ben 33 lakott portája volt, ekkor a Gángi és a Radványi családok voltak a birtokosai. Lakossága az akkori földesurat (Szepessy) követve a 16. században protestáns hitre tért. 1652-ben egy török rajtaütés során a falut felégették, lakóinak nagy részét rabságba hurcolták. 1696-ban 11 porta volt a faluban. 1715-20-ban, a nagy pestisjárvány után 10 lakott portája volt a falunak. A 18. században a Szepessy, Horváth és Kormos családoknak volt itt birtoka. Az elnéptelenedett települést részben katolikus vallású szlovákokkal telepítették újjá, de 1746-ban kétnyelvű (szlovák-magyar) településként szerepel az összeírásokban. Templomát 1759-ben foglalták vissza a katolikusok, de maga a falu az enyickei egyházközséghez tartozott. 1760-ban már iskola is működött Szakalyon. Az 1760-ban barokk stílusban újjáépített és a Rózsafüzéres Szűz Mária tiszteletére szentelt templomhoz csak egy évszázaddal később (1864-ben) építettek tornyot. A 18. század második felében a Szakalytól északra elterülő erdő nagy részét kivágták és helyén szántóföldeket alakítottak ki. A falunak 1828-ban 93 háza és 656 lakosa volt. 1899-ben a község háromnegyede leégett a templommal és az iskolával együtt. A korábban Szakaly (1902-ben Szakály) néven ismert település a 20. század eleji helységnévrendezés során kapta a vármegyei hovatartozásra utaló előnévvel az Abaújszakaly nevet. 1880-ban 501, 1890-ben 483, 1900-ban 510, 1910-ben pedig 555 lakosa volt. 1911-ben épült fel az abaújszakalyi népiskola új épülete, mely 1961-től az óvodának ad otthont. A község 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 560-an éltek itt. 1926-ban tűzoltóegyesület létesült a községben. 1935-től kezdve zsidó vallású lakosai (1880-ban 49 fő, 1921-ben 11 fő) elköltöztek a községből, később a zsidó temetőt is megszüntették. 1938. novemberében az első bécsi döntés Magyarországhoz csatolta (1945. januárjáig) a községet, melynek ekkor 148 háza és 859 lakosa volt. 1955-56-ban megépült az Abaújszakalyt Bocsárddal összekötő aszfaltozott út. 1956-ban alapított mezőgazdasági szövetkezete 1959 után állami gazdaságként működött. Az 1960-as években a község arculatát alapvetően megváltoztatta a Kelet-szlovákiai vasmű nagyüzemének felépítése a település közvetlen szomszédságában. 1961-ben a szomszédos Bocsárddal egyesítették Hutníky (tkp. „kohászok”) néven. 1979-ben határának több mint kétharmadát (külterületének nyugati részét) a vasmű számára létrehozott, Sacához tartozó kataszterhez (Katastrálne územie Železiarne) csatolták át, területét ezzel 1100 hektárról 389 hektárra csökkentve. Abaújszakalynak 1970-ben 1061, 1980-ban 1003, 1991-ben pedig 948 lakosa volt. 1976-ban felépült a kultúrháznak és a községi hivatalnak otthont adó új épület. Az államszocializmus idején a község határában állami gazdaság működött. 1990-ben Hutníky község megszűnt, Abaújszakaly és Bocsárd újra önálló községgé alakultak. Címerét (az 1850-es községpecsét rajza alapján) és zászlaját 1998-ban fogadták el. A korábban csökkenő népességű község lakosságszáma a rendszerváltás után ismét növekedésnek indult és 2001-re 1080 főre, 2011-re 1267 főre, 2017-re pedig 1342 főre nőtt.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Határában fotovoltaikus erőmű üzemel. Rózsafüzéres Szűz Máriának szentelt római katolikus templomát egy középkori eredetű, eredetileg gótikus jegyeket őrző templom helyén 1950-ben modern stílusban építették. Mellette található az 1838-ban, empire stílusban épült Stahremberg-mauzóleum. A 18. század második felében épült egykori Stahremberg-kastélyt (mely 1976-ig a helyi nemzeti bizottságnak adott otthont) 1998-ban felújították, ma magántulajdonban van, nem látogatható. A község számos szakrális kisemléke közül a legrégebbi Nepomuki Szent János 1845-ben készült szobra a Szakályi-patak hídjánál.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZAKÁL. Tót falu Abaúj Várm. földes Urai Ötvös, és több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Enitzkének szomszédságában, mellynek filiája; határja középszerű, legelője szűk, fája nints elég.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szakál (Nagy), tót-magyar falu, Abauj vmegyében, Enyiczkéhez 3/4 órányira, egy termékeny sikságon, 455 r., 150 g. kath., 22 ref., 19 zsidó lak. Két kastély. F. u. Roll, Kazinczy, b. Szepessy. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szakály, 68 házzal és 483 tót lakossal. Postája és távirója: Enyiczke. E község hajdan számos régi nemes családnak volt lakóhelye. Emlitésre méltó róm. kath. templomának fenmaradt csúcsives szentélye.

Helységnévtár

Szakály (Kis- és Nagy-), rk. 307 Enyicke, gk. 139 Bölzse-Sziget, ref. 6, izr. 49 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Abaujszakaly. 1263-ban kolostora volt, mely valószínűleg a török alatt elpusztult. A község az ősi Radványi család birtoka volt s azidőben említik elsőnek, amikor a család a XV. században kihalt. A község neve az idők folyamán Zakal, Sakal, Szakály alakban fordult elő. Területe 1913 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 859.

Névelőfordulások
1251
Zocol
1267
Socol
1359
Zakal
1427
Zakal-Sakala
1505
Zakol
1630
Szakally
1773
Szakály
1786
Sakál
1808
Szakáll, Sakály
1863
Szakály
1873
Nagyszakály és Kisszakály
1892
Szakaly
1902
Szakály
1907
Abaújszakaly
1920
Sokolany
1927
Sokoľany
1938
Abaújszakaly
1945
Sokoľany

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Sokoľany) 193
Telefon: 0556930205
Fax: 0556930205

Honlap: sokolany.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Beregszászi František (Független)

Képviselő-testület:
Varga Lukáš (Független)
Eliáš Ján (KDH)
Béreš Marián (KDH)
Výrostko Imrich (KDH)
Oravec Vincent (KDH)
Hiščák František (KDH)
Janke Ľuboš (KDH)
Fodor Marek (ŠANCA)
Varga Eugen (SNS)
Független 11% Független 1 képviselö KDH 67% KDH 6 képviselö ŠANCA 11% ŠANCA 1 képviselö SNS 11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
Abaújszakalyi Posta

Sokoľany 184

Alapiskola

Kamenná 1

Alapiskola

Sokoľany 147

Óvoda

Sokoľ 165

Óvoda

Sokoľany 148

Abaújszakalyi Községi Hivatal

Sokoľany 193

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 154 31%
szlovákok 307 61%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 21 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 501
magyarok 175 32%
szlovákok 313 56%
ruszinok 0 0%
romák 66 12%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 555
magyarok 20 4%
szlovákok 531 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 560
magyarok 1 0%
szlovákok 830 88%
ruszinok 1 0%
romák 116 12%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 948
magyarok 1 0%
szlovákok 918 85%
ruszinok 0 0%
romák 138 13%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 20 2%
összlétszám 1080
magyarok 2 0%
szlovákok 1050 83%
ruszinok 1 0%
romák 169 13%
csehek 7 1%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 35 3%
összlétszám 1267
magyarok 2 0%
szlovákok 1228 90%
ruszinok 0 0%
romák 45 3%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 82 6%
összlétszám 1361
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 955
Választási részvétel: 55.29 %
Kiadott boríték: 528
Bedobott boríték: 528

Polgármester

Érvényes szavazólap: 501
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Beregszászi František 345 68.86 % Független
Suchý Tomáš 156 31.14 % ŠANCA

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Eliáš Ján 256 KDH
Varga Lukáš 255 Független
Béreš Marián 247 KDH
Výrostko Imrich 242 KDH
Varga Eugen 209 SNS
Oravec Vincent 205 KDH
Fodor Marek 193 ŠANCA
Hiščák František 185 KDH
Janke Ľuboš 180 KDH

Képviselők

2014
KDH 33.33% KDH 3 képviselö JEDNOTA-ĽSS 11.11% JEDNOTA-ĽSS 1 képviselö SDS 11.11% SDS 1 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö SOĽ 11.11% SOĽ 1 képviselö SIEŤ 11.11% SIEŤ 1 képviselö 9 képviselö
2018
KDH 66.67% KDH 6 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö SNS 11.11% SNS 1 képviselö ŠANCA 11.11% ŠANCA 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 913
Választási részvétel: 18.40 %
Kiadott boríték: 168
Bedobott boríték: 168
Választásra jogosult: 913
Választási részvétel: 5.04 %
Kiadott boríték: 46
Bedobott boríték: 46
Választásra jogosult: 947
Választási részvétel: 19,21 %
Kiadott boríték: 182
Bedobott boríték: 182

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 135
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 167
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 43 31.85 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 37 27.41 % KDS
Dominika Palaščáková 17 12.59 % NOVA
Marek Ďurán 11 8.15 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 10 7.41 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 7 5.19 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 4 2.96 % Független
Jaroslav Džunko 3 2.22 % Független
Lukáš Sisák 3 2.22 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 17 39.53% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 86 51.50 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 38 22.75 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 12 7.19 % ĽSNS
Karol Pataky 8 4.79 % MOST - HÍD, SKOK
Róbert Bačinský 7 4.19 % Független
Jozef Červeňák 4 2.40 % RIS
Jarmila Tkáčová 3 1.80 % SNS
Adam Šepetka 3 1.80 % NAJ
Lukáš Sisák 2 1.20 % KSS
Ján Struk 1 0.60 % SMS
Jaroslav Džunko 1 0.60 % Független
Vladislav Stanko 1 0.60 % Független
Oliver Petrík 1 0.60 % JĽSS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 157
Érvényes szavazólap: 173
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Tomáš Suchý 136 86.62% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Miloš Barcal 69 43.95% Független
Jozef Konkoly 34 21.66% SMER - SD
Michal Rečka 33 21.02% SMER - SD
Ján Kokarda 32 20.38% Független
Monika Bérešová 25 15.92% SZS
Martin Baltes 23 14.65% SĽS
Roman Horváth 20 12.74% SRÚS
Mária Topoľančinová 20 12.74% ĽS-HZDS
Štefan Petrík 13 8.28% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ivan Hriczko 13 8.28% Független
Božena Letková 13 8.28% Független
Július Grulyo 11 7.01% Független
Róbert Čarny 9 5.73% SNS
Štefan Markovič 9 5.73% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Monika Vargová 7 4.46% SNS
Peter Papáč 7 4.46% KSS
František Petro 6 3.82% SMER - SD
Elena Fialková 6 3.82% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Dominika Palaščáková 6 3.82% NOVA
Július Beluscák 5 3.18% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Norbert Krušinský 5 3.18% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ľubica Holováčová 5 3.18% SĽS
Miroslav Bačenko 5 3.18% Független
Elena Majancsíková 5 3.18% SĽS
Ján Mikloš 5 3.18% KSS
Marián Tóth 4 2.55% SaS
Karol Dzugas 4 2.55% Független
Jozef Holečko 4 2.55% Független
Ľubomír Šimko 4 2.55% SMER - SD
Ján Marton 4 2.55% NOVA
Viktor Sasák 4 2.55% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Radoslav Šimko 4 2.55% SNS
Vojtech Staňo 3 1.91% SMER - SD
Jaroslav Pástor 3 1.91% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Tischler 3 1.91% SĽS
Viktor Dulina 3 1.91% Független
Ján Bačo 3 1.91% SĽS
Ladislav Vojtko 2 1.27% KSS
Slavomír Horváth 2 1.27% SNS
László Köteles 2 1.27% SMK-MKP
Františka Kočišová 2 1.27% SĽS
Imrich Kohút 2 1.27% SĽS
Viliam Bačo 2 1.27% Független
Peter Palaščák 2 1.27% SOĽ
Ivan Buchla 2 1.27% SNS
Alexander Bimbo 2 1.27% SRÚS
Štefan Laczkó 2 1.27% 7 STATOČNÝCH
Róbert Šándor 1 0.64% Független
Jozef Koňa 1 0.64% SĽS
Marián Kertész 1 0.64% PD
Anton Király 1 0.64% SMK-MKP
Ladislav Miko 1 0.64% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Bartók 1 0.64% Független
Rastislav Moric 1 0.64% 7 STATOČNÝCH
Vladimír Popovič 1 0.64% SMS
Ján Stanislav 1 0.64% SNS
István Zachariaš 1 0.64% SMK-MKP
Anton Medvec 1 0.64% Független
László Iván 1 0.64% SMK-MKP
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Miloš Barcal 79 45.66% Független
Tomáš Suchý 72 41.62% ŠANCA
Peter Seman 56 32.37% KSS
Ján Kokarda 46 26.59% Független
Jaroslav Pástor 41 23.70% MOST - HÍD
Michal Rečka 30 17.34% SMER-SD
Peter Solár 23 13.29% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Monika Gergelová 19 10.98% SNS
Marcela Demkeová 19 10.98% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hriczko 18 10.40% ŠKV
Imrich Bakši 16 9.25% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Erika Zámboriová 15 8.67% ŠKV
Martin Baltes 15 8.67% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 14 8.09% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Vaňová 12 6.94% ŠKV
Július Beluscsák 12 6.94% Független
Radoslav Hodor 10 5.78% Független
Jozef Hric 9 5.20% KSS
Alexander Horváth 9 5.20% MOST - HÍD
Anton Medvec 9 5.20% Független
Vojtech Farkaš 9 5.20% Független
Tomáš Kozlai 9 5.20% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Mária Lacková 9 5.20% Független
Anetta Strýčková 8 4.62% Független
Martina Dutková 8 4.62% Független
Štefan Hudák 7 4.05% ĽS Naše Slovensko
Viktor Dulina 7 4.05% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Bernát 7 4.05% SMER-SD
Jozef Krešák 7 4.05% ŠANCA
Mária Dulovičová 6 3.47% Független
Pavol Bujňák 6 3.47% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Smrčo 6 3.47% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Gabriel Böhm 6 3.47% Független
Vlastimil Lakatoš 6 3.47% Független
Slavomír Horváth 6 3.47% SNS
Július Grulyo 5 2.89% Független
Ladislav Vojtko 5 2.89% KSS
Tamás Iván 4 2.31% SMK-MKP
Rudolf Varga 4 2.31% VZDOR
Július Pelegrin 4 2.31% Független
Július Begala 4 2.31% Független
Csaba Simkó 4 2.31% SMK-MKP
Pavol Lehotský 4 2.31% Független
Ervín Kompuš 4 2.31% NAJ
Ján Horváth 4 2.31% Független
Ladislav Andrejanin 3 1.73% ÚSVIT
Ján Serbin 3 1.73% Független
Anton Király 3 1.73% SMK-MKP
László Köteles 3 1.73% SMK-MKP
István Zachariaš 2 1.16% SMK-MKP
Csaba Káposztás 2 1.16% MKDA-MKDSZ
Ladislav Bartók 2 1.16% MKDA-MKDSZ
Gábor Szalay 2 1.16% SMK-MKP
Augustín Köteles 2 1.16% NAJ
Peter Derevjaník 2 1.16% SMER-SD
Slavomír Borovský 1 0.58% DS
Roland Szabó 1 0.58% SMER-SD
Peter Kocai 1 0.58% NAJ
Tibor Bráz 1 0.58% Független
Norbert Krušinský 1 0.58% MOST - HÍD
František Petro 1 0.58% SMER-SD
Elena Fialková 1 0.58% MOST - HÍD
Alexander Képes 1 0.58% SMK-MKP
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 33.83 %
Torna 145 7.25 %
Buzita 141 7.05 %
Somodi 111 5.55 %
Makranc 110 5.50 %
Debrőd 109 5.45 %
Csécs 94 4.70 %
Szeszta 73 3.65 %
Jászó 69 3.45 %
Jánok 64 3.20 %
Perény - Hím 63 3.15 %
Komaróc 63 3.15 %
Áj 57 2.85 %
Reste 57 2.85 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.55 %
Tornaújfalu 49 2.45 %
Alsólánc 48 2.40 %
Zsarnó 47 2.35 %
Bódvavendégi 40 2.00 %
Nagyida 40 2.00 %
Péder 40 2.00 %
Abaújszina 33 1.65 %
Pány 22 1.10 %
Mecenzéf 21 1.05 %
Jászómindszent 12 0.60 %
Tornahorváti 12 0.60 %
Szádelő 12 0.60 %
Kenyhec 11 0.55 %
Miglécnémeti 11 0.55 %
Stósz 7 0.35 %
Kisida 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 5 0.25 %
Hernádcsány 4 0.20 %
Hernádzsadány 4 0.20 %
Kassamindszent 4 0.20 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Jászóújfalu 3 0.15 %
Felsőtőkés 3 0.15 %
Koksóbaksa 3 0.15 %
Izdobabeszter 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 15.77 %
Torna 110 5.34 %
Kecer 63 3.06 %
Szepsi 47 2.28 %
Mecenzéf 28 1.36 %
Áj 16 0.78 %
Buzita 14 0.68 %
Jászómindszent 13 0.63 %
Csécs 11 0.53 %
Jászóújfalu 10 0.49 %
Kisida 9 0.44 %
Abaújszakaly 9 0.44 %
Györke 8 0.39 %
Kenyhec 8 0.39 %
Hernádcsány 8 0.39 %
Tornaújfalu 7 0.34 %
Abos 7 0.34 %
Izdobabeszter 7 0.34 %
Abaújszina 6 0.29 %
Stósz 6 0.29 %
Budamér 5 0.24 %
Hernádszentistván 5 0.24 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.24 %
Hernádszokoly 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Enyicke 5 0.24 %
Benyék 5 0.24 %
Semse 5 0.24 %
Bolyár 5 0.24 %
Hernádzsadány 4 0.19 %
Rozgony 4 0.19 %
Debrőd 4 0.19 %
Koksóbaksa 4 0.19 %
Nagyida 4 0.19 %
Miglécnémeti 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Alsókemence 4 0.19 %
Lapispatakújtelep 4 0.19 %
Szeszta 3 0.15 %
Hilyó 3 0.15 %
Komaróc 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Alsólánc 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Sároskőszeg 3 0.15 %
Felsőmislye 3 0.15 %
Felsőmecenzéf 3 0.15 %
Szaláncújváros 3 0.15 %
Ránk 3 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.15 %
Alsómislye 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Baska 3 0.15 %
Perény - Hím 3 0.15 %
Lapispatak 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Petőszinye 2 0.10 %
Alsóhutka 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kassamindszent 2 0.10 %
Garbócbogdány 2 0.10 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Alsótőkés 1 0.05 %
Kassaolcsvár 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Jánok 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Bódvavendégi 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Szalánchuta 1 0.05 %
Alsócsáj 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Somodi 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Balogd 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Bölzse 1 0.05 %
Bátyok 1 0.05 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 23.71 %
Buzita 223 10.35 %
Csécs 84 3.90 %
Perény - Hím 79 3.67 %
Torna 77 3.57 %
Szeszta 77 3.57 %
Reste 67 3.11 %
Makranc 66 3.06 %
Komaróc 55 2.55 %
Debrőd 55 2.55 %
Somodi 53 2.46 %
Alsólánc 51 2.37 %
Nagyida 49 2.27 %
Tornaújfalu 38 1.76 %
Jászó 37 1.72 %
Áj 37 1.72 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.48 %
Zsarnó 31 1.44 %
Péder 30 1.39 %
Abaújszina 29 1.35 %
Jánok 28 1.30 %
Bódvavendégi 25 1.16 %
Mecenzéf 15 0.70 %
Semse 11 0.51 %
Pány 10 0.46 %
Kenyhec 9 0.42 %
Hernádcsány 9 0.42 %
Tornahorváti 8 0.37 %
Kassamindszent 8 0.37 %
Miglécnémeti 8 0.37 %
Györke 7 0.32 %
Enyicke 6 0.28 %
Kecer 6 0.28 %
Kisida 5 0.23 %
Izdobabeszter 5 0.23 %
Jászómindszent 5 0.23 %
Hernádszentistván 5 0.23 %
Regeteruszka 4 0.19 %
Királynép 4 0.19 %
Jászóújfalu 4 0.19 %
Szádelő 4 0.19 %
Felsőcsáj 3 0.14 %
Patacskő 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Hatkóc 3 0.14 %
Rozgony 3 0.14 %
Hernádzsadány 3 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőtőkés 2 0.09 %
Aranyida 2 0.09 %
Felsőkemence 2 0.09 %
Sároskőszeg 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Felsőmecenzéf 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 13.28 %
Jászómindszent 108 7.79 %
Stósz 76 5.48 %
Felsőmecenzéf 50 3.61 %
Szepsi 38 2.74 %
Kisida 36 2.60 %
Hernádcsány 24 1.73 %
Jászó 24 1.73 %
Kassamindszent 24 1.73 %
Jászóújfalu 22 1.59 %
Kassabéla 19 1.37 %
Rozgony 18 1.30 %
Budamér 18 1.30 %
Hernádszokoly 17 1.23 %
Semse 17 1.23 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.08 %
Sároskőszeg 15 1.08 %
Felsőtőkés 14 1.01 %
Kassaolcsvár 14 1.01 %
Csécs 12 0.87 %
Lengyelfalva 12 0.87 %
Torna 12 0.87 %
Izdobabeszter 12 0.87 %
Hernádszentistván 12 0.87 %
Idabukóc 11 0.79 %
Aranyida 11 0.79 %
Lapispatak 11 0.79 %
Koksóbaksa 10 0.72 %
Felsőmislye 9 0.65 %
Alsótőkés 9 0.65 %
Tarcavajkóc 8 0.58 %
Abaújszakaly 8 0.58 %
Tizsite 8 0.58 %
Baska 8 0.58 %
Hatkóc 7 0.51 %
Szalánchuta 7 0.51 %
Enyicke 7 0.51 %
Abaújnádasd 7 0.51 %
Nagyida 7 0.51 %
Abaújszina 7 0.51 %
Hilyó 7 0.51 %
Perény - Hím 7 0.51 %
Magyarbőd 7 0.51 %
Hernádgecse 7 0.51 %
Nagyszalánc 7 0.51 %
Györke 6 0.43 %
Garbócbogdány 6 0.43 %
Makranc 6 0.43 %
Lapispatakújtelep 6 0.43 %
Kelecsenyborda 6 0.43 %
Kecer 6 0.43 %
Királynép 6 0.43 %
Hernádzsadány 6 0.43 %
Rás 5 0.36 %
Pány 5 0.36 %
Rudnok 5 0.36 %
Kisladna 5 0.36 %
Terebő 5 0.36 %
Hernádgönyű 4 0.29 %
Buzita 4 0.29 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Abaújharaszti 4 0.29 %
Zsarnó 4 0.29 %
Kalsa 4 0.29 %
Petőszinye 4 0.29 %
Szeszta 4 0.29 %
Nagyladna 4 0.29 %
Ósvacsákány 3 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Györgyi 3 0.22 %
Abaújrákos 3 0.22 %
Apátka 3 0.22 %
Jánok 3 0.22 %
Alsómislye 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Benyék 3 0.22 %
Miglécnémeti 3 0.22 %
Újszállás 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Ósva 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Balogd 2 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Somodi 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Debrőd 2 0.14 %
Tornaújfalu 2 0.14 %
Kenyhec 2 0.14 %
Bölzse 2 0.14 %
Tornahorváti 1 0.07 %
Bódvavendégi 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Alsócsáj 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 40.24 %
Buzita 84 6.40 %
Torna 66 5.03 %
Makranc 50 3.81 %
Szeszta 45 3.43 %
Csécs 39 2.97 %
Debrőd 38 2.90 %
Áj 31 2.36 %
Somodi 30 2.29 %
Tornaújfalu 30 2.29 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.13 %
Nagyida 27 2.06 %
Perény - Hím 26 1.98 %
Alsólánc 26 1.98 %
Zsarnó 26 1.98 %
Jánok 26 1.98 %
Reste 23 1.75 %
Péder 22 1.68 %
Jászó 22 1.68 %
Bódvavendégi 21 1.60 %
Rudnok 17 1.30 %
Komaróc 17 1.30 %
Mecenzéf 15 1.14 %
Jászómindszent 13 0.99 %
Hernádcsány 13 0.99 %
Abaújszina 12 0.91 %
Tornahorváti 11 0.84 %
Miglécnémeti 9 0.69 %
Pány 9 0.69 %
Kassamindszent 8 0.61 %
Aranyida 7 0.53 %
Stósz 6 0.46 %
Izdobabeszter 6 0.46 %
Jászóújfalu 6 0.46 %
Györke 6 0.46 %
Rás 6 0.46 %
Enyicke 5 0.38 %
Ránk 5 0.38 %
Lapispatak 4 0.30 %
Patacskő 4 0.30 %
Sároskőszeg 4 0.30 %
Kisida 4 0.30 %
Alsómislye 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Koksóbaksa 3 0.23 %
Felsőmecenzéf 3 0.23 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Szalánchuta 3 0.23 %
Kenyhec 3 0.23 %
Abaújszakaly 3 0.23 %
Garbócbogdány 3 0.23 %
Semse 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sárosófalu 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Rozgony 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Kassaolcsvár 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 14.11 %
Hernádszentistván 216 11.86 %
Sároskőszeg 164 9.01 %
Hernádszokoly 138 7.58 %
Budamér 79 4.34 %
Rozgony 58 3.19 %
Kassabéla 40 2.20 %
Abos 40 2.20 %
Kassamindszent 39 2.14 %
Kisida 37 2.03 %
Terebő 34 1.87 %
Hernádcsány 30 1.65 %
Enyicke 28 1.54 %
Jászómindszent 28 1.54 %
Királynép 28 1.54 %
Szepsi 26 1.43 %
Tarcavajkóc 25 1.37 %
Koksóbaksa 23 1.26 %
Izdobabeszter 23 1.26 %
Lapispatak 19 1.04 %
Benyék 18 0.99 %
Hernádzsadány 18 0.99 %
Kisladna 18 0.99 %
Felsőmislye 17 0.93 %
Rás 17 0.93 %
Hernádgecse 17 0.93 %
Nagyszalánc 16 0.88 %
Kassaolcsvár 16 0.88 %
Lapispatakújtelep 15 0.82 %
Kenyhec 15 0.82 %
Alsómislye 15 0.82 %
Eszkáros 14 0.77 %
Baska 14 0.77 %
Regeteruszka 14 0.77 %
Alsótőkés 14 0.77 %
Perény - Hím 13 0.71 %
Bölzse 13 0.71 %
Abaújnádasd 13 0.71 %
Csécs 12 0.66 %
Hatkóc 12 0.66 %
Nagyladna 12 0.66 %
Lengyelfalva 12 0.66 %
Aranyida 12 0.66 %
Abaújszina 11 0.60 %
Semse 11 0.60 %
Felsőhutka 11 0.60 %
Mecenzéf 11 0.60 %
Garbócbogdány 10 0.55 %
Kalsa 10 0.55 %
Buzita 10 0.55 %
Jászóújfalu 10 0.55 %
Torna 10 0.55 %
Kecer 10 0.55 %
Magyarbőd 10 0.55 %
Felsőtőkés 10 0.55 %
Györke 10 0.55 %
Alsóhutka 9 0.49 %
Abaújszakaly 9 0.49 %
Hilyó 8 0.44 %
Idabukóc 8 0.44 %
Alsókemence 8 0.44 %
Tizsite 7 0.38 %
Jászó 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Hernádgönyű 7 0.38 %
Stósz 7 0.38 %
Felsőmecenzéf 7 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.33 %
Bolyár 6 0.33 %
Ósva 6 0.33 %
Bunyita 6 0.33 %
Györgyi 6 0.33 %
Bátyok 5 0.27 %
Szaláncújváros 5 0.27 %
Nagyida 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Felsőcsáj 4 0.22 %
Ránkfüred 4 0.22 %
Ránk 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Szeszta 3 0.16 %
Újszállás 3 0.16 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Rudnok 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Balogd 3 0.16 %
Sárosófalu 3 0.16 %
Alsócsáj 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Áj 3 0.16 %
Füzérnádaska 3 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.16 %
Felsőkemence 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 28.89 %
Szepsi 178 13.12 %
Csécs 34 2.51 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.36 %
Áj 31 2.28 %
Makranc 29 2.14 %
Somodi 26 1.92 %
Tornaújfalu 25 1.84 %
Jánok 23 1.69 %
Perény - Hím 20 1.47 %
Zsarnó 20 1.47 %
Bódvavendégi 18 1.33 %
Mecenzéf 14 1.03 %
Szeszta 14 1.03 %
Tornahorváti 14 1.03 %
Jászó 12 0.88 %
Buzita 11 0.81 %
Debrőd 11 0.81 %
Kenyhec 11 0.81 %
Nagyida 10 0.74 %
Pány 10 0.74 %
Péder 8 0.59 %
Hernádcsány 6 0.44 %
Rozgony 6 0.44 %
Kisida 5 0.37 %
Hernádgecse 5 0.37 %
Reste 5 0.37 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Alsólánc 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Magyarbőd 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Komaróc 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Abaújszina 3 0.22 %
Kassamindszent 3 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Eszkáros 2 0.15 %
Rudnok 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Idabukóc 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 4.72 %
Torna 20 1.60 %
Csécs 12 0.96 %
Jászó 11 0.88 %
Tornaújfalu 10 0.80 %
Rozgony 10 0.80 %
Nagyida 10 0.80 %
Buzita 8 0.64 %
Somodi 8 0.64 %
Makranc 7 0.56 %
Zsarnó 6 0.48 %
Reste 6 0.48 %
Lapispatak 6 0.48 %
Idabukóc 6 0.48 %
Debrőd 5 0.40 %
Jánok 5 0.40 %
Perény - Hím 5 0.40 %
Abaújszina 5 0.40 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.32 %
Kassamindszent 4 0.32 %
Alsólánc 4 0.32 %
Tornahorváti 4 0.32 %
Szeszta 4 0.32 %
Izdobabeszter 3 0.24 %
Petőszinye 3 0.24 %
Magyarbőd 3 0.24 %
Komaróc 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Jászóújfalu 3 0.24 %
Kisida 3 0.24 %
Györke 3 0.24 %
Ránk 3 0.24 %
Terebő 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Nagyszalánc 2 0.16 %
Bódvavendégi 2 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.16 %
Hernádcsány 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Kalsa 2 0.16 %
Kecer 2 0.16 %
Kenyhec 2 0.16 %
Mecenzéf 2 0.16 %
Abos 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Abaújszakaly 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Felsőmislye 2 0.16 %
Alsókemence 2 0.16 %
Jászómindszent 1 0.08 %
Pány 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Alsótőkés 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Lengyelfalva 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Hatkóc 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Bolyár 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Kassabéla 1 0.08 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 12.54 %
Szepsi 82 7.67 %
Csécs 20 1.87 %
Tornaújfalu 18 1.68 %
Nagyida 17 1.59 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.40 %
Buzita 12 1.12 %
Áj 12 1.12 %
Szeszta 12 1.12 %
Somodi 11 1.03 %
Bódvavendégi 11 1.03 %
Zsarnó 10 0.94 %
Jászó 10 0.94 %
Makranc 10 0.94 %
Mecenzéf 9 0.84 %
Péder 9 0.84 %
Jászómindszent 8 0.75 %
Tornahorváti 8 0.75 %
Perény - Hím 7 0.65 %
Eszkáros 6 0.56 %
Hernádcsány 6 0.56 %
Abaújszina 6 0.56 %
Alsólánc 5 0.47 %
Kassamindszent 5 0.47 %
Reste 5 0.47 %
Jánok 4 0.37 %
Budamér 4 0.37 %
Baska 4 0.37 %
Kenyhec 4 0.37 %
Jászóújfalu 4 0.37 %
Hernádzsadány 4 0.37 %
Debrőd 4 0.37 %
Komaróc 4 0.37 %
Magyarbőd 4 0.37 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.37 %
Hernádszentistván 3 0.28 %
Kecer 3 0.28 %
Abaújnádasd 3 0.28 %
Alsótőkés 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Hernádgönyű 3 0.28 %
Pány 3 0.28 %
Lapispatak 3 0.28 %
Semse 3 0.28 %
Györke 2 0.19 %
Abaújszakaly 2 0.19 %
Koksóbaksa 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Felsőmislye 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújrákos 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Rozgony 2 0.19 %
Rudnok 2 0.19 %
Izdobabeszter 2 0.19 %
Miglécnémeti 2 0.19 %
Szádelő 2 0.19 %
Benyék 2 0.19 %
Nagyszalánc 2 0.19 %
Alsómislye 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Lapispatakújtelep 1 0.09 %
Újszállás 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Stósz 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Hernádszokoly 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Patacskő 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Hilyó 1 0.09 %
Királynép 1 0.09 %
Ránk 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Kisida 1 0.09 %
Kisladna 1 0.09 %
Szaláncújváros 1 0.09 %
Idabukóc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 17.56 %
Torna 295 16.71 %
Jászó 262 14.84 %
Szádudvarnok - Méhész 126 7.14 %
Mecenzéf 91 5.16 %
Buzita 78 4.42 %
Szeszta 60 3.40 %
Zsarnó 56 3.17 %
Somodi 52 2.95 %
Tornaújfalu 50 2.83 %
Áj 47 2.66 %
Jászóújfalu 38 2.15 %
Debrőd 35 1.98 %
Bódvavendégi 33 1.87 %
Csécs 33 1.87 %
Alsólánc 29 1.64 %
Perény - Hím 28 1.59 %
Jánok 26 1.47 %
Szádelő 24 1.36 %
Abaújszina 23 1.30 %
Komaróc 22 1.25 %
Nagyida 20 1.13 %
Makranc 20 1.13 %
Reste 20 1.13 %
Péder 17 0.96 %
Felsőmecenzéf 14 0.79 %
Tornahorváti 11 0.62 %
Jászómindszent 8 0.45 %
Miglécnémeti 6 0.34 %
Királynép 6 0.34 %
Kenyhec 5 0.28 %
Hernádzsadány 5 0.28 %
Hernádcsány 5 0.28 %
Magyarbőd 4 0.23 %
Abaújszakaly 4 0.23 %
Enyicke 4 0.23 %
Kisida 3 0.17 %
Nagyszalánc 3 0.17 %
Kassamindszent 3 0.17 %
Lapispatakújtelep 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Pány 2 0.11 %
Hernádszokoly 2 0.11 %
Lapispatak 2 0.11 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Ránk 1 0.06 %
Kecer 1 0.06 %
Rozgony 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Izdobabeszter 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 27.80 %
Makranc 115 9.84 %
Csécs 73 6.24 %
Torna 68 5.82 %
Buzita 39 3.34 %
Perény - Hím 36 3.08 %
Tornaújfalu 35 2.99 %
Jánok 30 2.57 %
Pány 26 2.22 %
Szádudvarnok - Méhész 25 2.14 %
Nagyida 23 1.97 %
Mecenzéf 23 1.97 %
Zsarnó 22 1.88 %
Áj 22 1.88 %
Szeszta 20 1.71 %
Györke 19 1.63 %
Komaróc 19 1.63 %
Péder 18 1.54 %
Somodi 17 1.45 %
Jászó 16 1.37 %
Reste 16 1.37 %
Debrőd 15 1.28 %
Kisida 14 1.20 %
Jászómindszent 14 1.20 %
Kenyhec 12 1.03 %
Alsólánc 12 1.03 %
Bódvavendégi 10 0.86 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.77 %
Sároskőszeg 9 0.77 %
Hernádcsány 9 0.77 %
Budamér 8 0.68 %
Rozgony 8 0.68 %
Kassamindszent 8 0.68 %
Hernádszentistván 7 0.60 %
Hernádszokoly 6 0.51 %
Izdobabeszter 6 0.51 %
Semse 6 0.51 %
Tornahorváti 6 0.51 %
Abaújszina 6 0.51 %
Idabukóc 6 0.51 %
Abos 6 0.51 %
Hilyó 6 0.51 %
Jászóújfalu 5 0.43 %
Tarcavajkóc 4 0.34 %
Koksóbaksa 4 0.34 %
Miglécnémeti 4 0.34 %
Bolyár 4 0.34 %
Nagyszalánc 4 0.34 %
Szádelő 4 0.34 %
Abaújnádasd 4 0.34 %
Kassabéla 4 0.34 %
Rás 4 0.34 %
Benyék 4 0.34 %
Hernádgecse 4 0.34 %
Rudnok 4 0.34 %
Stósz 3 0.26 %
Lapispatakújtelep 3 0.26 %
Kassaolcsvár 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Bölzse 3 0.26 %
Felsőhutka 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Nagyladna 3 0.26 %
Alsótőkés 3 0.26 %
Balogd 2 0.17 %
Királynép 2 0.17 %
Kecer 2 0.17 %
Felsőmislye 2 0.17 %
Hatkóc 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Felsőtőkés 2 0.17 %
Felsőcsáj 2 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Alsócsáj 2 0.17 %
Ránk 2 0.17 %
Modrafalva 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Hernádzsadány 1 0.09 %
Apátka 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Magyarbőd 1 0.09 %
Kisszalánc 1 0.09 %
Felsőmecenzéf 1 0.09 %
Bunyita 1 0.09 %
Ósvacsákány 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Abaújszakaly 1 0.09 %
Kisladna 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Terebő 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.61 %
Rozgony 83 4.13 %
Izdobabeszter 61 3.03 %
Kisida 61 3.03 %
Kassamindszent 53 2.64 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.59 %
Györgyi 51 2.54 %
Hernádcsány 50 2.49 %
Jászómindszent 46 2.29 %
Györke 45 2.24 %
Alsókemence 44 2.19 %
Szepsi 42 2.09 %
Sároskőszeg 42 2.09 %
Kassaolcsvár 41 2.04 %
Regeteruszka 40 1.99 %
Garbócbogdány 39 1.94 %
Budamér 37 1.84 %
Petőszinye 37 1.84 %
Bolyár 36 1.79 %
Mecenzéf 36 1.79 %
Kelecsenyborda 36 1.79 %
Nagyszalánc 33 1.64 %
Benyék 31 1.54 %
Felsőmislye 29 1.44 %
Koksóbaksa 28 1.39 %
Tarcavajkóc 28 1.39 %
Csécs 28 1.39 %
Idabukóc 27 1.34 %
Ránkfüred 27 1.34 %
Lapispatak 27 1.34 %
Kecer 25 1.24 %
Alsótőkés 25 1.24 %
Királynép 25 1.24 %
Felsőcsáj 24 1.19 %
Lengyelfalva 24 1.19 %
Hernádzsadány 24 1.19 %
Rás 23 1.14 %
Hernádszentistván 23 1.14 %
Bátyok 23 1.14 %
Felsőkemence 22 1.09 %
Alsómislye 22 1.09 %
Kassabéla 21 1.04 %
Kalsa 20 0.99 %
Hernádszokoly 20 0.99 %
Füzérnádaska 18 0.90 %
Hernádgecse 18 0.90 %
Baska 18 0.90 %
Semse 17 0.85 %
Ránk 16 0.80 %
Tizsite 16 0.80 %
Torna 15 0.75 %
Abaújszakaly 15 0.75 %
Enyicke 15 0.75 %
Ósvacsákány 15 0.75 %
Aranyida 15 0.75 %
Hilyó 14 0.70 %
Alsóhutka 14 0.70 %
Abaújnádasd 14 0.70 %
Kenyhec 14 0.70 %
Jászó 14 0.70 %
Ósva 14 0.70 %
Abaújszina 13 0.65 %
Jászóújfalu 13 0.65 %
Abaújrákos 13 0.65 %
Abaújharaszti 12 0.60 %
Pány 12 0.60 %
Stósz 12 0.60 %
Szaláncújváros 12 0.60 %
Szeszta 11 0.55 %
Lapispatakújtelep 11 0.55 %
Somodi 11 0.55 %
Abos 11 0.55 %
Kecerlipóc 10 0.50 %
Felsőhutka 10 0.50 %
Terebő 10 0.50 %
Eszkáros 10 0.50 %
Sárosófalu 10 0.50 %
Balogd 9 0.45 %
Hernádgönyű 9 0.45 %
Bölzse 9 0.45 %
Alsócsáj 8 0.40 %
Szalánchuta 8 0.40 %
Perény - Hím 7 0.35 %
Nagyida 7 0.35 %
Makranc 6 0.30 %
Rudnok 6 0.30 %
Felsőtőkés 6 0.30 %
Nagyladna 5 0.25 %
Péder 5 0.25 %
Áj 5 0.25 %
Komaróc 5 0.25 %
Buzita 5 0.25 %
Újszállás 5 0.25 %
Modrafalva 4 0.20 %
Jánok 4 0.20 %
Bódvavendégi 4 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.20 %
Zsarnó 4 0.20 %
Hatkóc 4 0.20 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 20.23 %
Somodi 42 4.33 %
Kecer 28 2.89 %
Mecenzéf 22 2.27 %
Jászómindszent 16 1.65 %
Nagyida 14 1.44 %
Magyarbőd 13 1.34 %
Jászóújfalu 13 1.34 %
Torna 12 1.24 %
Csécs 10 1.03 %
Hernádcsány 8 0.83 %
Buzita 8 0.83 %
Szepsi 8 0.83 %
Kisida 8 0.83 %
Stósz 7 0.72 %
Patacskő 6 0.62 %
Abaújszina 6 0.62 %
Koksóbaksa 4 0.41 %
Felsőmecenzéf 4 0.41 %
Györke 4 0.41 %
Kassamindszent 4 0.41 %
Abaújszakaly 4 0.41 %
Kenyhec 4 0.41 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.41 %
Abaújnádasd 4 0.41 %
Hilyó 3 0.31 %
Rozgony 3 0.31 %
Rudnok 3 0.31 %
Regeteruszka 3 0.31 %
Budamér 3 0.31 %
Terebő 3 0.31 %
Szeszta 3 0.31 %
Tarcavajkóc 3 0.31 %
Hernádszokoly 2 0.21 %
Kassaolcsvár 2 0.21 %
Királynép 2 0.21 %
Hernádgecse 2 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.21 %
Györgyi 2 0.21 %
Alsómislye 2 0.21 %
Bölzse 2 0.21 %
Kassabéla 2 0.21 %
Ósvacsákány 2 0.21 %
Lapispatakújtelep 2 0.21 %
Kelecsenyborda 2 0.21 %
Garbócbogdány 2 0.21 %
Izdobabeszter 2 0.21 %
Pány 2 0.21 %
Hatkóc 2 0.21 %
Perény - Hím 2 0.21 %
Lapispatak 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Hernádzsadány 2 0.21 %
Ránk 2 0.21 %
Alsótőkés 2 0.21 %
Idabukóc 1 0.10 %
Makranc 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Hernádgönyű 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Enyicke 1 0.10 %
Ránkfüred 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Petőszinye 1 0.10 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.78 %
Rozgony 63 3.50 %
Hernádcsány 61 3.39 %
Jászómindszent 59 3.28 %
Kassamindszent 46 2.55 %
Mecenzéf 42 2.33 %
Izdobabeszter 37 2.05 %
Magyarbőd 35 1.94 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.94 %
Kisida 33 1.83 %
Nagyida 31 1.72 %
Györke 27 1.50 %
Enyicke 27 1.50 %
Hernádgecse 26 1.44 %
Jászó 26 1.44 %
Hernádzsadány 25 1.39 %
Kassaolcsvár 23 1.28 %
Csécs 23 1.28 %
Sároskőszeg 22 1.22 %
Hernádszentistván 22 1.22 %
Koksóbaksa 22 1.22 %
Lapispatak 21 1.17 %
Tarcavajkóc 21 1.17 %
Budamér 20 1.11 %
Nagyszalánc 20 1.11 %
Regeteruszka 19 1.05 %
Somodi 19 1.05 %
Királynép 19 1.05 %
Felsőmislye 19 1.05 %
Makranc 19 1.05 %
Felsőmecenzéf 19 1.05 %
Hernádszokoly 17 0.94 %
Alsómislye 17 0.94 %
Lengyelfalva 17 0.94 %
Baska 16 0.89 %
Semse 16 0.89 %
Abaújnádasd 15 0.83 %
Kecer 14 0.78 %
Stósz 14 0.78 %
Garbócbogdány 14 0.78 %
Idabukóc 14 0.78 %
Abaújszakaly 14 0.78 %
Torna 13 0.72 %
Kassabéla 13 0.72 %
Tizsite 12 0.67 %
Györgyi 12 0.67 %
Bölzse 12 0.67 %
Eszkáros 12 0.67 %
Kisladna 12 0.67 %
Pány 12 0.67 %
Füzérnádaska 11 0.61 %
Alsóhutka 11 0.61 %
Kenyhec 11 0.61 %
Perény - Hím 11 0.61 %
Petőszinye 10 0.56 %
Alsókemence 10 0.56 %
Benyék 10 0.56 %
Abaújszina 10 0.56 %
Szeszta 9 0.50 %
Hilyó 9 0.50 %
Jászóújfalu 9 0.50 %
Lapispatakújtelep 9 0.50 %
Felsőhutka 9 0.50 %
Hernádgönyű 9 0.50 %
Ósva 9 0.50 %
Bolyár 8 0.44 %
Alsótőkés 8 0.44 %
Aranyida 8 0.44 %
Zsarnó 8 0.44 %
Alsócsáj 7 0.39 %
Rudnok 7 0.39 %
Kelecsenyborda 7 0.39 %
Bátyok 7 0.39 %
Szalánchuta 7 0.39 %
Abos 7 0.39 %
Jánok 6 0.33 %
Kalsa 6 0.33 %
Balogd 6 0.33 %
Nagyladna 6 0.33 %
Rás 6 0.33 %
Bódvavendégi 6 0.33 %
Ósvacsákány 6 0.33 %
Kecerlipóc 6 0.33 %
Abaújharaszti 6 0.33 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.28 %
Terebő 5 0.28 %
Buzita 4 0.22 %
Felsőtőkés 4 0.22 %
Ránk 4 0.22 %
Komaróc 4 0.22 %
Felsőkemence 4 0.22 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.10 %
Lapispatak 242 7.68 %
Budamér 158 5.01 %
Mecenzéf 114 3.62 %
Hernádcsány 106 3.36 %
Lapispatakújtelep 98 3.11 %
Koksóbaksa 86 2.73 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.54 %
Nagyszalánc 77 2.44 %
Királynép 76 2.41 %
Abaújnádasd 76 2.41 %
Kecer 74 2.35 %
Stósz 74 2.35 %
Kisida 74 2.35 %
Rozgony 69 2.19 %
Kalsa 68 2.16 %
Szepsi 58 1.84 %
Izdobabeszter 55 1.74 %
Jászóújfalu 53 1.68 %
Lengyelfalva 50 1.59 %
Szaláncújváros 48 1.52 %
Hernádgecse 47 1.49 %
Jászómindszent 46 1.46 %
Sároskőszeg 46 1.46 %
Hernádszentistván 46 1.46 %
Magyarbőd 44 1.40 %
Regeteruszka 42 1.33 %
Enyicke 40 1.27 %
Benyék 36 1.14 %
Tizsite 35 1.11 %
Abaújszina 34 1.08 %
Bolyár 32 1.02 %
Alsókemence 31 0.98 %
Tarcavajkóc 31 0.98 %
Kelecsenyborda 30 0.95 %
Alsóhutka 29 0.92 %
Hernádgönyű 29 0.92 %
Kassamindszent 28 0.89 %
Sárosófalu 26 0.82 %
Petőszinye 26 0.82 %
Hernádszokoly 26 0.82 %
Újszállás 25 0.79 %
Semse 25 0.79 %
Györke 24 0.76 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.63 %
Ósvacsákány 20 0.63 %
Ósva 20 0.63 %
Felsőmecenzéf 20 0.63 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.44 %
Modrafalva 14 0.44 %
Bölzse 14 0.44 %
Torna 14 0.44 %
Alsómislye 14 0.44 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 25.40 %
Jászómindszent 94 7.91 %
Szepsi 75 6.31 %
Stósz 68 5.72 %
Felsőmecenzéf 59 4.96 %
Jászó 40 3.36 %
Kisida 40 3.36 %
Hernádcsány 21 1.77 %
Rozgony 19 1.60 %
Makranc 18 1.51 %
Kassamindszent 17 1.43 %
Torna 16 1.35 %
Lengyelfalva 15 1.26 %
Rudnok 15 1.26 %
Hatkóc 15 1.26 %
Hernádszokoly 14 1.18 %
Királynép 11 0.93 %
Aranyida 11 0.93 %
Koksóbaksa 11 0.93 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.93 %
Jászóújfalu 10 0.84 %
Perény - Hím 9 0.76 %
Pány 9 0.76 %
Idabukóc 9 0.76 %
Garbócbogdány 8 0.67 %
Semse 8 0.67 %
Hernádszentistván 8 0.67 %
Nagyszalánc 8 0.67 %
Magyarbőd 8 0.67 %
Kassaolcsvár 8 0.67 %
Jánok 8 0.67 %
Izdobabeszter 7 0.59 %
Csécs 7 0.59 %
Felsőtőkés 7 0.59 %
Abaújszina 6 0.50 %
Kenyhec 6 0.50 %
Nagyida 6 0.50 %
Györke 6 0.50 %
Abaújszakaly 6 0.50 %
Benyék 6 0.50 %
Sároskőszeg 6 0.50 %
Felsőhutka 6 0.50 %
Abaújnádasd 5 0.42 %
Tarcavajkóc 5 0.42 %
Abos 5 0.42 %
Györgyi 5 0.42 %
Felsőmislye 5 0.42 %
Alsótőkés 5 0.42 %
Budamér 4 0.34 %
Rás 4 0.34 %
Kecerlipóc 4 0.34 %
Kecer 4 0.34 %
Kassabéla 4 0.34 %
Miglécnémeti 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Apátka 4 0.34 %
Zsarnó 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Bolyár 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Hernádgönyű 3 0.25 %
Lapispatak 3 0.25 %
Lapispatakújtelep 3 0.25 %
Alsócsáj 3 0.25 %
Szaláncújváros 3 0.25 %
Baska 3 0.25 %
Alsóhutka 3 0.25 %
Somodi 3 0.25 %
Szeszta 3 0.25 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 18.44 %
Makranc 152 8.08 %
Buzita 107 5.69 %
Torna 92 4.89 %
Ránk 82 4.36 %
Csécs 79 4.20 %
Nagyida 72 3.83 %
Szeszta 65 3.45 %
Somodi 56 2.98 %
Debrőd 52 2.76 %
Perény - Hím 49 2.60 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.23 %
Reste 39 2.07 %
Tornaújfalu 36 1.91 %
Komaróc 35 1.86 %
Alsólánc 34 1.81 %
Áj 32 1.70 %
Abaújszina 32 1.70 %
Jánok 31 1.65 %
Zsarnó 30 1.59 %
Jászó 30 1.59 %
Pány 22 1.17 %